Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Τοπ ΕΚΟ) Ημερίδα για την πληροφόρηση των επιχειρήσεων της Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 19.11.2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Τοπ ΕΚΟ) Ημερίδα για την πληροφόρηση των επιχειρήσεων της Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 19.11.2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Τοπ ΕΚΟ) Ημερίδα για την πληροφόρηση των επιχειρήσεων της Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 19.11.2013 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO- ΖΩ”

2 ΔΡΑΣΗ: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (Δράση 3) Παρεμβάσεις σε Τοπικές Κοινωνίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007- 2013» Συν-χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Σκοπός της Δράσης ΤΟΠΕΚΟ και της Πράξης της Α.Σ. AGRO-ΖΩ: Η υλοποίηση συνδυασμένων παρεμβάσεων για την υποστήριξη ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίοι λόγω ιδιαιτεροτήτων βρίσκονται την παρούσα χρονική περίοδο σε μειονεκτική θέση, ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Αντικείμενο των πράξεων (έργων), είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης, αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Βασικό Κριτήριο για τα έργα που θα υλοποιηθούν είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Μέσα από τα έργα (πράξεις) που θα ενισχυθούν στην Δράση ΤοπΕΚΟ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι: (α) οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής ή / και

7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή / και (γ) οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

8 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Μια από τις ενέργειες στις οποίες οι Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει προσανατολισμένη την υλοποίηση της Πράξης είναι να υπάρξει προσέγγιση των επιχειρήσεων των Π.Ε. της Ηπείρου στις οποίες είναι δρομολογημένη η Δράση (Π.Ε. Θεσπρωτίας – Π.Ε. Πρέβεζας), ώστε να είναι εφικτή πιθανή πρόσληψη των ωφελουμένων που έχουν επιλεγεί σε επιχειρήσεις που έχουν ενδιαφέρον.

9 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Η Πράξη της Α.Σ. AGRO-ZΩ έχει προσανατολιστεί, αφενός στο να ενδυναμώσει τη θέληση των ωφελουμένων που έχουν επιλεγεί, να «τολμήσουν σε μια δύσκολη χρηματο-οικονομικά περίοδο, την επιχειρηματικότητα, παρέχοντας τα απαραίτητα εφόδια για ένα σωστό ξεκίνημα

10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Παράλληλα καλείται μέσα από συνδυασμένες ενέργειες και επιμέρους δράσεις που υλοποιούνται, να αποτελέσει τον ενδιάμεσο κρίκο, μεταξύ ωφελούμενων και επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει μια διασύνδεση για την περίπτωση πρόσληψης μέσω κυρίως εξειδικευμένων προγραμμάτων της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου

11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΠΕΚΟ: Ποιοι θα υλοποιήσουν τις δράσεις ΤΟΠΕΚΟ; Δικαιούχοι των πράξεων που θα υλοποιηθούν εντός των Δράσεων ΤοπΕΚΟ, είναι Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011. Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελεί η Ένωση Οργανισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που ενώνονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές του Ν. 4019 με σκοπό την υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στις δράσεις ΤοπΕΚΟ.

12 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Μια εκ των Α.Σ. που δημιουργήθηκε για την υποβολή και την υλοποίηση πράξης (έργου) είναι και η Α.Σ. “AGRO-ΖΩ” Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “AGRO-ΖΩ”, υπέβαλε προτεινόμενη πράξη στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο των ΤοπΕΚΟ, η οποία αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε, με τίτλο “Παρέμβαση Ανάπτυξης και Στήριξης της επαγγελματικής αποκατάστασης μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών και ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια στις Π.E. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.”

13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: 1.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. (Συντονιστής Εταίρος) 2.Π.Ε.Δ. Η. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) 3.ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5.ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» 6.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 7.KEK “ART.E.MIS” – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 8.ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Τελικοί Δικαιούχοι των Πράξεων που θα υλοποιηθούν εντός των Δράσεων ΤοπΕΚΟ: άνεργοι που ανήκουν στις λεγόμενες Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες Τελικοί Δικαιούχοι = Ωφελούμενοι

15 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Ωφελούμενοι: Οι ωφελούμενοι/ες είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

16 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Η ενταγμένη πράξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “AGRO-ΖΩ”, υλοποιείται από Σεπτέμβριο 2012, με βάση τα βήματα που έχει ορίσει ο Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο 2014

17 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, είναι: 1.Μελέτη για την διερεύνηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας 2.Δικτύωση των Φορέων του Έργου 3.Δημοσιότητα του Έργου 4.Ενέργειες για την προσέλκυση ωφελούμενων

18 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” 5. Επιλογή Ωφελουμένων (με πέντε διαφορετικές ενέργειες να έχουν πραγματοποιηθεί για την τελική επιλογή) 6. Ενέργειες mentoring 7. Eκπαίδευση ωφελουμένων (τέσσερις κύκλοι εκπαίδευσης)

19 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Οι ωφελούμενοι εκπαιδεύτηκαν σε τέσσερα (4) τμήματα, αναλόγως και τους ενδιαφέροντός τους, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα: 1.Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Βιώσιμη Πράσινη Ανάπτυξη 2.Νέες Καλλιέργειες με Σύγχρονες Μεθόδους 3.Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών 4.Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ

20 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” 8. Ενέργειες συμβουλευτικής για την άσκηση επιχειρηματικότητας 9. Ενέργειες για την υποστήριξη των ωφελουμένων σε προσλήψεις μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και εργαλείων στην Κοινωφελή Εργασία 10. Η διαχείριση του έργου (δυναμική διαδικασία μέχρι τα τέλη του έργου)

21 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Τώρα είμαστε στο σημείο της πληροφόρησης επιχειρήσεων και Κοινωνικών Εταίρων της Περιφέρειας Ηπείρου και των Π.Ε. αυτής για την δυνατότητα αμφοτέρων να συνεργαστούν

22 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Απομένουν να πραγματοποιηθούν: -Ενέργειες συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητας -Ενέργειες διακρατικότητας -Ενέργειες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω ενίσχυσης από επιδοτούμενα προγράμματα

23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Οι ωφελούμενοι της πράξης με τίτλο: “Παρέμβαση Ανάπτυξης και Στήριξης της επαγγελματικής αποκατάστασης μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών και ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια στις Π.E. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.”, που υλοποιείται, από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “AGRO-ΖΩ”, είναι : 1. Εκατό (100) τον αριθμό 2. που διαμένουν στις Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου και 3. ανήκουν στις εξής κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων -Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα - Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

24 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Ορισμοί των συγκεκριμένων κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που αφορούν την πράξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “AGRO-ΖΩ”: -Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών. - Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Για το έτος 2011 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το όριο της φτώχειας, ορίζεται στα 7.178€ το χρόνο σε ατομικό επίπεδο.

25 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης, από τους Εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “AGRO-ΖΩ”, είναι: 1. Μελέτες για την διερεύνηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας 2. Δικτύωση των φορέων του Έργου και τρίτων φορέων της Τοπικής Κοινωνίας 3. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Α) των ωφελουμένων Β) της τοπικής κοινωνίας – τοπικής οικονομίας (επιχειρήσεις, κλαδικοί φορείς, κοινωνικοί εταίροι) 4. Διαχείριση του Έργου 5. Επιμόρφωση / Κατάρτιση 6. Συμβουλευτική / Πληροφόρηση / Υποστήριξη των ωφελουμένων

26 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Ήδη εκ των 100 επιλεγμένων ωφελουμένων, έχουμε δρομολογήσει μέρος αυτών αναλόγως των ενδιαφερόντων τους, σε επιμέρους ενέργειες από όσες έχει ορίσει η Δράση. Η σημερινή ημερίδα, σκοπό έχει να ταιριάξει τυχόν απαιτήσεις επιχειρήσεων της δικής σας Π.Ε. για την πρόσληψη των όσων εκ των ωφελουμένων της Α.Σ. AGRO-ΖΩ έχουν εκδηλώσει το Ενδιαφέρον τους για πρόσληψη σε επιχειρήσεις Για τους συγκεκριμένους ωφελούμενους, έχει γίνει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και είναι στη διάθεση εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, της όποιας επιχείρησης

27 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Για την πρόσληψη από επιχειρήσεις ανέργων, σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον ΟΑΕΔ παρέχονται μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (και του ΣΕΣ 2014-2020 που ακολουθεί), οι δυνατότητες επιδοτούμενης πρόσληψης. Ήδη όπως θα έχετε υπόψη έχουν τρέξει δράσεις πρόσληψης ανέργων, ή και επιδοτούμενων εισφορών και στο άμεσο μέλλον θα υπάρξουν ξανά οι δυνατότητες μέσω ειδικών εργαλείων. Τώρα έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται δράσεις από τον ΟΑΕΔ που αφορούν πρόσληψη 10.000 ανέργων μέσω της Κοινοφελούς Εργασίας (5μηνα σε Δήμους κλπ), ενώ τρέχει και η Δράση για πρόσληψη 27.000 ανέργων (όχι Υ.Ε.) ξανά σε Δημόσιους Οργανισμούς.

28 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΑΕΔ -Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1) – ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝΠρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

29 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΑΕΔ -Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργωνΕιδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων Ανοικτό ως προς την υποβολή αιτήσεων για τις Διοικητικές Περιφέρειες του Αξονα Προτεραίοτητας 9. Κλειστό ωε προς την υποβολή αιτήσεων για τις Διοικητικές Περιφέρειες των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8.

30 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΑΕΔ Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16- 24 ετών Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

31 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΑΕΔ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» Ανοιχτό ως προς την υποβολή αιτήσεων για το Κεφάλαιο Β (απασχόληση). Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων για το Κεφάλαιο Γ (κατάρτιση).

32 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΑΕΔ Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

33 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΕΡΓΩΝ) -ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) -ΕΠΑΝ ΙΙ (Προγράμματα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Ι και ΙΙ) -ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), Δράσεις ICT4GROWTH κ.α.

34 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Η Υποστήριξη για την πρόσληψη των ωφελουμένων σε τοπικές επιχειρήσεις, έγκειται στην δημιουργία ατομικών φακέλων με πλήρη βιογραφικά και στην συνεχή πληροφόρηση και υποστήριξη των επιχειρήσεων για τα εργαλεία χρηματοδότησης, καθώς όλοι αναγνωρίζουμε τη δυσκολία της περιόδου που διανύουμε.

35 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” Χρονικό Διάστημα υλοποίησης της Πράξης: Από Ιανουάριο 2013 έως Απρίλιο 2014

36 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “AGRO-ΖΩ” ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Γρ. Λαμπράκη 1 και 8ης Δεκεμβρίου 2 - Ηγουμενίτσα, Τηλέφωνο: 26650-27381,26107,23849 Παράρτημα Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Μπιζανίου 57 – Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26820 – 22363, www.pedepirus.grwww.pedepirus.gr KEK “ART.E.MIS” – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Μαυρούδι Ηγουμενίτσας, 4ο χλμ Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσα, Τηλέφωνο: 26650-98310 ΠΡΕΒΕΖΑ: Οδός Συρράκου (Περιοχή ΚΤΕΟ), Τηλέφωνο: 26820-26184, www.artemis.edu.grwww.artemis.edu.gr ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: Παπαφλέσσα 17 και Λητούς, Μαρούσι – Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-6145400, www.iapetos.grwww.iapetos.gr


Κατέβασμα ppt "ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Τοπ ΕΚΟ) Ημερίδα για την πληροφόρηση των επιχειρήσεων της Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 19.11.2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google