Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aoristo ἀ - alfa privativo ὅ ρος - limite, fronteira.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aoristo ἀ - alfa privativo ὅ ρος - limite, fronteira."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aoristo ἀ - alfa privativo ὅ ρος - limite, fronteira

2 O aoristo exprime uma ação simples (que não está em curso). No indicativo, o aoristo remete para o passado (= pretérito perfeito). O aoristo pode formar-se: por acréscimo do sufixo σα (aoristo sigmáticos ou primeiro); Presente: λύω Aoristo: ἐ λύσα

3 por recurso a raiz distinta da utilizada no presente (aoristo radical ou segundo). Presente: λείπω Aoristo: ἔ λιπον A maior parte dos verbos gregos tem aoristo sigmático; alguns tem aoristo radical e outros têm ambos.

4 No indicativo, o aoristo caracteriza-se ainda pela existência do aumento: Nos verbos que começam por consoante, consiste no acréscimo de um ἐ - (aumento silábico). Nos verbos que começam por vogal ou ditongo, consiste no alongamento da vogal inicial (aumento temporal).

5 !!! No imperativo, no particípio e no infinitivo, o aoristo não tem aumento. Presente Aoristo ἀ κούω ἤ κουσα α >η ἐ γείρω ἤ γειρα ε >η ἡ γέομαι ἡ γησάμην (=) ἱ κνέομαι ἱ κόμην ι>ι

6 Presente Aoristo ὁ ρμάω ὥ ρμησα ο > ω ὑ βρίζω ὕ βρισα υ > υ ὠ φελέω ὠ φέλησα (=) αίτέω ᾔ τησα α>η ι subscrito α ὐ ξάνω η ὔ ξησα αυ> ηυ ἐ υχομαι η ὐ ξάμην ευ> ηυ ο ἰ κέω ᾤ κησα ο > ω ι subscrito

7 O aumento do aoristo segundo (ou radical) temático de alguns verbos e dos que começam por ἑ λ-, ἐ π- e ἰ δ- é em ει -. α ἱ ρέω > ε ἷ λον λέγω > ε ἶ πον (conserva o aumento no imperativo – ε ἰ πέ/ ε ἴ πετε –, infinitivo – ε ἰ πε ῖ ν – e particípio – ε ἰ πών) ὁ ράω > ε ἶ δον ἐ ργάζομαι > ἠ ργασάμην ε ἰ ργασάμην

8 Aoristo sigmático ou primeiro

9 Activas -σα -σάμην Médias Terminação de Indicativo -σας-σασο>- σω -σε-σατο -σαμεν-σάμεθα -σατε-σασθε -σαν-σαντο

10 Aoristo do Indicativo na voz activa ἔ λυσα ‘soltei’ ἔ λυσας ἔ λυσε(ν) ἐ λύσαμεν ἐ λύσατε ἔ λυσαν

11 Aoristo do Indicativo na voz média ἐ λυσάμην ‘resgatei’ ἐ λύσασο> ἔ λύσω ἐ λύσατο ἐ λυσάμεθα ἐ λύσασθε ἐ λύσαντο

12 Infinitivo aoristo na voz activa λ ῦ σαι ‘libertar’ Infinitivo aoristo na voz média λύσασθαι ‘resgatar’ Terminação de Infinitivo aoristo Activa: - σαι Passiva: - σασθαι

13 -σoν-σoν Imperativo aoristo na voz ativa Imperativo aoristo na voz média -σατε -σασθε -σαι

14 λ ῦ σoν ‘solta’ Imperativo aoristo na voz activa ‘resgata’ Imperativo aoristo na voz média λύσατe λύσασθε λ ῦ σαι

15 λύσας, λύσασα, λ ῦ σαν Particípio aoristo na voz activa ‘tendo soltado’ λυσάμενος, λυσαμένη, λυσάμενον Particípio aoristo na voz média ’tendo resgatado’ λύσαντος, λυσάσης, λύσαντος λυσαμένου, λυσαμένης, λυσαμένου

16 M.F.N. Nom.λύσαντ ς> λύσαςλύσασαλύσαντ> λῦσαν Acus.λύσανταλύσασανλῦσαν Gen.λύσαντοςλυσάσηςλύσαντος Dat.λύσαντιλυσάσῃλύσαντι λύω (activa/singular)

17 λύω (ativa/plural) M.F.N. Nom.λύσαντεςλύσασαιλύσαντα Acus.λύσανταςλυσάσαςλύσαντα Gen.λυσάντωνλυσασῶνλυσάντων Dat.λύσαντ σι (ν) >λύσασι(ν)λυσάσαιςλύσασι(ν)

18 No infinitivo aoristo primeiro activo, o acento recai sempre na penúltima sílaba. No infinitivo aoristo primeiro médio, o acento pode recuar o mais possível. Em ambos os casos, para efeitos de acentuação, a desinência αι conta por breve.

19 Se os verbos forem de tema em consoante, ter em conta que: Verbos de tema em β, π, φ + σ=ψ βλέπω > ἐ βλέψα Verbos de tema em γ, κ, χ +σ = ξ λέγω > ἔ λεξα ou ε ἶ πον διώκω > ἐ δίωξα δέχομαι > ἐ δεξάμην

20 Verbos de tema em δ, θ, τ, ζ + σ =σ σπεύδω > ἔ σπευσα ‘apressei’ πείθω> ἔ πεισα ‘persuadi’ πάττω> ἔ πασα ‘derramei’ παρασκευάζω>παρεσκεύασα ‘preparei’ κομίζω > ἐ κόμισα ‘trouxe’

21 Aoristo sigmático de verbo contrato

22 Nestes verbos, o aoristo caracteriza-se pelo acréscimo do aumento ἐ –, do infixo – σ – e pelo alongamento da vogal temática. φιλέω > ἐ φίλησα ‘amei’ ἡ γέομαι > ἡ γησάμην ‘eu conduzi’ τιμάω > ἐ τίμησα ‘eu honrei’

23 θεάομαι > ἐ θεάσαμην ‘verei’ (por causa do ε que precede o α, este alonga em vez de passar a η.) !!!καλέω > ἐ κάλεσα ‘chamei’ ( trata-se de uma exceção, pois não a vogal temática não sofre alongamento )

24 Verbos com Futuro depoente, mas com aoristo primeiro sigmático

25 άκούω> ἤ κουσα (ind.)/ άκούσας (part.) ‘ouvi’ βαδίζω> έβάδισα (ind.)/ βαδίσας (part.) ‘caminhei’ βοάω> έβόησα (ind.)/ βόησας (part.) ‘gritei’

26 θαυμάζω> έθαύμασα (ind.)/ έθαυμάσας (part.): intransitivo ‘estive surpreendido’; transitivo ‘admirei’ πλέω> ἔ πλευσα (ind.)/ πλεύσας (part.) ‘naveguei’

27 Verbos de tema em nasal e líquida com aoristo primeiro assigmático

28 Recordando: Estes verbos já tinham futuro diferente (assigmático e contrato), muitas vezes com recurso a tema diferente do usado para formação do presente.

29 No aoristo: -não se acrescenta -ε- ao tema (ao contrário do futuro); -o σ do infixo - σα- cai. - a vogal temática sofre alongamento (quando não é longa por natureza).

30 Aoristo do Indicativo na voz activa ἦραἦρα ἦραςἦρας ἦ ρε (ν) ἤ ραμεν ἤ ρατε ἦρανἦραν

31 Aoristo do Indicativo na voz média ἠ ράμην ἤ ρασο> ἤ ρω ἤ ρατο ἠ ράμεθα ἤ ρασθε ἤ ραντο

32 Infinitivo aoristo na voz activa ἆ ραι ‘levantar’ Infinitivo aoristo na voz média ἄ ρασθαι ‘levar’

33 ἄ ρας, ἄ ρασα, ἆ ραν Particípio aoristo na voz ativa ἀ ράμενος, ἀ ραμένη, ἀ ράμενον Particípio aoristo na voz média ἄ ραντος, ἀ ράσης, ἄ ραντος ἀ ραμένου, ἀ ραμένης, ἀ ραμένου

34 ἆρoνἆρoν Imperativo aoristo na voz activa Imperativo aoristo na voz média ἄρατeἄρατe ἄ ρασθε ἆ ραι

35 Aoristos sigmáticos irregulares δοκε ῖ, δόξει, ἔ δοξε ( ν ) (impessoal) pareceu (bem) ἔ θέλω, ἐ θελήσω, ἠ θέλησα Desejei ἐ λαύνω, ἐ λ ῶ, ἤ λασα Conduzi καίω, καύσω, ἔ καυσα Queimei καλέω, καλ ῶ, ἐ κάλεσα Chamei μάχομαι, μαχο ῦ μαι, ἐ μαχεσάμην Combat i πλέω, πλεύσομαι, πλευσο ῦ μαι naveguei

36 Aoristo radical temático (segundo)

37 No indicativo, além do aumento, recorre ao grau zero da raiz e a têm vogais alternantes (ο/ε) entre o radical e as desinências secundárias. Nos outros modos, as desinências são as mesmas do presente, sem recurso a aumento.

38 Aoristo do Indicativo na voz activa ἔ λιπον ‘soltei’ ἔ λιπες ἔ λιπε (ν) ἐ λίπομεν ἐ λίπετε ἔ λιπον λείπω ‘soltar’

39 Infinitivo aoristo na voz activa λιπε ῖ ν ‘libertar’ Imperativo aoristo na voz activa λίπε ‘liberta’ Particípio aoristo na voz activa λιπών, λιπο ῦ σα, λιπόν,‘tendo libertado’ λίπετε ‘libertai’

40 Aoristo do Indicativo na voz média ἐ γενόμην ‘resgatei’ ἐ γένεσο> ἔ γένου ἐ γένετο ἐ γενόμεθα ἐ γένεσθε ἐ γένοντο γίγνομαι

41 Infinitivo aoristo na voz média γεν έσθαι ‘tornar-se’ Imperativo aoristo na voz média γενο ῦ ‘torna-te’ Particípio aoristo na voz média γενόμενος, γενομένη, γενόμενον,‘tendo se tornado’ γένεσθε ‘tornai-vos’

42 Aoristo radical atemático (segundo)

43 Estes aoristos caracterizam-se por uma raiz em vogal longa, à qual se acrescentam as desinências. Apenas os particípios recorrem a um raiz em vogal breve.

44 Aoristo do Indicativo na voz activa ἔ βην ‘caminhei’ ἔ βης ἔ βη ἔ βημεν ἔ βητε ἔ βησαν λείπω ‘soltar’

45 Infinitivo aoristo na voz activa β ῆ ναι ‘caminhar’ Imperativo aoristo na voz activa β ῆ θι ‘caminha’ Particípio aoristo na voz activa βάς, β ᾶ σα, βάν ‘tendo caminhado’ βάντος, βάσης, βάντος β ἠ τε ‘caminhai’


Κατέβασμα ppt "Aoristo ἀ - alfa privativo ὅ ρος - limite, fronteira."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google