Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aoristul indicativ mediu şi pasiv Ὁ ἀ όριστος (χρόνος) τ ῆ ς ὁ ριστικ ῆ ς ( ἐ γκλίσεως) Ἡ μέση κα ὶ παθητικ ὴ φωνή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aoristul indicativ mediu şi pasiv Ὁ ἀ όριστος (χρόνος) τ ῆ ς ὁ ριστικ ῆ ς ( ἐ γκλίσεως) Ἡ μέση κα ὶ παθητικ ὴ φωνή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aoristul indicativ mediu şi pasiv Ὁ ἀ όριστος (χρόνος) τ ῆ ς ὁ ριστικ ῆ ς ( ἐ γκλίσεως) Ἡ μέση κα ὶ παθητικ ὴ φωνή

2 Structura cursului: 1. Repere bibliografice. 2. Aoristul sigmatic mediu şi pasiv. 3. Aoristul radical tematic mediu şi pasiv. 2 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

3 1. Repere bibliografice.  Ana Felicia Ştef, Manual…, L. 9 şi 24.  John Tipei: L. 16-17.  Manualul “de Seminar”: L. 28 şi 31.  Ovidiu Pop, Limba greacă veche, p. 56-61.  C. Georgescu, Manual…, L. 18-20. 3 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

4 2. Ἀ νάμνησις: aoristul sigmatic activ – mod de formare – 4 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon  Augment (silabic sau temporal; vezi imperfectul) + tema de prezent + -σ- + desinenţele specifice active: SINGULARPLURAL -α-αμεν -ας-ατε -ε-αν

5 2. Aoristul sigmatic activ – mod de formare – 5 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon  Exemplu: verbul βουλεύω = a sfătui. SINGULARPLURAL ἐ -βούλευ-σ-α ἐ -βουλεύ-σ-αμεν ἐ -βούλευ-σ-ας ἐ -βουλεύ-σ-ατε ἐ -βούλευ-σ-ε ἐ -βούλευ-σ-αν

6 2. Aoristul sigmatic mediu – mod de formare – 6 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon  Augment (silabic sau temporal; vezi imperfectul) + tema de prezent + -σα- + desinenţele secundare medii: SINGULARPLURAL -μην-μεθα -σο-σθε -το-ντο

7 2. Aoristul sigmatic mediu – mod de formare – 7 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon  Exemplu: verbul βουλεύω = a sfătui. SINGULARPLURAL ἐ -βουλευ-σά-μην ἐ -βουλευ-σά-μεθα ἐ -βουλεύ-σα-σο > ἐ -βουλεύ-σω (!) ἐ -βουλεύ-σα-σθε ἐ -βουλεύ-σα-το ἐ -βουλεύ-σα-ντο

8 2. Aoristul I pasiv – mod de formare – 8 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon  Augment (silabic sau temporal; vezi imperfectul) + tema de prezent + -θη- + desinenţele secundare active: SINGULARPLURAL -ν-μεν -ς-τε -τ (ø)-σαν (!)

9 2. Aoristul I pasiv – mod de formare – 9 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon  Exemplu: verbul βουλεύω = a sfătui. SINGULARPLURAL ἐ -βουλεύ-θη-ν ἐ -βουλεύ-θη-μεν ἐ -βουλεύ-θη-ς ἐ -βουλεύ-θη-τε ἐ -βουλεύ-θη ἐ -βουλεύ-θη-σαν

10 2. Transformări în contact cu -σ-  În contact cu -σα-, oclusivele suferă aceleaşi transformări care se produc şi la indicativul viitor.  Labială + ς > πς, notată ψ. (la fel şi πτ + ς)  Guturală + ς > κς, notată ξ.  Dentală (inclusiv ζ) + ς > σσ > σ. Verbele contrase lungesc vocala temei înainte de -σ-. 10 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

11 2. Transformări în contact cu θ  La diateza pasivă: sufixul -θη-.  În contact cu -θ-, oclusivele suferă următoarele transformări:  Labială + θ > φ.  Guturală + θ > χ.  Dentală + θ > σ. 11 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

12 2. Transformări. Teme în labială.  Verbul κόπτω (a tăia); R = κοπ-  Α: ἔ κοψα (am tăiat).  M: ἐ κοψάμην (mi-am tăiat).  P: ἐ κόφθην (am fost tăiat / m-am tăiat). 12 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

13 2. Transformări. Teme în guturală.  Verbul τάττω (a orîndui); R = ταγ-  Α: ἔ ταξα (am orînduit).  M: ἐ ταξάμην (mi-am orînduit).  P: ἐ τάχθην (am fost orînduit / m-am rînduit). 13 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

14 2. Transformări. Teme în dentală.  Verbul σκευάζω (a pregăti); R = σκευάδ-  Α: ἐ σκεύασα (am pregătit).  M: ἐ σκευασάμην (mi-am pregătit).  P: ἐ σκευάσθην (am fost pregătit / m-am pregătit). 14 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

15 2. Transformări. Teme în vocală.  Verbul νικάω (a învinge); R = νικά-  Α: ἐ νίκησα (am învins).  M: ἐ νικησάμην (mi-am învins).  P: ἐ νικήθην (am fost învins / m-am învins). 15 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

16 3. Aoristul radical tematic (aoristul II).  Se întîlneşte la o serie de verbe din fondul lexical principal.  Nu are forme decît pentru A şi M. Diateza pasivă se formează în acelaşi mod ca la aoristul I.  Nu are sufixul -σα-. 16 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

17 3. Ἀ νάμνησις: Aoristul radical tematic = ?.  Radical: fiindcă întotdeauna se construieşte direct pe R verbului.  Tematic: fiindcă Des se leagă de R prin VT (vocala tematică ο sau ε).  Seamănă cu imperfectul.  Are o temă de aorist diferită de tema de prezent. 17 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

18 3. Aoristul RT mediu – mod de formare – 18 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon  Augment (silabic sau temporal; vezi imperfectul) + R + VT + desinenţele secundare medii: SINGULARPLURAL -μην-μεθα -σο-σθε -το-ντο

19 3. Aoristul RT mediu – mod de formare – 19 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon  Exemplu: verbul λείπω = a lăsa. R = λιπ- SINGULARPLURAL ἐ -λιπ-ό-μην ἐ -λιπ-ό-μεθα ἐ -λίπ-ε-σο > ἐ λίπου (!) ἐ -λίπ-ε-σθε ἐ -λίπ-ε-το ἐ -λίπ-ο-ντο

20 3. Aoristul RT. Alte exemple.  Verbul λαμβάνω (a lua); R = λαβ-  Α: ἔ λαβον (am luat).  M: ἐ λαβόμην (mi-am luat).  [P (neregulat): ἐ λήφθην (am fost luat).] 20 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

21 3. Aoristul RT. Alte exemple.  Verbul βάλλω (a arunca); R = βαλ-  Α: ἔ βαλον (am aruncat).  M: ἐ βαλόμην (mi-am aruncat).  [P (neregulat): ἐ βλήθην (am fost aruncat).] 21 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

22 3. Aoristul RT. Alte exemple.  Verbul φέρω (a aduce); R = ἐ νεγκ-  Α: ἤ νεγκον (am adus).  M: –  [P (neregulat): ἠ νέχθην (am fost adus).] 22 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

23 3. Aoristul RT. Alte exemple.  Verbul γίγνομαι (a se face, a deveni, a fi); R = γεν-  – – – –  M: ἐ γενόμην (m-am făcut). –––– 23 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

24 Retrospectivă: analiză.  ἐ -βουλεύ-σα-τε  ἐ -βουλευ-σά-μεθα  ἐ -βουλεύ-σω < ἐ -βουλεύ-σα-σο  ἐ -βουλεύ-θη-ν  ἐ -βουλεύ-θη-σαν  ἐ -κόφ-θη  ἐ -κόψα-το 24 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

25 Retrospectivă: analiză.  ἐ ταξάμην  ἐ τάχθημεν  ἐ σκεύασε  ἐ σκευάσθης  ἐ νικησάμην  ἐ νίκησαν  ἔ -λιπ-ε-ς  ἐ -λίπ-ε-σθε 25 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

26 Retrospectivă: analiză.  ἔ λαβε  ἐ λαβόμεθα  ἐ λήφθησαν  ἔ βαλε  ἤ νεγκον  ἐ γένετο 26 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon

27 Τέλος το ῦ μαθήματος ἀ ορίστου ὁ ριστικ ῆ ς. Ε ὐ χαριστ ῶ. 27 Curs de limba greacă: Aoristul. © Octavian Gordon


Κατέβασμα ppt "Aoristul indicativ mediu şi pasiv Ὁ ἀ όριστος (χρόνος) τ ῆ ς ὁ ριστικ ῆ ς ( ἐ γκλίσεως) Ἡ μέση κα ὶ παθητικ ὴ φωνή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google