Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ TERCERA DECLINACIÓ DECLINACIÓ ATEMÀTICA DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

2 C DEFINICIÓ CONTINGUT CLASSIFICACIÓ FLEXIÓ PARADIGMES
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ C DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) DEFINICIÓ CONTINGUT CLASSIFICACIÓ FLEXIÓ PARADIGMES

3 C DEFINICIÓ DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ)
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ C DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) DEFINICIÓ LES DESINÈNCIES DE CAS I NOMBRE S’INCORPOREN DIRECTAMENT AL TEMA O ARREL CANVIS FONÈTICS: contraccions, caiguda de consonants, consonants dobles, allargaments vocàlics …

4 C CONTINGUT EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ
DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) CONTINGUT SUBSTANTIUS FEMENINS MASCULINS NEUTRES ADJECTIUS FEMENINS MASCULINS NEUTRES MASCULINS I NEUTRES VEU ACTIVA I AORIST PASSIU PARTICIPIS

5 C CLASSIFICACIÓ TEMES EN CONSONANT TEMES EN DIFTONG
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ C DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) CLASSIFICACIÓ TEMES EN CONSONANT TEMES EN DIFTONG TEMES EN VOCAL SUAU

6 C TEMES EN CONSONANT π-, β-, φ- κ-, γ-, χ- τ-, δ-, ϑ- ν- (ντ-) λ-, ρ-
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ C DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) TEMES EN CONSONANT LABIAL GUTURAL DENTAL π-, β-, φ- κ-, γ-, χ- τ-, δ-, ϑ- NASAL LÍQUIDA ESPIRANT ν- (ντ-) λ-, ρ- σ-

7 C TEMES EN DIFTONG TEMES EN VOCAL SUAU ευ-, αυ-, ου- (οι-) ι-, υ-
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ C DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) TEMES EN DIFTONG ευ-, αυ-, ου- (οι-) TEMES EN VOCAL SUAU ι-, υ-

8 DESINÈNCIES -ς / -ø -ø -ν / -α -ος -ι -ες -α -ας -ων -σι singular
masculins i femenins neutres nominatiu -ς / -ø vocatiu acusatiu -ν / -α genitiu -ος datiu plural femenins i masculins -ες -ας -ων -σι

9 -ς / -ø -ø πατήρ / πάτερ Nominatiu i vocatiu sense desinència = tema
singular masculins i femenins neutres nominatiu -ς / -ø vocatiu Nominatiu i vocatiu sense desinència = tema FEMENINS I MASCULINS allargament πατήρ / πάτερ Nominatiu amb -ς = canvis fonètics TEMES en LABIAL I GUTURAL consonant composta TEMES en DENTAL, NASAL I en ντ- caiguda de la consonant

10 τὸν παῖδα (παιδ-) / ὁ παῖς (nom.)
singular masculins i femenins neutres acusatiu -ν / -α Acusatiu neutre sense desinència = tema τὸ τραῦμα (τραυματ-) Desinència -α temes consonàntics τὸν παῖδα (παιδ-) / ὁ παῖς (nom.) Desinència -ν temes vocàlics τὴν πóλιν (πολι-/πολει-) / ἡ πόλις (nom.)

11 -ος -ους -ως -ος neutres τοῦ ἰχϑύος (ἰχθυ-) / ὁ ἰχϑύς (nom.) -οι
singular masculins i femenins neutres genitiu -ος -ος TEMES CONSONÀNTICS τῆς λαμπάδος (λαμπαδ-) / ἡ λαμπάς (nom.) TEMES EN VOCAL SUAU (substantius invariables i adjectius variables) τοῦ ἰχϑύος (ἰχθυ-) / ὁ ἰχϑύς (nom.) -ους TEMES EN DIGTONG -οι τῆς πειϑοῦς (πειϑο(ι)-ος) / ἡ πειϑώ (nom.) TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) τοῦ γένους [γενεσ-ος] (γενοσ- / γενεσ-) / τὸ γένος (nom.) -ως TEMES EN DIFTONG -ευ τοῦ βασιλέως [βασιλε(υ)-ος] (βασιλευ-) / ὁ βασιλεύς TEMES EN VOCAL SUAU (substantius variables) τοῦ πῆχεως [πηχε(υ)-ος] (πηχυ- / πηχευ-) / ὁ πῆχυς

12 -ι -ει -ι Forma diftong amb la vocal del tema
singular masculins i femenins neutres datiu TEMES CONSONÀNTICS τῷ γίγαντι (γιγαντ-) / ὁ γίγας (nom.) -ει TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) τῇ τριήρει (τριηρεσ-ι) / ἡ τριήρης (nom.) Forma diftong amb la vocal del tema TEMES EN VOCAL SUAU τῇ φύσει [φυσε(ι)-ι] (φυσι- / φυσει-) / ἡ φύσις TEMES EN DIGTONG τῷ ἱερεῖ (ἱερε(υ)-) / ὀ ἱερεύς (nom.)

13 -εις -ες -ες -α τὰς φύσεις [φυσε(ι)-ες] (φυσι- / φυσει-) / ἡ φύσις
plural masculins i femenins neutres nominatiu -ες vocatiu MASCULINS I FEMENINS τοὺς γίγαντες (γιγαντ-) / ὁ γίγας (nom.) TEMES CONSONÀNTICS -ες TEMES EN VOCAL SUAU (invariable) τοὺς ἰχϑύες (ἰχϑυ-) / ὁ ἰχϑύς (nom.) -εις TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) ἀληϑεῖς [ἀληϑεσ-ες] (ἀληϑεσ- / ἀληϑοσ-) / ἀληϑής ἀληϑές (nom.) TEMES EN VOCAL SUAU (variables) τὰς φύσεις [φυσε(ι)-ες] (φυσι- / φυσει-) / ἡ φύσις TEMES EN DIFTONG -ευ τοὺς βασιλεῖς [βασιλε(υ)-ες] (βασιλευ-) / ὁ βασιλεύς

14 -α -η -ας -α τὰ γένη [γενεσ-α] (γενοσ- / γενεσ-) / τὸ γένος (nom.)
plural masculins i femenins neutres acusatiu -ας NEUTRES TEMES CONSONÀNTICS τὰ ὀνόματα (ονοματ-) / τὸ ὄνομα (nom.) TEMES EN VOCAL SUAU (adjectius) ἡδέα [ἡδε(υ)- -α] (ἡδυ- /ἡδευ-) / ἡδύ (ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ) TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) τὰ γένη [γενεσ-α] (γενοσ- / γενεσ-) / τὸ γένος (nom.) TEMES EN VOCAL SUAU τὰ ἄστη [ἀστε-α] (ἀστυ- / ἀστευ-) / τὸ ἄστυ (nom.)

15 -ας -εις -ς -ας -α MASCULINS I FEMENINS
plural masculins i femenins neutres acusatiu -ας MASCULINS I FEMENINS τοὺς λιμένας (λιμεν-) / ὁ λίμην (nom.) -ας TEMES CONSONÀNTICS TEMES EN DIFTONG -ευ τοὺς ἱερέας (ἱερε(υ)-) / ὁ ἱερεύς (nom.) TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) τὰς τριήρεις (τριηρεσ-) / ἡ τριήρης (nom.) -εις τὰς φύσεις [φυσε(ι)-ες] (φυσι- / φυσει-) / ἡ φύσις (nom.) TEMES EN VOCAL SUAU (variable) TEMES EN DIFTONG -αυ, -ου τὰς γραῦς (γραυ-) / ἡ γραῦς (nom.) TEMES EN VOCAL SUAU (invariable) τοὺς ἰχϑῦς (ἰχϑυ-) / ὁ ἰχϑύς (nom.)

16 -η -α -ας -α ἡδέα (ἡδυ- /ἡδευ-) / ἡδύ (ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ)
plural masculins i femenins neutres acusatiu -ας NEUTRES τὰ ὀνόματα (ονοματ-) / τὸ ὄνομα TEMES CONSONÀNTICS TEMES EN VOCAL SUAU (adjectius) ἡδέα (ἡδυ- /ἡδευ-) / ἡδύ (ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ) TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) τὰ γένη [γενεσ-α] (γενοσ- / γενεσ-) / τὸ γένος (nom.) τὰ ἄστη [ἀστε-α] (ἀστυ- / ἀστευ-) / τὸ ἄστυ (nom.) TEMES EN VOCAL SUAU

17 -ῶν -ων τῶν ῥητόρων (ῥητορ-) / ὁ ῥήτωρ (nom.)
plural masculins i femenins neutres genitiu -ων EN TOTS ELS TEMES τῶν ῥητόρων (ῥητορ-) / ὁ ῥήτωρ (nom.) τῶν βασιλέων (βασιλε(υ)-ων) / ὁ βασιλεύς (nom.) -ῶν TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) εὐσεβῶν (εὐσεβε(σ)-ων) / εὐσεβής εὐσεβές (nom.)

18 τοῖς φύλαξι (φυλακ-σι) / ὁ φύλαξ (nom.)
plural masculins i femenins neutres datiu -σι CANVIS FONÈTICS TEMES en LABIAL I GUTURAL consonant composta τοῖς φύλαξι (φυλακ-σι) / ὁ φύλαξ (nom.) TEMES en DENTAL I NASAL caiguda consonant τοῖς λιμέσι (λιμε(ν)-σι) / ὁ λίμην (nom.)

19 C FLEXIÓ - PARADIGMES TEMES EN CONSONANT TEMES EN DIFTONG
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ C DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) FLEXIÓ - PARADIGMES TEMES EN CONSONANT TEMES EN DIFTONG TEMES EN VOCAL SUAU

20 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA
TEMES EN CONSONANT LABIAL I GUTURAL FEMENINS I MASCULINS (-ς ) SUBSTANTIUS TEMES EN CONSONANT DENTAL FEMENINS I MASCULINS (-ς ) SUBSTANTIUS NEUTRES

21 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA
TEMES EN CONSONANT NASAL SUBSTANTIUS MASCULINS I FEMENINS (-ς / -ø) ADJECTIUS MASCULINS, FEMENINS I NEUTRES TEMES EN -ντ MASCULINS (-ς / -ø) SUBSTANTIUS PARTICIPIS MASCULINS I NEUTRES

22 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA
TEMES EN CONSONANT LÍQUIDA SUBSTANTIUS MASCULINS, FEMENINS I NEUTRES TEMES EN CONSONANT ESPIRANT SUBSTANTIUS MASCULINS, FEMENINS I NEUTRES ADJECTIUS MASCULINS, FEMENINS I NEUTRES

23 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA
TEMES EN DIFTONG ευ-, αυ-, ου- FEMENINS I MASCULINS (-ς ) SUBSTANTIUS TEMES EN -οι SUBSTANTIUS FEMENINS (només singular) TEMES EN -ω SUBSTANTIUS MASCULINS (-ς )

24 -υ -ι TEMES EN VOCAL SUAU (ι-, υ-) EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC
DECLINACIÓ ATEMÀTICA TEMES EN VOCAL SUAU (ι-, υ-) SUBSTANTIUS FEMENINS I MASCULINS (-ς ) SUBSTANTIUS MASCULINS, FEMENINS (-ς ) I NEUTRES ADJECTIUS MASCULINS (-ς ) I NEUTRES INVARIABLES mantenen el tema en ι-, υ- SUBSTANTIUS FEMENINS I MASCULINS VARIABLES alternen ι-, υ- amb ει-, ευ- SUBSTANTIUS MASCULINS, FEMENINS I NEUTRES ADJECTIUS MASCULINS I NEUTRES

25 VOCAL SUAU (invariable)
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA SUBSTANTIUS MASCULINS FEMENINS NEUTRES LABIAL I GUTURAL NASAL, -ντ DIFTONG VOCAL SUAU (invariable) DENTAL LÍQUIDA ESPIRANT VOCAL SUAU (variable)

26 ντ- ντ- EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA
ADJECTIUS MASCULINS FEMENINS NEUTRES NASAL ESPIRANT VOCAL SUAU (variable) VOCAL SUAU (variable) PARTICIPIS MASCULINS NEUTRES ντ- ντ-


Κατέβασμα ppt "DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google