Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ TERCERA DECLINACIÓ DECLINACIÓ ATEMÀTICA DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ TERCERA DECLINACIÓ DECLINACIÓ ATEMÀTICA DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ TERCERA DECLINACIÓ DECLINACIÓ ATEMÀTICA DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

2 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DEFINICIÓ CONTINGUT CLASSIFICACIÓ FLEXIÓ PARADIGMES DECLINACIÓ DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) C

3 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) C DEFINICIÓ LES DESINÈNCIES DE CAS I NOMBRE S’INCORPOREN DIRECTAMENT AL TEMA O ARREL CANVIS FONÈTICS: contraccions, caiguda de consonants, consonants dobles, allargaments vocàlics …

4 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) C CONTINGUT FEMENINS MASCULINS NEUTRES MASCULINS I NEUTRES VEU ACTIVA I AORIST PASSIU SUBSTANTIUS ADJECTIUS PARTICIPIS

5 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ CLASSIFICACIÓ TEMES EN CONSONANT TEMES EN DIFTONG DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) C TEMES EN VOCAL SUAU

6 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ TEMES EN CONSONANT LABIALGUTURAL DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) C LÍQUIDAESPIRANTNASAL σ-σ-λ-, ρ- ν- (ντ-) DENTAL κ-, γ-, χ- τ-, δ-, ϑ-π-, β-, φ-

7 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ TEMES EN DIFTONG C ι-, υ- ευ-, αυ-, ου- (οι-) TEMES EN VOCAL SUAU DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ)

8 DESINÈNCIES singularmasculins i femeninsneutres nominatiu -ς / -ø-ø vocatiu -ø acusatiu -ν / -α-ø genitiu -ος datiu -ι pluralfemenins i masculinsneutres nominatiu -ες-α vocatiu acusatiu -ας genitiu -ων datiu -σι

9 singularmasculins i femeninsneutres nominatiu -ς / -ø-ø vocatiu -ø Nominatiu i vocatiu sense desinència = tema Nominatiu amb -ς = canvis fonètics FEMENINS I MASCULINS allargament πατήρ / πάτερ TEMES en LABIAL I GUTURAL caiguda de la consonant TEMES en DENTAL, NASAL I en ντ- consonant composta

10 Acusatiu neutre sense desinència = tema Desinència -α temes consonàntics τὸ τραῦμα (τραυματ-) τὸν παῖδα (παιδ-) / ὁ παῖς (nom.) singularmasculins i femeninsneutres acusatiu -ν / -α-ø Desinència -ν temes vocàlics τὴν πóλιν (πολι-/πολει-) / ἡ πόλις (nom.)

11 singularmasculins i femenins neutres genitiu -ος TEMES CONSONÀNTICS TEMES EN VOCAL SUAU (substantius invariables i adjectius variables) TEMES EN DIGTONG - οι -ους TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) -ως-ως TEMES EN DIFTONG -ευ τῆς λαμπάδος (λαμπαδ-) / ἡ λαμπάς (nom.) τοῦ ἰχϑύος ( ἰχθυ-) / ὁ ἰχϑύς (nom.) τοῦ γένους [γενεσ-ος] (γενοσ- / γενεσ-) / τὸ γένος (nom.) τῆς πειϑοῦς (πειϑο(ι) -ος) / ἡ πειϑώ (nom.) τοῦ βασιλέως [βασιλε(υ)-ος] (βασιλευ-) / ὁ βασιλεύς TEMES EN VOCAL SUAU (substantius variables) τοῦ πῆχεως [πηχε(υ)-ος] (πηχυ- / πηχευ-) / ὁ πῆχυς

12 singularmasculins i femeninsneutres datiu -ι TEMES CONSONÀNTICS TEMES EN DIGTONG -ει-ει TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) TEMES EN VOCAL SUAU Forma diftong amb la vocal del tema τῷ γίγαντ ι (γιγαντ-) / ὁ γίγας (nom.) τῇ τριήρει (τριηρεσ- ι ) / ἡ τριήρης (nom.) τῷ ἱερεῖ (ἱερε(υ)-) / ὀ ἱερεύς (nom.) τῇ φύσει [φυσε(ι)- ι ] (φυσι- / φυσει-) / ἡ φύσις

13 pluralmasculins i femeninsneutres nominatiu -ες-α-α vocatiu -ες-ες TEMES CONSONÀNTICS -εις TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) TEMES EN DIFTONG -ευ TEMES EN VOCAL SUAU (invariable) TEMES EN VOCAL SUAU (variables) MASCULINS I FEMENINS τοὺς γίγαντες (γιγαντ-) / ὁ γίγας (nom.) τοὺς ἰχϑύες (ἰχϑυ-) / ὁ ἰχϑύς (nom.) ἀληϑεῖς [ἀληϑεσ-ες] (ἀληϑεσ- / ἀληϑοσ-) / ἀληϑής ἀληϑέ ς (nom.) τὰς φύσεις [φυσε(ι)-ες] (φυσι- / φυσει-) / ἡ φύσις τοὺς βασιλεῖς [βασιλε(υ)-ες] (βασιλευ-) / ὁ βασιλεύς

14 pluralmasculins i femeninsneutres acusatiu -ας-α TEMES CONSONÀNTICS -η TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) TEMES EN VOCAL SUAU (adjectius) TEMES EN VOCAL SUAU NEUTRES τὰ ὀνόματα (ονοματ-) / τὸ ὄνομα (nom.) ἡδέα [ἡδε(υ)- -α] (ἡδυ- /ἡδευ-) / ἡδύ (ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ) τὰ γένη [γενεσ-α] (γενοσ- / γενεσ-) / τὸ γένος (nom.) τὰ ἄστη [ἀστε-α] (ἀστυ- / ἀστευ-) / τὸ ἄστυ (nom.)

15 pluralmasculins i femeninsneutres acusatiu -ας-α -ας TEMES CONSONÀNTICS -εις TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) TEMES EN DIFTONG -αυ, -ου TEMES EN DIFTONG - ευ TEMES EN VOCAL SUAU (invariable) -ς τοὺς λιμένας (λιμεν-) / ὁ λίμην (nom.) τοὺς ἱερέας (ἱερε(υ)-) / ὁ ἱερεύς (nom.) τὰς τριήρεις (τριηρεσ-) / ἡ τριήρης (nom.) τὰς γραῦς (γραυ-) / ἡ γραῦς (nom.) MASCULINS I FEMENINS TEMES EN VOCAL SUAU (variable) τοὺς ἰχϑῦς (ἰχϑυ-) / ὁ ἰχϑύ ς ( nom.) τὰς φύσεις [φυσε(ι)-ες] (φυσι- / φυσει-) / ἡ φύσις (nom.)

16 pluralmasculins i femeninsneutres acusatiu -ας-α TEMES CONSONÀNTICS -η TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) TEMES EN VOCAL SUAU (adjectius) TEMES EN VOCAL SUAU NEUTRES τὰ ὀνόματα (ονοματ-) / τὸ ὄνομα ἡδέα (ἡδυ- /ἡδευ-) / ἡδύ (ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ) τὰ γένη [γενεσ-α] (γενοσ- / γενεσ-) / τὸ γένος (nom.) τὰ ἄστη [ἀστε-α] (ἀστυ- / ἀστευ-) / τὸ ἄστυ (nom.)

17 pluralmasculins i femeninsneutres genitiu -ων EN TOTS ELS TEMES -ῶν TEMES CONSONANT ESPIRANT (contractes) εὐσεβῶν (εὐσεβε(σ)-ων) / εὐσεβής εὐσεβές (nom.) τῶν ῥητόρων (ῥητορ-) / ὁ ῥήτωρ (nom.) τῶν βασιλέων (βασιλε(υ)-ων) / ὁ βασιλεύς (nom.)

18 pluralmasculins i femeninsneutres datiu -σι TEMES en LABIAL I GUTURAL caiguda consonant TEMES en DENTAL I NASAL consonant composta τοῖς φύλαξι (φυλακ-σι) / ὁ φύλαξ (nom.) τοῖς λιμέσι (λιμε(ν)-σι) / ὁ λίμην (nom.) CANVIS FONÈTICS

19 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ FLEXIÓ - PARADIGMES DECLINACIÓ ATEMÀTICA (TERCERA DECLINACIÓ) C TEMES EN CONSONANT TEMES EN DIFTONG TEMES EN VOCAL SUAU

20 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA TEMES EN CONSONANT LABIAL I GUTURAL SUBSTANTIUS FEMENINS I MASCULINS ( -ς ) TEMES EN CONSONANT DENTAL SUBSTANTIUS NEUTRES FEMENINS I MASCULINS ( -ς )

21 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA TEMES EN CONSONANT NASAL SUBSTANTIUS MASCULINS I FEMENINS (-ς / -ø ) TEMES EN -ντ SUBSTANTIUS PARTICIPIS MASCULINS I NEUTRES ADJECTIUS MASCULINS, FEMENINS I NEUTRES MASCULINS ( -ς / -ø )

22 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA TEMES EN CONSONANT LÍQUIDA SUBSTANTIUS MASCULINS, FEMENINS I NEUTRES TEMES EN CONSONANT ESPIRANT SUBSTANTIUS MASCULINS, FEMENINS I NEUTRES ADJECTIUS MASCULINS, FEMENINS I NEUTRES

23 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA TEMES EN DIFTONG ευ-, αυ-, ου- SUBSTANTIUS FEMENINS I MASCULINS (-ς ) TEMES EN -οι SUBSTANTIUS FEMENINS (només singular) TEMES EN -ω SUBSTANTIUS MASCULINS (-ς )

24 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA TEMES EN VOCAL SUAU (ι-, υ-) SUBSTANTIUS FEMENINS I MASCULINS (-ς ) -ι SUBSTANTIUS MASCULINS, FEMENINS (-ς ) I NEUTRES -υ ADJECTIUS MASCULINS (-ς ) I NEUTRES INVARIABLES mantenen el tema en ι-, υ- SUBSTANTIUS FEMENINS I MASCULINS VARIABLES alternen ι-, υ- amb ει-, ευ- SUBSTANTIUS MASCULINS, FEMENINS I NEUTRES ADJECTIUS MASCULINS I NEUTRES

25 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA SUBSTANTIUS MASCULINS LABIAL I GUTURAL NASAL, - ντ DIFTONG VOCAL SUAU (invariable) FEMENINSNEUTRES DENTAL LÍQUIDA ESPIRANT VOCAL SUAU (variable)

26 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA ADJECTIUS MASCULINS NASAL ESPIRANT FEMENINSNEUTRES VOCAL SUAU (variable) VOCAL SUAU (variable) PARTICIPIS MASCULINSNEUTRES ντ-


Κατέβασμα ppt "EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ TERCERA DECLINACIÓ DECLINACIÓ ATEMÀTICA DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google