Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Croy—Lesson 22 Liquid Verbs Verbs ending in λ μ ν ρ CLASS REPRESENTATIVES!!!!

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Croy—Lesson 22 Liquid Verbs Verbs ending in λ μ ν ρ CLASS REPRESENTATIVES!!!!"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Croy—Lesson 22 Liquid Verbs Verbs ending in λ μ ν ρ CLASS REPRESENTATIVES!!!!

2 Liquid Verbs λ μ ν ρ σ σα Do not accept the σ of the future or the σα of the aorist >> Look for contractions

3 Liquid Verbs Present and Future Active Present Future μ έ νω μεν ῶ μ έ νομεν μενο ῦ μεν Present Future μ έ νεις μενε ῖ ς μ έ νετε μενε ῖ τε Present Future μ έ νει μενε ῖ μ έ νουσι(ν) μενο ῦ σι(ν)

4 Liquid Verbs Present and Future Middle Present Future μ έ νομαι μενο ῦ μαι μεν ό μεθα μενο ύ μεθα Present Future μ έ ν ῃ μεν ῇ μ έ νεσθε μενε ῖ σθε Present Future μ έ νεται μενε ῖ ται μ έ νονται μενο ῦ νται

5 Liquid Verbs Present and Αorist Active Present Aorist μ έ νω ἔ μεινα μ έ νομεν ἐ με ί ναμεν Present Aorist μ έ νεις ἔ μεινας μ έ νετε ἐ με ί νατε Present Aorist μ έ νει ἔ μεινε(ν) μ έ νουσι(ν) ἔ μειναν

6 Liquid Verbs Watch for accents Irregular Futures / Aorists: β ά λλω > βαλ ῶ (> ἔ βαλον) ἀ ποθν ῄ σκω > ἀ ποθανο ῦ μαι

7 Liquid Verbs λλ > λ β ά λλω > βαλ ῶ ἀ παγγ έ λλω > ἀ παγγελ ῶ ἀ ποστ έ λλω > ἀ ποστελ ῶ ει > ε ἀ ποκτε ί νω > ἀ ποκτεν ῶ ἐ γε ί ρω > ἐ γερ ῶ σπε ί ρω > σπερ ῶ

8 Croy—Lesson 22 Reciprocal Pronouns no Nominative form ἀ λλ ή λων = of one another / each other ἀ λλ ή λοις = to/by/for one another/each other ἀ λλ ή λους = one another / each other

9 Croy—Lesson 22 Possessive Adjectives ἐ μ ό ς = my ἡ μ έ τερος = our σ ό ς = your ὑ μ έ τερος = your ἐ μ ό ς, ἐ μ ή, ἐ μ ό ν ἡ μ έ τερος, -α, -ον σ ό ς, σ ή, σ ό ν ὑ μ έ τερος, -α, -ον

10 Croy—Lesson 22 Possessive Adjectives το ὺ ς λ ό γους μου το ὺ ς ἐ μο ὺ ς λ ό γους Luke 6.20 Μακ ά ριοι ο ἱ πτωχο ί, ὅ τι ὑ μετ έ ρα ἐ στ ὶ ν ἡ βασιλε ί α το ῦ θεο ῦ.

11 Croy—Lesson 22 Vocabulary

12 Croy—Lesson 22 Assignment: P&R: 1-5 NT: 1, 7, 10


Κατέβασμα ppt "Croy—Lesson 22 Liquid Verbs Verbs ending in λ μ ν ρ CLASS REPRESENTATIVES!!!!"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google