Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2 ΟΡΑΜΑ Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα συνεισφέρει στην διατηρήσιμη οικονομική Ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή. ΣΚΟΠΟΣ Η άμεση ενεργοποίηση, στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου σχεδιασμού, του “Οικοσυστήματος” της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των (Κοιν.Σ.Επ.).

3 Διαμόρφωση ενός πλαισίου υποστήριξης και ανάπτυξης των Κοιν.Σ.Επ. Παροχή των απαραίτητων κεφαλαίων εκκίνησης για την στήριξη των Κοιν.Σ.Επ. στα πρώτα τους βήματα Εξασφάλιση των υπηρεσιών χρηματοδοτικής υποστήριξης σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα Άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων και δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη που προκύπτουν από την κοινωνική επιχειρηματικότητα Ανάπτυξη δράσεων διακρατικότητας για την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων κρατών μελών Στρατηγική

4 Δράση 1: Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης Δράση 2: Παρατηρητήριο Κ.Ο. & Κ.Ε. Δράση 3: Περιφερειακοί Μηχανισμοί Υποστήριξης Δράση 4: Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΚΕΚΟ) Ανάπτυξη εργαλείων/μεθοδολογιών Εκπαίδευση πολλαπλασιαστών Ανάπτυξη εργαλείων/μεθοδολογιών Εκπαίδευση πολλαπλασιαστών Συμβουλευτική / Mentoring Υποστήριξη pre start-up / erasmus Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας Δικτύωση (Συνέδρια / Fora) Δημοσιότητα / ενημέρωση Διακρατικότητα Συμβουλευτική / Mentoring Υποστήριξη pre start-up / erasmus Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας Δικτύωση (Συνέδρια / Fora) Δημοσιότητα / ενημέρωση Διακρατικότητα Συντονισμός & Υποστήριξη πολιτικών για Κ.Ο. Δημοσιότητα Διακρατική Συνεργασία Συντονισμός & Υποστήριξη πολιτικών για Κ.Ο. Δημοσιότητα Διακρατική Συνεργασία

5 Άξονας 2 Στρατηγικού Σχεδίου Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας & Συλλογικού Παραγωγικού Σκοπού Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας & Συλλογικού Παραγωγικού Σκοπού Ενίσχυση της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ενίσχυση της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης

6 Άξονας 3 Στρατηγικού Σχεδίου Σύσταση Φορέα Μικροπιστώσεων Ίδρυση Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας Εφαρμογή Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς

7 ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Περί τις 700 εγγεγραμμένες Κοινωνικές Συνεταιριστικές ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση των πολιτών Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

8 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Αναπτυξιακές Συμπράξεις (ΑΣ) που λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης και θα πρέπει να λάβουν επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας. Οι ΑΣ θα συστήσουν Περιφερειακούς Μηχανισμούς Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοιν.Σ.Επ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ φυσικού αντικειμένου έως 31 η Δεκεμβρίου 2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.466.000 €

9 Εταίροι μπορούν να είναι: α) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου β) οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους γ) δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις δ) αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ε) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα στ) συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι φορείς των περιπτώσεων α), β) και γ) δεν δύναται να οριστούν συντονιστές εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

10 Η σύνθεση της ΑΣ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: έναν τοπικό/περιφερειακό φορέα με δημόσιο χαρακτήρα έναν φορέα ή τυπικό δίκτυο φορέων της κοινωνίας των πολιτών έναν τοπικό φορέα με γνώση των προβλημάτων της περιοχής

11 Οι εταίροι της ΑΣ πρέπει να έχουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας Περιφέρειας. Η ΑΣ θα πρέπει να διαθέτει, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα κατάλληλα στελεχωμένη, δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

12 Κάθε εταίρος πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας ή κοινωνικής ένταξης την τελευταία τριετία. Επίσης, αξιολογείται η εμπειρία σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Ο Συντονιστής Εταίρος θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον: Πενταετή εμπειρία στην εφαρμογή, διαχείριση, υποστήριξη και συντονισμό προγραμμάτων και Πενταετή εμπειρία σε θέματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, αποκτηθείσα τα τελευταία πέντε έτη.

13 Οι Περιφερειακοί Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί λειτουργούν ως υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) παρέχοντας: Πληροφόρηση, κινητοποίηση, υποστήριξη, Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας και προώθηση τοπικών συμφωνιών συνεργασίας Δικτύωση και δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (cluster) Υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών συμμετοχής σε προγράμματα

14 Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Ο ΠΜΥ υποχρεούται να δημιουργήσει Θερμοκοιτίδα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Σκοπός είναι η: μείωση του κόστους, του επιχειρηματικού ρίσκου και του χρόνου έναρξης πραγματικής λειτουργίας δικτύωση και ανάπτυξη συνεργειών

15 Οι Περιφερειακοί Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί θα πρέπει να προνοήσουν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και κυρίως των Θερμοκοιτίδων που θα δημιουργήσουν μετά τη λήξη της περιόδου συγχρηματοδότησης και για τρία ακόμη έτη.


Κατέβασμα ppt "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google