Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυο προώθησης της δια βίου κατάρτισης και εξ αποστάσεως πιστοποίησης δεξιοτήτων στις Μ.Μ.Ε. Α.Σ. ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυο προώθησης της δια βίου κατάρτισης και εξ αποστάσεως πιστοποίησης δεξιοτήτων στις Μ.Μ.Ε. Α.Σ. ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυο προώθησης της δια βίου κατάρτισης και εξ αποστάσεως πιστοποίησης δεξιοτήτων στις Μ.Μ.Ε. Α.Σ. ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ

2 Βασικός σκοπός του έργου Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος δια βίου μάθησης και η εξ αποστάσεως κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3 H Α.Σ. Τεχνομάθεια απαρτίζεται από τους παρακάτω φορείς: 1) Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών - Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) (Συντονιστής Εταίρος) 2) Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) 3) Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) 4) Την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 5) Τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 6) Το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) 7) Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) 8) Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ) 9) Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ) 10) Την Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΚΕΜ) 11) Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) – Επιτροπή Ερευνών 12) Την Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής (ΑΝΕΤΧΑ)

4 Βασικοί Στόχοι του Έργου (1) 1. Ευαισθητοποίηση εργαζομένων και εργοδοτών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα δια βίου μάθησης. 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπων συμφωνιών μεταξύ ομάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου ή της ίδιας περιοχής και οργανισμών κατάρτισης και εκπαίδευσης, για την εφαρμογή προγραμμάτων εναλλαγής κατάρτισης – απασχόλησης. 3. Υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου ή της ίδιας περιοχής στην υιοθέτηση μηχανισμών κατάρτισης προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους και στην εφαρμογή προγραμμάτων τηλε-εκπαίδευσης,

5 Βασικοί Στόχοι του Έργου (2) 4.Διαμόρφωση ενός πρότυπου συστήματος εξ αποστάσεως κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων σε επιλεγμένους κλάδους μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και στον σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή αντίστοιχων εργαλείων. 5.Εφαρμογή mainstreaming και προώθηση του έργου σε επίπεδο πολιτικών.

6 Ομάδα Στόχος Οι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και κυρίως αυτοί με επισφαλή θέση λόγω χαμηλών ή άτυπων προσόντων. Οι άνεργοι που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας και μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων εναλλαγής κατάρτισης – απασχόλησης, θα μπορέσουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Οι εργοδότες και ιδιοκτήτες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων οι οποίοι θα βοηθηθούν στην απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα δια βίου μάθησης.

7 Βασικοί άξονες του έργου (1)  Διάγνωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τον βαθμό εισαγωγής μηχανισμών δια βίου μάθησης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, και την ύπαρξη σχετικών δομών και υπηρεσιών, με έμφαση στην ανάδειξη των λειτουργικών δυνατοτήτων-αδυναμιών τους.  Καταγραφή των αναγκαίων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών αναγκών σε επιλεγμένες ομάδες (κλάδους, επαγγελματικές ειδικότητες) Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.  Προετοιμασία και Υλοποίηση πρότυπων συμφωνιών εναλλασσόμενης κατάρτισης - απασχόλησης μεταξύ επιχειρήσεων – ανέργων και εργαζομένων, εμψύχωση επιχειρήσεων – ανέργων και εργαζομένων

8 Βασικοί άξονες του έργου (2)  Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων συμβουλευτικής για την υιοθέτηση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μηχανισμών κατάρτισης  Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πρότυπου Συστήματος εξ Αποστάσεως Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού για την εξ Αποστάσεως Κατάρτιση.  Ανάπτυξη & Εφαρμογή Εργαλείων για την εξ Αποστάσεως Κατάρτιση και πιστοποίηση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις .

9 Βασικοί άξονες του έργου (3)  Ενίσχυση Φορέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την Δημιουργία Δομών προώθησης και εφαρμογής προγραμμάτων Τηλε-κατάρτισης και εξ’ αποστάσεως πιστοποίησης.  Υλοποίηση προγραμμάτων τηλε-εκπαίδευσης για το προσωπικό των επιχειρήσεων του έργου.  Ευαισθητοποίηση και Πληροφόρηση Συνδικαλιστικών Στελεχών Εργοδοτών – Εργαζομένων.

10 Διακρατική Συνεργασία Η διακρατική συνεργασία για το παρόν έργο, με τον τίτλο: equaleurope.com, αποτελείται από τέσσερις Α.Σ. από την Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα. 1. Ανάπτυξη και υποστήριξη δικτυακού τόπου και “e-“ εργαλείων (e-learning, e-accreditation). 2. Διερεύνηση ανάπτυξης κοινών συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μεθόδους δια βίου κατάρτισης και πιστοποίησης άτυπων προσόντων.

11 Διακρατική Συνεργασία (2) 3. Ανταλλαγή εμπειριών, ανάπτυξη μοντέλου για την κυκλική εναλλαγή Κατάρτισης / Απασχόλησης (job rotation). 4. Πανευρωπαϊκό συνέδριο στην Θεσσαλονίκη και 5 συναντήσεις εργασίας εμπειρογνωμόνων (workshops) σε πόλεις των διακρατικών εταίρων. 5. Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτών μεταξύ των διακρατικών εταίρων. 6. Εκδόσεις αποτελεσμάτων της διακρατικής συνεργασίας. 7. Προώθηση των ενεργειών του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του. 8. Παραγωγή διακρατικών εργαλείων συνεχούς παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της πορείας του έργου.


Κατέβασμα ppt "Δίκτυο προώθησης της δια βίου κατάρτισης και εξ αποστάσεως πιστοποίησης δεξιοτήτων στις Μ.Μ.Ε. Α.Σ. ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google