Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΑΘΗΝΩΝ)

2 Η Μικροδιδασκαλία στα διάφορα προγράμματα
Η ‘μικροδιδασκαλία’, όπως αυτή εφαρμόζεται κατά κανόνα σε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ή εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν σχετίζεται με την πραγματική μικροδιδασκαλία, μια και σε αυτά πρόκειται για βιντεοσκόπηση, παρατήρηση και σχολιασμό μιας κανονικής ή περιορισμένης έκτασης διδασκαλίας ή αποσπασμάτων της.

3 Η Μικροδιδασκαλία ως προσομοιωτική τεχνική
Η Μικροδιδασκαλία ως προσομοιωτική τεχνική Μικροδιδασκαλία: τεχνική άσκησης διδακτικών δεξιοτήτων και μορφών συμπεριφοράς-προβλέπει βιντεολήψη και βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας. Δεν είναι μηχανιστική διαδικασία, καθώς καλλιεργούνται όχι μόνον κοινωνικές αλλά και δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης.

4 Πλεονεκτήματα της μικροδιδασκαλίας
ασκεί τους εκπαιδευτικούς στην αυτοπαρατηρησία και στον αυτοέλεγχο, τονώνει την αυτοαντίληψη, ενισχύει το ενδιαφέρον και συμβάλλει στην μείωση του άγχους των υποψήφιων εκπαιδευτικών, φέρνει σε επαφή τους εκπαιδευτικούς με την κατασκευή και την χρήση εργαλείων αξιολόγησης και φύλλων παρατήρησης, εξοικειώνει τους συμμετέχοντες στην άσκηση του ελέγχου και της αξιολόγησης της διδακτικής συμπεριφοράς τους, μπορεί να αποκτήσει ευρύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.

5 Επικρίσεις και Ενδοιασμοί
Αντιμετωπίζει τη διδασκαλία ως μηχανικό συμβάν, Η συμπεριφορά μας είναι ευέλικτη και προσαρμόζεται προς τις εκάστοτε συνθήκες, Ο εκπαιδευτικός αναγκάζεται πολλές φορές να εκδηλώσει μορφές συμπεριφοράς, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις στάσεις και πεποιθήσεις του, Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού θα δώσει και το στίγμα των ικανοτήτων του, Καμιά κατάσταση δεν παρουσιάζεται η ίδια και με τον ίδιο τρόπο.

6 Δύο προβλήματα που σχεδόν αποκλείονται από τη συζήτηση
Ο αριθμός των μελών της ομάδας μικροδιδασκαλίας. Είναι δυνατόν να ασκηθούν όλοι οι φοιτητές; Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών: με την παρατήρηση και τη συμμετοχή τους στον σχολιασμό των μικροδιδασκαλιών.

7 Διδακτικές Δεξιότητες
Διδακτικές Δεξιότητες Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία εκπαιδευτικού μαθητή, Θέση ερωτήσεων, Έναρξη και Λήξη του μαθήματος, Ενίσχυση του μαθητή.

8 Μάθημα επιλογής: στο ενδεικτικό πρόγραμμα προσφέρεται στο γ΄εξάμηνο, ώστε να προηγηθεί τυπικά της ευρύτερης Πρακτικής ΄Ασκησης, η οποία αρχίζει ουσιαστικά κατά το Ε΄εξάμηνο.

9 Στάδια Μικροδιδασκαλίας στο μάθημά μας
1. Στοχαστική προσέγγιση του ρόλου και της αποστολής του ‘καλού’ εκ/κού (γραπτή διατύπωση απόψεων). Εντοπισμός των πηγών αυτών των απόψεων (θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στην ομάδα). 2. Η ομάδα καταλήγει σε συγκεκριμένες δεξιότητες και μορφές συμπεριφοράς. Καταγραφή.

10 3. Άσκηση στην Παρατήρηση και ανάλυση της συμπεριφοράς του εκ/κού αναφορικά με τις συγκεκριμένες δεξιότητες. 4. Θεωρητική ενημέρωση σχετικά με τη διδακτική δεξιότητα, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άσκησης.

11 5. Μικροδιδασκαλία από τον συντονιστή (επίδειξη)
6. Πρώτη προσπάθεια: Μικροδιδασκαλία από (υποψήφιο) εκ/κό σε συμφοιτητές - «μαθητές»). Βιντεολήψη. 7.Βιντεοσκόπηση-Παρατήρηση- Σχολιασμός

12 9. Βιντεοσκόπηση-Παρατήρηση- Σχολιασμός
8. Δεύτερη προσπάθεια: Μικροδιδασκαλία από τον ίδιο (υποψήφιο) εκ/κό στην ίδια ομάδα «μαθητών»- Βιντεολήψη. 9. Βιντεοσκόπηση-Παρατήρηση- Σχολιασμός 10. Επανάληψη προσπαθειών προς τελειοποίηση της εκτέλεσης .

13 11. Μικροδιδασκαλία με την άσκηση μιας δέσμης διδακτικών δεξιοτήτων
11. Μικροδιδασκαλία με την άσκηση μιας δέσμης διδακτικών δεξιοτήτων. Προσεγγίζεται σταδιακά η κανονική διδασκαλία. 12. Οι ασκούμενοι επανέρχονται στις αντιλήψεις για τον ρόλο και την αποστολή τους (αναστοχασμός). Καταγράφουν ερωτήματα-αμφισβητήσεις-μετατόπιση ή αλλαγή των αρχικών αντιλήψεών τους.

14 Σημαντικό: Η σύζευξη των διδακτικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη, καθώς οι ασυντόνιστες δεξιότητες θα πρέπει να ενταχθούν σε γενικότερα πλαίσια και να υπακούσουν σε μιαν ενιαία θεωρία. Η επανατροφοδότηση και η αναστοχαστική εμπειρία θα πρέπει να διατυπώνονται γραπτώς.

15 Σχεδιασμός μικροενότητας
Η πορεία της διδασκαλίας χαρακτηρίζεται από αυστηρή δόμηση, Ενδιαφέρει όχι τόσο η ευελιξία δράσης όσο η πληρότητα θεμελίωσης, Ο φοιτητής σε συνεργασία με τον επόπτη επιλέγει δύο θέματα, Διατύπωση στόχων και διδακτικών στόχων, Προσδιορίζεται η διδακτική προσέγγιση με βάση το Φύλλο Παρατήρησης.

16 Δίνονται στους φοιτητές:
Φύλλο Σχεδιασμού, Φύλλο Παρατήρησης, (Υπό)δειγμα Σχεδιασμού, (Υπό)δειγμα Στόχων, Θέματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μικροδιδασκαλίας, Πρόγραμμα όλων των μικροδιδασκαλιών του εξαμήνου, Οδηγίες τεχνικής φύσεως.

17 Στα μικρομαθήματα δεν προβλέπεται επανάληψη της διδασκαλίας, εκτελείται δηλαδή άπαξ, η διδασκαλία διαρκεί από λίγα λεπτά μέχρι και 40 λεπτά . Πρόκειται για την εφαρμογή μιας μορφής εργασίας, μιας μεθοδολογικής προσέγγισης κλπ. συμμετέχει μια μικρή ομάδα ή και όλη η τάξη, δεν επιμερίζεται η διδασκαλία σε επιμέρους δεξιότητες, είναι δηλαδή μια ‘κανονική διδασκαλία’.

18 Μικροδιδασκαλία-Μικρομαθήματα- Κανονική Διδασκαλία
Μικροδιδασκαλία: άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων Μικροδιδασκαλία: άσκηση δέσμης διδακτικών δεξιοτήτων Μικροδιδασκαλία: άσκηση διδακτικών ικανοτήτων και παιδαγωγικής-διδακτικής συμπεριφοράς Μικρομαθήματα: άσκηση τεχνικών, στρατηγικών και μορφών διδασκαλίας και εργασίας Κανονική διδασκαλία

19


Κατέβασμα ppt "ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google