Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Υ Λ ΟΓΙΣΜΙΚΟ Υ Αναστασία Γεωργιάδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Υ Λ ΟΓΙΣΜΙΚΟ Υ Αναστασία Γεωργιάδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Υ Λ ΟΓΙΣΜΙΚΟ Υ Αναστασία Γεωργιάδου

2 Αξιολόγηση βασισμένη σε Προδιαγραφές Για αν ξεκινήσει η αξιολόγηση, οποιουδήποτε διδακτικού υλικού, πρέπει να είναι γνωστές στον κριτή οι προδιαγραφές στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξή του Οι προδιαγραφές ανάπτυξης διακρίνονται σε: Γενικές προδιαγραφές Ε.Λ. Ειδικές προδιαγραφές Ε.Λ ανά γνωστικό αντικείμενο

3 Γενικές προδιαγραφές Ε.Λ. με βάση τους εξής στόχους: Να ευνοεί την ενεργοποίηση του μαθητή μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, πειραματισμό και διερεύνηση. Να συμβάλλει στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και στη φιλικότερη, ελκυστικότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης. Να ευνοεί τη συνεργασία.

4 Ταξινόμηση Προδιαγραφών σε τέσσερις συσχετιζόμενες και στενά αλληλοεξαρτώμενες κατηγορίες: Προδιαγραφές περιεχομένου. Προδιαγραφές διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Προδιαγραφές αλληλεπίδρασης και περιβάλλοντος διεπαφής.

5 Ειδικές προδιαγραφές Ε.Λ ανά γνωστικό αντικείμενο με βάση τους εξής στόχους: Να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Να συμπληρώνει το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για την επίτευξη των στόχων συγκεκριμένων Προγραμμάτων Σπουδών.

6 Ερμηνευτική (Interpretive) αξιολόγηση σε δύο φάσεις: α)Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Π Ι α) Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Π Ι στόχοι είναι: ο εντοπισμός προβλημάτων κατανόησης και δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές κατά τη χρήση του λογισμικού, ο έλεγχος της καταλληλότητας της διεπιφάνειας επικοινωνίας, η εκτίμηση της αποδοχής ή μη του λογισμικού από τους μαθητές, κλπ. Στη φάση αυτή συμμετέχει μικρός αριθμός μαθητών, ένας εκπαιδευτικός, οι αξιολογητές και ένας συντονιστής. Ο χώρος προσομοιάζει με σχολικό εργαστήριο Η/Υ. Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι, σημειώσεις αξιολογητή, ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση.

7 Ερμηνευτική (Interpretive) αξιολόγηση σε δύο φάσεις: β) Στο σχολικό περιβάλλον β) Στο σχολικό περιβάλλον στόχος είναι: η δυνατότητα ένταξης του λογισμικού στην καθημερινή διδακτική πρακτική Το λογισμικό εγκαθίσταται και δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες σχολικού εργαστηρίου σε λίγα σχολεία. Συμμετέχουν μαθητές, ο διδάσκων και παρατηρητές- αξιολογητές. Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι: πρωτόκολλο παρατήρησης της τάξης (από τους συμμετέχοντες παρατηρητές – αξιολογητές), ερωτηματολόγια για το διδάσκοντα, και για τους μαθητές, γνωστικά test για τους μαθητές, συνεντεύξεις με μαθητές και καθηγητές.

8 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παίρνει μέτρα και πρωτοβουλίες σε τρεις κατευθύνσεις 1. 1. Διατυπώνει και εφαρμόζει κανόνες για τα standards ποιότητας και για τους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας Ε.Λ. 2. 2. Εκσυγχρονίζει τα Προγράμματα Σπουδών ώστε να προβλέπουν και να «αφήνουν χώρο» για χρήση Ε.Λ. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 3. 3. Προκηρύσσει τη δημιουργία Ε.Λ. στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών, με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους και σαφείς κανόνες αξιολόγησης.

9 Ενθάρρυνση παραγωγής Ε.Λ. καλής ποιότητος τρία βασικά και διαπιστωμένα αιτία του προβλήματος: 1) 1) οι μηχανισμοί αξιολόγησης Ε.Λ. είναι ανεπαρκείς. 2) 2) το Ε.Λ. παράγεται ως ανεξάρτητο προϊόν και όχι ως μέρος ενός πακέτου διδακτικού υλικού που εξυπηρετεί συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών. 3) 3) το Ε.Λ. έχει μεγάλο κόστος παραγωγής.

10 Αποδοχή Ε.Λ. καλής ποιότητος

11 Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 1. 1. Η λειτουργικότητα του συστήματος επιτρέπει στο μαθητή να ανακαλύψει τη γνώση σε συνεργασία με άλλους μαθητές και/ή τον εκπαιδευτικό 2. 2. Συνολικά, το σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως κοινωνικά αποδεκτό

12 ΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Α. Α. Αξιολόγηση της ύλης Β. Β. Παρουσίαση και οργάνωση της ύλης Β.1. Β.1. Παιδαγωγικές παράμετροι Β.2 Β.2. Παράγοντες σχεδιασμού Ε.Λ. Β.3. Β.3. Διαδικασίες υποστήριξης και ενημέρωσης Β.4. Β.4. Αξιολόγηση της μάθησης

13 Β.1. Παιδαγωγικές παράμετροι •Β.1.1. Διδακτικές θεωρίες-Αναλυτικά προγράμματα •Β.1.2. Δομή •Β.1.3. Έλεγχος της μάθησης •Β.1.4. Προσαρμοστικότητα •Β.1.5. Συνεργατική μάθηση

14 Β.2. Παράγοντες σχεδιασμού Ε.Λ. •Β.2.1 Αλληλεπίδραση - Πλοήγηση – Ανατροφοδότηση •Β.2.2 Σχεδιασμός οθόνης Β.3. Διαδικασίες υποστήριξης και ενημέρωσης • Β.4.1 Η διαδικασία της μάθησης - Ευχρηστία λογισμικού • Β.4.2 Το προϊόν της μάθησης Β.4. Αξιολόγηση τηςμάθησης Β.4. Αξιολόγηση της μάθησης


Κατέβασμα ppt "Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Υ Λ ΟΓΙΣΜΙΚΟ Υ Αναστασία Γεωργιάδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google