Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 α ) υποχρεωτική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 α ) υποχρεωτική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 α ) υποχρεωτική σχολική πρακτική άσκηση ( ΣΠΑ ) β ) προαιρετική πρακτική άσκηση ( Διευρυμένη Πρακτική ) πρακτική άσκηση ΠΤΔΕ

2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 στόχος ε π αγγελματική ετοιμότητα των μελλοντικών εκ π αιδευτικών  γνώσεις, ικανότητες / δεξιότητες για διαχείριση και διαμόρφωση σχέσεων μεταξύ όλων των άμεσα εμ π λεκομένων, ώστε να ε π ηρεάζεται θετικά η διαδικασία μάθησης στην τάξη η π αιδαγωγική ανά π τυξη της σχολικής μονάδας σχεδιασμό και υλο π οίηση διδασκαλιών ( διδακτική ετοιμότητα )

3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 υποχρεωτική πρακτική άσκηση : επίπεδα ΣΠΑ Ι ( Ε εξ.)  συστηματική π αρατήρηση σχολικής τάξης ΣΠΑ ΙΙ ( ΣΤ εξ.)  ωριαίες / δίωρες διδασκαλίες ΣΠΑ ΙΙΙ ( Ζ εξ.)  ημερήσιες διδασκαλίεςΣΠΑ IV ( Η εξ.)  εβδομαδιαίες διδασκαλίες

4 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 χαρακτηριστικά ΣΠΑ ΠΤΔΕ  σταδιακή εμπλοκή των φοιτητών στη διδακτική πράξη, σταδιακή ανάληψη διδακτικής ευθύνης  διαρκής υποστήριξη και ανατροφοδότηση  εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην πράξη ( π. χ. γλώσσα, μαθηματικά, διδακτική μέθοδος project, διαφοροποιημένη διδασκαλία )  συνεργασία σχολικής κοινότητας και πανεπιστημίου

5 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 σπειροειδής διάρθρωση ΣΠΑ σχεδιασμόςυλο π οίηση ανατροφο - δότηση αναστοχα - σμός ε π όμενο ε π ί π εδο ΣΠΑ

6 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 σχολική πρακτική άσκηση : επίπεδο Ι  συστηματική παρακολούθηση σε διαφορετικούς τύπων σχολείων  συμπλήρωση κλείδας παρατήρησης  εργασία : σύνθεση ποιοτικών δεδομένων παρατήρησης και θεωρητική τεκμηρίωση

7 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ Ι ( άξονες παρατήρησης )

8 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 σχολική πρακτική άσκηση : επίπεδο ΙΙ  δίωρη διδασκαλία στη γλώσσα  δίωρη διδασκαλία στα μαθηματικά  ωριαία διδασκαλία στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα ΑΠΣ  διαχείριση σχολικής τάξης

9 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ ΙΙ : σχεδιασμός κοινό π λάνο για σχεδιασμό / α π οτίμηση σε γλώσσα & δευτερεύοντα

10 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ ΙΙ : αναστοχασμός

11 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ ΙΙ : γλώσσα παραγωγές μαθητών από διδασκαλία Γ΄ δημοτικού

12 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ ΙΙ : μαθηματικά ( σχεδιασμός )

13 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ ΙΙ : μαθηματικά ( σχεδιασμός )

14 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ ΙΙ : μαθηματικά : αποτίμηση

15 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ ΙΙ : διαχείριση σχολικής τάξης  μικρής εμβέλειας εργασίες π ρακτικής εφαρμογής  αναστοχαστικά ημερολόγια  portfolio : όλο το υλικό της ΣΠΑ ΙΙ  μικρής εμβέλειας εργασίες π ρακτικής εφαρμογής  αναστοχαστικά ημερολόγια  portfolio : όλο το υλικό της ΣΠΑ ΙΙ

16 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 σχολική πρακτική άσκηση : επίπεδο ΙΙ I  σχεδιασμός, υλοποίηση & ανατροφοδότηση 5 ημερήσιων διδασκαλιών σε όλα τα αντικείμενα του ΑΠΣ  σεμιναριακά μαθήματα για Διδακτική Ιστορίας, Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Έλεγχος Πειθαρχίας στην τάξη

17 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ ΙΙΙ : αξιολόγηση της διδασκαλίας

18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ ΙΙΙ : αναστοχασμός

19 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 σχολική πρακτική άσκηση : επίπεδο Ι V  δύο εβδομάδες διδασκαλίας  σχεδιασμός και υλοποίηση project  διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τάξεις μικτών ικανοτήτων  εφαρμογές λαϊκού πολιτισμού στη διδασκαλία π ρογράμματα ψυχοκοινωνικής αγωγής στο π λαίσιο της Αγωγής Υγείας (2013-2014)

20 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ Ι V: γενική διδασκαλία  σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου  σχεδιασμός διδασκαλιών σε καθημερινή βάση  ημερολόγια διδασκαλιών ενδεικτική δομή διδακτικού σεναρίου

21 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ Ι V: project στάδιο 1 Θέμα : Ε π ιλογή → Διερεύνηση → Οργάνωση σε ιστόγραμμα Αναλυτική π αρουσίαση σε π λάνο διδασκαλίας

22 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ Ι V: project ( αυτοαξιολόγηση )

23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ Ι V : τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας για τάξεις μικτών ικανοτήτων : διαφοροποίηση της διδασκαλίας

24 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ Ι V: τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας για τάξεις μικτών ικανοτήτων : διαφοροποίηση της διδασκαλίας αξιολόγηση μαθησιακών αναγκών  π αρατήρηση της τάξης  άτυ π η δοκιμασία γρα π τού λόγου  φύλλο π αρατήρησης μαθητών με δυσκολίες μάθησης

25 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ Ι V: τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας για τάξεις μικτών ικανοτήτων : διαφοροποίηση της διδασκαλίας

26 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 ΣΠΑ Ι V: Πολιτισμική Παράδοση και Γραπτές Πηγές : Έρευνα Κειμένων και Διδακτικές Εφαρμογές

27 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 η ΣΠΑ σε αριθμούς  20 συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία  2 X 180 φοιτητές στα σχολεία ανά εξάμηνο  12 μέλη ΔΕΠ και συμβασιούχοι διδάσκοντες  80 ώρες διδασκαλίας στην τάξη για κάθε φοιτητή  ? αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί

28 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 υλικά και οργάνωση  Κέντρο Διδακτικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης ( ΚΕΔΥΚΕΤ ) http://www.pre.uth.gr/new/el/node/157 http://www.pre.uth.gr/new/el/node/157  ιστολόγια για την ενημέρωση και επικοινωνία των συμμετεχόντων  http://2011spa4.blogspot.gr/ (2010-11) http://2011spa4.blogspot.gr/  http://2011spa1.blogspot.gr/ (2012-13) http://2011spa1.blogspot.gr/  http://2012spa1.blogspot.gr/ (2013-14) http://2012spa1.blogspot.gr/  http://spaena.blogspot.gr/ (2013-14) http://spaena.blogspot.gr/

29 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 η εμπειρία από τη ΣΠΑ στο ΠΤΔΕ δείτε π ερισσότερα στη ΣΠΑ και στο www.youtube.com/wa tch?v=JYnZ7SmHgF A www.youtube.com/wa tch?v=JYnZ7SmHgF A


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 α ) υποχρεωτική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google