Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ EL FUTUR DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 16 de novembre de 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ EL FUTUR DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 16 de novembre de 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ EL FUTUR DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 16 de novembre de 2005

2 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA DE FUTUR: TEMPS FUTUR TEMA DE FUTUR FORMANTS DE FUTUR SEMPRE CONJUGACIÓ TEMÀTICA DESINÈNCIES PRIMÀRIES FORMANT DE FUTUR: FORMA SUFIXADA CANVIS EN EL LEXEMA DEL TEMA DE PRESENT CANVI DE LEXEMA TEMPS FUTUR

3 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMPS I MODES

4 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ FORMANTS FUTUR VeuMorfemaPresentFutur Activa -σ-παύ-ωπαύ-σ-ω Mitjana -σ-παύ-ομαιπαύ-σ-ομαι Passiva -θησ-παύ-ομαιπαυ-θήσ-ομαι

5 ActivaMitjana-passiva Primàries SecundàriesPrimàriesSecundàries singular 1 -ω-ω-μι-ν-ν-μαι-μην 2 -ς-ς-σαι-σο 3 -----σι (-τι)-----ται-το plural 1 -μεν-μεϑα 2 -τε-σϑε 3 -σι-ασι-ν / -σαν-νται-ντο temàtiquesatemàtiques DESINÈNCIES PERSONALS

6 DESINÈNCIES PRIMÀRIES VEU ACTIVAVEU MITJANA-PASSIVA singular 1 -ω-μαι 2 -ς-σαι 3 ---------------ται plural 1 -μεν-μεθα 2 -τε-σθε 3 -ουσι-νται

7 TERMINACIONS FUTUR Veu activaVeu mitjanaVeu passiva singular -σω-σομαι-θήσομαι -σεις-σει (-σῃ)-θήσει (-θήσῃ) -σει-σεται-θήσεται plural -σομεν-σόμεθα-θησόμεθα -σετε-σεσθε-θήσεσθε -σουσι-σονται-θήσονται

8 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ VERBS CONTRACTES ALLARGUEN VOCAL DEL TEMA VerbActivaMitjanaPassiva τιμά-ωτιμή-σωτιμή-σομαιτιμη-θήσομαι ποιέ-ωποιή-σωποιή-σομαιποιη-θήσομαι δηλό-ωδηλώ-σωδηλώ-σομαιδηλω-θήσομαι

9 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ VERBS EN -μι TEMA AMB VOCAL LLARGA VEU ACTIVA I MITJANA Verb Tema ActivaMitjanaPassiva τίθημι θε-θή-σωθή-σομαιτε-θήσομαι δίδωμι δο-δώ-σωδώσομαιδο-θήσομαι ἵστημι στα-στή-σωστή-σομαιστα-θήσομαι

10 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ VERBS CONSONÀNTICS Verbs enActivaMitjanaPassiva π, β, φ, πτ-ψω-ψομαι-φθήσομαι κ, γ, χ, ττ-ξω-ξομαι-χθήσομαι τ, δ, θ, ζ-σω-σομαι-σθήσομαι CANVIS FONÈTICS CONSONANT LABIAL, DENTAL I GUTURAL

11 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ VERBS CONSONÀNTICS FORMANT: ε-σ-ω > ῶ [present contracte en -έω] CONSONANT LÍQUIDA Verbs en PresentActivaMitjanaPassiva -λ-λλω-λῶ-λοῦμαι-λθήσομαι -ν-ίνω-νῶ-νοῦμαι-θήσομαι -ρ-ίρω-ρῶ-ροῦμαι-ρθήσομαι -μ-μ(ν)ω-μῶ-μοῦμαι-θήσομαι

12 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ FUTURS VEU MITJANA Verb PresentFutur εἰμί ἔσομαι ἀκούω ἀκούσομαι μανθάνω μαθήσομαι

13 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ FUTURS CANVI LEXEMA Verb PresentFutur φέρω οἴσω ἐρχομαι ἔρχομαι εἶμι λέγω ἐρῶ

14 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ FUTUR: INDICATIU-PARTICIPI PRESENTFUTUR INDICATIU PARTICIPIINDICATIUPARTICIPI λύωλύων -ουσα -ον λύσωλύσων -ουσα -ον ἀγγέλλωἀγγέλλων -ουσα -ον ἀγγελῶἀγγελῶν -οῦσα -οῦν ἀκούωἀκούων -ουσα -ον ἀκούσομαιἀκουσόμενος –η -ον φέρωφέρων -ουσα -ον οἴσωοἰσων -σουσα -σον εἰμίὤν οὔσα ὅν ἔσομαιἐσόμενος -η -ον τίθημιτιθείς -εῖσα -έν θήσωθήσων -σουσα -ον


Κατέβασμα ppt "EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ EL FUTUR DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 16 de novembre de 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google