Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ELS ADJECTIUS CLASSES D’ADJECTIUS ADJECTIUS IRREGULARS GRAUS DE SIGNIFICACIÓ DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

2 1 2 3 CLASSES D’ADJECTIUS ADJECTIUS IRREGULARS GRAUS DE SIGNIFICACIÓ
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 1 CLASSES D’ADJECTIUS 2 ADJECTIUS IRREGULARS 3 GRAUS DE SIGNIFICACIÓ

3 1 PRIMERA CLASSE SEGONA CLASSE TERCERA CLASSE CLASSES D’ADJECTIUS
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 1 CLASSES D’ADJECTIUS PRIMERA CLASSE SEGONA CLASSE TERCERA CLASSE

4 1 PRIMERA CLASSE CLASSES D’ADJECTIUS EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC
DECLINACIÓ 1 CLASSES D’ADJECTIUS PRIMERA CLASSE ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS PRIMERA DECLINACIÓ: FEMENÍ temes en -α pura I temes en -η SEGONA DECLINACIÓ: MASCULÍ I NEUTRE

5 1 SEGONA CLASSE CLASSES D’ADJECTIUS EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC
DECLINACIÓ 1 CLASSES D’ADJECTIUS SEGONA CLASSE ADJECTIUS DE DUES TERMINACIONS TERCERA DECLINACIÓ: MASCULÍ I FEMENÍ / NEUTRE TEMES EN NASAL I ESPIRANT

6 1 TERCERA CLASSE CLASSES D’ADJECTIUS EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC
DECLINACIÓ 1 CLASSES D’ADJECTIUS TERCERA CLASSE ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS temes en -α pura PRIMERA DECLINACIÓ: FEMENÍ TERCERA DECLINACIÓ: MASCULÍ I NEUTRE temes en vocal suau variable

7 δίκαιος ἀγαϑός δικαία ἀγαϑή δίκαιον ἀγαϑόν εὐδαίμων ἀληϑής εὔδαιμον
CLASSES D’ADJECTIUS masculí femení neutre 1ª classe δίκαιος ἀγαϑός δικαία ἀγαϑή δίκαιον ἀγαϑόν 2ª classe εὐδαίμων ἀληϑής εὔδαιμον ἀληϑές 3ª classe ἡδύς μέλας πᾶς ἡδεῖα μέλαινα πᾶσα ἡδύ μέλαν πᾶν

8 2 ADJECTIUS IRREGULARS EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ
ADJECTIUS DE TRES TERMINACIONS FEMENÍ: PRIMERA DECLINACIÓ MASCULÍ I NEUTRE: DOBLE TEMA I DOBLE FLEXIÓ nominatiu, vocatiu, acusatiu: TERCERA DECLINACIÓ resta de casos: SEGONA DECLINACIÓ

9 πολύς πολλή πολύ πολύν πολλήν πολλοῦ πολλῆς πολλῷ πολλῇ πολλοί πολλαί
masculí femení neutre singular Nom. πολύς πολλή πολύ Voc. Acus. πολύν πολλήν Gen. πολλοῦ πολλῆς Dat. πολλῷ πολλῇ plural Nom./Voc. πολλοί πολλαί πολλά πολλούς πολλάς πολλῶν πολλοῖς πολλαῖς

10 μέγας μεγάλη μέγα μέγαν μεγάλην μεγάλου μεγάλης μεγάλῳ μεγάλῃ μεγάλοι
masculí femení neutre singular Nom. μέγας μεγάλη μέγα Voc. Acus. μέγαν μεγάλην Gen. μεγάλου μεγάλης Dat. μεγάλῳ μεγάλῃ plural Nom./Voc. μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα μεγάλους μεγάλας μεγάλων μεγάλοις μεγάλαις

11 3 COMPARATIU SUPERLATIU GRAUS DE SIGNIFICACIÓ POSITIU FORMES SUFIXADES
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 3 GRAUS DE SIGNIFICACIÓ POSITIU COMPARATIU SUPERLATIU FORMES SUFIXADES

12 SUFIXOS -τερος -τέρα -τερον -ίων -ιον -τατος -τάτη -τατον -ιστος -ίστη
masculí femení neutre comparatius -τερος -τέρα -τερον -ίων -ιον superlatius -τατος -τάτη -τατον -ιστος -ίστη -ιστον

13 -τερος -τέρα -τερον -τατος -τάτη -τατον -ίων -ιον -ιστος -ίστη -ιστον
masculí femení neutre comparatius -τερος -τέρα -τερον superlatius -τατος -τάτη -τατον EN ADJECTIUS DE LES TRES CLASSES masculí femení neutre comparatius -ίων -ιον superlatius -ιστος -ίστη -ιστον

14 ADJECTIUS DE LA PRIMERA CLASSE
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ADJECTIUS DE LA PRIMERA CLASSE -ότερος -οτέρα -ότερον -ότατος -οτάτη -ότατον καινότερος [καινός] σεμνότατος [σεμνός] SEGONS QUANTITAT DE LA PENÚLTIMA SÍL.LABA -ώτερος -ωτέρα -ώτερον -ώτατος -ωτάτη -ώτατον σοφώτερος [σοφός] ἀξιώτατος [ἀξιός]

15 -έστερος -εστέρα -έστερον -έστατος -εστάτη -έστατον
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ADJECTIUS DE LA SEGONA CLASSE -έστερος -εστέρα -έστερον -έστατος -εστάτη -έστατον ἀληϑέστερος [ἀλεϑεσ-τερος] ἀληϑέστατος [ἀλεϑεσ-τατος] ἀληϑής ἀληϑές σωφρονέστερος [σωφρον-εσ-τερος] σωφρονέστατος [σωφρον-εσ-τατος] σώφρων σῶφρον

16 -ύτερος -υτέρα -ύτερον -ύτατος -υτάτη -ύτατον βραχύς βραχεῖα βραχύ
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ADJECTIUS DE LA TERCERA CLASSE -ύτερος -υτέρα -ύτερον -ύτατος -υτάτη -ύτατον TEMA MASCULÍ I NEUTRE TAMBÉ AL FEMENÍ βραχύς βραχεῖα βραχύ βραχύτερος βραχυτέρα βραχύτερον [βραχυ-τερος / βραχυ-τατος]

17 κακίων [κακός > κακ-] κάκιστος [κάκιστος > κακ-]
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ -ιστος -ίστη -ιστον -ίων -ιον ADJECTIUS DE LA PRIMERA I TERCERA CLASSE ELIMINEN LA VOCAL FINAL DEL TEMA κακίων [κακός > κακ-] κάκιστος [κάκιστος > κακ-] ἡδίων [ἡδύς > ἡδ-] ἥδιστος [ἡδύς > ἡδ-] CANVIS EN EL TEMA καλλίων [καλός > καλλ-] κάλλιστος [καλός > καλλ-] αἰσχίων [αἰσχρός > αἰσχ-] αἴσχιστος [αἰσχρός > αἰσχ-]

18 κακίονα / κακίω [ο(ν)α]
FLEXIÓ COMPARATIUS EN -ίων -ιον masculí femení neutre singular Nom. κακίων κάκιον Voc. Acus. κακίονα / κακίω [ο(ν)α] Gen. κακίονος Dat. κακίονι plural Nom./Voc. κακίονες / κακιόυς [ο(ν)ες] κακίονα / κακίω κακίονας / κακιόυς κακιόνων κακίοσι

19 ELS IRREGULARS ἀγαϑός ἀμείνων ἄμεινον ἄριστος –η -ον βελτίων βέλτιον
POSITIU COMPARATIU SUPERLATIU ἀγαϑός ἀμείνων ἄμεινον ἄριστος –η -ον βελτίων βέλτιον βέλτιστος –η -ον κρείττων κρεῖττον κράτιστος –η -ος κακός κακίων κάκιον κάκιστος –η -ον χείρων χεῖρον χείριστος –η -ον ἥττων ἧττον ἥκιστος –η -ον μέγας μείζων μεῖζον μέγιστος –η -ον μικρός μικρότερος –α –ον μικρότατος –η -ον ἐλάττων ἔλαττον ἐλάχιστος –η -ον ὀλίγος μείων μεῖον ὀλίγιστος –η -ον πολύς πλείων πλεῖον πλεῖστος –η -ον

20 ADVERBI + ADJECTIU EN GRAU POSITIU
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA COMPARATIUS I SUPERLATIUS PERIFRÀSTICS ADVERBI + ADJECTIU EN GRAU POSITIU μάλα δῆλος μᾶλλον μάλιστα

21 GENITIU COMPARATIU SUPERLATIU ὁ Ἀχιλλεύς ἀμείνων τοῦ Πάριδος
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ATEMÀTICA EXPRESSIÓ SINTÀCTICA DEL SEGON TERME GENITIU COMPARATIU SUPERLATIU ὁ Ἀχιλλεύς ἀμείνων τοῦ Πάριδος ἄριστος τῶν ἡρώων ἢ + el mateix cas del primer terme ἀμείνων ἢ ὁ Πάρις


Κατέβασμα ppt "DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google