Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Ευαισθητοποίηση του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Χώρας για την Επιτάχυνση της Υιοθέτησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτικών Διοικητικών, Νοσηλευτικών και Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας Η προσαρμογή των Ο.Π.ΣΥ στις ιδιαιτερότητες και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών νοσοκομείων

2 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Προβλήματα  Δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα  Υφιστάμενες εφαρμογές  Αρχείο αναφοράς προηγούμενων εμπειριών  Συνεχής αλλαγή ηγεσίας στον ευρύτερο χώρο της υγείας

3 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Υφιστάμενο Θεσμικό πλαίσιο  Ν 3580/2007 Κρατικές προμήθειες στις δημόσιες ΜΥ

4 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Υφιστάμενο Θεσμικό πλαίσιο  ΠΔ 108/1993 Λειτουργία νοσοκομειακού Φαρμακείου

5 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Υφιστάμενο Θεσμικό πλαίσιο  Ν 2362/1995 (Δημόσιο Λογιστικό) Από τους πλέον σημαντικούς νόμους. Παρά τον τίτλο του δε σχετίζεται με λογιστική αλλά με τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα

6 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Υφιστάμενο Θεσμικό πλαίσιο  ΚΒΣ (κώδικας βιβλίων και στοιχείων) Διέπει τον τρόπο διαχείρισης της λογιστικής και των αποθηκών (σημαντικό για το νοσηλευτικό τμήμα ως προς τη διαχείριση αποθεμάτων)

7 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Υφιστάμενο Θεσμικό πλαίσιο  Ν 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  ΠΔ 146/2003 Διέπει τις αρχές εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στις δημόσιες ΜΥ

8 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Επιπλέον Νομικό πλαίσιο στην υλοποίηση των ΟΠΣΥ:  Τα προτυποποιημένα έντυπα του ΥΥΚΑ  Τη διακήρυξη του έργου που αποτελείται από πίνακες συμμόρφωσης όπου περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που πρέπει να καλύπτονται από το ΟΠΣΥ ανά τμήμα ή διαδικασία.  Το ενιαίο δελτίο φαρμάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης (εκδίδονται 4 ή 5 ανά έτος).

9 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Λόγοι Διαφοροποίησης :  Η ανυπαρξία κλινικών πρωτοκόλλων δημιουργεί διαφοροποιήσεις σε κάθε ΜΥ αλλά και μεταξύ ομοειδών κλινικών στο ίδιο Νοσοκομείο. Ακόμη και εάν εφαρμοσθεί Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, δεν προβλέπεται να παρακολουθείται με τον ίδιο τρόπο από κλινική σε κλινική και το στήσιμό του εξαρτάται από τον εκάστοτε ιατρό ελλείψει κοινής γλώσσας (clinical pathways)

10 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Λόγοι Διαφοροποίησης :  Φύση των περιστατικών που δέχεται η ΜΥ (π.χ τα ψυχιατρικά περιστατικά χρήζουν ειδικής προσαρμογής στο ΟΠΣΥ ως προς τον τρόπο τιμολόγησης τους προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς)

11 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Λόγοι Διαφοροποίησης :  Ειδικό καθεστώς που ίσως διέπει τον οργανισμό (λ.χ. ΝΠΔΔ που διέπεται από κανονισμούς και πράξεις δωρητών και ευεργετών)  Ανεπτυγμένο προηγούμενο επίπεδο μηχανογράφησης που σημαίνει μεγαλύτερη εμπειρία από μέρους ΜΥ αλλά και υψηλότερα standards

12 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Λόγοι Διαφοροποίησης :  Χαμηλότερο του μέσου όρου προηγούμενο επίπεδο μηχανογράφησης, με αποτέλεσμα να απαιτούνται σημαντικές εκπτώσεις στο λογισμικό ώστε να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες.

13 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους  Έλλειψη ενιαίας κωδικοποίησης  Κωδικοποιήσεις ?:  εξετάσεων  υλικών  ιατρικών πράξεων  διαγνώσεων  επεμβάσεων. Λόγοι Διαφοροποίησης :

14 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Προσαρμογή ΟΠΣΥ στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ΜΥ  Στα πλαίσια εφαρμογής ενός ΟΠΣΥ, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες από ΜΥ σε ΜΥ  Οι διαφοροποιήσεις αφορούν κυρίως την ιατρική και διοικητικό – οικονομική υπηρεσία και όχι το κλινικό έργο

15 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Προσαρμογή ΟΠΣΥ στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ΜΥ  Ο βαθμός εμπλοκής της ιατρικής υπηρεσίας στο ΟΠΣΥ (συνήθως είναι κάτω του μετρίου παρά τις αρχικές προβλέψεις και δεσμεύσεις)

16 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Προσαρμογή ΟΠΣΥ στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ΜΥ  Οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε σημαντικές διαδικασίες μεταξύ ΜΥ. (π.χ οι αιμοληψίες διενεργούνται συνήθως από μη ιατρικό προσωπικό εωώ η συγκεκριμένη διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική για το πώς θα στηθεί στο ΟΠΣΥ η παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων.

17 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους Προσαρμογή ΟΠΣΥ στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ΜΥ  Παρόλο που οι εισηγήσεις αναφέρονται σε νοσηλευτικό (κατά βάση) προσωπικό, εντούτοις δεν παρατηρείται σημαντική καταγραφή των απόψεών του  Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις νοσηλευτικές διαδικασίες που πρέπει να καλύπτονται από ένα σύγχρονο ΟΠΣΥ


Κατέβασμα ppt "Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google