Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SMG. F ORMA DEL P ARTICIPIO P RESENTE V OZ G ENERO S EÑAL DEL P ARTICIPIO D ESINENCIA DE DECLINACIÓN Activam/nντ3 fουσ1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SMG. F ORMA DEL P ARTICIPIO P RESENTE V OZ G ENERO S EÑAL DEL P ARTICIPIO D ESINENCIA DE DECLINACIÓN Activam/nντ3 fουσ1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SMG

2 F ORMA DEL P ARTICIPIO P RESENTE V OZ G ENERO S EÑAL DEL P ARTICIPIO D ESINENCIA DE DECLINACIÓN Activam/nντ3 fουσ1

3 F ORMA DEL P ARTICIPIO P RESENTE V OZ G ENERO S EÑAL DEL P ARTICIPIO D ESINENCIA DE DECLINACIÓN Activam/nντ3 fουσ1 Mid/Pa s m/f/nμεν2/1/2

4 P ARTICIPIO P RESENTE M EDIO -P ASIVO MasculinoFemeninoNeutro SN ἀ κου όμενος ἀ κου ομένη ἀ κου όμενον SG ἀ κου ομένου ἀ κου ομένης ἀ κου ομένου SD ἀ κου ομέν ῳἀ κου ομέν ῃἀ κου ομέν ῳ SA ἀ κου όμενον ἀ κου ομένην ἀ κου όμενον PN ἀ κου όμενοι ἀ κου όμεναι ἀ κου όμενα PG ἀ κου ομένων PD ἀ κου ομένοις ἀ κου ομέναις ἀ κου ομένοις PA ἀ κου ομένους ἀ κου ομένας ἀ κου όμενα

5 El presente participio de voz media/pasiva se forma con ο + μεν + 2/1/2 N OTA :

6 El presente participio de voz media/pasiva se forma con ο + μεν + 2/1/2 N OTA : Recuerde que los verbos defectivos se traducirán con sentido activo.

7 Jn 1:9 Ἦ ν τ ὸ φ ῶ ς τ ὸ ἀ ληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄ νθρωπον, ἐ ρχόμενον ε ἰ ς τ ὸ ν κόσμον.

8 Jn 1:9 Ἦ ν τ ὸ φ ῶ ς τ ὸ ἀ ληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄ νθρωπον, ἐ ρχόμενον ε ἰ ς τ ὸ ν κόσμον. IAI 3S

9 Jn 1:9 Ἦ ν τ ὸ φ ῶ ς τ ὸ ἀ ληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄ νθρωπον, ἐ ρχόμενον ε ἰ ς τ ὸ ν κόσμον. IAI 3S P M / D P SMA

10 Jn 1:9 Ἦ ν τ ὸ φ ῶ ς τ ὸ ἀ ληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄ νθρωπον, ἐ ρχόμενον ε ἰ ς τ ὸ ν κόσμον. IAI 3S P M / D P SMA “Era la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, viniendo/al venir al mundo.

11 Jn 13:22 ἔ βλεπον ε ἰ ς ἀ λλ ή λους ο ἱ μαθητα ὶ ἀ πορο ύ μενοι περ ὶ τ ί νος λ έ γει.

12 Jn 13:22 ἔ βλεπον ε ἰ ς ἀ λλ ή λους ο ἱ μαθητα ὶ ἀ πορο ύ μενοι περ ὶ τ ί νος λ έ γει. IAI 3P

13 Jn 13:22 ἔ βλεπον ε ἰ ς ἀ λλ ή λους ο ἱ μαθητα ὶ ἀ πορο ύ μενοι περ ὶ τ ί νος λ έ γει. IAI 3PPMA

14 Jn 13:22 ἔ βλεπον ε ἰ ς ἀ λλ ή λους ο ἱ μαθητα ὶ ἀ πορο ύ μενοι περ ὶ τ ί νος λ έ γει. IAI 3PPMA PMP PMN

15 Jn 13:22 ἔ βλεπον ε ἰ ς ἀ λλ ή λους ο ἱ μαθητα ὶ ἀ πορο ύ μενοι περ ὶ τ ί νος λ έ γει. IAI 3P SMG PMA PMP PMN

16 Jn 13:22 ἔ βλεπον ε ἰ ς ἀ λλ ή λους ο ἱ μαθητα ὶ ἀ πορο ύ μενοι περ ὶ τ ί νος λ έ γει. IAI 3P SMG Los discípulos se miraban unos a otros perturbados respecto de quién habla. PMA PMP PMN

17 Mat 10:12 ε ἰ σερχ ό μενοι δ ὲ ε ἰ ς τ ὴ ν ο ἰ κ ί αν ἀ σπ ά σασθε α ὐ τ ή ν·

18 Mat 10:12 ε ἰ σερχ ό μενοι δ ὲ ε ἰ ς τ ὴ ν ο ἰ κ ί αν ἀ σπ ά σασθε α ὐ τ ή ν· P M / D P PMN

19 Mat 10:12 ε ἰ σερχ ό μενοι δ ὲ ε ἰ ς τ ὴ ν ο ἰ κ ί αν ἀ σπ ά σασθε α ὐ τ ή ν· P M / D P PMN A M / D M 2P

20 Mat 10:12 ε ἰ σερχ ό μενοι δ ὲ ε ἰ ς τ ὴ ν ο ἰ κ ί αν ἀ σπ ά σασθε α ὐ τ ή ν· P M / D P PMN Y al entrar en la casa, salúdela. A M / D M 2P

21 P ERÍFRASIS V ERBAL Una construcción perifrástica consta de un verbo copulativo (usualmente ε ἰ μί) más el participio en lugar de un verbo finito.

22 ἦνἦν P ERÍFRASIS V ERBAL Verbo copulativo +

23 ἦνἦν P ERÍFRASIS V ERBAL Verbo copulativo Participio διδ ά σκω ν +

24 Aspecto Forma finita de ε ἰ μί + Tiempo del participio = Tiempo equivalente finito del verbo Imperfectiv o Presente+ = Imperfectiv o Imperfecto+Presente=Imperfecto Imperfectiv o Futuro+Presente=Futuro EstativoPresente+Perfecto= EstativoImperfecto+Perfecto=Pluscuamperfecto EstativoFuturo+Perfecto=Futuro Perfecto

25 Para reemplazar una forma que desapareció o esta en el proceso de desaparecer T RES U SOS DE LA P ERÍFRASIS V ERBAL

26 δεδ ή σετα ι F-RMI 3S

27 δεδ ή σετα ι ἔ σται δεδεμ έ νον F-RMI 3S Perífrasis

28 Algunas veces se utiliza de una manera equivalente al verbo finito sólo de manera estilística. T RES U SOS DE LA P ERÍFRASIS V ERBAL

29 Para expresar un significado adicional o poner éfasis. T RESS U SOS DE LA P ERÍFRASIS V ERBAL

30 Efesios 2:5

31 ἐ στε σεσ ῳ μ έ νοι Efesios 2:5

32 ἐ στε σεσ ῳ μ έ νοι Efesios 2:5 Acción completa con resultados continuos

33 Mat 7:29 ἦ ν γ ὰ ρ διδ ά σκων α ὐ το ὺ ς ὡ ς ἐ ξουσ ί αν ἔ χων κα ὶ ο ὐ χ ὡ ς ο ἱ γραμματε ῖ ς α ὐ τ ῶ ν.

34 Mat 7:29 ἦ ν γ ὰ ρ διδ ά σκων α ὐ το ὺ ς ὡ ς ἐ ξουσ ί αν ἔ χων κα ὶ ο ὐ χ ὡ ς ο ἱ γραμματε ῖ ς α ὐ τ ῶ ν. IAI 3S

35 Mat 7:29 ἦ ν γ ὰ ρ διδ ά σκων α ὐ το ὺ ς ὡ ς ἐ ξουσ ί αν ἔ χων κα ὶ ο ὐ χ ὡ ς ο ἱ γραμματε ῖ ς α ὐ τ ῶ ν. IAI 3S PAP SMN

36 Mat 7:29 ἦ ν γ ὰ ρ διδ ά σκων α ὐ το ὺ ς ὡ ς ἐ ξουσ ί αν ἔ χων κα ὶ ο ὐ χ ὡ ς ο ἱ γραμματε ῖ ς α ὐ τ ῶ ν. IAI 3S PAP SMN

37 Mat 7:29 ἦ ν γ ὰ ρ διδ ά σκων α ὐ το ὺ ς ὡ ς ἐ ξουσ ί αν ἔ χων κα ὶ ο ὐ χ ὡ ς ο ἱ γραμματε ῖ ς α ὐ τ ῶ ν. IAI 3S porque les estaba enseñando como quien tiene autoridad y no como sus escribas PAP SMN

38 Mat 19:22 ἀ κο ύ σας δ ὲ ὁ νεαν ί σκος τ ὸ ν λ ό γον ἀ π ῆ λθεν λυπο ύ μενος· ἦ ν γ ὰ ρ ἔ χων κτ ή ματα πολλ ά.

39 Mat 19:22 ἀ κο ύ σας δ ὲ ὁ νεαν ί σκος τ ὸ ν λ ό γον ἀ π ῆ λθεν λυπο ύ μενος· ἦ ν γ ὰ ρ ἔ χων κτ ή ματα πολλ ά. AAP SMN

40 Mat 19:22 ἀ κο ύ σας δ ὲ ὁ νεαν ί σκος τ ὸ ν λ ό γον ἀ π ῆ λθεν λυπο ύ μενος· ἦ ν γ ὰ ρ ἔ χων κτ ή ματα πολλ ά. AAP SMN AAI3S

41 Mat 19:22 ἀ κο ύ σας δ ὲ ὁ νεαν ί σκος τ ὸ ν λ ό γον ἀ π ῆ λθεν λυπο ύ μενος· ἦ ν γ ὰ ρ ἔ χων κτ ή ματα πολλ ά. AAP SMN PPP SMNAAI3S

42 Mat 19:22 ἀ κο ύ σας δ ὲ ὁ νεαν ί σκος τ ὸ ν λ ό γον ἀ π ῆ λθεν λυπο ύ μενος· ἦ ν γ ὰ ρ ἔ χων κτ ή ματα πολλ ά. AAP SMN PPP SMNAAI3SIAI 3S

43 Mat 19:22 ἀ κο ύ σας δ ὲ ὁ νεαν ί σκος τ ὸ ν λ ό γον ἀ π ῆ λθεν λυπο ύ μενος· ἦ ν γ ὰ ρ ἔ χων κτ ή ματα πολλ ά. AAP SMN PPP SMNAAI3SIAI 3SPAP SMN

44 Mat 19:22 ἀ κο ύ σας δ ὲ ὁ νεαν ί σκος τ ὸ ν λ ό γον ἀ π ῆ λθεν λυπο ύ μενος· ἦ ν γ ὰ ρ ἔ χων κτ ή ματα πολλ ά. AAP SMN Pero al oír el joven la palabra, se fue de manera triste, porque estaba teniendo (mejor: tenía) muchos bienes. PPP SMNAAI3SIAI 3SPAP SMN

45 290. μ έ σος, -η, -ον: medio, en medio (58) 291. τοιο ῦ τος, -α ύ τη, -ο ῦ τον : tal, de tal clase (57) 292. ἐ περωτ ά ω: preguntar (56) 293. κρ ά ζω: gritar (56) 294. μηδ έ : ni (56) 295. συναγωγ ή, - ῆ ς, ἡ : sinagoga, congregación (56)

46 296. λοιπ ό ς, - ή, - ό ν: resto (55) 297. Πιλ ᾶ τος, -ου, ὁ : Pilato (55) 298. πλε ί ων, πλε ῖ ον: más (55) 299. δεξι ό ς, - ά, - ό ν: derecho (54) 300. ε ὐ αγγελ ί ζω: anunciar buenas nuevas (54) 301. ο ὗ : donde (54)

47 302. χρ ό νος, -ου, ὁ : tiempo (54) 303. δι ό : por esta razón (53) 304. ὅ πως: como, que, para que (53)

48 SMG

49

50 F ORMA DEL P ARTICIPIO A ORISTO A CTIVO Y M EDIO V OZ G ENERO S EÑAL DEL A ORISTO S EÑAL DEL P ARTICIPIO D ESINENCIA DE DECLINACIÓN Activam/nσαντ3 fσασ1

51 F ORMA DEL P ARTICIPIO A ORISTO A CTIVO Y M EDIO V OZ G ENERO S EÑAL DEL A ORISTO S EÑAL DEL P ARTICIPIO D ESINENCIA DE DECLINACIÓN Activam/nσαντ3 fσασ1 Midm/f/nσαμεν2/1/2

52 P ARTICIPIO A ORISTO 1 º A CTIVO MasculinoFemeninoNeutro SNλύ σαςλύ σασα λ ῦ σαν SGλύ σαντοςλυ σάσηςλύ σαντος SDλύ σαντι λυ σάσ ῃ λύ σαντι SAλύ σανταλυ σάσαν λ ῦ σαν PNλύ σαντεςλύ σασαιλύ σαντα PGλυ σάντων λυ σασ ῶ ν λυ σάντων PDλύ σασι(ν)λυ σάσαιςλύ σασι(ν) PAλύ σανταςλυ σάσαςλύ σαντα

53 P ARTICIPIO A ORISTO 1 º M EDIO MasculinoFemeninoNeutro SNλυ σάμενοςλυ σαμένη λυ σάμενον SG λυ σαμένου λυ σαμένης λυ σαμένου SD λυ σαμέν ῳ λυ σαμέν ῃ λυ σαμέν ῳ SA λυ σάμενον λυ σαμένην λυ σάμενον PNλυ σάμενοιλυ σάμεναιλυ σάμενα PG λυ σαμένων PD λυ σαμένοις λυ σαμέναις λυ σαμένοις PA λυ σαμένους λυ σαμέναςλυ σάμενα

54 A ORISTO 2 º Este se forma con el tema del aoristo 2º más las desinencias del participio presente

55 P ARTICIPIO A ORISTO 2 º A CTIVO MasculinoFemeninoNeutro SNλαβ ών λαβ ο ῦ σα λαβ όν SGλαβ όντοςλαβ ούσηςλαβ όντος SDλαβ όντι λαβ ούσ ῃ λαβ όντι SAλαβ όντα λαβ ο ῦ σαν λαβ όν PNλαβ όντες λαβ ο ῦ σαι λαβ όντα PGλαβ όντων λαβ ουσ ῶ ν λαβ όντων PD λαβ ο ῦ σι(ν) λαβ ούσαις λαβ ο ῦ σι(ν) PAλαβ όνταςλαβ ούσαςλαβ όντα

56 P ARTICIPIO A ORISTO 2 º M EDIO MasculinoFemeninoNeutro SNγεν όμενοςγεν ομένηγεν όμενον SGγεν ομένουγεν ομένηςγεν ομένου SD γεν ομέν ῳ γεν ομέν ῃ γεν ομέν ῳ SAγεν όμενονγεν ομένηνγεν όμενον PNγεν όμενοιγεν όμεναιγεν όμενα PGγεν ομένων PDγεν ομένοιςγεν ομέναιςγεν ομένοις PA γεν ομένους γεν ομέναςγεν όμενα

57 U SOS A DVERBIABLES

58 ὁ ἀ π ό στολος ε ἰ π ώ ν τα ῦ τα ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ βλ έ πει τ ὸ ν κ ί ριον.

59 AAP SMN

60 ὁ ἀ π ό στολος ε ἰ π ώ ν τα ῦ τα ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ βλ έ πει τ ὸ ν κ ί ριον. AAP SMN “El apóstol, habiendo dicho estas cosas en el templo, ve al Señor.”

61 ὁ ἀ π ό στολος ε ἰ π ώ ν τα ῦ τα ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ βλ έ πει τ ὸ ν κ ί ριον. AAP SMN “El apóstol, habiendo dicho estas cosas en el templo, ve al Señor.” “Después de decir estas cosas en el templo, el apóstol ve al Señor.”

62 ε ἰ π ώ ν τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν

63 AAP SMN

64 ε ἰ π ώ ν τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν AAP SMN “Habiendo dicho estas cosas, se fue.”

65 ε ἰ π ώ ν τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν AAP SMN “Habiendo dicho estas cosas, se fue.” “Después de decir estas cosas, se fue.”

66 ε ἰ π ώ ν τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν AAP SMN “Habiendo dicho estas cosas, se fue.” “Después de decir estas cosas, se fue.” “Cuando había dicho estas cosas, se fue.”

67 λ έ γων τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν

68 PAP SMN

69 λ έ γων τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν PAP SMN “Mientras decia estas cosas, se fue.”

70 ε ἰ π ώ ν τα ῦ τα ἀ π έ ρηεται.

71 AAP SMN

72 ε ἰ π ώ ν τα ῦ τα ἀ π έ ρηεται. AAP SMN “Habiendo dicho estas cosas, se va”.

73 ε ἰ π ώ ν τα ῦ τα ἀ π έ ρηεται. AAP SMN “Habiendo dicho estas cosas, se va”. “Después de decir estas cosas, se va”.

74 U SOS A DJETIVALES

75 ὁ μαθητ ὴ ς ὁ ἀ κο ύ σας τα ῦ τα ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ ἦ λθεν ε ἰ ς τ ὸ ν ο ἶ κον.

76 AAP SMN

77 ὁ μαθητ ὴ ς ὁ ἀ κο ύ σας τα ῦ τα ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ ἦ λθεν ε ἰ ς τ ὸ ν ο ἶ κον. “El discípulo que (o quien) escuchó estas cosas en el templo fue a la casa”. AAP SMN

78 ὁ μαθητ ὴ ς ὁ ἀ κο ύ σας τα ῦ τα ἐ ν τ ῷ ἱ ερ ῷ ἦ λθεν ε ἰ ς τ ὸ ν ο ἶ κον. “El discípulo que (o quien) escuchó estas cosas en el templo fue a la casa”. “El discípulo que había escuchado estas cosas en el templo fue a la casa.” AAP SMN

79 ὁ μαθητ ὴ ς ἀ κο ύ σας τα ῦ τα ἦ λθεν ε ἰ ς τ ὸ ν ο ἶ κον

80 AAP SMN

81 ὁ μαθητ ὴ ς ἀ κο ύ σας τα ῦ τα ἦ λθεν ε ἰ ς τ ὸ ν ο ἶ κον “El discípulo, después de escuchar/habiendo escuchado estas cosas, fue a la casa”. AAP SMN

82 ὁ ἀ κο ύ σας τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν

83 AAP SMN

84 ὁ ἀ κο ύ σας τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν “El que escuchó/había escuchado estas cosas se fue”. AAP SMN

85 ἀ κο ύ σας τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν

86 AAP SMN

87 ἀ κο ύ σας τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν “Habiendo escuchado estas cosas se fue”. AAP SMN

88 ἀ κο ύ σας τα ῦ τα ἀ π ῆ λθεν “Habiendo escuchado estas cosas se fue”. “Despues de escuchar estas cosas se fue”. AAP SMN

89 E JEMPLOS B ÍBLICOS

90 Mat. 21:39 κα ὶ λαβ ό ντες α ὐ τ ὸ ν ἐ ξ έ βαλον ἔ ξω το ῦ ἀ μπελ ῶ νος κα ὶ ἀ π έ κτειναν. TVMPNGC Forma léxicaTraducción λαβ ό ντες ἐ ξ έ βαλον ἀ π έ κτειναν

91 Mat. 21:39 κα ὶ λαβ ό ντες α ὐ τ ὸ ν ἐ ξ έ βαλον ἔ ξω το ῦ ἀ μπελ ῶ νος κα ὶ ἀ π έ κτειναν. TVMPNGC Forma léxicaTraducción λαβ ό ντες A2A2 APPMN λαμβ ά νω tomando ἐ ξ έ βαλον ἀ π έ κτειναν

92 Mat. 21:39 κα ὶ λαβ ό ντες α ὐ τ ὸ ν ἐ ξ έ βαλον ἔ ξω το ῦ ἀ μπελ ῶ νος κα ὶ ἀ π έ κτειναν. TVMPNGC Forma léxicaTraducción λαβ ό ντες A2A2 APPMN λαμβ ά νω tomando ἐ ξ έ βαλον A2A2 AI3P ἐ κβ ά λλω echaron fuera ἀ π έ κτειναν

93 Mat. 21:39 κα ὶ λαβ ό ντες α ὐ τ ὸ ν ἐ ξ έ βαλον ἔ ξω το ῦ ἀ μπελ ῶ νος κα ὶ ἀ π έ κτειναν. TVMPNGC Forma léxicaTraducción λαβ ό ντες A2A2 APPMN λαμβ ά νω tomando ἐ ξ έ βαλον A2A2 AI3P ἐ κβ ά λλω echaron fuera ἀ π έ κτειναν AAI3P ἀ ποκτε ί νω mataron

94 Mat. 21:39 κα ὶ λαβ ό ντες α ὐ τ ὸ ν ἐ ξ έ βαλον ἔ ξω το ῦ ἀ μπελ ῶ νος κα ὶ ἀ π έ κτειναν. “y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron”. TVMPNGC Forma léxicaTraducción λαβ ό ντες A2A2 APPMN λαμβ ά νω tomando ἐ ξ έ βαλον A2A2 AI3P ἐ κβ ά λλω echaron fuera ἀ π έ κτειναν AAI3P ἀ ποκτε ί νω mataron

95 TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἀ κο ύ σαντες πιστε ύ σαντες ἐ σφραγ ί σθητε Ef 1:13 Εν ᾧ κα ὶ ὑ με ῖ ς ἀ κο ύ σαντες τ ὸ ν λ ό γον τ ῆ ς ἀ ληθε ί ας, τ ὸ ε ὐ αγγ έ λιον τ ῆ ς σωτηρ ί ας ὑ μ ῶ ν, ἐ ν ᾧ κα ὶ πιστε ύ σαντες ἐ σφραγ ί σθητε τ ῷ πνε ύ ματι τ ῆ ς ἐ παγγελ ί ας τ ῷ ἁ γ ίῳ,

96 TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἀ κο ύ σαντες AAPPMN ἀ κο ύ ω habiendo oido πιστε ύ σαντες ἐ σφραγ ί σθητε Ef 1:13 Εν ᾧ κα ὶ ὑ με ῖ ς ἀ κο ύ σαντες τ ὸ ν λ ό γον τ ῆ ς ἀ ληθε ί ας, τ ὸ ε ὐ αγγ έ λιον τ ῆ ς σωτηρ ί ας ὑ μ ῶ ν, ἐ ν ᾧ κα ὶ πιστε ύ σαντες ἐ σφραγ ί σθητε τ ῷ πνε ύ ματι τ ῆ ς ἐ παγγελ ί ας τ ῷ ἁ γ ίῳ,

97 TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἀ κο ύ σαντες AAPPMN ἀ κο ύ ω habiendo oido πιστε ύ σαντες AAPPMN πιστε ύ ω habiendo creido ἐ σφραγ ί σθητε Ef 1:13 Εν ᾧ κα ὶ ὑ με ῖ ς ἀ κο ύ σαντες τ ὸ ν λ ό γον τ ῆ ς ἀ ληθε ί ας, τ ὸ ε ὐ αγγ έ λιον τ ῆ ς σωτηρ ί ας ὑ μ ῶ ν, ἐ ν ᾧ κα ὶ πιστε ύ σαντες ἐ σφραγ ί σθητε τ ῷ πνε ύ ματι τ ῆ ς ἐ παγγελ ί ας τ ῷ ἁ γ ίῳ,

98 TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἀ κο ύ σαντες AAPPMN ἀ κο ύ ω habiendo oido πιστε ύ σαντες AAPPMN πιστε ύ ω habiendo creido ἐ σφραγ ί σθητε API2P σφραγ ί ζ ω fueron sellados Ef 1:13 Εν ᾧ κα ὶ ὑ με ῖ ς ἀ κο ύ σαντες τ ὸ ν λ ό γον τ ῆ ς ἀ ληθε ί ας, τ ὸ ε ὐ αγγ έ λιον τ ῆ ς σωτηρ ί ας ὑ μ ῶ ν, ἐ ν ᾧ κα ὶ πιστε ύ σαντες ἐ σφραγ ί σθητε τ ῷ πνε ύ ματι τ ῆ ς ἐ παγγελ ί ας τ ῷ ἁ γ ίῳ,

99 TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἀ κο ύ σαντες AAPPMN ἀ κο ύ ω habiendo oido πιστε ύ σαντες AAPPMN πιστε ύ ω habiendo creido ἐ σφραγ ί σθητε API2P σφραγ ί ζ ω fueron sellados Ef 1:13 Εν ᾧ κα ὶ ὑ με ῖ ς ἀ κο ύ σαντες τ ὸ ν λ ό γον τ ῆ ς ἀ ληθε ί ας, τ ὸ ε ὐ αγγ έ λιον τ ῆ ς σωτηρ ί ας ὑ μ ῶ ν, ἐ ν ᾧ κα ὶ πιστε ύ σαντες ἐ σφραγ ί σθητε τ ῷ πνε ύ ματι τ ῆ ς ἐ παγγελ ί ας τ ῷ ἁ γ ίῳ, “en quien también ustedes habiendo oído (cuando habían oído, después de oír) la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en quien también habiendo creído (cuando habían creído, después de creer), fueron sellados con/por el Espíritu Santo de la promesa”.

100 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ὁ ἀ κο ύ ων ὁ ἀ θετ ῶ ν ἀ θετε ῖ τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά Lc. 10:16 Ὁ ἀ κο ύ ων ὑ μ ῶ ν ἐ μο ῦ ἀ κο ύ ει, κα ὶ ὁ ἀ θετ ῶ ν ὑ μ ᾶ ς ἐ μ ὲ ἀ θετε ῖ · ὁ δ ὲ ἐ μ ὲ ἀ θετ ῶ ν ἀ θετε ῖ τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά με.

101 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ὁ ἀ κο ύ ων PAPSMN ἀ κο ύ ω el que oye ὁ ἀ θετ ῶ ν ἀ θετε ῖ τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά Lc. 10:16 Ὁ ἀ κο ύ ων ὑ μ ῶ ν ἐ μο ῦ ἀ κο ύ ει, κα ὶ ὁ ἀ θετ ῶ ν ὑ μ ᾶ ς ἐ μ ὲ ἀ θετε ῖ · ὁ δ ὲ ἐ μ ὲ ἀ θετ ῶ ν ἀ θετε ῖ τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά με.

102 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ὁ ἀ κο ύ ων PAPSMN ἀ κο ύ ω el que oye ὁ ἀ θετ ῶ ν PAPSMN ἀ θετ έ ω el que rechaza ἀ θετε ῖ τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά Lc. 10:16 Ὁ ἀ κο ύ ων ὑ μ ῶ ν ἐ μο ῦ ἀ κο ύ ει, κα ὶ ὁ ἀ θετ ῶ ν ὑ μ ᾶ ς ἐ μ ὲ ἀ θετε ῖ · ὁ δ ὲ ἐ μ ὲ ἀ θετ ῶ ν ἀ θετε ῖ τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά με.

103 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ὁ ἀ κο ύ ων PAPSMN ἀ κο ύ ω el que oye ὁ ἀ θετ ῶ ν PAPSMN ἀ θετ έ ω el que rechaza ἀ θετε ῖ PAI3S ἀ θετ έ ω rechaza τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά Lc. 10:16 Ὁ ἀ κο ύ ων ὑ μ ῶ ν ἐ μο ῦ ἀ κο ύ ει, κα ὶ ὁ ἀ θετ ῶ ν ὑ μ ᾶ ς ἐ μ ὲ ἀ θετε ῖ · ὁ δ ὲ ἐ μ ὲ ἀ θετ ῶ ν ἀ θετε ῖ τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά με.

104 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ὁ ἀ κο ύ ων PAPSMN ἀ κο ύ ω el que oye ὁ ἀ θετ ῶ ν PAPSMN ἀ θετ έ ω el que rechaza ἀ θετε ῖ PAI3S ἀ θετ έ ω rechaza τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά AAPSMA ἀ ποστ έ λλω al que envió Lc. 10:16 Ὁ ἀ κο ύ ων ὑ μ ῶ ν ἐ μο ῦ ἀ κο ύ ει, κα ὶ ὁ ἀ θετ ῶ ν ὑ μ ᾶ ς ἐ μ ὲ ἀ θετε ῖ · ὁ δ ὲ ἐ μ ὲ ἀ θετ ῶ ν ἀ θετε ῖ τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά με.

105 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción Ὁ ἀ κο ύ ων PAPSMN ἀ κο ύ ω el que oye ὁ ἀ θετ ῶ ν PAPSMN ἀ θετ έ ω el que rechaza ἀ θετε ῖ PAI3S ἀ θετ έ ω rechaza τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά AAPSMA ἀ ποστ έ λλω al que envió Lc. 10:16 Ὁ ἀ κο ύ ων ὑ μ ῶ ν ἐ μο ῦ ἀ κο ύ ει, κα ὶ ὁ ἀ θετ ῶ ν ὑ μ ᾶ ς ἐ μ ὲ ἀ θετε ῖ · ὁ δ ὲ ἐ μ ὲ ἀ θετ ῶ ν ἀ θετε ῖ τ ὸ ν ἀ ποστε ί λαντ ά με. “el que los oye me oye, y el que los rechaza me rechaza, y el que me rechaza, rechaza al que me envió”

106 305. ἐ παγγελ ί α, -ας, ἡ : promesa (52) 306. ἔ σχατος, -η, ον: último (52) 307. πε ί θω: persuadir (52) 308. σπε ί ρω: sembrar (52) 309. ε ὐ θ ύ ς: enseguida (51) 310. σοφ ί α, -ας, ἡ : sabiduría (51)

107 311. γλ ῶ σσα, ης, ἡ : lengua (50) 312. μακ ά ριος, - ί α, -ιον: feliz, bienaventurado (50) 313. παραβολ ή, ῆ ς, ἡ : parábola (50) 314. τυφλ ό ς, - ή, - ό ν: ciego (50) 315. ἄ χρι, ἄ χρις: hasta; mientras (49) 316. ἄ ρα: entonces (49)

108 SMG


Κατέβασμα ppt "SMG. F ORMA DEL P ARTICIPIO P RESENTE V OZ G ENERO S EÑAL DEL P ARTICIPIO D ESINENCIA DE DECLINACIÓN Activam/nντ3 fουσ1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google