Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα 1.2 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. – ΠΕ03 Γιώργος Γεωργιόπουλος Μαθηματικός M.Sc., M.Ed.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα 1.2 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. – ΠΕ03 Γιώργος Γεωργιόπουλος Μαθηματικός M.Sc., M.Ed."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα 1.2 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. – ΠΕ03 Γιώργος Γεωργιόπουλος Μαθηματικός M.Sc., M.Ed.

2 Βασικές γνώσεις σχετικά με τα μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Διδακτικός Στόχος

3 Ο όρος αναφέρεται στις εφαρμογές και τα προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας όπως:  οι υπολογιστές και τα λογισμικά τους,  το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του και  άλλα τεχνολογικά μέσα (τηλεόραση, βίντεο, ραδιόφωνο). ΤΠΕ = Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

4 Χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση της Εκπαίδευσης. Οι ΤΠΕ ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. Οι ΤΠΕ ως μέσο για τη διδασκαλία άλλων αντικειμένων. Οι ΤΠΕ ως μέσο επικοινωνίας. ΤΠΕ και Εκπαίδευση

5 Πρώτη Φάση (πριν το 1970):Πρώτη Φάση (πριν το 1970): εκπαιδευτική τεχνολογία - διδακτικές μηχανές. Δεύτερη Φάση (1970-1980):Δεύτερη Φάση (1970-1980): προγραμματισμός (Logo & Basic) - ο υπολογιστής ως διδακτικό εργαλείο/εργαλείο μάθησης. Τρίτη Φάση (1980 -1990):Τρίτη Φάση (1980 -1990): η πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο ή/και μέσο. Τέταρτη Φάση (μετά το 1990):Τέταρτη Φάση (μετά το 1990): οι ΤΠΕ ως μέσο - πολυμέσα/υπερμέσα - δίκτυα. Ιστορική διαδρομή (διεθνώς)

6 1983: Τεχνικά - Επαγγελματικά και Πολυκλαδικά Λύκεια. 1992: Γυμνάσια. 1998: Γενικά Λύκεια. 2003: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Προσχολική Εκπαίδευση. Ιστορική διαδρομή (Ελλάδα)

7 Χρονολογική εξέλιξη της Πληροφορικής στην Ελληνική Εκπαίδευση Πληροφορική - Αντικείμενο 1983 1992 1998 2003 Πληροφορική - Μέσο Τεχνικά - Επαγγελματικά Λύκεια Γυμνάσια Ενιαία Λύκεια Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρόγραμμα Οδύσσεια Γυμνάσια - Λύκεια Δημοτικά ΤΕΕ Δημοτικά

8 Εκπαιδευτική πολιτική  Πλαίσιο ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  Υποδομές, εκπαιδευτικό λογισμικό, επιμόρφωση και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Παιδαγωγική προσέγγιση  Α.Π.Σ. και μοντέλο εφαρμογής των ΤΠΕ.  Θεωρίες για τη μάθηση / διδακτική μεθοδολογία. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση καθορίζεται από:

9 Τεχνοκεντρική προσέγγιση: διδασκαλία της πληροφορικής (αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο). Ολοκληρωμένη προσέγγιση: μέσα σε/από όλα τα μαθήματα (ολιστική/διαθεματική προσέγγιση της μάθησης). Πραγματολογική προσέγγιση: συνδυασμός των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων (διδασκαλία πληροφορικής, διδασκαλία και μάθηση μέσω της πληροφορικής). Πρότυπα/μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ/Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

10 Πρότυπα/μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ/Πληροφορικής στην Εκπαίδευση (διάγραμμα)

11 Πρότυπα ένταξης της Πληροφορικής στην Ελληνική Εκπαίδευση ανά βαθμίδα σήμερα Πρότυπα ένταξης της Πληροφορικής στην Ελληνική Εκπαίδευση ανά βαθμίδα σήμερα (διάγραμμα)

12  Οι μέχρι τώρα έρευνες δίνουν μάλλον θετική απάντηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν με παιδαγωγικά αποδεκτό τρόπο και από κατάλληλα επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς.  Δεν αρκεί το εργαλείο! Πρέπει και να χρησιμοποιηθεί σωστά! Μπορούν οι ΤΠΕ να συμβάλλουν στην ποιοτική βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας;

13 στις οργανωτικές δομές, στις μαθησιακές διαδικασίες, στους ρόλους εκπαιδευτικού και μαθητή, στις διδακτικές μεθόδους, στα περιβάλλοντα μάθησης, στα αναλυτικά προγράμματα και στις διαδικασίες αξιολόγησης. Η ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση φέρνει αλλαγές:

14 Στον εξοπλισμό και τα λογισμικά: Προμήθεια – συντήρηση – ανανέωση. Στον εκπαιδευτικό: Αλλαγή ρόλου – ανάγκη επιμόρφωσης/ αυτοεπιμόρφωσης. Στο μαθητή: Αλλαγή ρόλου – έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας – πιθανότητα αποπροσανατολισμού/υποταγής στο «μέσο». Προβλήματα που σχετίζονται με την ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, αφορούν:

15 Αναζητήστε στοιχεία για τις πολιτικές ένταξης των Τ.Π.Ε. Στην εκπαίδευση. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια «χρονογραμμή» (timeline) που να συσχετίζει τις πολιτικές αυτές με την τεχνολογική πρόοδο ή άλλες παραμέτρους Δραστηριότητα 1η

16 Διερεύνηση σε μεγαλύτερη έκταση και βάθος της προβληματικής της «πληροφορικής ευχέρειας» (fluency). Επίσης του Πληροφορικού γραμματισμού. Δραστηριότητα 2η

17 Θα μπορούσατε να συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τριών μοντέλων εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης (για παράδειγμα τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση, τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση κλπ); Δραστηριότητα 3η

18 Διερευνήστε τα στοιχεία που παρατίθενται στην αρχή ως προς τις απαιτούμενες μεταβολές που είναι απαραίτητες για μια πλήρη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκρίνετε τα στοιχεία που θεωρούν ως απαραίτητα διάφοροι διεθνείς οργανισμοί. Δραστηριότητα 4η

19 Ο οργανισμός ISTE προτείνει ορισμένα Standards Πληροφορικού Γραμματισμού για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και στελέχη της Εκπαίδευσης. Μελετήστε τα Standards αυτά. Σας φαίνονται ικανοποιητικά; http://www.iste.org/docs/pdfs/netsessentialconditions.pdf?sfvrsn=2 http://www.iste.org/docs/pdfs/nets-s-standards.pdf?sfvrsn=2 Δραστηριότητα 5η

20 Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, η Πληροφορική μπορεί να έχει πολλαπλούς ρόλους στην Εκπαίδευση: αν η αλγοριθμική συνιστά μια μεθοδολογία για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων, τότε η προσέγγιση αυτή θα έπρεπε να διδάσκεται γιατί αποτελεί ένα σημαντικό διανοητικό εργαλείο. Επίσης η Πληροφορική μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό επαγγελματικό προσόν. Ακόμη, η Πληροφορική είναι «όχημα» για τον ψηφιακό εγγραμματισμό των πολιτών. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες χρήσεων και ρόλων για την Πληροφορική και τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Κατά τη γνώμη σας, τα σημερινά προγράμματα σπουδών εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους και σε ποιο βαθμό; Δραστηριότητα 6η


Κατέβασμα ppt "Ενότητα 1.2 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. – ΠΕ03 Γιώργος Γεωργιόπουλος Μαθηματικός M.Sc., M.Ed."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google