Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 δημοτική διακυβέρνηση νίκος γεωργιάδης. 2 εισαγωγή “…..we have to………..start thinking… instead, of a networking arrangement, with all levels of governance.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 δημοτική διακυβέρνηση νίκος γεωργιάδης. 2 εισαγωγή “…..we have to………..start thinking… instead, of a networking arrangement, with all levels of governance."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 δημοτική διακυβέρνηση νίκος γεωργιάδης

2 2 εισαγωγή “…..we have to………..start thinking… instead, of a networking arrangement, with all levels of governance shaping, proposing, implementing and monitoring policy together." romano prodi on "multi-level governance”

3 3 πρόκληση  συνύπαρξη και ανάμειξη επιπέδων διακυβέρνησης αποτελούν προκλήσεις άνευ προηγουμένου  η καλή διακυβέρνηση δίνει απαντήσεις, επιτρέπει τη σωστότερη χρήση των εξουσιών, οδηγεί σε προσέγγιση των πολιτών και επιτρέπει αποτελεσματικότερη δράση

4 4 έννοια διακυβέρνησης μεταμοντέρνα μορφή πολιτικών οργανισμών- τρόπος (αρχές, εργαλεία, κανόνες, διαδικασίες, συμπεριφορά) με τον οποίο μια αρχή κάνει χρήση των εξουσιών που της αναθέτουν οι πολίτες

5 5 προυποθέσεις άσκησης διακυβέρνησης  σαφής εντολή  πολιτική ιδιοκτησία  δυνατότητα για ορθή εκτέλεση και διαχείριση  χρηματοδότηση- μηχανισμοί, ασφάλεια  και στα 4 υπάρχουν ελλείμματα

6 6 δαπάνες δήμων/κοινοτήτων Κράτη % δαπανών δημόσιου τομέα Λουξεμβούργο13,3% ΚΥΠΡΟΣ5,1% Εσθονία27,7% Σλοβενία19,9% Λετονία29,9% Λιθουανία23,8%

7 7 μελέτη αναδιοργάνωσης τοπικής αυτοδιοίκησης

8 8 διαπιστώσεις  έλλειψη ικανοποιητικής χρηματοδότησης  πολλαπλοί έλεγχοι από υπηρεσίες  έντονος κρατικός παρεμβατισμός  μικρή επιρροή στις δημόσιες πολιτικές  ανισότητες, διοικητικός κατακερματισμός, επιχειρησιακή αδυναμία  ψηφοθηρικές αντιλήψεις

9 9 προτάσεις  αποσυγκέντρωση, ενδυνάμωση  λειτουργικός εκσυγχρονισμός  σαφείς αρμοδιότητες  διάκριση μεταξύ πολιτικής και δημοτικής διοίκησης  αναβάθμιση σχέσεων με κράτος, πολίτες  βελτίωση ελέγχου νομιμότητας

10 10  αιρετά επαρχιακά συμβούλια  συμπλέγματα τοπικών αρχών  ενιαίος κώδικας  ηλεκτρονική διακυβέρνηση  βελτίωση ανάθεσης σε τρίτους  ινστιτούτο επιμόρφωσης

11 11 πολιτικός διάλογος

12 12 ενοποίηση νομοθεσίας  αντιμετώπιση διαφορών, π.χ. έλεγχος  διαφάνεια, συμμετοχή  εξουσίες συμβουλίων  διαγραφή υπερβολών, π.χ. ανάθεση καθηκόντων  διατάξεις για συμπλέγματα

13 13 συμπλέγματα τοπικών αρχών  διατήρηση συμβουλίων  εθελούσια σύσταση  στήριξη με κίνητρα  3 αρχές, 2.000 κάτοικοι- ενδεικτικά  2016, πρόεδρος εκλέγεται  σχέσεις τοπικών αρχών με σύμπλεγμα  άσκηση αρμοδιοτήτων

14 14 επαρχιακά συμβούλια  δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση  μεταβατική διευθέτηση μέχρι 2016  2016, εκλέγονται 19 μέλη  πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη  δυνητικές αρμοδιότητες, εποπτεία φορέων, περιφερειακή ανάπτυξη, πολεοδομικά συμβούλια/ πολεοδομικές αρχές

15 15 κίνητρα  ουσιαστική αύξηση χορηγιών σε θέματα λειτουργικής υποδομής  μισθοδοσία προσωπικού τεχνικών υπηρεσιών  επιχορήγηση αγοράς υπηρεσιών  απόδοση μέρους από φόρους/ τέλη  παραχώρηση κτιρίων/ γης  προτεραιότητα για προγράμματα

16 16 έλεγχος- καλή διακυβέρνηση  ανεξάρτητη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου  διατήρηση υφιστάμενων διευθετήσεων  συμπαραστάτης υπαλλήλων, όχι αρπακτικό  μέτρα καλής διακυβέρνησης- σχεδιασμός  κώδικας καλής διακυβέρνησης- ομαδικότητα  κώδικας συμπεριφοράς- παραδειγματισμός

17 17 προτάσεις για θέματα προσωπικού βελτίωση υφιστάμενης κατάστασης  ευθύνη στα συμβούλια, αξιολόγηση υποψηφίων από τρίτους  εκσυγχρονισμός κανονισμών  κώδικας αρχών δημόσιας διοίκησης  σεμινάρια για τους αιρετούς

18 18 μοντέλο ανεξάρτητης επιτροπής  επιτροπή υπηρεσίας τοπικής αυτοδιοίκησης

19 19 υπηρεσία τοπικής αυτοδιοίκησης  αξιολόγηση/ εξετάσεις  συμβουλευτικές επιτροπές ειδικών  ανεξάρτητοι σύμβουλοι  διαφορετικές διαδικασίες για ανώτερο προσωπικό  ενιαία υπηρεσία

20 20 αρχές, εργαλεία, μηχανισμοί καλής διακυβέρνησης

21 21 αρχές  τελική πολιτική ευθύνη σε αιρετούς  εφαρμογή αρχών χρηστής διακυβέρνησης  λογοδότηση- σαφείς ρόλοι, ευθύνη  αποτελεσματικότητα- έγκαιρες αποφάσεις  ισότητα και ισονομία  δημοκρατική νομιμότητα

22 22 θεσμικά  παγίωση και ενοποίηση δομών  ενίσχυση ανεξαρτησίας ανώτερων στελεχών  βελτίωση συνθηκών εργασίας- απασχόλησης  συστηματικοί ανεξάρτητοι έλεγχοι επιδόσεων  αξιολογήσεις από ομολόγους

23 23 πολιτικές  στρατηγική ανάπτυξης  μακροπρόθεσμος χαρακτήρας  συλλογικό εκτελεστικό όργανο  συμβουλευτική επιτροπή  συναινετικές διαδικασίες  σχετικότητα με σύγχρονες προκλήσεις  χρήση γνώμης ειδικών

24 24 εργαλεία  στρατηγική αξιολόγηση αντικτύπου  δημοσιονομικά εργαλεία  από κοινού ρύθμιση με άλλες πλευρές  αυτορρύθμιση – δεοντολογικοί κώδικες  ανοικτή μέθοδος συντονισμού - βέλτιστες πρακτικές

25 25 συμμετοχή/ δημότες  εκπαίδευση στην προσέγγιση του δημότη  ετήσιες έρευνες αντιλήψεων/ ικανοποιήσεως  συμμετοχή επιχειρήσεων  βελτίωση πληροφόρησης

26 26  ηλεκτρονικός κόμβος απευθείας σύνδεσης  διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων- γλώσσα εύληπτη  συστηματικός διάλογος από πρώτα στάδια διαμόρφωσης πολιτικών  προδιαγραφές ελάχιστων διαβουλεύσεων  στοχοθετημένες διαβουλεύσεις

27 27  κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας φορέων  ενίσχυση φορέων για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους  πρόγραμμα αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών  πρόγραμμα προσέγγισης

28 28 πέντε αρχές  διαφάνεια  συμμετοχή  λογοδότηση- ευθύνη  αποτελεσματικότητα  συνοχή + προβλεπτά και επαρκή ρεύματα εσόδων = απαραίτητες για ανταπόκριση στις προσδοκίες


Κατέβασμα ppt "1 δημοτική διακυβέρνηση νίκος γεωργιάδης. 2 εισαγωγή “…..we have to………..start thinking… instead, of a networking arrangement, with all levels of governance."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google