Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Σκοπός Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για: •το Πανεπιστήμιο, •το Δήμο Αθηναίων, •την περιφέρεια και, •γενικότερα την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

3 Δράσεις • Συστηματική καταγραφή της υφιστάμενης ερευνητικής δραστηριότητας • Ανάδειξη της έρευνας σε όλα τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται στο ΓΠΑ με την μορφή ολοκληρωμένων ερευνητικών προϊόντων ή / και διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής, • Τεκμηριωμένη διερεύνηση της δυνατότητας εμπορικής της αξιοποίησης • Στοχευμένη συμβουλευτική και τεχνική στήριξη στις ώριμες ιδέες με την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων σε υπάρχουσες επιχειρήσεις ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (τεχνοβλαστών). • Δημιουργία δικτύου χρηματοδότησης των επιχειρηματικών εγχειρημάτων

4 Αξιολόγηση Έργου βάσει  αλλαγής της κουλτούρας του ερευνητικού και ακαδημαϊκού δυναμικού του Ιδρύματος  δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας κυρίως για το ερευνητικό και τεχνολογικό ανθρώπινο δυναμικό  κατάθεσης προτάσεων από κοινού με τη βιομηχανία για Ερευνα και Ανάπτυξη  δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας  διεύρυνσης του κύκλου των επιχειρήσεων με σταθερή σχέση και συνεργασία με το ΓΠΑ  θέσπισης σταθερών δεσμών του ΓΠΑ με τον χρηματοπιστωτικό τομέα με στόχο την αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού του Ιδρύματος,  ευρύτερων επιπτώσεων στην επενδυτική δραστηριότητα και στη βελτίωση της διάρθρωσης του παραγωγικού ιστού της Αθήνας

5 Αναμενόμενα οφέλη • Ανάπτυξη της γεωγραφικής περιοχής  Δημιουργία και συμμετοχή σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (spin offs)  Αξιοποίηση των γνώσεων από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις  Δημιουργία προϋποθέσεων για την ίδρυση θερμοκοιτίδας ή/και τεχνολογικού Πάρκου • Προαγωγή της ανταγωνιστικότητας • Αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων • Αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας • Βελτίωση του περιβάλλοντος στην πόλη μας


Κατέβασμα ppt "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google