Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Οι υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης
προς τις επιχειρήσεις Αναστασία Ζαχαράκη

3 Αντικείμενο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας
Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας: Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και αξιόπιστη πληροφόρηση σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων, Υποστηρίζει υποψήφιους επενδυτές από το εξωτερικό προκειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα και το Δήμο Αθηναίων, Υποστηρίζει τον Δήμο στη χάραξη στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα, καθώς και στον συντονισμό του συνόλου των ενεργειών και δράσεων του στον τομέα της επιχειρηματικότητας και μεταξύ άλλων εκπονεί μελέτες και έρευνες για την παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

4 Υποδομές Σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο με εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (15 θέσεις εργασίας πλήρως εξοπλισμένες, 2 αίθουσες συναντήσεων, Παπαδιαμαντοπούλου 7) Διαδικτυακή πύλη με όλη την απαραίτητη πληροφορία για υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επενδυτών, πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΣΕ, αποτελέσματα μελετών και ερευνών που εκπονούνται από το ΚΣΕ, εκδηλώσεις και νέα από το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον του Δήμου της Αθήνας Βάση Δεδομένων - Μητρώο Επιχειρήσεων η οποία παρέχει σειρά δεδομένων για επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων, στοιχεία μακροοικονομικών δεδομένων, υλικό και αποτελέσματα ερευνών και μελετών που εκπονούνται από το ΚΣΕ

5 Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
Υποστήριξη σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού Παροχή και αξιοποίηση δεδομένων αγοράς Υποστήριξη στην εξεύρεση Χρηματοδότησης Υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης και λειτουργία της επιχείρησης και θέματα διαχείρισης προσωπικού Υποστήριξη στην ανάπτυξη εξαγωγών Υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργασιών Κατάρτιση και μεταφορά τεχνογνωσίας Υποστήριξη στην διαδικασία ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα

6 Υποστήριξη στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (BP)
Παροχή υποδείγματος, οδηγιών και εργαλείων κατάρτισης επιχειρηματικού σχεδίου (τυποποιημένο υπόδειγμα με διαφοροποιήσεις κατά περίπτωση, υπολογιστικά φύλλα για υπολογισμό μιας σειράς μεγεθών και παραμέτρων) Στοιχεία κλαδικών μελετών που εκπονεί το ΚΣΕ Παρακολούθηση της πορείας κατάρτισης του επιχειρηματικού σχεδίου από εξειδικευμένο σύμβουλο του ΚΣΕ Υποστήριξη στην κατάρτιση ή και κατάρτιση του BP από τους συμβούλους του ΚΣΕ

7 Αξιολόγηση και βελτίωση του επιχειρηματικού σχεδίου
Παρεχόμενες υπηρεσίες Εξετάζεται το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου ως προς τις ακόλουθες παραμέτρους: κατά πόσο είναι πλήρες και ποιοτικό κατά πόσο εξυπηρετείτε ο στόχος για τον οποίον προορίζεται να χρησιμοποιηθεί Εντοπίζονται τα σημεία που απαιτούν βελτίωση Διατυπώνονται προτάσεις και γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές σε συνεργασία με την επιχείρηση

8 Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του B.P.
Παρεχόμενες υπηρεσίες Κατάρτιση σαφούς πλάνου ενεργειών και δράσεων με σαφές χρονοδιάγραμμα για κάθε ενέργεια, προσδιορισμός οροσήμων Κατάρτιση προγράμματος παρακολούθησης και ανασκόπησης του βαθμού υλοποίησης και επίτευξης των στόχων Υποστήριξη στην ανασκόπηση των εργασιών και στην αξιολόγηση του βαθμού προόδου του επιχειρηματικού σχεδιασμού, ώστε να εντοπίζονται τα προβλήματα και οι κίνδυνοι και να γίνονται διορθωτικές ενέργειες και αναθεωρήσεις όπου απαιτείται Αναθεώρηση επιχειρησιακού σχεδίου

9 Πρόσβαση σε δεδομένα αγοράς
Παροχή κλαδικής ανάλυσης από τις κλαδικές μελέτες που εκπονεί το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Εκπόνηση κλαδικής μελέτης σε κλάδους που παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις Στοιχεία προσδιορισμού αγοράς ενδιαφέροντος, Υποστήριξη στην ερμηνεία των παρεχόμενων στοιχείων Αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων του ΚΣΕ η οποία έχει πρωτογενή στοιχεία για τις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων

10 Υποστήριξη σε εξεύρεση χρηματοδότησης
Υποστήριξη για ένταξη σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων (επενδυτικός νόμος, δράσεις ενίσχυσης ΕΣΠΑ, Jeremie, ΕΤΕΑΝ κ.α.) πληροφοριακό υλικό, ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις δυνατότητες υπαγωγής, τις προϋποθέσεις και τους όρους χρηματοδότησης παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτική υποστήριξη στην προετοιμασία φακέλου / αίτησης υπαγωγής Υποστήριξη για την πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου υποστήριξη στην επικοινωνία με την Τράπεζα, συμμετοχή σε συναντήσεις

11 Οργάνωση και λειτουργία επιχείρησης
Παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα οργανωτικού και λειτουργικού σχεδιασμού και ανασχεδιασμού, Υποστήριξη στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε συνεργασία με την επιχείρηση Αξιολόγηση της υπάρχουσας οργανωτικής δομής και λειτουργίας με έμφαση στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού, προσδιορισμός ελλείψεων και αστοχιών Διατύπωση συμπερασμάτων (δυνατά και αδύνατα σημεία, προσδιορισμός απαιτούμενων προσαρμογών) Προτάσεις βελτίωσης και επίλυσης των οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων – υποστήριξη στην υλοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών

12 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Παροχή τεχνογνωσίας σε συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (συστήματα αξιολόγησης, συστήματα ανταμοιβών, ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας, αξιών και συμπεριφορών) Παροχή υποστήριξης στον προσδιορισμό αναγκών και διαδικασίες στελέχωσης (διαπίστωση αναγκών, προσδιορισμός και κοστολόγηση μεταβολών, διαδικασίες στελέχωσης – πηγές άντλησης προσωπικού, κατευθύνσεις σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού) Προτάσεις βελτίωσης υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης και ανάπτυξης προσωπικού

13 Ανάπτυξη συνεργασιών Εξατομικευμένη ενημέρωση της επιχείρησης για τις δυνατότητες και τα οφέλη από την ανάπτυξη συνεργασιών Υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργασιών ή/και τη συμμετοχή σε συνεργατικούς σχηματισμούς (διερεύνηση τομέων ανάπτυξης συνεργασιών σε σχέση με τις υφιστάμενες συνεργασίες ή και τα υφιστάμενα δίκτυα, προσδιορισμός και αποσαφήνιση ωφελειών και υποχρεώσεων, κατάρτιση πλάνου ενεργειών) Προσδιορισμός δυνητικών συνεργατών Υποστήριξη εκκολαπτόμενων δικτύων ή συστάδων: ταυτοποίηση πρόθεσης, ανάπτυξη συναίνεσης, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και εκτίμηση βιωσιμότητας, υποστήριξη σε ενέργειες εκκίνησης του φορέα

14 Κατάρτιση – μεταφορά τεχνογνωσίας
Εξατομικευμένη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένα θέματα Θεματολογία κατάρτισης Επιχειρηματικός σχεδιασμός Τεχνικές πρόσβασης σε διεθνείς αγορές Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Θέματα θεσμικού πλαισίου (ίδρυση επιχειρήσεων, αδειοδότηση, φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά κλπ.) Χρηματοδότηση επενδύσεων – κρατικές ενισχύσεις Ειδικότερα θέματα συγκεκριμένων κλάδων

15 Υποστήριξη νεοϊδρυόμενων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων
Ενημέρωση για θεσμικά, νομικά και φορολογικά θέματα όπως διαδικασίες και αρμόδιοι φορείς για την ίδρυση επιχείρησης ανά νομική μορφή το πλαίσιο λειτουργίας επιχείρησης, ασφαλιστικά, εργασιακά θέματα, θέματα ανταγωνισμού και θέματα λειτουργίας των αγορών Κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου με οδηγίες σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, υποδείγματα και εργαλεία για την κατάρτισή του αλλά και χρήσιμα κλαδικά στοιχεία από την Βάση Δεδομένων του Κέντρου Στοιχεία προσδιορισμού αγοράς ενδιαφέροντος Ενημέρωση, υποστήριξη και πρόσβαση στις θερμοκοιτίδες του Έργου Αθήνα

16 Τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση προκειμένου να λάβει υποστήριξη
Επικοινωνία με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας ( τηλ: ή Συνάντηση με σύμβουλο του ΚΣΕ Συμπλήρωση της απαιτούμενης αίτησης σε συνεργασία με σύμβουλο του ΚΣΕ, η οποία περιλαμβάνει: Στοιχεία ταυτότητας, σύντομο ιστορικό και επιτεύγματα της επιχείρησης ή της επιχειρηματικής ομάδας στην περίπτωση νεοϊδρυόμενης Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού στο πλαίσιο του οποίου ζητά υποστήριξη Προσδιορισμός υπηρεσιών που ζητούνται Στόχευση: μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων

17 Διαγνωστική ανάλυση και προσδιορισμός παρεχόμενων υπηρεσιών
Διενέργεια διαγνωστικής ανάλυσης Αποτύπωση κύριων οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων Διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής Διαδικασίες διοικητικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού Διαχείριση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας Διαδικασίες marketing και προώθησης Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Διαδικασίες διαχείρισης προμηθευτών και πελατών Συνεργασίες - Δικτύωση Από κοινού οριστικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών

18 Υπηρεσίες υποστήριξης επενδυτών από το εξωτερικό
Υποστήριξη της διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησης και ενημέρωση ως προς το γενικό πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων στην Ελλάδα (θεσμικό πλαίσιο, αρμόδιοι φορείς, δικαιολογητικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, κ.α.) Υποστήριξη στην διερεύνηση μη διοικητικών προϋποθέσεων για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων (χωροταξικό, άδεια παραμονής) Ενημέρωση για την ύπαρξη δυνητικών παρόχων υπηρεσιών (λίστες επιχειρήσεων) Παροχή καταλόγων δυνητικών συνεργατών Παροχή στοιχείων προσδιορισμού της αγοράς ενδιαφέροντος Εκπόνηση κατά περίπτωση ειδικών μελετών

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Αναστασία Ζαχαράκη


Κατέβασμα ppt "Οι υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google