Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΕΛΟΤ  διασφάλιση της κοινής ωφέλειας/ δημόσιων αγαθών, εκ του σκοπού λειτουργίας μας. Στήριξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΕΛΟΤ  διασφάλιση της κοινής ωφέλειας/ δημόσιων αγαθών, εκ του σκοπού λειτουργίας μας. Στήριξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΕΛΟΤ  διασφάλιση της κοινής ωφέλειας/ δημόσιων αγαθών, εκ του σκοπού λειτουργίας μας. Στήριξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αλλά με σεβασμό των αξιών του ευρωπαϊκού και ελληνικού πολιτισμού μας  συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και εστίαση στην επίτευξη συναίνεσης για το κοινό όφελος  ανεξαρτησία έναντι οικονομικών συμφερόντων  αμεροληψία, το ίδιο οικονομικό συμφέρον δεν συνιστά εν δυνάμει απειλή για την αμεροληψία του δημόσιου φορέα, που χρηματοδοτείται ακριβώς για να είναι ανεξάρτητος από επιμέρους ιδιωτικά συμφέροντα  δεοντολογία  κοινωνική ευθύνη

3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ Πρότυπα  Νόμοι γαρ εισί καθολικοί θεσπίζοντες και κανονίζοντες τα γινόμενα*, καθολικόν δίδωσιν ημίν κανόνα και νόμον επί παντός πράγματος* ως μέτρον άριστον Ιπποκράτης

4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ Πρότυπα πρότυπο η αισθητική υπερκέραση της υποχρέωσης (= νόμος)  το πρότυπο ως επιλογή.

5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις»  ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων»  ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών»  ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα»  ΕΛΟΤ ΤΠ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»  Σχέδιο ΕΛΟΤ 1430 Υπόδειγμα απολογιστικής έκθεσης κοινωνικής ευθύνης των οργανισμών

6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1417 «Αγροτουρισμός - Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών αγροτουρισμού»  Σχέδιο ΕΛΟΤ 1427 «Υπηρεσίες τουρισμού - Κριτήρια αρχικής αξιολόγησης τουριστικών επιχειρήσεων»  Σχέδιο ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές βιοκαλλιεργητών - Απαιτήσεις λειτουργίας»  Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης – Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών»  Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1434 «Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών των συνεργείων, των φανοποιείων και των επιχειρήσεων πώλησης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων»  υπό ανάπτυξη πρότυπα για την αξιολόγηση διαφημιστικών υπηρεσιών (ΕΛΟΤ 1435) και υπηρεσιών εμπορίου (ΕΛΟΤ 1436)

7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ανάγκες της αγοράς σε απαιτήσεις προτύπου  προσαρμοσμένα στο μέγεθος και δομή των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου  η ανάπτυξή τους γίνεται με την πρωτοβουλία και συνεργασία των φορέων των επιχειρήσεων του κλάδου και  αποτελούν πρωτογενή/ πρωτότυπα, διεθνώς, πρότυπα

8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΔΕΠ Σύστημα για την ποιότητα  συντεταγμένες δραστηριότητες της Διοίκησης και του προσωπικού που εστιάζονται στην καθιέρωση και επίτευξη στόχων για την ποιότητα ώστε να δημιουργείται αξία για τον πελάτη και όφελος για την επιχείρηση.  Σταθερότητα συνθηκών παραγωγής προϊόντων σειράς/ με σταθερά, ταυτόσημα χαρακτηριστικά Σύστημα για τη διαχειριστική επάρκεια (στην υλοποίηση έργων)  συντεταγμένες δραστηριότητες της Διοίκησης και του προσωπικού που εστιάζονται στην καθιέρωση και επίτευξη στόχων για τη διασφάλιση και βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης έργων μέσω αξιοποίησης δημοσίων πόρων  Τα προϊόντα των έργων είναι μοναδικά (δεν είναι προϊόντα σειράς, μιας γραμμής παραγωγής) και κάθε έργο απαιτεί ειδική αντιμετώπιση αφού, ανά έργο, υπάρχει το ενδεχόμενο αστοχίας σε όλες τις φάσεις από τη σύλληψη της ιδέας για το έργο έως την παράδοση του για λειτουργία.

9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Διοίκηση του οργανισμού νοείται το ανώτατο όργανο που κατά τις καταστατικές διατάξεις έχει τη διοικητική ευθύνη των μονάδων/στελεχών που εκτελούν τις πέντε (5) βασικές λειτουργίες υλοποίησης έργων/ 1.προγραμματισμός, 2.σχεδιασμός και ωρίμανση, 3. διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση σύμβασης, 4. εκτέλεση και παρακολούθηση εκτέλεσης και 5. οικονομική διαχείριση του έργου/ Για τους οργανισμούς που έχουν νομική μορφή αυτοδιοικούμενου οργανισμού δηλαδή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) ως Διοίκηση νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο και το πρόσωπο διά του οποίου αυτό εκφράζεται ή εκπροσωπείται π.χ. Δήμος : Δημοτικό Συμβούλιο και Δήμαρχος Για τα Υπουργεία, ο Γενικός Γραμματέας, για την Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης κτλ.

10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υποβολή αίτησης και σχετικής τεκμηρίωσης Διενέργεια Προκαταρκτικής Αξιολόγησης (προαιρετικά) Διενέργεια Επιθεώρησης Αρχικής Αξιολόγησης (Α και Β φάση) Λήψη απόφασης για πιστοποίηση (έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης τριετούς διάρκειας ) Διενέργεια Επιθεωρήσεων Επιτήρησης (2 τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τριετίας) Διενέργεια Επιθεωρήσεων Επιτήρησης (2 τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τριετίας) Διενέργεια Επιθεώρησης Επαναξιολόγησης

11 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αίτηση  αιτούμενο τεχνικό πεδίο επιβεβαίωσης  κατηγορίες έργων  επίπεδα διαχειριστικής επάρκειας ανά κατηγορία  τρόπος χρηματοδότησης (προαιρετικά)  γενικά χαρακτηριστικά του οργανισμού (επωνυμία / διεύθυνσης εγκαταστάσεών του / θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας)  γενικές πληροφορίες σχετικά με το αιτούμενο πεδίο επιβεβαίωσης  υπηρεσιακές μονάδες (βασικές λειτουργίες υλοποίησης έργων)  προσωπικό που στελεχώνει τις ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες  σχετική υλικοτεχνική υποδομή  κατάλογο των έργων που υλοποιεί ανά κατηγορία έργου  πληροφορίες αναφορικά με τις διεργασίες που παραχωρούνται σε υπεργολάβους  πρότυπα ή άλλες απαιτήσεις για τις οποίες ζητά επιβεβαίωση ο οργανισμός  πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας.

12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Έγγραφο επιβεβαίωσης (πιστοποιητικό)  επωνυμία και έδρα του οργανισμού (ή τη γεωγραφική θέση των κεντρικών γραφείων και των λοιπών θέσεων εφαρμογής στην περίπτωση περισσοτέρων της μίας θέσεων εφαρμογής)  ημερομηνίες – χορήγησης / λήξης  πρότυπα διαχειριστικής επάρκειας  πεδίο εφαρμογής της επιβεβαίωσης αναφορικά με το είδος των έργων που υλοποιούνται από τον οργανισμό και για τα οποία επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια  επίπεδο διαχειριστικής επάρκειας ανά κατηγορία έργων που υλοποιούνται από τον οργανισμό και για τα οποία επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια  υπηρεσιακές μονάδες, που εκτελούν τις βασικές λειτουργίες υλοποίησης έργων

13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –10 ΦΕΒ 2009 - ΕΥ ΕΔΑ Π. ΚΡΗΤΗΣ Πεδίο Εφαρμογής Θέσεις Εφαρμογής Ισχύς Διαπίστευση

14 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υποβολή αίτησης και σχετικής τεκμηρίωσης Διενέργεια Προκαταρκτικής Αξιολόγησης (προαιρετικά) Διενέργεια Επιθεώρησης Αρχικής Αξιολόγησης (Α και Β φάση) Λήψη απόφασης για πιστοποίηση (έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης τριετούς διάρκειας ) Διενέργεια Επιθεωρήσεων Επιτήρησης (2 τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τριετίας) Διενέργεια Επιθεωρήσεων Επιτήρησης (2 τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τριετίας) Διενέργεια Επιθεώρησης Επαναξιολόγησης


Κατέβασμα ppt "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –17 ΦΕΒ 2009 - ΕΔΑ ΠΑΜΘ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΕΛΟΤ  διασφάλιση της κοινής ωφέλειας/ δημόσιων αγαθών, εκ του σκοπού λειτουργίας μας. Στήριξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google