Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Παροχή Υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Παροχή Υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Παροχή Υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 » Σύμβουλος Αξιολόγησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Ε.Π. (2014 – 2020) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λευκωσία, 26 – 11 – 2013 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής

2  Το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» ανατέθηκε με την από 27/6/2013 σύμβαση στην Κοινοπραξία των εταιρειών «ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. – ΕΕΟ GROUP Α.Ε – ΕNOROS CONSULTING LTD – ENVIROPLAN Α.Ε.».  Γενικός στόχος του Έργου είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας της ΣΕΣ και των ΕΠ για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ούτως ώστε να ευθυγραμμίζονται και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο, και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΤΩΝ ΕΠ 2014 - 20

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΠ) Η διαδικασία εξέτασης και αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκ των προτέρων αξιολογητή και των υπεύθυνων για το σχεδιασμό Αρχών κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΣΕΣ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα επιτρέψει να τελειοποιηθεί και βελτιωθεί ο σχεδιασμός τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι τους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

4 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΣ & ΤΩΝ ΕΠ 2014 - 20  Αξιολόγηση της συμβολής στην επίτευξη της στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες.  Εξέταση της εσωτερικής συνοχής της προτεινόμενης ΣΕΣ/ ΕΠ ή της δραστηριότητας και τις σχέσεις του με άλλα συναφή μέσα.  Εξέταση της συμμόρφωσης της διάθεσης των πόρων του προϋπολογισμού με τους στόχους.  Αξιολόγηση της συνέπειας των επιλεγέντων θεματικών στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων στόχων των Προγραμμάτων με το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, τη ΣΕΣ και τις ανά χώρα συστάσεις.  Αξιολόγηση της συνάφειας και σαφήνειας των προτεινόμενων δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι αναμενόμενες εκροές θα συμβάλουν σε αποτελέσματα.

5 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΣ & ΤΩΝ ΕΠ 2014 - 20  Αξιολόγηση του βαθμού που οι ποσοτικές τιμές στόχου για τους δείκτες είναι ρεαλιστικές, σε σχέση με την προβλεπόμενη υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ.  Εξέταση της αιτιολόγησης της προτεινόμενης μορφής υποστήριξης,  Αξιολόγηση της επάρκειας των ανθρώπινων πόρων και της διοικητικής ικανότητας για τη διαχείριση της ΣΕΣ/ ΕΠ.  Εξέταση της καταλληλότητας των διαδικασιών παρακολούθησης της ΣΕΣ/ΕΠ και συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για τη διενέργεια των αξιολογήσεων.  Εξέταση της καταλληλότητας των ορόσημων που επελέγησαν για το πλαίσιο επιδόσεων.  Εξέταση της επάρκειας των προγραμματιζόμενων μέτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων.  Εξέταση της επάρκειας των προγραμματισμένων μέτρων για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

6 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  Η παρουσίαση των βασικών μακροοικονομικών χαρακτηριστικών της οικονομίας της χώρας γίνεται με τρόπο πλήρη και εμπεριστατωμένο.  Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, η οποία καταγράφεται κατά την τελευταία τριετία.  Η κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα πολλαπλασιάζει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια.  Η κατάρρευση του κλάδου των κατασκευών και κλάδων που συνδέονται με αυτόν, συνιστούν μία εικόνα πλήρους μεταστροφής του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας.  Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης εντοπίζει τα πλεονεκτήματα της χώρας, όσον αφορά τη βιομηχανία τροφίμων και τον τουρισμό, ενώ αναφέρονται και οι εν δυνάμει ωφέλειες από την αξιοποίηση των υπό έρευνα φυσικών πόρων στον τομέα των υδρογονανθράκων.  Η έλλειψη στατιστικών δεδομένων σε χαμηλό γεωγραφικό επίπεδο, δεν επιτρέπει την περαιτέρω τεκμηρίωση αναγκών για τον προσδιορισμό περιοχών θυλάκων φτώχειας/περιοχών με γεωγραφικά μειονεκτήματα. 1. Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών 1. Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών

7 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  Το αναπτυξιακό όραμα της Χώρας για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 στηρίζεται σε μία διττή στρατηγική:  την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης.  την αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας για την κάλυψη των διαρθρωτικών της αδυναμιών και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα.  Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η ανάσχεση των υψηλών ρυθμών αύξησης της ανεργίας και η συρρίκνωση της παραγωγικής της βάσης και η άμεση ανακούφιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού  Η εξειδίκευση της πρώτης χρηματοδοτικής προτεραιότητας καλύπτει τις ανάγκες όπως αντανακλώνται στην στρατηγική για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2 σημαντικοί παράγοντες):  Ο πρώτος παράγοντας αφορά στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος του χρηματοπιστωτικού τομέα.  Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στην ανάγκη εντονότερου προσανατολισμού της στήριξης που θα παρασχεθεί σε ΜΜΕ σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 2. Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής (Εσωτερική Συνάφεια) – Α΄ 2. Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής (Εσωτερική Συνάφεια) – Α΄

8 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  Ένα στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί η ανάγκη διασύνδεσης της έρευνας με την πραγματική οικονομία & η κάλυψη των αναγκών της χώρας όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών.  Η δεύτερη προτεραιότητα χρηματοδότησης εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό και την αγορά εργασίας.  Οι κύριες πολιτικές εστιάζονται στην επιδότηση της απασχόλησης, σε πληθυσμιακές ομάδες που έχουν πληγεί εντονότερα από την κρίση και στην ένταξη ευπαθών ομάδων.  Έμφαση δίδεται στα διαρθρωτικά μέτρα κυρίως με την βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης της εκπαίδευσης και την καλύτερη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, ενώ επιχειρείται ισόρροπη αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικού αποκλεισμού  Στο πλαίσιο της τρίτης προτεραιότητας χρηματοδότησης αντιμετωπίζονται οι ανάγκες της χώρας όσον αφορά τις υποδομές περιβάλλοντος και επιδιώκεται η ενσωμάτωση των στόχων της σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 2. Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής (Εσωτερική Συνάφεια) – Β΄ 2. Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής (Εσωτερική Συνάφεια) – Β΄

9 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  Η ΣΕΣ ενσωματώνει πλήρως την στρατηγική και τους εθνικούς στόχους του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος, συμβάλλοντας στην προσπάθεια επίτευξής τους. Ειδικότερα, το ΕΠΜ περιλαμβάνει 5 εθνικούς στόχους:  Αναφορικά με την επίτευξη του στόχου για το ποσοστό δαπανών για Ε&Τ στο ΑΕΠ (0,50%) σημειώνεται ότι αυτό είχε ήδη επιτευχθεί από το 2010, ενώ στη συνέχεια διαπιστώνεται μικρή μείωση (0,49% το 2011).  Για την απασχόληση ο στόχος 75-77% για την ηλικιακή ομάδα 20-64 φαίνεται υψηλός (παρά την τιμή 73.8% το 2011) καθόσον η ύφεση είναι εμφανής και οι ρυθμοί αύξησης ανεργίας πολύ υψηλοί.  Το ΕΜΠ θέτει, επίσης, ως εθνικούς στόχους τη μείωση κατά 5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση σε 13% του ποσοστού κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ και την αύξηση κατά 14.3% της εξοικονόμησης ενέργειας  Σε ότι αφορά την συνεκτικότητα της ΣΕΣ με τις συστάσεις του Συμβουλίου σημειώνεται ότι η ΣΕΣ είναι συμβατή στους τομείς εκείνους που εμπίπτουν με την αποστολή των Ταμείων και τις Επενδυτικές τους Προτεραιότητες. 3. 3. Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τους στόχους του ΕΜΠ και τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

10 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  Στο παρόν στάδιο σχεδιασμού της ΣΕΣ δεν υφίστανται ποσοτικοποιημένοι στόχοι, όσον αφορά στα αναμενόμενα αποτελέσματα, διαπιστώνεται όμως ότι για τους περισσότερους Θεματικούς Στόχους γίνεται εξαντλητική αναφορά σε αναμενόμενα αποτελέσματα. 4. 4. Αξιολόγηση των Αναμενόμενων Αποτελεσμάτων 5. 5. Αξιολόγηση των μέτρων προώθησης των οριζόντιων αρχών και της χωρικής ανάπτυξης  Σε ότι αφορά τις οριζόντιες αρχές η εταιρική σχέση σε όρους τήρησης των προϋποθέσεων υπερκαλύπτεται επί της ουσίας, όμως εξακολουθεί να παραμένει το πρόβλημα της επάρκειας από πλευράς γνώσεων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων για να επιτελέσουν ουσιαστικά το ρόλο τους.  Σε ότι αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χωρική ανάπτυξη, ο προσδιορισμός των περιοχών και η υιοθέτηση των εργαλείων συνάδει με την διάγνωση των αναγκών, αλλά η απουσία εμπειρίας των Ομάδων Τοπικής Ανάπτυξης στον σχεδιασμό Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων αποτελεί μία σημαντική αδυναμία.

11 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  Η εκπλήρωση του συνόλου των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων προϋποθέτει την συνέργεια και συναντίληψη πληθώρας φορέων.  Σε παρούσα φάση διαφαίνεται ότι η πλειονότητα των αιρεσιμοτήτων σε όρους νομοθετικών πρωτοβουλιών θα επιτευχθεί αλλά το ζητούμενο είναι η ουσιαστική (πέραν της θεσμοθέτησης) υλοποίηση τους.  Η ΣΕΣ αναφέρει την μεθοδολογία προσδιορισμού του Πλαισίου Επίδοσης, σύμφωνα με τους υφιστάμενους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων (βέβαια βασική προϋπόθεση αποτελεί η ευκρίνεια της λογικής της παρέμβασης (intervention logic) κατά τη φάση του σχεδιασμού των παρεμβάσεων).  Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου αντιμετωπίζει κατ’ αρχήν το κρίσιμο θέμα της επάρκειας των Δικαιούχων. Η περαιτέρω εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα δώσει την ευκαιρία περαιτέρω εξειδίκευσης της στήριξής τους, ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων και την κατηγορία των Δικαιούχων. 6. 6. Αξιολόγηση των ρυθμίσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση (εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, πλαίσιο επίδοσης, συντονισμός των Ταμείων και εργαλείων της Ε.Ε.)

12 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  Ολοκλήρωση της ΣΕΣ με την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Επιτροπής μετά την ενδουπηρεσιακή διαβούλευση.  Επικαιροποίηση - ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης σε επίπεδο ΣΕΣ.  Συνεργασία του Συμβούλου Αξιολόγησης με την αναθέτουσα αρχή για την προετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ).  Eκ των προτέρων αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Υποβολή Επιχειρησιακού Προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της εκ των προτέρων αξιολόγησης.

13 Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "« Παροχή Υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google