Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων στις δραστηριότητες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων στις δραστηριότητες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων στις δραστηριότητες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων στις δραστηριότητες Γιάννης Μεραμβελιωτάκης

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β΄/2006)
ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης. Ν.2939/2001 (ΦΕΚ179/Α/2001) : Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού οργανισμού Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις. Ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α΄/ ) : Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και του ΕΟΕΔΣΑΠ ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/2006) Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β΄/2006) Έγκριση γενικών Τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθμ /725/2006 ΚΥΑ.

3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄/ ) : Για τα χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (ΑΛΕ) Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α΄/ ) : Για τα χρησιμοποιημένα ελαστικά Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α΄/ ): Για χρησιμοποιημένους συσσωρευτές - ηλεκτρικές στήλες Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/ ): Για τα οχήματα στο τέλος του κύκλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α΄/ ) και Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α΄/ ) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β΄/ ) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις Υ.Α /2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076/Β΄/2009) Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ»
Στην ΚΥΑ 13588/725/2006 στο Παράρτημα ΙΒ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) τα απόβλητα κατηγοριοποιούνται με τους 6ψήφιους κωδικούς τους. Τα χαρακτηριζόμενα ως «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» επισημαίνονται με αστερίσκο (*). Άρθρο 10 της ΚΥΑ 13588/725/2006 «ο κάθε κάτοχος επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται: α) είτε να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, αξιοποίηση ή διάθεση τους, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7 της ίδιας ΚΥΑ….Η παράδοση και η νόμιμη κατοχή των επικινδύνων αποβλήτων αποδεικνύεται από το έντυπο αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ…..Με την μεταβίβαση του εντύπου αναγνώρισης παύει η ευθύνη του προηγούμενου κατόχου και υπεύθυνος καθίσταται ο νέος κάτοχος. β) είτε να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση ή διάθεση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας νομοθεσίας….»

5 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάλογα αν είναι στερεά ή υγρά προβλέπεται η συγκέντρωση τους σε ασφαλείς περιέκτες ώστε να μην είναι εφικτή η διαρροή τους αν είναι υγρά ή να είναι ασφαλώς κλειστά αν περιέχουν στερεά. Παράδοση σε αδειοδοτημένους φορείς που έχουν τις προβλεπόμενες άδειες από την ΚΥΑ 13588/725/2006 για την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων για τους κωδικούς ΕΚΑ που προβλέπεται από την άδεια τους. Η παράδοση και παραλαβή αποδεικνύεται με το ειδικό έντυπο αναγνώρισης, το οποίο παραδίδεται στον παραγωγό από τον φορέα διαχείρισης του επικίνδυνου υλικού. Στο έντυπο αναγνώρισης αναγράφεται η ποσότητα που παραλαμβάνεται, ο/οι κωδικοί ΕΚΑ, ο αριθμός μητρώου ΥΠΕΚΑ του φορέα. Κάδος συλλογής συσσωρευτών Δεξαμενή συλλογής επικινδύνων υλικών Κάδος συλλογής συσκευασιών

6 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑ, ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, Κ.Λ.Π)
Συνθετικά έλαια μηχανής – κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης κωδ. ΕΚΑ * Φίλτρα λαδιού κωδ. ΕΚΑ * Κενές συσκευασίες λιπαντικών και ελαίων κωδ. ΕΚΑ * . Υγρά φρένων κωδ. ΕΚΑ * Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες κωδ. ΕΚΑ * Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών κωδ. ΕΚΑ * Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες με κωδ. ΕΚΑ *, *, * Υπολείμματα του βορβοροσυλλέκτη απο πλυντήριο αυτοκινήτων με κωδικό ΕΚΑ * Φίλτρα προερχόμενα από φούρνους βαφής αυτοκινήτων με κωδικό ΕΚΑ * Λάσπες από δεξαμενές καυσίμων με κωδικούς ΕΚΑ * Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνα υλικά ΕΚΑ * και άλλα… ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ (Αρχείο σε μορφη Excel)

7 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩN (ΚΥΑ 13588/725/2006) Προέλευση αποβλήτων Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___ Πρωτογενής Αποθήκευση □ Δευτερογενής Αποθήκευση □ Επωνυμία: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Χαρακτηριστικά Αποβλήτων: Α) Pb – οξέος □ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ……… ΚΛΑΣΗ UN………… Β) Ni - cd □ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ……… ΚΛΑΣΗ UN………… Γ) Μικτές μπαταρίες □ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ΚΛΑΣΗ UN………… Δ) Άλλη κατηγορία □ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA ……… ΚΛΑΣΗ UN………… Αριθμός Κάδων: Μικτό Βάρος Φορτίου (κιλά): Απόβαρο Κάδου: Υπεύθυνος: Υπογραφή: Συλλέκτης / Μεταφορέας Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___ Επωνυμία: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: ΑΦΜ : ΔΟΥ: Αρ. Κυκλ. Οχήματος: Αρ. άδείας οδηγού ADR: Διαδρομή (άλλη από την πλέον βέλτιστη): Παραλαβή Αποβλήτων Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___ Δευτερογενής Αποθήκευση □ Ανακύκλωση □ Τηλέφωνο Βάρος Φορτίου (κιλά)

8 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΑ 13588/725/2006)
Αριθμός: 1. Συλλέκτης Αριθμός μητρώου ΥΠΕΧΩΔΕ: Επωνυμία: Διεύθυνση: Αρμόδιος για πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: 2. Παραγωγός(οί) αποβλήτων (1) Χώρος και διαδικασία παραγωγής (2) 3. Κάτοχος(οι) αποβλήτων (1) 4. Μεταφορέας(είς) (1) Τρόπος(οι) μεταφοράς (3): Στοιχεία μεταφορικού μέσου: 5. Εγκατάσταση διάθεσης  Εγκατάσταση αξιοποίησης  Εγκατάσταση αποθήκευσης / μεταφόρτωσης  6. Ονομασία και σύσταση των αποβλήτων (2) 7. Φυσικά χαρακτηριστικά (3) 8. Ταξινόμηση αποβλήτων: Κωδικός Ε.Κ.Α. Κλάση UN (3) Αριθμός Η (3) 9. Ποσότητα αποβλήτων (kg, λίτρα) 10. Τύπος(οι) συσκευασίας (3) Απαιτήσεις ειδικού χειρισμού (2) Ναι  Όχι  11. Τελικός(οί) περιέκτης(ες) (1) εμπορευματοκιβώτιο  βυτίο  κλειστό όχημα  άλλο  Αριθμός: Χαρακτηριστικά: 12. Ημερομηνία μεταφοράς 13. Εργασίες διάθεσης / αξιοποίησης Κωδικός D / κωδικός R (3) 14. Δήλωση συλλέκτη - παραγωγού - κατόχου (1): Βεβαιώνω ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, καθόσον γνωρίζω, πλήρεις και ακριβείς. Βεβαιώνω επίσης ότι έχουν αναληφθεί οι νομικές / δεσμευτικές γραπτές συμβατικές υποχρεώσεις και ότι ισχύουν οι τυχόν προσήκουσες ασφαλιστικές ή χρηματικές εγγυήσεις που καλύπτουν την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων. Όνομα συλλέκτη Υπογραφή: Ημερομηνία: Όνομα παραγωγού Όνομα κατόχου 15. Αριθμός συνημμένων παραρτημάτων

9 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑ, ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Κ.Λ.Π) Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα κωδ. ΕΚΑ Χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά σε συνεργεία-φανοβαφεία κωδ. ΕΚΑ (σιδηρούχα μέταλλα) Χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά (μη σιδηρούχα μέταλλα) κωδ. ΕΚΑ Διάφορα χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά (πλαστικά, γυαλί) κωδ. ΕΚΑ /20 Χρησιμοποιημένοι καταλύτες οχημάτων κωδ. ΕΚΑ Άδειες συσκευασίες κάθε είδους που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, κατηγορία κωδ. ΕΚΑ (εκτός τους κωδ * και *) Χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων κωδ. ΕΚΑ

10 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο /1799/ του ΥΠΕΚΑ και τις προαναφερόμενες νομοθεσίες που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, κάθε δραστηριότητα είναι υποχρεωμένη να υποβάλει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων Συμπληρώνεται σε ετήσια βάση από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο λειτουργίας της δραστηριότητας και υποβάλλεται κατά το μήνα Φεβρουάριο. Για τις συνήθεις δραστηριότητες, τα απόβλητα των οποίων διαχειρίζονται εκτός της εγκατάστασης, αναγράφονται: A) Η επωνυμία του συλλέκτη B) Ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ Γ) Ο αριθμ. μητρώου του ΥΠΕΚΑ Δ) Οι ποσότητες των αποβλήτων με βάση τα δελτία παραλαβής-αποστολής (για τα μη επικίνδυνα) και τα έντυπα αναγνώρισης για τα επικίνδυνα απόβλητα Για τη συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 3 απαιτείται η δραστηριότητα να διαθέτει άδεια διαχείρισης ή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (επικινδύνων ή μη) σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία

11 Ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων
Φόρμα συμπλήρωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα:

12 ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ Διάθεση υγρών επικινδύνων αποβλήτων στο σύστημα αποχέτευσης της δραστηριότητας, σε φυσικούς αποδέκτες και αγωγούς μεταφοράς ομβρίων. Διάθεση επικινδύνων υλικών σε κάδους εναπόθεσης αστικών αποβλήτων ή κάδους ανακύκλωσης Διάθεση επικινδύνων αποβλήτων σε μη αδειοδοτημένους φορείς (εργολάβους Δημοσίων έργων, τσιγγάνους κ.λ.π) Η μη συμπλήρωση κατά την παράδοση και παραλαβή των αποβλήτων του έντυπου αναγνώρισης. Η ευθύνη της κατοχής του επικινδύνου αποβλήτου εξακολουθεί να βαρύνει τον παραγωγό. Η χρήση μη ασφαλών κάδων ή δεξαμενών για την φύλαξη τους μέχρι την παραλαβή τους και σε μη προφυλαγμένους χώρους

13 Ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων στις δραστηριότητες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google