Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιλογή θέσης Παράμετροι επιλογής θέσης εγκατάστασης Αιολικό δυναμικό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιλογή θέσης Παράμετροι επιλογής θέσης εγκατάστασης Αιολικό δυναμικό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατασκευή Αιολικού Πάρκου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώληση στη Δ.Ε.Η.

2 Επιλογή θέσης Παράμετροι επιλογής θέσης εγκατάστασης Αιολικό δυναμικό
Δυνατότητα πρόσβασης – απαιτούμενα έργα υποδομής Υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πιθανές εμπλοκές στη διαδικασία αδειοδότησης Ιδιοκτησία εδαφικών εκτάσεων - δυνατότητα χρήσης γης Η επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου θα γίνει από εσάς, στηριζόμενοι στα παραπάνω κριτήρια και στα στοιχεία που ακολουθούν.

3 Αιολικό Δυναμικό Θα γίνει αναφορά:
Θα χρησιμοποιηθεί ο αιολικός χάρτης: Θα γίνει αναφορά: στους υφιστάμενους ανεμογράφους στους οποίους στηρίχτηκε η εκτίμηση του αιολικού δυναμικού της επιλεγείσας περιοχής (με βάση το χάρτη της επόμενης σελίδας) σε πιθανούς δείκτες εκτίμησης αιολικού δυναμικού στην επιλεγείσα περιοχή, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εμπειρική προεκτίμηση αιολικού δυναμικού.

4 Υφιστάμενοι ανεμογράφοι στην Κρήτη

5 Αιολικό Δυναμικό – Κατανομή Weibull
Με βάση τη μέση ταχύτητα της επιλεγείσας περιοχής (αιολικός χάρτης) να υπολογιστούν οι παράμετροι C και k της πιθανοτικής κατανομής Weibull που χαρακτηρίζει την περιοχή και να κατασκευαστεί η κατανομή αυτή, χρησιμοποιώντας τις γνωστές σχέσεις:

6 Δυνατότητα πρόσβασης Με βάση τον ακόλουθο χάρτη να γίνει προεκτίμηση της ευκολίας πρόσβασης στην περιοχή, των απαιτούμενων έργων υποδομής καθώς και της διαδρομής που θα ακολουθηθεί κατά τη μεταφορά του εξοπλισμού από το σημείο άφιξης αυτού στην Κρήτη έως την εν λόγω θέση

7 Υφιστάμενα ηλεκτρικά δίκτυα
Με βάση τον ακόλουθο χάρτη, να γίνει προεκτίμηση του τρόπου και της θέσης σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου στο δίκτυο

8 Πιθανές εμπλοκές στη διαδικασία αδειοδότησης
Με βάση τον ακόλουθο φυσικό χάρτη GIS να επιχειρηθεί πρόβλεψη πιθανών δυσχερειών στη διαδικασία αδειοδότησης του αιολικού πάρκου για εγκατάσταση στην εν λόγω θέση. Οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες από τις οποίες θα πρέπει να δοθούν σχετικές εγκρίσεις είναι: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Εφορία Βυζαντικών Αρχαιοτήτων Εφορία Νεωτέρων Μνημείων Διεύθυνση Δασών Ο.Τ.Ε. Ε.Ο.Τ. Πολεοδομική Υπηρεσία

9 Χάρτης GIS

10 Ονομαστική Ισχύς Αιολικού Πάρκου
Παράμετροι Επιλογής: Οικονομική δυνατότητα Να θεωρηθεί ως δεδομένο το κόστος (turn key) των €/1 kW Προοπτική σύνδεσης στο δίκτυο μέσης τάσης Εφικτή μόνο για μικρές ονομαστικές ισχείς (<3 MW) Να θεωρηθεί ως μέσο κόστος κατασκευής δικτύου υψηλής τάσης η τιμή των €/1 km.

11 Αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Η αναμενόμενη ετήσια πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια προκύπτει από τη σχέση: αν Pr η ονομαστική ισχύς του Πάρκου σε MW και Τ=8.760 h για ένα έτος, τότε η Ε θα δίνεται σε MWh. Να κατασκευαστεί το διάγραμμα Sankey, ξεκινώντας από την κινητική ενέργεια του ανέμου και λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες: Ενεργειακής δέσμευσης στο δρομέα της ανεμογεννήτριας (συντελεστής ισχύος Cp≈0,30-0,40, ανάλογο τους συντελεστές C και k της κατανομής Weibull) Ίδιας κατανάλωσης του Αιολικού Πάρκου (ηικ≈5%) Μηχανικές απώλειες στους ανεμοκινητήρες (ημηχ≈5%) Απώλειες μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια (ηηλ≈2-4%) Απώλειες γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ηγρ≈1-3%) Απώλειες διαθεσιμότητας Αιολικού Πάρκου (Δ≈2-5%) Απόρριψη ηλεκτρικής ενέργειας από το διαχειριστή του δικτύου (Α≈3-7%)

12 Επιλογή βασικού εξοπλισμού
Η επιλογή του βασικού εξοπλισμού γίνεται με βάση: Τη συνολική ονομαστική ισχύ του Αιολικού Πάρκου Το μέγεθος των μηχανών και τη δυνατότητα μεταφοράς και εγκατάστασής τους στην επιλεγείσα θέση Τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανών και τη δυνατότητα εναρμόνισης με το δίκτυο Τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών και τις πρόσθετες παροχές που προτίθενται να παράσχουν. Με βάση τα παραπάνω, να επιλεγεί ο βασικός εξοπλισμός του έργου μετά από διερεύνηση τουλάχιστον στους δικτυακούς τόπους των πέντε μεγαλύτερων προμηθευτών ανεμογεννητριών παγκοσμίως:

13 Επιλογή βασικού εξοπλισμού
Α/Α Προμηθευτής Ηλεκτρονική διεύθυνση 1 ΙΤΑ-Vestas Hellas Α.Ε. 2 ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε. NEG-MICON 3 General Electric Hellas Α.Ε. 4 Enercon Hellas Α.Ε. 5 Ρόκας Αιολική A.B.E.E. Προφανώς διερεύνηση μπορεί να γίνει όπου αλλού επιθυμεί ο καθένας

14 Επιλογή βασικού εξοπλισμού
Μοντέλο Α/Γ Αριθμός Α/Γ Πάρκου Διάμετρος πτερύγωσης (m) Ύψος πυλώνα (m) Ακραία μέση δεκάλεπτη ταχύτητα (m/s) Ταχύτητα αποκοπής (m/s) Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας (m/s) Ονομαστική ισχύς ανά μηχανή (kW) Ονομαστική ταχύτητα ανέμου (m/s) Συνολική ισχύς πάρκου (ΜW) Ταχύτητα περιστροφής ρότορα (RPM) Τάση παραγόμενου ρεύματος (V) Συχνότητα παραγόμενου ρεύματος (Hz) Επίπεδα θορύβου (db) Μετά την αναζήτηση του βασικού εξοπλισμού, να συμπληρωθεί ο διπλανός πίνακας Εάν βρεθούν επιπλέον στοιχεία, να προστεθούν.

15 Χωροθέτηση Αιολικού Πάρκου
Να γίνει αναφορά στις παραμέτρους χωροθέτησης των ανεμογεννητριών. Όσο είναι δυνατό, να γίνει χωροθέτηση των ανεμογεννητριών στο υπό μελέτη Αιολικό Πάρκο

16 Έργα υποδομής – Ηλεκτρολογικά Έργα
Να γίνει αναφορά στα βασικά έργα υποδομής και στα ηλεκτρολογικά έργα, ήτοι: Εσωτερική οδοποιία, ελάχιστου πλάτους που θα κριθεί κατ’ εκτίμηση, με βάση τον επιλεγμένο εξοπλισμό Διάνοιξη πλατειών για κάθε ανεμογεννήτρια, κατάλληλης διαμέτρου Κανάλια όδευσης καλωδίων Οικίσκος ελέγχου Πιθανή οδοποιία πρόσβασης στο Αιολικό Πάρκο Μετασχηματιστές μέσης τάσης σε κάθε ανεμογεννήτρια

17 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Να γίνει αναφορά στις βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Αιολικών Πάρκων, ήτοι: Οπτική αρμονία Επιδράσεις σε πουλιά Ηλεκτρομαγνητικά κύματα Εκπεμπόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο Εκπομπές θορύβου

18 Οικονομική ανάλυση 30% επιχορήγηση 30% ίδια συμμετοχή 40% δανειοδότηση
Ως συνολικό αρχικό κόστος επένδυσης (turn key) να θεωρηθεί αυτό που προκύπτει αν θεωρηθεί κόστος € / 1 kW. Επενδυτικό σχήμα: Να επιλεγεί ένα από τα δύο παρακάτω χρηματοδοτικά σενάρια Χρηματοδότηση από τη δράση του Ε.Π.ΑΝ. με: 30% επιχορήγηση 30% ίδια συμμετοχή 40% δανειοδότηση Χρηματοδότηση από το Ν. 2601/1998 με: 40% επιχορήγηση 40% ίδια συμμετοχή 20% δανειοδότηση

19 Οικονομική ανάλυση 0,075 €/kWh
Αναμενόμενα έσοδα από την πώληση της ενέργειας Τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Ε.Η προκύπτουν με βάση την τιμή πώληση μη εγγυημένης μονάδας ενέργειας και τη συνολικά ετήσια παραγόμενη ενέργεια: 0,075 €/kWh

20 Οικονομική ανάλυση Έξοδα από τη λειτουργία της επένδυσης
Τα έξοδα από τη λειτουργία της επένδυσης διακρίνονται σε σταθερά και μεταβλητά κόστη. Τα σταθερά κόστη μπορεί να προέρχονται από Λειτουργικές δαπάνες πάρκου Διοικητικά έξοδα Ενοίκιο οικοπέδου Φωτισμός ασφαλείας Συστήματα προστασίας και σήμανσης Λειτουργίες του οικίσκου ελέγχου Συστήματα ελέγχου των ανεμογεννητριών Εκκίνηση ανεμογεννητριών. Τα μεταβλητά κόστη οφείλονται κυρίως σε: Ανταποδοτικά τέλη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Τμήμα του κόστους συντήρησης που αφορά έκτακτες ανάγκες

21 Οικονομική ανάλυση Ως ετήσια έξοδα της λειτουργίας του έργου να θεωρηθούν: Όλα τα κόστη συντήρησης και έκτακτων αναγκών να θεωρηθεί ότι θα καλυφθούν βάσει συμβολαίου λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου από την προμηθευτική εταιρεία, έναντι ετήσιας αμοιβής – € ανά εγκατεστημένη Α/Γ. Ανταποδοτικά τέλη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση 2% επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων Ετήσια δόση δανείου που θα υπολογιστεί από τον τύπο όπου Κ το δανειζόμενο κεφάλαιο, Ν ο αριθμός των ετήσιων δόσεων (να ληφθεί ίσος με 10) και i το επιτόκιο δανεισμού (να ληφθεί 5-8%)

22 Οικονομική ανάλυση Φορολογία 35% επί των κερδών προ φόρων Όπου
Κέρδη προ φόρων = Συνολικά έσοδα – Τέλη Ο.Τ.Α. – Αποσβέσεις – Αποπληρωμή Δανείων Ετήσια απόσβεση = Αρχικό κόστος / Διάρκεια ζωής έργου

23 Οικονομική ανάλυση Με βάση τα ετήσια έσοδα και τα ετήσια έξοδα του έργου και με το επιλεγμένο χρηματοδοτικό σενάριο, να υπολογιστούν: Τα συνολικά έσοδα του έργου για κάθε χρόνο από τα 20 χρόνια της ζωής του Τα καθαρά ετήσια κέρδη του έργου για κάθε χρόνο από τα 20 χρόνια της ζωής του Τα ετήσια έξοδα του έργου για κάθε χρόνο από τα 20 χρόνια της ζωής του αναλυμένα σε Τέλη Ο.Τ.Α. Αποπληρωμή δανείων Φορολογία Τα συνολικά κέρδη στο τέλος λειτουργίας του έργου, αφαιρώντας τα έξοδα απεγκατάστασης του έργου, τα οποία να θεωρηθούν ίσα με το 1/3 του αρχικού κόστους της επένδυσης.

24 Οικονομική ανάλυση – Κριτήρια επένδυσης
Αφού γίνει αναγωγή των μελλοντικών χρηματοροών σε παρούσα αξία με βάση τη σχέση: Present Value=Future Value * (1+i)-n όπου n το τρέχον έτος και i το κόστος χρήματος (να ληφθεί ίσο με 2-4 %), να υπολογιστούν: Ο χρόνος αποπληρωμής (καθαρά κέρδη ίσα με ίδια κεφάλαια και δάνεια) Ο διπλασιασμού αρχικού κεφαλαίου (καθαρά κέρδη ίσα με το διπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων και των δανείων)

25 Οικονομική ανάλυση – Κριτήρια επένδυσης
Η καθαρή παρούσα αξία από τη σχέση: Όπου Ct η ετήσια χρηματοροή ως προς την οποία υπολογίζεται η NPV t το τρέχον έτος i το κόστος χρήματος Ι0 το αρχικό κεφάλαιο (ίδια κεφάλαια και δάνεια) Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης από τη σχέση o εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) ουσιαστικά είναι το κόστος χρήματος για το οποίο μηδενίζεται η NPV.

26 Καλή επιτυχία


Κατέβασμα ppt "Επιλογή θέσης Παράμετροι επιλογής θέσης εγκατάστασης Αιολικό δυναμικό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google