Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδάσκων : Κουντούρης Νικόλας. Δρ. Πολιτειολόγος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδάσκων : Κουντούρης Νικόλας. Δρ. Πολιτειολόγος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδάσκων : Κουντούρης Νικόλας. Δρ. Πολιτειολόγος

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Κοινωνικές Πολιτικές της Ε.Ε. – Εκπαιδευτική Πολιτική Πολιτικά Συστήματα. Πολιτισμικές Αρχές και Πολιτικές της Ε.Ε. Πολύ πολιτισμικότητα – Κοινωνία των Πολιτών Η «Ευρώπη 2020». Η Ευρώπη σε πορεία ανάπτυξης Συζήτηση για διοργάνωση ομάδων για προτάσεις για θεματικές

3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την κοινωνική προστασία και ένταξη χορηγώντας και συντονίζοντας χρηματοδότηση για την στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών να καταπολεμήσουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλείσμού Αναμόρφωση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας μέσω την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών Αντιμετώπιση των προκλήσεων στο θέμα της δημογραφικής αλλαγής μέσω της γήρανσης του πληθυσμού

5 ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κοινωνικό πεδίο απευθύνονται : Σε ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού όπως οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, οι πρόσφυγες κλπ. Αφορούν στο πλαίσιο αυτό σε θέματα ισότητας, ένταξης και κοινωνικής οργάνωσης

6 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Τίθενται κοινοί στόχοι Θεσπίζονται κοινοί δείκτες για την μέτρηση της προόδου των χωρών Οι εθνικές κυβερνήσεις μετουσιώνουν τους στόχους σε εθνικές στρατηγικές εκθέσεις Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέσω κοινών εκθέσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί σχέδια για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη μέσω διαφόρων προγραμμάτων Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί σχέδια που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τα άτομα να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές. Το πρόγραμμα PROGRESS χρηματοδοτεί δράσεις χάραξης πολιτικής για την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία, τη μη διακριτική μεταχείριση και τη διαφορετικότητα.

8 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Για να μπορέσει η Ευρώπη να αναπτυχθεί ως κοινωνία της γνώσης και να λειτουργεί ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ χαράσσει τη δική του εκπαιδευτική πολιτική, αλλά όλα τα κράτη μαζί θέτουν κοινούς στόχους και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία, μέσα από σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία σε άλλα κράτη, δίνουν στους Ευρωπαίους πολίτες δυνατότητες να εξελιχθούν προσωπικά και να αξιοποιήσουν το οικονομικό δυναμικό της ΕΕ.

9 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Leonardo da Vinci : επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως πρακτική άσκηση νέων μαθητευομένων και ασκουμένων σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, και προγράμματα συνεργασίας που συνδέουν τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης με τις επιχειρήσεις. Erasmus : κινητικότητα των φοιτητών και συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων. Grundtvig : προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως διακρατικές συνεργασίες, δίκτυα και κινητικότητα. Comenius : προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως διακρατικές συνεργασίες, δίκτυα και κινητικότητα. Marie Curie : επαγγελματική κατάρτιση και δυνατότητες διεθνούς κινητικότητας για μεταπτυχιακούς ερευνητές.

10 EUROPASS Τα έντυπα Europass βοηθούν τους πολίτες να παρουσιάζουν με ενιαίο τρόπο τις δεξιότητες και τους επαγγελματικούς τίτλους τους. Έτσι, διευκολύνονται, αφενός, οι εργοδότες να κατανοήσουν τους επαγγελματικούς τίτλους που χορηγούν άλλες χώρες και, αφετέρου, οι εργαζόμενοι να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. Πρόκειται για τα ακόλουθα έντυπα: Βιογραφικό σημείωμα Europass Διαβατήριο γλωσσών Europass Europass - κινητικότητα (στο οποίο καταγράφεται ο χρόνος σπουδών στο εξωτερικό) Συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass (δεξιότητες που προκύπτουν από πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης) Συμπλήρωμα διπλώματος Europass (στο οποίο καταγράφεται το περιεχόμενο σπουδών των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

11 Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Η διακήρυξη της Μπολόνια έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα της ομώνυμης διαδικασίας. Η εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στην εισαγωγή ενός συστήματος ακαδημαϊκών τίτλων που είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι και συγκρίσιμοι, στην προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών, στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας διδασκαλίας και στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκρισιμότητα των ακαδημαϊκών βαθμών και προώθηση της κινητικότητας Η διακήρυξη της Μπολόνιας βασίζεται σε έξι δράσεις: ένα σύστημα ακαδημαϊκών τίτλων οι οποίοι εύκολα αναγνωρίζονται και συγκρίνονται. Περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός κοινού συμπληρώματος διπλώματος με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας· ένα σύστημα που θεμελιώνεται βασικά σε δύο κύκλους: τον πρώτο κύκλο σπουδών που εστιάζεται στην αγορά εργασίας με διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών και το δεύτερο κύκλο σπουδών (Master), στον οποίο αποκτούν πρόσβαση μόνον οι απόφοιτοι του πρώτου κύκλου· ένα σύστημα σώρευσης και μεταφοράς μονάδων, το οποίο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των ανταλλαγών Erasmus· την κινητικότητα των σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών: την εξάλειψη όλων των φραγμών στην ελευθερία κυκλοφορίας· τη συνεργασία σε θέματα εξασφάλισης της ποιότητας· την ευρωπαϊκή διάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: την αύξηση του αριθμού των διδακτικών ενοτήτων και των μαθημάτων και των κλάδων των οποίων το περιεχόμενο, ο προσανατολισμός ή η οργάνωση χαρακτηρίζονται από μια ευρωπαϊκή διάσταση.

12 ΆΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) – το οποίο δημιουργήθηκε για την προώθηση της αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία Η πρωτοβουλία Νεολαία σε κίνηση στοχεύει να βελτιώσει την εκπαίδευση και τις προοπτικές απασχόλησης των νέων Το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση προωθεί την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στηρίζει έργα που βοηθούν τους νέους να κατανοήσουν την ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια– για παράδειγμα συμμετέχοντας σε δραστηριότητες εθελοντισμού στο εξωτερικό μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εθελοντισμού

13 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ


Κατέβασμα ppt "Διδάσκων : Κουντούρης Νικόλας. Δρ. Πολιτειολόγος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google