Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εισηγητής Χρήστος Σαβρανίδης © 2005 Επιτροπή Ερευνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εισηγητής Χρήστος Σαβρανίδης © 2005 Επιτροπή Ερευνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εισηγητής Χρήστος Σαβρανίδης © 2005 Επιτροπή Ερευνών

2 Στόχοι Κρατών Ε.Ε. (2001) Ποιότητα. Αύξηση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης ισχύει για την ποιότητα της διαδικασίας μάθησης, για την ποιότητα της διαδικασίας διδασκαλίας, με τις συνέπειες για την αρχική και την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, … Πρόσβαση. Πρόσβαση στη μάθηση σε όλα τα στάδια της ζωής και ανάπτυξη της δια βίου μάθησης. Περιεχόμενο. Να επανεξεταστούν οι βασικές δεξιότητες τις οποίες πρέπει οι νέοι να έχουν όταν τελειώνουν την αρχική εκπαίδευση ή κατάρτιση και την ανάγκη οι δεξιότητες αυτές να ενσωματώνουν πλήρως τις ΤΠΕ. Ανοικτός χαρακτήρας. Είναι ανάγκη τα σχολεία, τα κέντρα κατάρτισης και τα πανεπιστήμια να είναι ανοικτά στον κόσμο: να αυξήσουν τους δεσμούς τους με το τοπικό περιβάλλον, να εξασφαλίσουν μια ευρύτητα πνεύματος έναντι ξένων κρατών, της Ευρώπης κλπ. (π.χ. μέσω της μάθησης ξένων γλωσσών και της κινητικότητας). Αποτελεσματικότητα. Αύξηση επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, χρήση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης όταν αξιολογείται η ποιότητα της εκπαίδευσης.

3 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ eLEARNING. Η Πρωτοβουλία eLearning έχει σαν στόχο την βελτιστοποίηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πολυμέσων και του Διαδικτύου στη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης διευκολύνοντας την πρόσβαση στα μέσα και τις υπηρεσίες και κάνοντας εφικτές τις εξ αποστάσεως ανταλλαγές και τη συνεργασία. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-LEARNING Ένα πρόγραμμα για την ουσιαστική ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (2004-2006).

4 ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Socrates) COMENIUS Οι γενικοί στόχοι της ενέργειας Comenius επικεντρώνονται στην αναβάθμιση της ποιότητας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής δραστηριότητας της σχολικής εκπαίδευσης - συγκεκριμένα με την ενθάρρυνση της υπερεθνικής συνεργασίας μεταξύ των σχολείων- στη συμβολή στη βελτιωμένη επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού που ασχολείται άμεσα με τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και στην προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της διαπολιτισμικής διάστασης.

5 ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Socrates) ERASMUS Η ενέργεια Erasmus στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την προώθηση της κινητικότητας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών και την ενθάρρυνση της υπερεθνικής συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων.

6 ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Socrates) GRUNDTVIG Η ενέργεια Grundtvig στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας, της ευρωπαϊκής διάστασης, της προσφοράς και της προσβασιμότητας της δια βίου μάθησης μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων με την ευρύτερη έννοια, στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που προσφέρονται σε αυτούς που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να αποκτούν τα βασικά τυπικά προσόντα, καθώς και στην ενθάρρυνση της καινοτομίας σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές οδούς.

7 ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Socrates) LINGUA Η ενέργεια LINGUA καλύπτει όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, και αποβλέπει στην εύνοια της γλωσσικής ποικιλομορφίας στην ΕΕ, στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των γλωσσών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων στους γλωσσικούς εκπαιδευτικούς πόρους.

8 ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Socrates) MINERVA Η ενέργεια MINERVA καλύπτει όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς και αφορά την ενθάρρυνση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, καθώς και την προώθηση της ανοιχτής και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΑΑΕ).

9 ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Socrates) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ενέργεια για την αναβάθμιση και προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών στον κλάδο της εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

10 LEONARDO DA VINCI LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo συμβάλλει στην εφαρμογή της πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης και στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων των ατόμων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της πρόσβασης της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και της δια βίου απόκτησης δεξιοτήτων και προσόντων.

11 TEMPUS III TEMPUS III Προώθηση της ανάπτυξης των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις επιλέξιμες χώρες μέσω μιας όσο το δυνατό περισσότερο ισορροπημένης συνεργασίας με εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας.

12 ERASMUS MUNDUS ERASMUS MUNDUS Το πρόγραμμα Erasmus Mundus αποτελεί απόκριση στις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (23 και 24 Μαρτίου 2000) και της Μπολόνιας (19 Ιουνίου 1999) που αφορούν αντιστοίχως αφενός την ανάγκη για προσαρμογή των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης, και αφετέρου, την εξασφάλιση ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα αποκτήσει παγκόσμια ελκυστικότητα ανάλογη με τα μεγάλα πολιτιστικά και επιστημονικά επιτεύγματα της Ευρώπης.

13 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕ-ΚΑΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕ-ΗΠΑ

14 ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ eTEN Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στις υπηρεσίες για δίκτυα τηλεπικοινωνιών και υποστηρίζει την επικύρωση για την αγορά και την αρχική εφαρμογή των υπηρεσιών κατάρτισης και απασχόλησης, ή των υπηρεσιών πολιτισμού.

15 ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ Το Έκτο Πρόγραμμα Πλαισίου (FP6) αποτελεί το κύριο όργανο της ΕΕ για την χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη. Επιλέχτηκαν επτά τομείς-κλειδιά, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΤΚΠ). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΤΚΠ) Ως περιοχή βασικής θεματικής προτεραιότητας του Έκτου Προγράμματος Πλαισίου (FP6), οι ΤΚΠ στοχεύουν να συμβάλλουν στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την κοινωνία της γνώσης και στο Σχέδιο Δράσης e-Europe.

16 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Το εν λόγω ταμείο έχει ως αποστολή τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της ανασυγκρότησης των περιφερειών. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι το κύριο εργαλείο χρηματοδότησης μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπει την στρατηγική της πολιτικής για την απασχόληση σε δράση. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤ 2000 – 2006 Το άρθρο 6 υποστηρίζει μέτρα καινοτόμου χαρακτήρα που ενδέχεται να βελτιώσουν την εφαρμογή των εγχειρημάτων που υποστηρίζει το ΕΚΤ. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την χρήση εργαλείων ΤΠ στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και την κοινωνική ένταξη μέσω της χρήσης των εργαλείων ΤΠ.

17 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL EQUAL Η πρωτοβουλία EQUAL του ΕΚΤ για την Κοινότητα των Ανθρώπινων Πόρων είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα ώστε να δοκιμαστούν νέοι τρόποι για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανισότητας που αντιμετωπίζουν αυτοί που εργάζονται και αυτοί που αναζητούν εργασία. Η θεματική περιοχή "Προσαρμογή στις Αλλαγές και τις ΝΤΠ" αφορούν κυρίως την e- learning.

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, RISI RISI Ο στόχος του πρότυπου σχεδίου RISI είναι η ενσωμάτωση της έννοιας της κοινωνίας της πληροφορίας στην περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη και στις πολιτικές απασχόλησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών (ΛΕΠ) της ΕΕ.

19 Άλλα Προγράμματα eCONTENT Το πρόγραμμα αυτό διεγείρει την ανάπτυξη και χρήση Ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου στα δίκτυα και προωθεί την γλωσσική διαφοροποίηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

20 Άλλα Προγράμματα MEDIA PLUS Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, ιδίως την κυκλοφορία των οπτικοακουστικών έργων που παράγονται στα κράτη μέλη.

21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000" ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007 (2007- 2013) ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ Πρώτο σκέλος: στήριξη πολιτιστικών ενεργειών Δεύτερο σκέλος: στήριξη των ευρωπαϊκών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα Τρίτο σκέλος: υποστήριξη στις μελέτες ανάλυσης καθώς και στη συλλογή και τη διάδοση πληροφοριών στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΠΙΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Απλούστεροι όροι συμμετοχής για τους δικαιούχους Ένας ορθολογικότερος τρόπος διαχείρισης

22 Ιστοσελίδες Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Διεύθυνση Εκπαίδευσης http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/pr ogrammes_en.html http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/pr ogrammes_en.html E-Boss http://www.e-boss.gr/funds.do?context=301http://www.e-boss.gr/funds.do?context=301 Youth http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.htmlhttp://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html Leonardo Da Vinci http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo /new/leonardo2_en.html http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo /new/leonardo2_en.html Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού http://www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/ind ex_el.htm

23 Τέλος Παρουσίασης Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εισηγητής Χρήστος Σαβρανίδης © 2005 Επιτροπή Ερευνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google