Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Παραγγελίες στο εξωτερικό (λογ. 32) Στο λογαριασμό (32) παρακολουθούνται: –οι παραγγελίες που διαβίβασε η οικονομική μονάδα σε οίκους του εξωτερικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Παραγγελίες στο εξωτερικό (λογ. 32) Στο λογαριασμό (32) παρακολουθούνται: –οι παραγγελίες που διαβίβασε η οικονομική μονάδα σε οίκους του εξωτερικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Παραγγελίες στο εξωτερικό (λογ. 32) Στο λογαριασμό (32) παρακολουθούνται: –οι παραγγελίες που διαβίβασε η οικονομική μονάδα σε οίκους του εξωτερικού για να πραγματοποιήσει εισαγωγές τόσο πάγιων όσο και κυκλοφοριακών στοιχείων.

2 2 Παραγγελίες στο εξωτερικό (λογ. 32) Στο λογαριασμό (32) παρακολουθείται προσωρινά: –η αξία κτήσεως των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό Μετά από την παραλαβή των αγαθών και του προσδιορισμού του κόστους κτήσεως τους: –τότε η αξία κτήσεως τους μεταφέρεται στους λογαριασμούς των ομάδων 1 και 2

3 3 Παραγγελίες στο εξωτερικό (λογ. 32) Επομένως οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του (32) χρεώνονται με όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος των εισαγόμενων. Όταν παραληφθούν τα εισαγόμενα αγαθά και αφού ολοκληρωθεί η δαμόρφωση του κόστους κτήσεως τους στο λογαριασμό της οικείας παραγγελίας, η αξία τους μεταφέρεται στους κατάλληλους λογαριασμούς πάγιου ή κυκλοφορούντος ενεργητικού.

4 4 Παραγγελίες πάγιων στοιχείων λογ. (32.00) Στο λογαριασμό (32.00) παρακολουθούνται: –τα κατά παραγγελία πάγια στοιχεία που εισάγονται από το εξωτερικό

5 5 Παραγγελίες πάγιων στοιχείων λογ. (32.00) Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός (32.00) «Παραγγελίες πάγιων στοιχείων» βρίσκεται στην ομάδα 3 κατ’ εξαίρεση. Κανονικά θα έπρεπε να είχε ανοιχθεί ως δευτεροβάθμιος του (15) «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων». Κρίθηκε όμως σκόπιμο να υπάρχει ενιαία παρακολούθηση όλων των παραγγελιών του εξωτερικού. Πάντως κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, το τυχόν υπόλοιπό του, περιλαμβάνεται στο πάγιο ενεργητικό, συναθροιζόμενο με το υπόλοιπο του λογαριασμό (15).

6 6 Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων λογ. (32.01) Στο λογαριασμό (32.01) παρακολουθούνται: –τα κατά παραγγελία του κυκλοφορούντος που εισάγονται από το εξωτερικό

7 7 Προεμβάσματα μέσω τραπεζών και ανέκκλητες πιστώσεις μέσω τραπεζών λογ.(32.02) και (32.03) Στους λογαριασμούς (32.02) και (32.03) παρακολουθούνται: –Τα ποσά που καταβλήθηκαν στις τράπεζες για πολλές παραγγελίες μαζί, όταν ο διαχωρισμό τους κατά παραγγελία είναι δυσχερής ή αδύνατος. –Μόλις εκλείψουν οι λόγοι των προσωρινών καταχωρήσεων και επιτευχθεί ο διαχωρισμό τους, τότε τα σχετικά ποσά μεταφέρονται στους λογαριασμούς (32.00) και (32.01).

8 8 Δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής λογ.(32.04) Στον λογαριασμό (32.04) καταχωρούνται: –τα ποσά τα οποία καταβάλλονται για να παραμείνουν δεσμευμένα για ορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως μέχρι τον διακανονισμό της αξίας των εισαγόμενων

9 9 Παράδειγμα 1 Η επιχείρηση ΑΒΓ στις 8/7/2005 παραγγέλλει από την Μ. Βρετανία ένα φορτηγό αυτοκίνητο αντί 10.000 λιρών και εμπορεύματα αντί 20.000 λιρών. Με την παραγγελία προκαταβάλλει το σύνολο του ποσού που έχει συμφωνηθεί για το φορτηγό και το 10% της αξίας των εμπορευμάτων με ισοτιμία 1£ /1,5€.

10 10 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Η παραλαβή του φορτηγού και των εμπορευμάτων και η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται με ισοτιμία 1£ /1,70€.

11 11 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Με την πραγματοποίηση της παραγγελίας η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

12 12 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (32) Παραγγελίες στο εξωτερικό με 18.000€ (και τον (32.00) Παραγγελίες πάγιων στοιχείων με 15.000) (και τον (32.01) Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων με 3.000) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 18.000 (και τον (38.00) Ταμείο)

13 13 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Με την παραλαβή του φορτηγού και των εμπορευμάτων οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

14 14 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (32) Παραγγελίες στο εξωτερικό με 27.000 (και τον (32.01) Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 27.000 (και τον (38.00) Ταμείο

15 15 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (13) Μεταφορικά Μέσα με 15.000 (και τον (13.02) Αυτοκίνητα φορτηγά) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (20) Εμπορεύματα με 33.600 (και τον (20.01) Αγορές) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (32) Παραγγελίες στο εξωτερικό με 48.600 (και τον (32.00) Παραγγελίες παγίων στοιχείων με 15.000) (και τον (32.01) Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων με 33.600)

16 16 Χρεώστες Διάφοροι λογ. (33) Στον λογαριασμό (33) παρακολουθούνται: –όλες οι απαιτήσεις της επιχείρησης που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία απαιτήσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους λοιπούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 3

17 17 Προκαταβολές προσωπικού λογ. (33.00) Στο λογαριασμό (33.00) παρακολουθούνται: –οι απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας έναντι του προσωπικού της, οι οποίες προκύπτουν από προκαταβολές που δίδονται στο προσωπικό της επιχείρησης

18 18 Προκαταβολές προσωπικού λογ. (33.00) Ως προκαταβολές θεωρούνται: –τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται έναντι των αποδοχών της διανυομένης μισθοδοτικής περιόδου (π.χ. μήνας ή εβδομάδας) και τα οποία θα παρακρατηθούν με την επόμενη μισθοδοτική κατάσταση.

19 19 Προκαταβολές προσωπικού λογ. (33.00) Ο λογαριασμός (33.00) πιστώνεται: –με τα ποσά που παρακρατούνται κατά την εκκαθάρηση των αποδοχών της οικείας περιόδου, τα οποία είναι ίσα με τις δοσμένες προκαταβολές οπότε εξισώνεται

20 20 Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού λογ. (33.01) Στον λογαριασμό (33.01) παρακολουθούνται: –οι χρηματικές διευκολύνσεις, προσωρινού χαρακτήρα, που γίνονται στο προσωπικό

21 21 Δάνεια προσωπικού λογ. (33.02) Στο λογαριασμό (33.02) παρακολουθούνται: –τα δάνεια που δίδονται στο προσωπικό της επιχείρησης –η εξόφλησή τους συνήθως πραγματοποιείται με περιοδικές καταβολές που κλιμακώνονται σε ένα υπολογίσιμο χρονικό διάστημα

22 22 Λογαριασμοί (33.03), (33.04) και (33.05) Στους λογαριασμούς: –(33.03) «Μέτοχοι – λογαριασμός καλύψεως κεφαλαίου», –(33.04) «Οφειλόμενο κεφάλαιο» και –(33.05) «Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση» εκφράζονται οι απαιτήσεις έναντι των μετόχων ή των εταίρων από το οφειλόμενο κεφάλαιο

23 23 Λογαριασμοί (33.03), (33.04) και (33.05) Πιο συγκεκριμένα οι λογαριασμοί (33.03), (33.04) και (33.05): –χρησιμοποιούνται κατά την διατύπωση των εγγραφών συστάσεως ή αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας

24 24 Λογαριασμοί (33.07), (33.08), (33.09) και (33.10) Οι λογαριασμοί: –(33.07) «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων», –(33.08) «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί διαχειριστών» και –(33.09) «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί ιδρυτών Α.Ε. και μελών διοικητικού συμβουλίου» και –(33.10) «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί γενικών διευθυντών ή διευθυντών Α.Ε.

25 25 Λογαριασμοί (33.07), (33.08), (33.09) και (33.10) παρακολουθούν τις χρηματικές δοσοληψίες της οικονομικής μονάδας με τους εταίρους ή τα όργανα διοικήσεως των εταιρικών επιχειρήσεων

26 26 Λογαριασμοί (33.11), (33.12), (33.21) και (33.22) Στους λογαριασμούς: –(33.11) «Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε ευρώ» –(33.12) «Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.» –(33.21) «Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων» –(33.22) «Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν.»

27 27 Λογαριασμοί (33.11), (33.12), (33.21) και (33.22) παρακολουθούνται οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων και λοιπών συμμετοχικών επιχειρήσεων οι οποίες δεν προέρχονται από συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενο δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας

28 28 Ελληνικό δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι λογ. (33.13) Στο λογαριασμό (33.13) παρακολουθούνται: –Οι απαιτήσεις της επιχείρησης κατά του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες προέρχονται από φόρους που είτε προκαταβάλλονται είτε παρακρατούνται κατά την πραγματοποίηση των εισοδημάτων και δεν αναφέρονται σε συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενό της.

29 29 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος λογ. (33.13.00) Στον τριτοβάθμιο λογαριασμό (33.13.00) παρακολουθείται: –η προκαταβολή έναντι του φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσεως, η οποία προκύπτει από την σχετική φορολογική δήλωση

30 30 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος λογ. (33.13.00) Ο λογαριασμός (33.13.00) συλλειτουργεί πάντοτε με τον λογαριασμό (54.08) «Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος».

31 31 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος λογ. (33.13.00) Ο λογαριασμός (33.13.00) «προκαταβολή φόρου εισοδήματος» χρεώνεται στο τέλος της χρήσης: –με το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση, που προκύπτει από την δήλωση φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού (54.08) «λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος»

32 32 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος λογ. (33.13.00) Στο τέλος της επόμενης χρήσης: –το υπόλοιπο του λογαριασμού (33.13.00) «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος» μεταφέρεται στην χρέωση του λογαριασμού (54.08) «Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος».

33 33 Λογαριασμοί (33.13.01),(33.13.02),(33.13.03).....(33.13.99) Στους Λογαριασμούς: –(33.13.01) «Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο» –(33.13.02) «Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο» –..... –(33.13.04 «Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από συμμετοχές σε ΕΠΕ αλλοδαπής»

34 34 Λογαριασμοί (33.13.01),(33.13.02),(33.13.03).....(33.13.99) Στους Λογαριασμούς: (33.13.05) «Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων» (33.13.06) «Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από τόκους» (33.13.10) «Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ»....... (33.13.99) «Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος»

35 35 Λογαριασμοί (33.13.01),(33.13.02),(33.13.03).....(33.13.99) Στους λογαριασμούς αυτούς παρακολουθούνται: –Διάφοροι φόροι που παρακρατήθηκαν από μερίσματα μετοχών και από άλλα εισοδήματα κινητών αξιών ή από εισπράξεις για άλλες αιτίες, όπως ο φόρος εργολάβων. Ορισμένοι από τους φόρους αυτούς μπορούν σύμφωνα με την νομοθεσία, να συμψιφηστούν με τον φόρο εισοδήματος της χρήσεως.

36 36 Λογαριασμοί (33.13.01),(33.13.02),(33.13.03).....(33.13.99) Στο τέλος της χρήσεως, όσα από τα ποσά αυτά μπορούν να συμψηφιστούν με το φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως μεταφέρονται: –στην χρέωση του λογαριασμού (54.08) «Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος» ενώ Τα υπόλοιπα που δεν συμψηφίζονται μεταφέρονται: –στην χρέωση του λογαριασμού του λογαριασμού (63.00) «Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος»

37 37 Ελληνικό Δημόσιο-Λοιπές απαιτήσεις λογ.(33.14) Στο λογαριασμό (33.14) καταχωρούνται: –Οι λοιπές απαιτήσεις της επιχείρησης κατά του ελληνικού δημοσίου οι οποίες δεν προέρχονται από συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενο της.

38 38 Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις λογ. (33.14.00) Στο λογαριασμό (33.14.00) καταχωρούνται: –οι απαιτήσεις που προέρχονται από δικαιώματα της επιχείρησης για την είσπραξη ποσών π.χ. λόγω επιχορηγήσεων ή συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε έξοδα ή επενδυτικές δαπάνες.

39 39 Δασμοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή λογ. (33.14.01) Στην χρέωση του λογαριασμού (33.14.01) καταχωρούνται: –Τα ποσά των δασμών φόρων και τελών που καταβάλλονται προσωρινά κατά την εισαγωγή από το εξωτερικό διαφόρων αγαθών τα οποία προορίζονται για βιομηχανοποίηση και εξαγωγή ή επανεξαγωγή ή πώληση σε δικαιούχα πρόσωπα εξωτερικού.

40 40 Δασμοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή λογ. (33.14.01) Στην πίστωση του λογαριασμού (33.14.01) καταχωρούνται: –τα ποσά τα οποία μετά την επανεξαγωγή επιστρέφονται στην επιχείρηση Οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταφέρονται: –στον λογαριασμό (63.98.99) «Λοιποί φόροι τέλη»

41 41 Λογαριασμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων και Λογαριασμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων προμηθευτών σε Ξ.Ν. (λογ.33.15), (λογ. 33.16) Στους λογαριασμούς (33.15) και (33.16) καταχωρούνται: –τα ποσά που καταβάλλονται από την επιχείρηση για αποκατάσταση ζημιών πελατών της σε αγαθά που πωλήθηκαν με τον όρο της εγγύησης της καλής λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα και με αντίστοιχη σχετική χορήγησης εγγύησης από τον προμηθευτή της.

42 42 Λογαριασμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων και Λογαριασμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεων προμηθευτών σε Ξ.Ν. (λογ.33.15), (λογ. 33.16) Στην πίστωση των λογαριασμών (33.15) και (33.16) καταχωρούνται: –τα ποσά που εισπράττει η επιχείρηση από τους προμηθευτές της σε αναγνώριση της εγγυήσεως που αυτοί χορηγούν

43 43 Έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων (λογ.64.02.08) Στην χρέωση του λογαριασμού (64.02.08) καταχωρούνται: –τα ποσά που δεν καταβάλλονται στην επιχείρηση λόγω μη αναγνωρίσεως τους από τους προμηθευτές

44 44 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) (λογ.33.90) Στον λογαριασμό (33.90) καταχωρούνται: οι μεταχρονολογημένες επιταγές, οι οποίες δεν είναι πληρωτέες εν όψει, γιατί λαμβάνονται: –εν γνώσει της μεταχρονολογημένης εκδόσεως τους και –με την ειδική συμφωνία να μην εμφανιστούν προς πληρωμή πριν από την αναφερόμενη χρονολογία εκδόσεως τους

45 45 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) (λογ.33.90) Οι μεταχρονολογημένες επιταγές μετά την έλευση της αναφερόμενης χρονολογίας εκδόσεως γίνονται όψεως και μεταφέρονται στον λογαριασμό (38) «Χρηματικά Διαθέσιμα».

46 46 Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) (λογ. 33.91) Στον λογαριασμό (33.91) καταχωρούνται: –οι επιταγές οι οποίες, ναι μεν εμφανίζονται εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τον νόμο προς πληρωμή αλλά –δεν πληρώνονται και η άρνηση αυτή βεβαιώνεται δια σχετικής «σφραγίσεως» της επιταγής ή μέσω συντάξεως διαμαρτυρικού

47 47 Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) (λογ. 33.91) Επομένως οι μεταχρονολογημένες επιταγές οι οποίες δεν θα πληρωθούν, μεταφέρονται από τον λογαριασμό (38) «Χρηματικά διαθέσιμα» στον λογαριασμό (33.91) «Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)».

48 48 Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ευρώ και Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ΞΝ (λογ. 33.95) και (λογ.33.96) Στους λογαριασμούς (33.95) και (33.96) παρακολουθούνται: –οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προβλεφθεί κατάλληλος λογαριασμός στην ομάδα 3

49 49 Χρεώστες επισφαλείς λογ. (33.97) Στο λογαριασμό (33.97) παρακολουθούνται: –οι απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας που η είσπραξή τους έχει καταστεί αμφίβολη, εκτός από τις επισφαλείς απαιτήσεις των πελατών για τις οποίες προβλέπεται ο λογαριασμός (30.97)

50 50 Επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου και Λοιποί χρεώστες επίδικοι (λογ.33.98) και (λογ.33.99) Στους λογαριασμούς (33.98) και (33.99) παρακολουθούνται: –οι απαιτήσεις που έχουν καταστεί επίδικες, εκτός και αν προέρχονται από πελατιακή σχέση οπότε παρακολουθούνται με τους λογαριασμούς (30.98) και (30.99)

51 51 Επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου και Λοιποί χρεώστες επίδικοι (λογ.33.98) και (λογ.33.99) Οι προβλέψεις που σχηματίζονται για τις απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται: –στην χρέωση του λογαριασμού (83.11) «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» –με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού «Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων»

52 52 Χρεόγραφα λογ. (34) Στο λογαριασμό (34) παρακολουθούνται: –οι ανώνυμοι ή οι ονομαστικοί τίτλοι που έχουν αποκτηθεί από την επιχείρηση με σκοπό την προσωρινή τοποθέτηση των κεφαλαίων της και την πραγματοποιήση άμεσης προσόδου χωρίς πρόθεση της διαρκούς κατοχή τους

53 53 Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού λογ. (34.00) Στον λογαριασμό (34.00) καταχωρείται: –η αξία των μετοχών των επιχειρήσεων του εσωτερικού που είναι εισαγμένες στο Χρηματιστήριο αξιών αθηνών

54 54 Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού λογ.(34.01) Στο λογαριασμό (34.01) καταχωρείται: –η αξία των μετοχών των επιχειρήσεων του εσωτερικού που δεν είναι εισαγμένες στο Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών

55 55 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες και μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών του εσωτερικού (λογ.34.02) και (λογ.34.03) Στους λογαριασμούς (34.02) και (34.03) καταχωρείται: –η συνολική αξία των μετοχών που η επιχείρηση αποκτά (χωρίς πρόθεση διαρκούς κατοχής) από την κάλυψη μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας με τον όρο της τμηματικής καταβολής αυτού

56 56 Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες και μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών του εσωτερικού (λογ.34.02) και (λογ.34.03) Το συνολικό ποσό που οφείλεται για τις μετοχές αυτές καταχωρείται καταχωρείται αντίστοιχα στην πίστωση του λογαριασμού (53.07) «Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων». Μετά από ολοκληρωτική εξόφληση μετοχών, η συνολική αξία των εξοφλημένων μεταφέρεται από τους λογαριασμούς (34.02) και (34.03) στους λογαριασμούς (34.00) και (34.01).

57 57 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού και εταιριών εξωτερικού (λογ. 34.04) και (34.14) Στους λογαριασμούς (34.04) και (34.14)καταχωρούνται: –οι μερισματαποδείξεις που αποκόπτονται μετά την έγκριση του ισολογισμού της ανώνυμης εταιρείας από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της και την γνωστοποιήση της ημερομηνίας πληρωμής των μερισμάτων

58 58 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού και εταιριών εξωτερικού (λογ. 34.04) και (34.14) Με τα ποσά των μερισμάτων που δικαιούται η επιχείρηση με βάση τις μερισματαποδείξεις που αποκόπτονται: – χρεώνονται οι λογαριασμοί (34.04) και (34.14)και –πιστώνονται οι λογαριασμοί (76.00) «έσοδα συμμετοχών» όταν πρόκειται για μερισματαποδείξεις από συμμετοχές και (76.01) «έσοδα χρεογράφων» όταν πρόκειται για μερισματαποδείξεις από χρεόγραφα

59 59 Ομολογίες ελληνικών δανείων και ανεξόφλητες ομολογίες ελληνικών δανείων (λογ. 34.05) και (λογ.34.06) Στους λογαριασμούς (34.05) και (34.06) καταχωρούνται: –οι ομολογίες οι οποίες αποκτούνται από την επιχείρηση

60 60 Ομολογίες ελληνικών δανείων και ανεξόφλητες ομολογίες ελληνικών δανείων (λογ. 34.05) και (λογ.34.06) Στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών η διαπραγμάτευση των τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομολογιών, ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, Τραπεζικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων) γίνεται στην καθαρή τιμή αυτών, η οποία είναι απαλαγμένη από τον δεδουλευμένο τόκο. Η καθαρή τιμή των τίτλων σταθερού εισοδήματος θα διαμορώνεται με βάση την προσφορά και την ζήτηση, ενώ ο δεδουλευμένος τόκος που αναλογεί μέχρι την ημερομηνία της συνλλαγής θα προστίθεται στην αξία των πινακιδίων που εκδίδονται.

61 61 Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (λογ. 34.07) και (λογ.34.08) Στους λογαριασμούς (34.07) και (34.08) παρακολουθούνται: –τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και –τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούνται από την επιχείρηση

62 62 Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού (λογ. 34.09) Στο λογαριασμό (34.09) παρακολουθούνται: –τα χρεόγραφα που δεν εντάσονται σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες που προβλέπονται από τους λογαριασμούς του 34

63 63 Λογαριασμοί (34.20), (34.21), (34.22), (34.23) (34.20) «Προεγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού» (34.21) «Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού (34.22) «Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εσωτερικού» (34.23) «Προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εξωτερικού»

64 64 Λογαριασμοί (34.20), (34.21), (34.22), (34.23) Στους παραπάνω λογαριασμούς ((34.20), (34.21), (34.22), (34.23) καταχωρούνται: –Τα ποσά που καταβάλλονται στις περιπτώσεις προεγγραφών σε εκδόσεις μετοχών και ομολογιακών δανείων. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική εγγραφή στις υπό έκδοση μετοχές ή ομολογίες, η αξία κτήσεως τους μεταφέρεται στους λογαριασμούς 34.

65 65 Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση (λογ. 34.24) Στον λογαριασμό (34.24) παρακολουθούνται: –τα χρεόγραφα που ενεχυριάζονται για διάφορους λόγους, όπως για εγγύηση χρηματοδοτήσεων που η επιχείρηση λαβαίνει ή για εγγύηση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών

66 66 Χρεόγραφα σε τρίτους για εγγύηση (λογ. 34.24) Ο λογαριασμός (34.24): –χρεώνεται όταν πραγματοποιείται η ενεχυρίαση των χρεογράφων και –πιστώνεται αντίστοιχα ο λογαριασμός (34) Όταν γίνεται η αποδέσμευση ή η επιστροφή των χρεογράφων τότε: –χρεώνεται ο λογαριασμός (34)

67 67 Ίδιες Μετοχές (λογ. 34.25) Στο λογαριασμό (34.25) παρακολουθούνται: –οι μετοχές εκδόσεως της εαταιρίας, στις περιπτώσεις που η νομοθεσία επιτρέπει την απόκτησή τους

68 68 Ίδιες Μετοχές (λογ. 34.25) Ο λογαριασμός (34.25) εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού στην κατηγορία «Χρεόγραφα», μόνο όταν σχηματίζεται στο τέλος της χρήσης αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσεως των ιδίων κεφαλαίων το οποίο καταχωρείται στον λογαριασμό «Αποθεματικό για ίδιες μετοχές».

69 69 Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων λογ. (34.99) Στο λογαριασμό (34.99) παρακολουθείται: –η χρεωστική διαφορά που προκύπτει κατά την αποτίμηση των χρεογράφων, όταν η τρέχουσα τιμή είναι χαμηλότερη της τιμής κτήσεως

70 70 Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων λογ. (34.99) Με βάση την χρεωστική διαφορά που προκύπτει: –Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (68.01) «Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων» και –Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (34.99) «Προβλέψεις για υποτίμηση χρεογράφων

71 71 Τιμή κτήσεως των χρεογράφων και των συμμετοχών Ως τιμή κτήσεως θεωρείται: –είτε το ποσό που καταβάλεται για την αγορά των χρεογράφων –είτε η ονομαστική αξία σε περίπτωση λήψεως δωρεάν μετοχών

72 72 Λογαριασμοί διαχειρήσεων προκαταβολών και πιστώσεων (λογ. 35) Στο λογαριασμό (35) παρακολουθούνται: τα ποσά τα οποία η οικονομική μονάδα καταβάλλει σε μέλη προσωπικού της ή συνεργάτες της (π.χ. εκτελωνιστές) έναντι των εξόδων και των αμοιβών τους για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας

73 73 Λογαριασμοί διαχειρήσεων προκαταβολών και πιστώσεων (λογ. 35) Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του (35): –χρεώνονται κατά την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους και –πιστώνονται όταν αυτοί που τις έλαβαν αποδίδουν λογαριασμό, οπότε συμψιφίζονται με το ποσό που δικαιούνται και διακανονίζεται ταμειακώς η διαφορά που προκύπτει

74 74 Λογαριασμοί διαχειρήσεων προκαταβολών και πιστώσεων (λογ. 35) Η πίστωση των δευτεροβάθμιων λογαριασμών του (35) πραγματοποιείται: –με αντίστοιχη χρέωση των λογαριασμών ενεργητικού (π.χ. αποθεμάτων) ή εξόδων που κατά περίπτωση πρέπει να δεχθούν τα σχετικά ποσά

75 75 Πιστώσεις υπέρ τρίτων λογ.(35.04) Στον λογαριασμό (35.04) καταχωρούνται: –οι πιστώσεις που ανοίγονται στις τράπεζες για λογαριασμό συνεργατών (π.χ. αντιπροσώπων ή εντολοδόχων της επιχείρησης) της επιχείρησης

76 76 Πάγιες προκαταβολές (λογ.35.03) Στον λογαριασμό (35.03) παρακολουθούνται: –τα χρηματικά ποσά που διαχειρίζονται οι υπάλληλοι της οικονομικής μονάδας σε περιπτώσεις εργοταξίων, κινητών συνεργείων, ή για την πληρωμή καθημερινών μικροεξόδων ώστε να μην κινούνται για για ασήμαντα ποσά οι διαδικασίες που διέπουν της πληρωμές της οικονομικής μονάδας

77 77 Πάγιες προκαταβολές (λογ.35.03) Σε κάθε απόδοση λογαριασμού το κεντρικό ταμείο συμπληρώνει και πάλι τις προκαταβολές ώστε οι διαχειριστές αυτοί να κρατούν πάγια το ίδιο συνολικό ποσό.

78 78 Παράδειγμα 2 Η επιχείρηση Α συνέστησε πάγια προκαταβολή την οποία διαχειρίζεται ένας υπάλληλό της, ύψους 30.000 ευρώ για την αντιμετώπιση καθημερινών μικροεξόδων. Στο τέλος του μήνα ο διαχειριστής απόδοσε τον εξής λογαριασμό, παραδίδοντας στον ταμεία τα σχετικά δικαιολογητικά ή τις καταστάσεις μικροεξόδων.

79 79 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Σε διάφορους υπαλλήλους έδωσε τα εξής ποσά: –Εισητήρια λεωφορείων για υπηρεσιακές διαδρομές 4.000 ευρώ –Υπηρεσιακές διαδρομές με ταξί 6.000 ευρώ Για διάφορες μικροαγορές έδωσε τα εξής ποσά: –Εφημερίδες 5.000 ευρώ –Μικροαγορές γραφικής ύλης 3.000 ευρώ –Μικροαγορές ειδών φαρμακείου 4.000 ευρώ

80 80 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Η εγγραφή για την σύσταση της πάγιας προκαταβολής για την αντιμετώπιση των μικροεξόδων είναι η ακόλουθη:

81 81 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (35.03) Πάγιες προκαταβολές με 30.000 (και τον (35.03.ΧΧ) Πάγια προκαταβολή για μικροέξοδα) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 30.000 (και τον (38.00) Ταμείο

82 82 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Η εγγραφή για τις πληρωμές του τρέχοντος μηνός μέσω της πάγιας προκαταβολής είναι η ακόλουθη:

83 83 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (64) Διάφορα έξοδα με 3.000 (και τον (64.07) Έντυπα και γραφική ύλη) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (64) Διάφορα έξοδα με 4.000 (και τον (64.08) Υλικά άμεσης αναλώσεως) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (64) Διάφορα έξοδα με 15.000 (και τον (64.98) Διάφορα έξοδα) και

84 84 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (35) Λογαριασμοί διαχειρίσεων προκαταβολών και πιστώσεων με 22.000 (και τον (35.03) Πάγιες προκαταβολές)

85 85 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Η εγγραφή για την αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής είναι η ακόλουθη:

86 86 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (35) Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων με 22.000 (και τον (35.03) Πάγιες προκαταβολές) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα (και τον (38.00) Ταμείο)

87 87 Μεταβατικοί Λογαριασμοί ενεργητικού λογ.(36) Ο λογαριασμός (36) δημιουργείται: –για την χρονική τακτοποίηση των εξόδων και των εσόδων, έτσι ώστε στα αποτελέσματα να περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα και τα έξοδα που πράγματι αφορούν την συγκεκριμένη αυτή χρήση

88 88 Μεταβατικοί Λογαριασμοί ενεργητικού λογ.(36) Στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού καταχωρούνται: –τα έξοδα που πληρώνονται μέσα στην χρήση, ανήκουν όμως στην επόμενη ή σε επόμενες χρήσεις

89 89 Μεταβατικοί Λογαριασμοί ενεργητικού λογ.(36) Στους ίδιους μεταβατικούς λογαριασμούς καταχωρούνται: –τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση (δεδουλευμένα) αλλά που δεν εισπράττονται μέσα σε αυτή ούτε επιτρέπεται η καταχώρησή τους στην χρέωση προσωπικών λογαριασμών απαιτήσεων, επειδή δεν είναι ακόμη απαιτητά

90 90 Έξοδα επόμενων χρήσεων (λογ. 36.00) Στον λογαριασμό (36.00) καταχωρούνται: –Τα έξοδα τα οποία πληρώθηκαν μέσα στην χρήση αλλά αφορούν τις επόμενες χρήσεις. Ο λογαριασμός αυτός μπορεί να χρεώνεται απευθείας κατά την πληρωμή των εξόδων. Χρεώνεται επίσης, στο τέλος της χρήσεως, με έξοδα τα οποία μεταφέρονται σε αυτόν από λογαριασμούς εξόδων στους οποίους αρχικά είχαν καταχωρηθεί.

91 91 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (λογ.36.01) Στην χρέωση του λογαριασμού (36.01) καταχωρούνται: –Τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση αλλά στο τέλος της χρήσεως διαπιστώνεται ότι δεν έχει γίνει εγγραφή επειδή δεν έχουν εισπραχθεί. Με τα ποσά που φέρονται στην χρέωση του (36.01) πιστώνονται οι κατάλληλοι λογαριασμοί εσόδων.

92 92 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (λογ.36.01) Προυπόθεση όμως για να κινηθεί ο λογαριασμός (36.01) είναι ότι τα ποσά που που φέρονται στην χρέωσή του δεν πρέπει να έχουν καταστεί απαιτητά μέχρι την τελευταία ημέρα της κλειόμενης χρήσεως.Στην αντίθετη περίπτωση θεωρούνται κανονικές απαιτήσεις και καταχωρούνται σε κατάλληλο δευτεροβάθμιο λογαριασμό του (33).

93 93 Αγορές υπό παραλαβή (λογ. 36.02) Στο λογαριασμό (36.02) παρακολουθούνται στο τέλος της χρήσεως: –οι υπό παραλαβή αγορές για τις οποίες περιέρχονται τα τιμολόγια στην επιχείρηση προ της λήξης της χρήσεως, ενώ τα αγαθά δεν έχουν ακόμη παραληφθεί

94 94 Αγορές υπό παραλαβή (λογ. 36.02) Ο λογαριασμός χρεώνεται στο τέλος της χρήσεως, με πίστωση του λογαριασμού (50) «Προμηθευτές» εφόσον έχουν φτάσει στην οικονομική μονάδα τιμολόγια προμηθευτών για αγαθά που δεν έχουν παραληφθεί ακόμα. Κατά την παραλαβή των αγαθών, ο λογαριασμός πιστώνεται με χρέωση του λογαριασμού στον οποίο πρέπει να εμφανίζονται.

95 95 Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό (λογ. 36.03) Ο λογαριασμός χρεώνεται στο τέλος της χρήσεως με πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών εκπτώσεων επί αγορών στις περιπτώσεις που η οικονομική μονάδα δικαιούται αυτές τις εκπτώσεις, αλλά δεν έχει λάβει τα αντίστοιχα πιστωτικά σημειώματα των προμηθευτών και συνεπώς δεν είναι ενδεδειγμένη η χρέωση των λογαριασμών των προμηθευτών.

96 96 Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό (λογ. 36.03) Όταν ληφθούν τα πιστωτικά σημειώματα μέσα στην επόμενη χρήση, ο λογαριασμός (36.03) θα εξισωθεί, επομένως θα πιστωθεί, με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού (50) «Προμηθευτές».

97 97 Χρηματικά Διαθέσιμα (λογ. 38) Με τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του (38) παρακολουθούνται: –Τα χρηματικά διαθέσιμα της οικονομικής μονάδας. Για την έννοια των διαθεσίμων δεν υπάρχει απόλυτη επιστημονική ομογνωμία. Κατά μία αυτηρή αντίληψη, για να χαρακτηρισθούν κάποια περιουσιακά στοιχεία ως διαθέσιμα θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

98 98 Χρηματικά Διαθέσιμα (λογ. 38) Για να χαρακτηρισθούν κάποια περιουσιακά στοιχεία ως διαθέσιμα θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: –Να έχουν ονομαστική αξία –Να είναι αποδεκτά ως μέσο ανταλλαγής στην ονομαστική τους αξία –Να γίνονται αποδεκτά ως τραπεζική κατάθεση στην ονομαστική τους αξία

99 99 Χρηματικά Διαθέσιμα (λογ. 38) Επίσης θα πρέπει: –Να μετατρέπονται σε χρήμα, στην ίδια πάλι ονομαστική αξία –Να μπορεί η επιχείρηση να τα χρησιμοποιεί όπως κρίνει για την εξυπηρέτηση των σκοπών της

100 100 Χρηματικά Διαθέσιμα (λογ. 38) Τα στοιχεία αυτά δύσκολα θα τα βρούμε να συντρέχουν σε άλλα στοιχεία εκτός από το χρήμα και τις καταθέσεις όψεως. Το ΕΓΛΣ έχει υιοθέτησει μια ευρύτερη αντίληψη, η οποία στηρίζεται στη θεωρητική άποψη σύμφωνα με την οποία στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται και στοιχεία που μπορούν να χαρακτηριστούν ως προχρηματικά μέσα, όπως π.χ. τα ληγμένα τοκομερίδια. Είναι ευνόητο ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι εύκολα μετατρέψιμα σε χρήμα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών της οικονομικής μονάδας.

101 101 Χρηματικά Διαθέσιμα (λογ. 38) Τα στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμα κατά το ΕΓΛΣ είναι: –Τα μετρητά που παρακολουθούντα με τον λογαριασμό (38.00) «Ταμείο» –Τα ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη, που παρακολουθούνται με τον λογαριασμό (38.02) –Οι καταθέσεις όψεως σε ευρώ και σε Ξ.Ν.που παρακολουθούνται, αντίστοιχα, με τους λογαριασμούς (38.03) και (38.05)

102 102 Χρηματικά Διαθέσιμα (λογ. 38) Οι καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ και σε Ξ.Ν. Που παρακολουθούνται, αντίστοιχα, με τους λογαριασμούς (38.04) και (38.06). Οι καταθέσεις αυτές μπορούν να θεωρούνται ως διαθέσιμα μόνο υπό ευρεία έννοια, δηλαδή όταν υπάρχει η δυνατότητα αναλήψεως πριν από την λήξη της προθεσμίας, οπότε όμως η οικονομική μονάδα επιβαρύνεται μόνο με τόκους πρόωρης αναλήψεως.

103 103 Χρηματικά Διαθέσιμα (λογ. 38) Ο λογαριασμός (38.01) «Διάμεσος λογαριασμός ελέγχου διακινήσεως μετρητών μπορεί να χρησιμοποιηθεί: –για την παρακολούθηση χρηματαποστολών μεταξύ καταστημάτων ή αποκεντρωμένων δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας


Κατέβασμα ppt "1 Παραγγελίες στο εξωτερικό (λογ. 32) Στο λογαριασμό (32) παρακολουθούνται: –οι παραγγελίες που διαβίβασε η οικονομική μονάδα σε οίκους του εξωτερικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google