Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ανώνυμη Εταιρεία Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ανώνυμη Εταιρεία Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ανώνυμη Εταιρεία Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2 Έννοια ► Η ανώνυμη εταιρεία είναι μία κεφαλαιουχική εταιρεία ► Το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές ► Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από το ποσοστό συνεισφοράς τους ► Οι αποφάσεις για τη διοίκηση της εταιρείας λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής ► Η διοίκηση ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

3 Σύσταση της Α.Ε. ► Η σύσταση πραγματοποιείται με την υπογραφή του καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφου ► Στο καταστατικό καταγράφονται:  Επωνυμία (περιέχει τις λέξεις Ανώνυμη Εταιρεία), Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια (συνήθως πάνω από 50 χρόνια), Κεφάλαιο της εταιρείας (ελάχιστο 60.000 και υπό προϋποθέσεις 300.000), Μετοχές (ονομαστικές ή ανώνυμες, κοινές ή προνομιούχες, αριθμός και ονομαστική αξία) Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτές, Δικαιώματα μετόχων, Ισολογισμός και διάθεση κερδών, Λύση – εκκαθάριση, Μέτοχοι ιδρυτές, Δαπάνες σύστασης

4 Νομική προσωπικότητα ► Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με τη δημοσιοποίηση του καταστατικού  Υποβάλλεται στο επιμελητήριο  Υποβάλλεται Φ.Σ.Κ. 1% εντός 15 ημερών στη Δ.Ο.Υ.  Μετά τη Δ.Ο.Υ. το καταστατικό και η βεβαίωση επιμελητηρίου κατατίθενται στη Διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχίας όπου η εταιρεία λαμβάνει αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.)  Περίληψη του καταστατικού καταχωρείται σε Φ.Ε.Κ. ► Μετά την δημοσίευση του καταστατικού σε Φ.Ε.Κ. η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα, λαμβάνει Α.Φ.Μ. από την Δ.Ο.Υ. και θεωρούνται τα βιβλία και στοιχεία στα οποία θα καταχωρούνται οι συναλλαγές της.

5 Μετοχικό κεφάλαιο ► Το κεφάλαιο που καταβάλλουν οι μέτοχοι της εταιρείας ονομάζεται μετοχικό και τα μέρη στα οποία είναι διαιρεμένο μετοχές ► Οι εισφορές που καταβάλλουν οι μέτοχοι μπορεί να είναι είτε σε χρήμα είτε σε είδος ► Ο Ν.2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε) ορίζει ότι ελάχιστο όριο του μετοχικού κεφαλαίου είναι τα 60.000€ και η ονομαστική αξία της μετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,30€ και μεγαλύτερη από 100€. ► Εάν η εταιρεία προσφύγει σε δημόσια εγγραφή ή η Α.Ε. προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.000€.

6 Μετοχικό κεφάλαιο (2) ► Στην περίπτωση της εισφοράς σε χρήμα υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου ► Η καταβολή του κεφαλαίου σε χρήμα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας ► Από φορολογική άποψη, τα χρήματα που καταβάλλουν οι ιδρυτές για τη σύσταση της εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α.Α. δεν αποτελούν τεκμήριο δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και επομένως οι μέτοχοι δεν είναι υποχρεωμένοι να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων

7 Μετοχικό κεφάλαιο (3) ► Η καταβολή της αναλογίας του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. ► Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται (μέχρι και 20 ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών) για να πιστοποιήσει ή μη την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ► Το πρακτικό της συνεδρίασης διαβιβάζεται στην αρμόδια διεύθυνση της Νομαρχίας προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της πιστοποίησης καταβολής του κεφαλαίου ► Η Νομαρχία ορίζει δύο υπαλλήλους της ως αρμόδιους για τον έλεγχο της ορθής διαδικασίας αύξησης του κεφαλαίου.

8 Κατηγορίες μετοχών ► Με βάση τα δικαιώματα που παρέχουν  Κοινές  Προνομιούχες ► Με βάση την αναγραφή του ονόματος  Ανώνυμες  Ονομαστικές ► Μετοχές επικαρπίας ► Δεσμευμένες

9 Μεταβίβαση μετοχών ► Εισηγμένες εταιρείες  Μεταβίβαση μέσω του χρηματιστή ο οποίος βεβαιώνει τη μεταβίβαση. Εάν οι μετοχές είναι ονομαστικές απαιτείται εγγραφή στα βιβλία μετοχών και μετόχων, στα οποία καταχωρούνται τα στοιχεία αγοραστών και πωλητών ► Μη εισηγμένες εταιρείες  Απαιτείται η σύνταξη ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου. Εάν οι μετοχές είναι ονομαστικές η μεταβίβαση καταχωρείται και στα βιβλία μετοχών και μετόχων της εταιρείας

10 Αξία μετοχής ► Ονομαστική αξία: αυτή που αναγράφεται στον τίτλο της μετοχής και ισούται με Μετοχ. Κεφ./ Συν. Αριθ. Μτχ. ► Τιμή έκδοσης: το ποσό που καταβάλλουν οι μέτοχοι για να την αποκτήσουν ► Λογιστική ή Εσωτερική αξία: προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων με το συνολικό αριθμό μετοχών ► Πραγματική αξία: Καθ. Θέση + Φήμη κ Πελατεία / Συν. Αριθ. Μτχ. ► Χρηματιστηριακή Αξία: αυτή που διαμορφώνεται στο ΧΑΑ

11 Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας ► Τα όργανα που διοικούν την ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 είναι:  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων  Το Διοικητικό Συμβούλιο  Οι Ελεγκτές

12 Γενική Συνέλευση ► Το όργανο της εταιρείας στο οποίο συμμετέχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν της μετοχές της εταιρείας. ► Είναι η μόνη αρμόδια να προβεί σε τροποποιήσεις καταστατικού. ► Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της εταιρείας. ► Είδη Γενικών Συνελεύσεων:  Τακτική: συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για την έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων  Έκτακτη: συγκαλείται μετά από αίτηση των μετόχων  Καταστατική: συγκαλείται με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού

13 Διοικητικό Συμβούλιο ► Διοικεί και εκπροσωπεί τη εταιρεία. ► Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. ► Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία και η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι έτη. ► Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος. ► Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει αμοιβές για το Δ.Σ.:  Αμοιβή επί των κερδών της χρήσης  Αμοιβή που ορίζεται από το καταστατικό  Αμοιβή βάση ειδικής σχέσης ή εντολής

14 Ελεγκτές ► Οι ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για ένα έτος. ► Είναι δύο στον αριθμό και είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. ► Ο ρόλος του είναι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. ► Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τίθενται στη διάθεση των ελεγκτών τα βιβλία της εταιρείας για να ελέγξουν τον τρόπο καταχώρησης των στοιχείων. ► Κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου προβαίνουν σε έλεγχο της απογραφής και των οικονομικών καταστάσεων και συντάσσουν έκθεση του ελέγχου.


Κατέβασμα ppt "1 Ανώνυμη Εταιρεία Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google