Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ομάδα 4 Καθαρή θέση-Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Στην τέταρτη ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται: –Η καθαρή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ομάδα 4 Καθαρή θέση-Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Στην τέταρτη ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται: –Η καθαρή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ομάδα 4 Καθαρή θέση-Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Στην τέταρτη ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται: –Η καθαρή θέση, δηλαδή τα ίδια κεφάλαια της οικονομικής μονάδας. –Οι προβλέψεις για πιθανολογούμενους κινδύνους. –Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2 2 Οι λογαριασμοί της ομάδας 4 (40) Κεφάλαιο (41) Αποθεματικά-Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων (42) Αποτελέσματα εις νέο –(42.00) Υπόλοιπο κερδών εις νέο –(42.01) Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο –(42.02) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων –(42.03) –(42.04) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων –........

3 3 Οι λογαριασμοί της ομάδας 4 (43) Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου (44) Προβλέψεις (45) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (46)..... (47).... (48) Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα (49) Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων

4 4 Καθαρή θέση Η καθαρή θέση αποτελείται: –στις μεν ατομικές επιχειρήσεις από το ίδιο κεφάλαιο και –στις δε εταιρίες από το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο, τα κάθε είδους και φύσεως αποθεματικά και από το εκάτοστε υπόλοιπο των κερδών εις νέον

5 5 Καθαρή θέση Το μετοχικό κεφάλαιο κάθε ανώνυμης εταιρίας ενσωματώνεται σε τίτλους ελεύθερα μεταβιβάσιμους οι οποίοι ονομάζονται μετοχές. Η απόκτηση μιας μετοχής δίδει στον ιδιοκτήτη της την ιδιότητα του μετόχου, από την οποία ιδιότητα απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτού έναντι της εταιρίας.

6 6 Καθαρή θέση Τα κυριότερα δικαιώματα του μετόχου είναι τα ακόλουθα: –Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη –Το δικαίωμα συμμετοχής στο τελικό προιόν εκκαθαρίσεως –Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην γενική συνέλευση της εταιρίας Όλα τα πιο πάνω δικαιώματα ασκούνται από το μέτοχο με βάση το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές του.

7 7 Καθαρή θέση Οι μετοχές διακρίνονται: – σε κοινές μετοχές και –σε προνομιούχες μετοχές

8 8 Καθαρή θέση Οι κοινές μετοχές μπορεί να έχουν εκδοθεί: είτε ως ονομαστικές –οπότε αναγράφονται στον τίτλο της μετοχής τα πλήρη στοιχεία του μετόχου είτε ως ανώνυμες –οπότε θεωρούνται ότι ανήκουν στον κομιστή

9 9 Καθαρή θέση Ως προνομιούχες θεωρούνται οι μετοχές οι οποίες: –παρέχουν το δικαίωμα στο να δίδεται σωρευτικά το μέρισμα στους μετόχους εάν σε μία ή περισσότερες χρήσεις δεν διανεμηθεί μέρισμα –παρέχουν σταθερό μέρισμα –παρέχουν το δικαίωμα της μετατροπής σε κοινές μετοχές όταν αυτές έχουν δικαίωμα ψήφου

10 10 Κεφάλαιο λογ. (40) Με τους δευτεροβάθμιους του λογαριασμού (40) παρακολουθείται το κεφάλαιο κατά τρόπο που να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των τύπων επιχειρήσεων και κυρίως της Ανώνυμης Εταιρίας.

11 11 Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών (λογ.40.00) Στο λογαριασμό (40.00) παρακολουθείται: –το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από τους μετόχους οι οποίοι κατέχουν κοινές μετοχές

12 12 Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών (λογ.40.01) Στο λογαριασμό (40.01) παρακολουθείται: –το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από τους μετόχους οι οποίοι κατέχουν προνομιούχες μετοχές

13 13 Οφειλόμενο μετοχικό κεφαλαίο κοινών μετοχών (λογ. 40.02) Στο λογαριασμό (40.02) παρακολουθείται: –το κεφάλαιο που δεν έχει καταβληθεί και οφείλεται από τους μετόχους οι οποίοι κατέχουν κοινές μετοχές

14 14 Οφειλόμενο μετοχικό κεφαλαίο προνομιούχων μετοχών (λογ. 40.03) Στο λογαριασμό (40.03) παρακολουθείται: –το κεφάλαιο που δεν έχει καταβληθεί και οφείλεται από τους μετόχους οι οποίοι κατέχουν προνομιούχες μετοχές

15 15 Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο (λογ. 40.04) Στο λογαριασμό (40.04) περιλαμβάνεται: –το μέρος του κοινού μετοχικού κεφαλαίου που έχει αποσβεστεί

16 16 Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο (λογ. 40.05) Στο λογαριασμό (40.05) περιλαμβάνεται: –το μέρος του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου που έχει αποσβεστεί

17 17 Λογαριασμοί (40.00)-(40.05) Οι λογαριασμοί (40.00)-(40.05) προορίζονται: –για την παρακολούθηση του μετοχικού κεφαλαίου των Α.Ε. στις διάφορες καταστάσεις του (καταβεβλημένο, οφειλόμενο, αποσβεσμένο) και μορφές (κοινό, προνομιούχο)

18 18 Εταιρικό κεφάλαιο (λογ. 40.06) Στο λογαριασμό (40.06) παρακολουθείται: –το κεφάλαιο των λοιπών, εκτός από τις ανώνυμες, εταιριών

19 19 Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων (λογ. 40.07) Στο λογαριασμό (40.07) παρακολουθείται: –το κεφάλαιο που καταθέτει ο επιχειρηματίας στην ατομική του επιχείρηση Ο λογαριασμός (40.07) παραμένει αματάβλητος σε όλη την διάρκεια της χρήσεως εκτός αν γίνουν νέες καταθέσεις του επιχειρηματία.

20 20 Αποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων (λογ.41) Με τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του (41) παρακολουθούνται μεγέθη, τα οποία αποτελούν ίδια κεφάλαια. Αυτά είναι: –Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καταβεβλημένη και οφειλόμενη –Τα αποθεματικά –Οι διαφορές αναπροσαρμογής –Οι επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων

21 21 Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καταβεβλημένη και οφειλόμενη Η διαφορά αυτή αποτελεί ποσό το οποίο προστίθεται στην ονομαστική αξία της μετοχής για να διαμορφωθεί η τιμή εκδόσεως της μετοχής. Το ποσό που συγκεντρώνεται από την είσπραξη της διαφοράς αυτής αποτελεί συμπληρωματικό κεφάλαιο, πέρα από το μετοχικό. Θεωρητικά η διαφορά αυτή δεν αποτελεί αποθεματικό, επειδή σχηματίζεται από εισφορές των μετόχων και όχι από αδιανέμητα κέρδη όπως συμβαίνει με τα αποθεματικά.

22 22 Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καταβεβλημένη και οφειλόμενη Για την παρακολούθηση της προβλέοπονται οι λογαριασμοί: –(41.00) «Καταβεβλημένη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» –(41.01) «Οφειλόμενη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

23 23 Αποθεματικά Τα αποθεματικά σχηματίζονται κατά την διάθεση των καθαρών κερδών, από κέρδη που δεν διανέμονται ούτε προορίζονται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

24 24 Τακτικό αποθεματικό (λογ.41.02) Στο λογαριασμό (41.02) παρακολουθούνται : –Τα κέρδη που παρακρατούνται από την επιχείρηση για τον σχηματισμό αποθεματικού γιατί το ορίζει ο νόμος. Από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως αφαιρείται τουλάχιστον το 5% αυτών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξάλειψη ζημιών του ισολογισμού πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος. Η υποχρέωση για σχηματισμό αποθεματικού παύει όταν αυτό φθάνει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

25 25 Αποθεματικά καταστατικού (λογ. 41.03) Στον λογαριασμό (41.03) παρακολουθούνται: –τα αποθεματικά που σχηματίζονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του καταστατικού επιχείρησης

26 26 Ειδικά αποθεματικά και Έκτακτα αποθεματικά (λογ.41.04) και (λογ.41.05) Στους λογαριασμούς (41.04) και (41.05) παρακολουθούνται: –τα αποθεματικά που σχηματίζονται σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων

27 27 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων (λογ.41.06) Ο λογαριασμός (41.06) δημιουργείται: –Όταν δίνονται στην επιχείρηση δωρεάν μετοχές για τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει. Ο λογαριασμός πιστώνεται με την ονομαστική αξία των μετοχών και με χρέωση των λογαριασμών (18) «Συμμετοχές» ή του (34) «Χρεόγραφα».

28 28 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (λογ. 41.07) Στο λογαριασμό (41.07) παρακολουθείται: –Η διαφορά που προκύπτει κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού (εδαφικές εκτάσεις, κτίρια). Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με βάση ειδικό νόμο κάθε τέσσερα χρόνια. Η διαφορά αυτή μπορεί να χρησιμοποιειθεί για τον συμψηφισμό ζημιών και αν υπάρχει κάποιο υπόλοιπο θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί και να διανεμηθούν δωρεάν μετοχές στους μετόχους.

29 29 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (λογ. 41.08) Στο λογαριασμό αυτό παρακολουθούνται: –τα αποθεματικά που σχηματίζονται από αφορολόγητα κέρδη στα παλαίσια κάποιων αναπτυξιακών νόμων

30 30 Αποθεματικά για ίδιες μετοχές (λογ. 41.09) Στο λογαριασμό (41.09) παρακολουθούνται: –τα αποθεματικά που σχηματίζονται από τα κέρδη της χρήσης ποσού ίσου με την αξία κτήσης των ιδίων μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει η επιχείρηση

31 31 Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων (λογ. 41.10) Στον λογαριασμό (41.10) καταχωρούνται: –οι επιχορηγήσεις που δίνονται στην επιχείρηση στα πλαίσια κάποιων αναπτυξιακών νόμων για την πραγματοποιήση παραγωγικών επενδύσεων

32 32 Παράδειγμα 1 Η επιχείρηση «Α» πραγματοποίησε επενδύσεις σε μηχανήματα αξίας 80.000 ευρώ, οι οποίες επιχορηγήθηκαν από το δημόσιο κατά το 60% της αξίας τους. Τα μηχανήματα αυτά τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία από τον Απρίλιο του 20Χ0 και αποσβένονται με συντελεστή 15%.

33 33 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Κατά την πραγματοποιήση της επενδύσεως θα πραγματοποιηθεί η ακόλουθη εγγραφή:

34 34 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (12.00) Μηχανήματα με 80.000 και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38.00) Ταμείο με 80.000

35 35 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Κατά την είσπραξη της επιχορηγήσεως (80.000*0.60=48.000) η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

36 36 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (38.00) Ταμείο με 48.000 και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (41.10) Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων με 48.000

37 37 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Στο τέλος της λογιστικής χρήσης 31/12/ 20Χ0 οι αποσβέσεις των επιχορηγημένων μηχανημάτων αντιστοιχούν σε 80.000*0.15*9/12=9.000. Η εγγαρφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

38 38 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (66.02) Αποσβέσεις μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων-λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού με 9.000 (και τον (66.02.00) Αποσβέσεις μηχανημάτων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (12.99) Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις- λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός με 9.000 (και τον (12.99.00) Αποσβσεσμένα μηχανήματα)

39 39 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα πρέπει να μεταφέρουμε τμήμα της επιχορήγησης ισόποσο με τις αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο επιχορηγούμενο τμήμα στον λογαριασμό (81.01.05) «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα». Το ποσό αυτό ισούται με 80.000*0.60**0.15*9/12=5.400. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι ακόλουθη:

40 40 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (41.10) Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων με 5.400 και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (81.01) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα με 5.400 (και τον (81.01.05) Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων)

41 41 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Με το λογιστικό αυτό χειρισμό, τα αποτελέσματα της χρήσεως δεν επιβαρύνονται με το σύνολο των αποσβέσεων των επιχορηγημένων επενδύσεων, αλλά μόνο με αυτές που αντιστοιχούν στο μη επιχορηγημένο τμήμα.

42 42 Αποτελέσματα εις νέο (λογ. 42) Όπως είναι γνωστό, στις επιχειρήσεις πραγματοποιείται, στο τέλος της χρήσης, η διάθεση των καθαρών κερδών, δηλαδή ο προσδιορισμός του τελικού προορισμού τους: –ποια θα διανεμηθούν ως μέρισμα –ποια θα δοθούν για αμοιβές διοικητικού συμβουλίου και –ποια θα παρακρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων

43 43 Αποτελέσματα εις νέο (λογ. 42) Αν για ένα τμήμα ή για το σύνολο των κερδών δεν πραγματοποιείται διάθεση, έχουμε την έννοια του κέρδους εις νέο: είναι το κέρδος η διάθεση του οποίου αναβάλλεται για το μέλλον. Αυτό το κέρδος μεταφέρεται από το λογαριασμό (88.99) «Κέρδη προς διάθεση» στην πίστωση του λογαριασμού (42.00)«Υπόλοιπο κερδών εις νέον».

44 44 Αποτελέσματα εις νέο (λογ. 42) Αν η κλειόμενη χρήση είναι ζημιογόνα, τότε η ζημία της χρήσεως, η οποία προκύπτει στον λογαριασμό (86.99) «Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως» θα πρέπει: –να μεταφέρεται στον λογαριασμό (42.01) «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο», αν δεν πρόκειται να γίνει ολική ή μερική κάλυψή της με υφιστάμενα αποθεματικά ή κέρδη εις νέον που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις

45 45 Αποτελέσματα εις νέο (λογ. 42) ή θα πρέπει: –να μεταφέρεται στον λογαριασμό (88.01) «Αποτελέσματα προς διάθεση/ζημίες χρήσεως» αν πρόκειται να γίνει συμψηφισμός της ζημίας με διάθεση αποθεματικών ή παλιότερα αδιάθετα κέρδη ενώ –υπόλοιπο ζημίας που παραμένει ακάλυπτο, μεταφέρεται στον λογαριασμό (88.98) «Αποτελέσματα προς διάθεση/Ζημίες εις νέο» και από αυτόν στον λογαριασμό (42.01) Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο»

46 46 Αποτελέσματα εις νέο (λογ. 42) Ο λογαριασμός (42.01) «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον» παραμένει ανοικτός σε όλη την επόμενη χρήση με την προσδοκία ότι η ζημία θα καλυφθεί με τα κέρδη της αμέσως επόμενης χρήσεως. Αν αυτό δεν συμβεί και αν επίσης δεν υπάρξει κάλυψη από διάθεση αποθεματικών, το υπόλοιπο του λογαριασμού (42.01) μεταφέρεται στον λογαριασμό (42.02) «Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων», ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθμιους κατά χρήση.

47 47 Αποτελέσματα εις νέο (λογ. 42) Είναι ευνόητο ότι όταν στον λογαριασμό (42.02) έχουν συσωρευτεί ζημίες περισσότερων χρήσεων, η κάλυψή τους από μελλοντικά κέρδη θα πρέπει να αρχίζει με την κάλυψη των παλαιότερων ζημιών.

48 48 Αποτελέσματα εις νέο (λογ. 42) Στον λογαριασμό (42) προβλέπεται ακόμα ο δευτεροβάθμιος (42.04) «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων» ο οποίος χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να προσαρμοσθούν οι λογαριασμοί της οικονομικής μονάδας προς τις πρατηρήσεις που διατύπωσαν οι φορολογικοί ελεγκτές σε ελέγχους αναφερόμενους σε προηγούμενες χρήσεις.

49 49 Αποτελέσματα εις νέο (λογ. 42) Όπως σωστά έχει επισυμανθεί, η χρησιμοποιήση του λογαριασμού (42.04) δικαιολογείται μόνο όταν η οικονομική μονάδα είχε αντιμετωπίσει κάποια λογιστικά γεγονότα κατά τρόπο αντίθετο προς τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. Στην περίπτωση αυτή οι παρατηρήσεις του ελέγχου αποβλέπουν στην άρση των ανωμαλιών που έχουν προκύψει από την εσφαλμένη εφαρμογή των αρχών αυτών.

50 50 Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου (λογ. 43) Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του (43) παρακολουθούνται: –διάφορα ποσά τα οποία προορίζονται για αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης δεδομένου ότι για την πραγματοποιήση της αυξήσεως αυτής δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι σχετικές διαδικασίες όπως έγκριση της γενικής συνέλευσης τροποποιήση καταστατικού δημοσιότητα

51 51 Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου (λογ. 43) Πρέπει να επισυμανθεί ότι: –οι δευτεροβάθμιοι αυτοί λογαριασμοί έχουν προσωρινό χαρακτήρα και κλείνουν μόλις πραγματοποιηθεί η αύξηση

52 52 Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου (λογ. 43) Ο δευτεροβάθμιος λογαριασμός (43.00) «Καταθέσεις όψεως» πιστώνεται με τις καταθέσεις που γίνονται από τους μετόχους ανώνυμης εταιρίας για να καλυφθεί, μερικά ή ολικά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου την οπόια αποφάσισε το Δ.Σ. της εταιρίας, αλλά η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε.

53 53 Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου (λογ. 43) Έπειτα από την ολοκήρωση της διαδικασίας, το πιστωτικό υπόλοιπο του (43.00) «Καταθέσεις μετόχων» μεταφέρεται στον λογαριασμό (33.04) «Οφειλόμενο κεφάλαιο», ο οποίος ήδη έχει χρεωθεί με την εγγραφή της οριστικής καλύψεως του κεφαλαίου.

54 54 Παράδειγμα 2 Το Δ.Σ. της Α.Ε. «ΔΕΛΤΑ» αποφάσισε να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με έκδοση 10.000 κοινών μετοχών των 200 ευρώ που θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους στην ονομαστική τους αξία. Οι μέτοχοι καταβάλλουν το σχετικό ποσό. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διατυπώσεων πραγματοπποείται η αύξηση.

55 55 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί κατά την κατάθεση του ποσού που προορίζεται για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η ακόλουθη:

56 56 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (38.00) «Ταμείο» με 2.000.000 ευρώ και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (43.00) «Καθαθέσεις μετόχων» με 2.000.000 ευρώ

57 57 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Κατά την πραγματοποιήση της αυξήσεως η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

58 58 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (33.04) Οφειλόμενο κεφάλαιο με 2.000.000 ευρώ και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (40.02) Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών με 2.000.000 ευρώ

59 59 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Κατά την πραγματοποίηση της μεταφοράς της καταθέσεως, για την εξόφληση του οφειλόμενου κεφαλαίου η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

60 60 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (43.00) Καταθέσεις μετόχων με 2.000.000 ευρώ και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (33.04) Οφειλόμενο Κεφάλαιο με 2.000.000 ευρώ

61 61 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του ποσού της αυξήσεως στον λογαριασμό (40.00) «Καταβλημένο μετοχικό κεφαλαιο κοινώ μετοχών». Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

62 62 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (40.02) Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών με 2.000.000 ευρώ και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (40.00) Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών με 2.000.000 ευρώ

63 63 Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου (λογ. 43) Ο λογαριασμός (43.01) «Καταθέσεις εταίρων» χρησιμοποιείται από τις λοιπές, εκτός από τις ανώνυμες εταιρίες. Η λειτουργία του είναι ανάλογη με αυτήν του λογαριασμού (43.00) «Καταθέσεις μετόχων».

64 64 Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου (λογ. 43) Το ΕΓΛΣ προβλέπει ότι αν δεν πραγματοποιηθεί η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (λογαριασμός (40.06)) μέσα σε ένα εξάμηνο από την πραγματοποίηση της καταθέσεων, τα ποσά αυτά μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού (53.14) «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους».

65 65 Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου (λογ. 43) Ο λογαριασμός (43.02) «Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» πιστώνεται με το μέρισμα που αποφασίζεται από την γενική συνέλευση να μην καταβληθεί σε μετρητά, αλλά να χρησιμοποιηθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι μέτοχοι να λάβουν τις αντίστοιχες μετοχές.

66 66 Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου (λογ. 43) Επομένως ο λογαριασμός (43.02) «Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» πιστώνεται με το προς κεφαλαιοποιήση μέρισμα με χρέωση του λογαριασμού (53.01) «Μερίσματα πληρωτέα», στον οποίο είχαν καταχωρηθεί τα διανεμόμενα μερίσματα. Η παραπέρα λειτουργία του λογαριασμού, κατά την πραγματοποιηση της αυξήσεως, είναι ανάλογη με εκείνη του λογαριασμού (43.00).

67 67 Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου (λογ. 43) Η παραπέρα λειτουργία του λογαριασμού (43.02), κατά την πραγματοποιήση της αυξήσεως, είναι ανάλογη με εκείνη του λογαριασμού (43.00). Αν η αύξηση δεν πραγαμτοποιηθεί, το ποσό επαναφέρεται στον λογαριασμό (53.01) «Μερίσματα πληρωτέα».

68 68 Προβλέψεις Κατά το ΕΓΛΣ ως πρόβλεψη θεωρείται: –η κράτηση ορισμένου ποσού που γίνεται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας, σε βάρος του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως

69 69 Προβλέψεις Η κράτηση αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζημίας ή εξόδων ή ενδεχόμενης υποτιμήσεως στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά τη ημέρα συντάξεως του ισολογισμού είναι πιθανή η πραγματοποιήσή τους, χωρίς όμως να είναι γνωστό το ακριβές μέγεθό τους ή ο χρόνος πραγματοποιήσεως ή και τα δύο.

70 70 Προβλέψεις Τα πιθανά γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό προβλέψεων είναι ποικίλα όπως: –οι αποζημιώσεις που ενδέχεται να καταβάλλει η οικονομική μονάδα στο προσωπικό που εξέρχεται από την υπηρεσία –οι μεταβολές των τιμών συναλλάγματος που αν πραγματοποιηθούν θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις κατά την είσπραξη των απαιτήσεων ή την πληρωμή των υποχρεώσεων οι οποίες εκφράζονται σε ξένο νόμισμα

71 71 Προβλέψεις Τα πιθανά γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό προβλέψεων είναι ποικίλα όπως: –η ενδεχόμενη ατυχής έκβαση μια δικαστικής διαφοράς

72 72 Προβλέψεις Το ΕΓΛΣ διακρίνει τις προβλέψεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες: –τις προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως και –τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

73 73 Προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως Οι προβλέψεις αυτές: –προορίζονται για να καλύψουν έξοδα τα οποία, αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στην χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί στην χρέωση των οργανικών εξόδων της ομάδας 6

74 74 Προβλέψεις για κινδύνους εκμεταλλεύσεως Οι προβλέψεις αυτές σχηματίζονται: –με χρέωση του λογαριασμού (68) «Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» και –με πίστωση των κατάλληλων δευτεροβάθμιων του λογαριασμού (44) «Προβλέψεις»

75 75 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οι προβλέψεις αυτές: –προορίζονται να καλύψουν έκτακτε ζημίες και έκτακτα έξοδα τα οποία, αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στην χρήση, θα είχαν καταχωρηθεί στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 8

76 76 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οι προβλέψεις αυτές σχηματίζονται: –με χρέωση του λογαριασμού (83) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και –με πίστωση των κατάλληλων δευεροβάθμιων του λογαριασμού (44)

77 77 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (λογ. 45) Με τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του (45) παρακολουθούνται: –οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας, δηλαδή, οι υποχρεώσεις που η προθεσμία εξοφλήσεως τους λήγει έπειτα από το τέλος της επόμενης χρήσεως

78 78 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (λογ. 45) Στους δευτεροβάθμιους του (45) παρακολουθούνται: –Τα εκδοθέντα από την οικονομική μονάδα ομολογιακά δάνεια, σε ευρώ, σε ξένο νόμισμα ή με ρήτρα ξένου νομίσματος και διακρινόμενα σε μετατρέψιμα ή μη μετατρέψιμα σε μετοχές (λογαριασμοί (45.00-45.05). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ομολογιακά δάνεια εκτός από το δημόσιο εκδίδουν μόνο οι ανώνυμες εταιρίες εφόσον πληρούν κάποιες προυποθέσεις.

79 79 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (λογ. 45) Στους δευτεροβάθμιους του (45) παρακολουθούνται: –οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες, σε ευρώ, σε ξένο νόμισμα, ή με ρήτρα ξένου νομίσματος καθώς και πρός ταμιευτήρια (λογαριασμοί 45.10-45.13)

80 80 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (λογ. 45) Στους δευτεροβάθμιους του (45) παρακολουθούνται: –οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες καθώς και προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, σε ευρώ,ή σε ξένο νόμισμα, (λογαριασμοί 54.14- 45.17)

81 81 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (λογ. 45) Στους δευτεροβάθμιους του (45) παρακολουθούνται: –οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες (λογαριασμός 45.18)

82 82 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (λογ. 45) Στους δευτεροβάθμιους του (45) παρακολουθούνται: –Τα μακροπρόθεσμα γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα εκδόσεως ιδιωτών (προαιρετικοί λογαριασμοί 45.19 και 45.20) καθώς και εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων επιχειρήσεων (υποχρεωτικός λογαριασμός 45.21). Επίσης προβλέπεται η προαιρετική παρακολούθηση των μη δεδουλευμένων τόκων των πληρωτέων γραμματίων (προαιρετικοί λογαριασμοί 45-24-45-26).

83 83 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (λογ. 45) Στους δευτεροβάθμιους του (45) παρακολουθούνται: –οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο από οφειλόμενους φόρους (λογαριασμός 45.22) και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς (λογαριασμός 45.23)


Κατέβασμα ppt "1 Ομάδα 4 Καθαρή θέση-Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Στην τέταρτη ομάδα περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί με τους οποίους παρακολουθούνται: –Η καθαρή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google