Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3η ΟΜΑΔΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3η ΟΜΑΔΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3η ΟΜΑΔΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

2 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 35 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

3 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 30.00 Πελάτες εσωτερικού 30.01 Πελάτες εξωτερικού 30.05 Προκαταβολές πελατών 30.90 Έξοδα για λογ/σμό πελατών 30.97 Πελάτες επισφαλείς

4 30.05 «Προκαταβολές πελατών»
Ο λογ/σμός πιστώνεται με το ποσό της προκαταβολής και χρεώνεται με το συνολικό ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη μερική ή ολική εκτέλεση της παραγγελίας, με πίστωση του σχετικού λογ/σμού του πελάτη ( ). Ο λογ/σμός στον ισολογισμό εμφανίζεται στο παθητικό στην κατηγορία ΓΙΙ «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις»

5 30.97 «Πελάτες επισφαλείς» Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά πελατών που η είσπραξή τους γίνεται επισφαλής (αμφίβολης ρευστοποίησης), οι οποίες μεταφέρονται στο λογ/σμό αυτό από τους σχετικούς υπολογαριασμούς του 30.

6 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 31.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 31.01 Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη 31.02 Γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύηση 31.03 Γραμμάτια σε καθυστέρηση 31.04 Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους 31.05 Γραμμάτια προεξοφλημένα 31.06 Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

7 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Τα γραμμάτια εισπρακτέα και πληρωτέα πρέπει να αποτιμούνται στην παρούσα αξία τους, γιατί τα αποτελέσματα επηρεάζονται σημαντικά από τους μη δουλευμένους τόκους των άληκτων στο τέλος της χρήσης γραμματίων. Ονομαστική αξία - μη δουλευμένοι τόκοι = παρούσα αξία Ο διαχωρισμός των τόκων δεν είναι υποχρεωτικός, αν όμως γίνει σε κάποια χρήση, τότε υποχρεωτικά θα εφαρμόζεται και στις επόμενες χρήσεις (υπολογισμός τόκων για όλα τα γραμμάτια και όχι σε ορισμένα, γιατί παραβιάζεται η αρχή της συνέπειας)

8 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
32.00 Παραγγελίες πάγιων στοιχείων 32.01 Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων Παρακολουθούνται, κατά παραγγελία, τα πάγια και κυκλοφορούντα στοιχεία που εισάγονται από το εξωτερικό. Στο τέλος της χρήσης το χρεωστικό υπόλοιπο του λογ/σμού καταχωρείται στον ισολογισμό στην κατηγορία Γ-ΙΙ-7 του παγίου ενεργητικού με τον τίτλο «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές» ενώ του στην κατηγορία Δ-Ι-5 του κυκλοφορούντος ενεργητικού με τον τίτλο «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων».

9 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.00 Προκαταβολές προσωπικού 33.01 Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 33.02 Δάνεια προσωπικού 33.13 Ελληνικό Δημόσιο 33.90 Επιταγές εισπρακτέες 33.91 Επιταγές σε καθυστέρηση 33.92 Απαιτήσεις αποζημίωσης κατά ασφαλιστικών εταιρειών

10 Επιταγές Πληρωτέες εν όψει 8 ημέρες Σφραγισμένη επιταγής Λευκή επιταγή (λογ. τάξεως) Τριγωνική επιταγή Valeur

11 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Μετοχές ΑΕ, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ομόλογα τραπεζών Καταχωρούνται με την αξία κτήσης τους (τιμή αγοράς) Έξοδα αγορών………… «Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών και χρεογράφων» Έξοδα πώλησης………… «Προμήθειες και λοιπά έξοδα πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων»

12 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
Μετοχές ΑΕ, ομολογίες, χρεόγραφα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους. Οι λοιποί τίτλοι που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο αποτιμώνται στην κατ’ είδος παρούσα αξία τους στις 31/12.

13 Τρέχουσα τιμή Για τους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο τίτλους: ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους τον τελευταίο μήνα της χρήσης Για τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων: ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους τον τελευταίο μήνα της χρήσης Μετοχές μη εισηγμένες, η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών όπως προκύπτει από τον τελευταίο ισολογισμό τους (ίδια κεφάλαια / αριθμός μετοχών) Λοιποί τίτλοι: η τιμή κτήσης τους

14 Πώληση χρεογράφων κέρδη… «Διαφορές από πώληση χρεογράφων» ζημιά… «Διαφορές από πώληση χρεογράφων» Αποτίμηση χρεογράφων ΧΡ «Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων» ΠΙΣ «Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων»

15 34. 08 «Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου» 34. 08
34.08 «Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου» Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου εκδόσεως…… Αξία κτήσης τίτλων Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων

16 35 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35
35 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Εκτελωνιστές-λογ/σμοί προς απόδοση Προσωπικό-λογ/σμοί προς απόδοση Λοιποί συνεργάτες τρίτοι-λογ/σμοί προς απόδοση Πάγιες προκαταβολές

17 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36
36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επόμενων χρήσεων Καταχωρούνται τα έξοδα που πληρώνονται μέσα στη χρήση, ανήκουν όμως στην επόμενη ή σε επόμενες χρήσεις.

18 36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Καταχωρούνται τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη παρούσα χρήση (δουλευμένα), αλλά δεν εισπράττονται μέσα σ’ αυτή και τα οποία δεν είναι στο τέλος της χρήσης απαιτητά σύμφωνα π.χ. με τις σχετικές συμβάσεις και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να χρεώνονται οι σχετικοί λογαριασμοί απαιτήσεων.

19 36.02 Αγορές υπό παραλαβή Παρακολουθούνται οι υπό παραλαβή αγορές, για τις οποίες περιέρχονται τα τιμολόγια στην οικονομική μονάδα πριν από τη λήξη της χρήσης, ενώ τα αγαθά δεν έχουν παραληφθεί ακόμη μέχρι το τέλος της χρήσης (θα παραληφθούν την επόμενη χρήση).

20 36.03 Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό
διακανονισμό Καταχωρούνται στο τέλος της χρήσης με αντίστοιχη πίστωση των λογαριασμών εκπτώσεων, οι εκπτώσεις αγορών που η επιχείρηση δικαιούται στο τέλος της χρήσης, με βάση συμφωνίες που έχει με προμηθευτές της, εφόσον δεν της έχει αναγγελθεί το ποσό αυτών και για το λόγο αυτό δεν είναι σκόπιμο να χρεώσει το λογ/σμό του προμηθευτή. Οι εκπτώσεις λόγω τζίρου προκύπτουν από την επίτευξη του στόχου αγοράς, οριστικοποιούνται στο τέλος της χρήσης και η συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή για τα χορηγούμενα ποσοστά των εκπτώσεων πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ 4 μήνες πριν.

21 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο Διαφορές ταμείου (ελλείμματα, πλεονάσματα) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

22 Συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματία και ιδιώτη (1.500 ευρώ από 1.1.2012)
Συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών (3.000 ευρώ, περιλαμβάνει ΦΠΑ)

23 Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, σε βάρος του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Η κράτηση αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζημιάς ή εξόδων ή ενδεχόμενης υποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού, όταν είναι πιθανή η πραγματοποίησή τους, χωρίς όμως να είναι γνωστό το ακριβές μέγεθός τους ή ο χρόνος πραγματοποιήσης ή και τα δύο. Οι προβλέψεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες Προβλέψεις για κινδύνους εκμετάλλευσης (68 σε – 44.09). Προορίζονται να καλύψουν έξοδα της χρήσης που πιθανολογούνται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά από το σχηματισμό των προβλέψεων. Τα έξοδα αυτά αν είχαν πραγματοποιηθεί θα είχαν καταχωρηθεί στα έξοδα (ομάδα 6) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (83 σε – 44.19). Προορίζονται να καλύψουν έκτακτες ζημιές και έκτακτα έξοδα που πιθανολογούνται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά από το σχηματισμό των προβλέψεων. Τα έξοδα αυτά αν είχαν πραγματοποιηθεί θα είχαν καταχωρηθεί στον 81 και 82.

24 To ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες αφού αφαιρέσουμε Επιστροφές ή εκπτώσεις Πωλήσεις στο δημόσιο, δήμους, κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, ΝΠΔΔ Ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών, φόρο κατανάλωσης καπνού, ΦΠΑ Το ποσό των προβλέψεων δεν μπορεί να υπερβεί το 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Πελάτες, όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή. Στο χρεωστικό υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται τυχόν υπόλοιπα που αφορούν το Δημόσιο, δήμους ή κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ΝΠΔΔ.

25 Εάν η απαίτηση ανά πελάτη είναι >1000 ευρώ, η επιχείρηση υποχρεούται να τους γνωστοποιήσει ότι έχει διαγράψει την επισφαλή απαίτησή της. Για όλους τους διαγραφόμενους επισφαλείς πελάτες η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα και την υποβάλλει στην ΔΟΥ σε 3 αντίγραφα μέχρι τις 30/9. Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται σε 1%. Υπολογίζεται ακόμη πρόβλεψη 1% επί της αξίας στις ΑΛΠ, που προκύπτει από λιανικές πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών με πίστωση, με την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των συγκεκριμένων αγαθών.

26 Παράδειγμα Καθαρές πωλήσεις βάσει τιμολογίων Μείον λιανικές πωλήσεις Μείον πωλήσεις στο Δημόσιο ποσό πρόβλεψης Χ 0,5% = χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού Πελάτες Χ 30% Χ 30% =11.400 επειδή < επιλέγεται για ποσό πρόβλεψης το ευρώ.

27 Χαρακτηρισμός επισφαλή πελάτη (Ν. 3296/2004)
_________________ ___________________ 30.97 Επισφαλείς πελάτες 30.00Πελάτες εσωτερικού Σχηματισμός πρόβλεψης _________________ ____________________ 83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις __________________ ____________________ Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης πελατών __________________ ____________________ ___________________ ____________________


Κατέβασμα ppt "3η ΟΜΑΔΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google