Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Ως απόσβεση θεωρείται η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου στοιχείου που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Ως απόσβεση θεωρείται η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου στοιχείου που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Ως απόσβεση θεωρείται η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου στοιχείου που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του. Το ποσό της ετήσιας απόσβεσης αντιπροσωπεύει τη μείωση της αξίας του πάγιου στοιχείου που πραγματοποιείται στην τρέχουσα λογιστική χρήση και επέρχεται λόγω της χρήσεως του, της παρόδου του χρόνου και της οικονομικής του απαξίωσης.

2 2 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Ως αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θεωρείται το ενσώματο ή άυλο πάγιο στοιχείο που αποκτάται από την επιχείρηση για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος.

3 3 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Ως ωφέλιμη διάρκεια ζωής θεωρείται η χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ότι το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θα χρησιμοποιείται παραγωγικά από την επιχείρηση. Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής μπορεί να υπολογισθεί είτε σε ποσότητα παραγωγής, είτε σε συνολικό έργο (π.χ. ώρες λειτουργίας μηχανήματος).

4 4 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Ως αποσβεστέα αξία θεωρείται το ιστορικό κόστος του πάγιου στοιχείου (ή το ποσό που προέκυψε από αναπροσαρμογή) μειωμένο κατά την υπολειμματική του αξία εφόσον αυτή είναι αξιόλογη. Αν η υπολειμματική αξία δεν είναι αξιόλογη, δε λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αποσβεστέας αξίας. Η κρίση για την αξιολόγηση αυτή αφήνεται στην επιχείρηση.

5 5 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Ως υπολειμματική αξία ενός πάγιου στοιχείου θεωρείται η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του που υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί κατά το τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.

6 6 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Οι αποσβέσεις της χρήσης καταλογίζονται, ανάλογα με το εάν είναι τακτικές ή πρόσθετες: –είτε στο λογαριασμό (66) «Αποσβέσεις πάγιων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» –είτε στο λογαριασμό (85) «Αποσβέσεις πάγιων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»

7 7 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Οι συσωρευμένες αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων των πρωτοβάθμιων λογαριασμών: –(10) Εδαφικές εκτάσεις –(11) Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα –(12) Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατάστασεις- Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός –(13) Μεταφορικά μέσα –(14) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός –(16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεσεως

8 8 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων παρακολουθούθούνται από τους αντίθετους δευτεροβάθμιους όπως: –(10.99) Αποσσβεσμένες Εδαφικές εκτάσεις –(11.99) Αποσβεσμένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα –(12.99) Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός –(13.99) Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς

9 9 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων –(14.99) Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός –(16.99) Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

10 10 Παράδειγμα 1 Γίνεται η υπόθεση ότι οι αποσβέσεις κτιρίων της επιχείρησης «ΑΛΦΑ» ανέρχονται στο τέλος της χρήσης 2005 στο ποσό των 5.000 ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί για τις τακτικές αποσβέσεις είναι η ακόλουθη:

11 11 Παράδειγμα 1(συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (66) Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος με 5.000 (και τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό (66.01) Αποσβέσεις κτιρίων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (11) Κτίρια- εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχικά έργα με 5000 (και τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό (11.99) Αποσβεσμένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων- τεχνικά έργα

12 12 Παράδειγμα 2 Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» υπολόγισε ότι οι τακτικές αποσβέσεις για τα κτίρια για το έτος 2005 ανέρχονται σε 4.000 ευρώ ενώ οι πρόσθετες ανέρχονται σε 500 ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί γαι τον καταλογισμό των τακτικών και των πρόσθετων αποσβέσεων της χρήσης 2005 είναι η ακόλουθη:

13 13 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον (66) Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος με 4.000 (και τον δευτεροβάθμιο (66.01) Αποσβέσεις κτιρίων) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον (85) Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος με 500 (και τον δευτεροβάθμιο (85.01) Αποσβέσεις κτιρίων) και Θα πιστώσουμε τον (11) Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα με 4.500 (και τον δευτεροβάθμιο (11.99) Αποσβεσμένα κτίρια- εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα)

14 14 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Έστω ότι η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» αγοράζει ένα μηχάνημα αξίας 5.000. Στα πλαίσια κάποιου ανπτυξιακού νόμου έχει δικαίωμα επιχορήγησης 40% της αξίας του. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν τόσο για την αγορά του μηχανήματος όσο και για το δικαίωμα της επιχορήγησης είναι οι ακόλουθες:

15 15 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (12) Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός με 5.000 (και τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό (12.00) Μηχανήματα) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 5.000 (και τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό (38.00) Ταμείο)

16 16 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (33) Χρεώστες με 2.000 (5.000*40%) (και τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό (33.14) Ελληνικό δημόσιο-λοιπές απαιτήσεις) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (41) Αποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων με 2.000 (και τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό (41.10) Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων)

17 17 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα μηχανήματα αποσβένονται με συντελεστή 10%. Επίσης υποθέτουμε ότι στο τέλος της λογιστικής χρήσεως χρησιμοποιηθηκαν 12 μήνες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

18 18 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (66) Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος με 500 (5.000*10%) (και τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό (66.02) Αποσβέσεις μηχανημάτων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (12) Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός με 500 (και τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό (12.99) Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός)

19 19 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (41) Αποθεματικά-Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων με 200 (2.000*10%) (και τον δευετροβάθμιο λογαριασμό (41.10) Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (81) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα με 200 (και τον δευτεροβάθμιο λογαριασμό (81.01) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα καθώς επίσης τον τριτοβάθμιο (81.01.05) Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων)

20 20 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Ο λογαριασμός (16) περιλαμβάνει: –τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από τρίτους και αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένης πράξης, συγκεκριμένης συναλλαγής –τα άυλα αυτά στοιχεία παρουσιάζονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του (16) με την τιμή κτήσεως τους

21 21 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Τα άυλα στοιχεία που δημιουργούνται από τις σχετικές δραστηριότητες της επιχείρησης εμφανίζονται στον λογαριασμό (16) μόνο όταν: –για την δημιουργία τους πραγματοποιούνται έξοδα και εφόσον –τα έξοδα αυτά αποσβένονται τμηματικά και όχι εφάπαξ μέσα σε ένα χρόνο

22 22 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στον λογαριασμό (16.00) Υπεραξία επιχειρήσεως περιλαμβάνεται: –η υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης της επιχείρησης και –εκφράζει την διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος της αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων

23 23 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στον λογαριασμό (16.01) Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται: –τα δικαιώματα εκείνα (όπως γνώση τρόπου παραγωγής ενός προιόντος, ή της κατεργασίας υλικών) που αποκτώνται από την ίδια την επιχείρηση με αντάλαγμα.

24 24 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στο λογαριασμό (16.03) Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων περιλαμβάνεται: –το αντάλαγμα για το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ορυχείων, μεταλλείων, λατομείων.

25 25 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στο λογαριασμό (16.04) Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων περιλαμβάνεται: –η εισφορά για την χρήση ενσώματων παγίων στοιχείων για ορισμένο χρόνο.

26 26 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στο λογαριασμό (16.05) Λοιπά δικαιώματα ανήκουν: –εκείνα τα στοιχεία τα οποία δεν εντάσονται σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

27 27 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Όταν ολοκληρωθούν οι αποσβέσεις της αξίας κτήσεων των άυλων παγίων στοιχείων τότε: –η αξία τους μεταφέρεται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς του (16.99) «Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του (16) και έτσι οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται.

28 28 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Όταν σταματήσει η χρησιμοποιήση του άυλου περιουσιακού στοιχείου και δεν έχει ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσεως του τότε: –το αναπόσβεστο υπόλοιπο της αξίας του μεταφέρεται στην χρέωση του λογαριασμού (81.02.99) «Λοιπές έκτακτες ζημίες»

29 29 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στο λογαριασμό (16.10) έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης περιλαμβάνονται τα έξοδα: –της καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού της επιχείρησης –της δημόσιας προβολής της ίδρυσής της –της κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου της – της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών, και οργανωτικών μελετών καθώς και –της διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως

30 30 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στο λογαριασμό (16.11) έξοδα ερευνών ορυχείων- μεταλλείων-λατομείων περιλαμβάνονται: –τα έξοδα που πραγματοποιούνται για έρευνες ανευρέσεως ή αξιοποίησεως ορυχείου ή μεταλλείου

31 31 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στο λογαριασμό (16.12) Έξοδα λοιπών ερευνών περιλαμβάνονται: –τα έξοδα που γίνονται σε άλλους κλάδους και τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης εκτός από τα ορυχεία-μεταλεία-λατομεία.

32 32 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στο λογαριασμό (16.13) έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακού δανείων περιλαμβάνονται: –τα έξοδα που γίνονται για εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις όταν αυξάνεται το κεφάλαιο της επιχείρησης ή εκδίδει ομολογιακό δάνειο.

33 33 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στο λογαριασμό (16.14) Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται: –τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση ενσώματων ή ασώματων ακινητοποιήσεων όπως, ο φόρος μεταβίβασης, τα συμβολογραφικά έξοδα, τα μεσητικά και οι αμοιβές μελετητών ή δικηγόρων.

34 34 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως (Λογ.16) Στο λογαρισμό (16.15) Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων αναφέρονται: –οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωμή ή την αποτίμηση σε ευρώ των πιστώσεων ή δανείων σε ξένο νόμισμα που συνάπτονται ειδικά και μόνο για την αγορά, κατασκευή, ή εγκαταστάση πάγιων στοιχείων της επιχείρησης.

35 35 Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (λογ.16.15) Ο λογαριασμός (16.15) που προκύπτει από την δημιουργία της πίστωσης ή την σύναψη του δανείου χρεώνεται: –με τις χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωμή στην διάρκεια της χρήσεως, –με τις χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως.

36 36 Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (λογ.16.15) –με την μεταφορά του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού (16.15) που πιθανόν να προκύψει στο τέλος της χρήσεως στο λογαριασμό (44.14) «Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστωσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων».

37 37 Παράδειγμα 1 Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση για να αποπληρώσει την δόση των $3.000 (η ισοτιμία κατά την σύναψη του δανείου ήταν 1$/1,08€) θα πρέπει να καταβάλει €3.390. Το ποσό των €150 αντιστοιχεί σε χρεωστική συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει λόγω της αλλαγής στην ισοτιμία (1$/1,13€). Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

38 38 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (45) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με 3.240 (και τον (45.12) Τράπεζες-λογ/μοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσης με 150 (και τον Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 3.390 (και τον (38.00) Ταμείο

39 39 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Στο τέλος της χρήσης με την αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα έστω ότι προκύπτει μία συναλλαγματική διαφορά αξίας €1200. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

40 40 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης με 1.200 (και τον (16.15) Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (45) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με 1.200 (και τον (45.12) Τράπεζες λογ/μοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα).

41 41 Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (λογ.16.15) Ο λογαριασμός (16.15) που προκύπτει από την δημιουργία της πίστωσης ή την σύναψη του δανείου πιστώνεται: –με τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωμή στην διάρκεια της χρήσεως –με τις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης

42 42 Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (λογ.16.15) με το ποσό των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που αποσβένονται στο τέλος της χρήσεως και οι οποίες μεταφέρονται στον λογαριασμό (81.00) «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα».

43 43 Παράδειγμα 2 Γίνεται η υπόθεση ότι με την πληρωμή της δόσης των $3.000 (η ισοτιμία κατά την σύναψη του δανείου ήταν 1$/1,08€) η επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει €3.090. Επομένως προκύπτει μία πιστωτική συναλλαγματική διαφορά € 150 (λόγω της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε 1$/1,03€) δεδομένου ότι με τα δεδομένα της σύναψης του δανείου έπρεπε να καταβάλει € 3.240. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

44 44 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (45) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με 3.240 (και τον (45.12) Τράπεζες-λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα) και

45 45 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 3.090 (και τον (38.00) Ταμείο) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης με 150 (και τον (16.15) Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων)

46 46 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι με την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως θα προκύψει πιστωτική συναλλαγματική διαφορά €800. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

47 47 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (45) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με 800 (και τον (45.12) Τράπεζες λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα) και Θα πιστώσουμε τον (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης με 800 (και τον (16.15) Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων)

48 48 Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (λογ.44.15) Ο λογαριασμός (44.15) πιστώνεται: –με το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού (16.15) «Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων» στο τέλος της χρήσης.

49 49 Παράδειγμα 3 Γίνεται η υπόθεση ότι στο τέλος της χρήσης ο λογαριασμός (16.15) «Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων» έχει πιστωτικό υπόλοιπο €200. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

50 50 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης με 200 (και τον (16.15) Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 200 (και τον (44.15) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων)

51 51 Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (λογ.44.15) Ο λογαριασμός (44.15) χρεώνεται: –με την μεταφορά στην αρχή της λογιστικής χρήσης του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού (44.15) στον λογαριασμό (16.15) «Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων»

52 52 Παράδειγμα 3 Γίνεται η υπόθεση ότι στην αρχή της λογιστικής χρήσης το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού (44.15) «Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήση παγίων» είναι €200. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

53 53 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 200 (και τον (44.15) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήση παγίων) και Θα πιστώσουμε τον (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης με 200 (και τον (16.15) Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων)

54 54 Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων (λογ.44.15) Επίσης ο λογαριασμός (44.15) χρεώνεται: –με την μεταφορά, στο τέλος της λογιστικής χρήσης, στο λογαριασμό (81.01) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα το ποσό των συναλλαγματικών διαφορών που αντιστοιχεί στις δόσεις των δανείων ή των πιστώσεων που πληρώθηκαν μέσα στην κλειόμενη χρήση.

55 55 Παράδειγμα 4 Γίνεται η υπόθεση ότι κατά την αποτίμηση ενός δανείου σε ξένο νόμισμα προέκυψε μία χρεωστική διαφορά €1.200. Επίσης υποθέτουμε ότι το δάνειο θα πρέπει να εξοφληθεί σε 5 χρόνια και οι δόσεις πληρώνονται στο τέλος της κάθε λογιστικής χρήσης. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της λογιστικής χρήσης είναι η ακόλουθη:

56 56 Παράδειγμα 4 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (81) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα με 240 (1.200/5) (και τον (81.00) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης με 240 (και τον (16.15) Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων)

57 57 Παράδειγμα 4 (συνέχεια) Αν κατά την αποτίμηση είχε προκύψει πιστωτική συναλλαγματική διαφορά, τότε θα έπρεπε να μεταφερθεί στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή της δόσης.

58 58 Παράδειγμα 4 (συνέχεια) Έστω ότι ο λογαριασμός (44.15) «Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήση παγίων» έχει πιστωτικό υπόλοιπο €400. Από το ποσό αυτό τα €100 προέρχονται από την πληρωμή της δόσης του δανείου που πραγματοποιηθηκε μέσα στην χρήση. Η εγραφή που θα πραγματοποηθεί είναι η ακόλουθη:

59 59 Παράδειγμα 4 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 100 (και τον (44.15) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήση παγίων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (81) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα με 100 (και τον (81.01) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα)

60 60 Συναλλαγματικές διαφορές από μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις σε Ξ.Ν. Στο τέλος της κάθε χρήσης: –τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών προβλέψεως μεταφέρονται σε λογαριασμό αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης και –από τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών προβλέψεως μεταφέρεται σε λογαριασμό αποτελεσμάτων κάθε χρήσης, το ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που εισπράχθηκαν μέσα στην χρήση.

61 61 Παράδειγμα 5 Γίνεται η υπόθεση ότι κατά την αποτίμηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει είναι χρεωστική και ανέρχεται στο ποσό των €500. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

62 62 Παράδειγμα 5 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 500 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (45) Μακροπρόθεσμες υποχεώσεις με 500 (και τον (45.99) Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

63 63 Παράδειγμα 5 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (81) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα με 500 (και τον (81.00) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβέψεις με 500 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων

64 64 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι η χρεωστική συναλλαγματική διαφορά των €500 προέρχεται από την αποτίμηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

65 65 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 500 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (18) Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις με 500 (και τον (18.14) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε Ξ.Ν.

66 66 Παράδειγμα 6 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (81) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα με 500 (και τον (81.00) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 500 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων)

67 67 Παράδειγμα 7 Γίνεται η υπόθεση ότι κατά την αποτίμηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προκύπτει μία πιστωτική συναλλαγματική διαφορά η οποία ανέρχεται σε €400. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

68 68 Παράδειγμα 7 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (45) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με 400 (και τον (45.99) Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 400 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων λοιπών υποχρεώσεων

69 69 Παράδειγμα 8 Έστω ότι η πιστωτική συναλλαγματική διαφορά των €400 προέρχεται από την αποτίμηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

70 70 Παράδειγμα 8 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (18) Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις με 400 (και τον (18.14) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε Ξ.Ν.) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 400 (και τον 44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων)

71 71 Συναλλαγματικές διαφορές από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις σε Ξ.Ν. Στο τέλος κάθε χρήσεως: –τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών των προβλέψεων μεταφέρονται σε λογαριασμό αποτελέσματων της κλειόμενης χρήσεως, ενώ –τα πιστωτικά υπόλοιπα σε λογαριασμό αποτελεσμάτων της επόμενης χρήσεως

72 72 Παράδειγμα 9 Γίνεται η υπόθεση ότι κατά την αποτίμηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων θα προκύψει μία χρεωστική συναλλαγματική διαφορά η οποία ανέρχεται σε €600. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

73 73 Παράδειγμα 9 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε το λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 600 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (50) Προμηθευτές με 600 (και τον (50.01) Προμηθευτές εξωτερικού)

74 74 Παράδειγμα 9 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (81) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα με 600 (και τον (81.00) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 600 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων)

75 75 Παράδειγμα 10 Γίνεται η υπόθεση ότι η χρεωστική συναλλαγματική διαφορά των €600 προέρχεται από την αποτίμηση βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων. Η εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

76 76 Παράδειγμα 10 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 600 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 600 (και τον (30.01) Πελάτες εξωτερικού)

77 77 Παράδειγμα 10 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (81) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα με 600 (και τον (81.00) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 600 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων)

78 78 Παράδειγμα 11 Γίνεται η υπόθεση ότι από την αποτίμηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προκύπτει μία πιστωτική συναλλαγματική διαφορά αξίας €600. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

79 79 Παράδειγμα 11 Θα χρεώσουμε το λογαριασμό (50) Προμηθευτές με 600 (και τον (50.01) Προμηθευτές εξωτερικού) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 600 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων)

80 80 Παράδειγμα 12 Γίνεται η υπόθεση ότι από την αποτίμηση βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων προκύπτει μία πιστωτική συναλλαγματική διαφορά αξίας €600. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

81 81 Παράδειγμα 12 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 600 (και τον (30.01) Πελάτες εξωτερικού και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (44) Προβλέψεις με 600 (και τον (44.14) Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων)

82 82 Έκδοση ομολογιακού δανείου Κάθε ομολογία χαραχτηρίζεται από: –την ονομαστική της αξία –την τιμή εκδόσεως (δηλαδή η τιμή διάθεσης που μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της ονομαστικής) –την τιμή εξοφλήσεως (που εκφράζει το ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί με την λήξη της) –την χρονική της διάρκεια και –το επιτόκιο

83 83 Έκδοση ομολογιακού δανείου Οι ομολογίες που εκδόθηκαν από τη εταιρία εμφανίζονται στο παθητικό με την τιμή στην οποία η εταιρία οφείλει να τις εξοφλήσει.

84 84 Έκδοση ομολογιακού δανείου Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την άντληση δανειακών κεφαλαίων. Το ποσό που η επιχείρηση επιθυμεί να δανειστεί διαιρείται σε πολλά μικρά ίσα τμήματα που ονομάζονται ομολογίες.

85 85 Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών (λογ.16.16) Ο λογαριασμός (16.16) εμπεριέχει: –τις διαφορές από την διάθεση ομολογιών σε τιμή μικρότερη από την ονομαστική τους καθώς και –τις διαφορές από την εξόφληση ομολογιών σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους

86 86 Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών (λογ.16.16) Οι διαφορές αυτές αποσβένονται με τμηματικές ισόποσες δόσεις μέχρι την λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του ομολογιακού δανείου.

87 87 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων (λογ.16.13) Στο λογαριασμό (16.13) περιλαμβάνονται: –τα έξοδα που γίνονται για την έκδοση του ομολογιακού δανείου

88 88 Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων (λογ. 65.00) Στο λογαριασμό (65.00) περιλαμβάνονται: –οι τόκοι, οι προμήθειες και τα συναφή με τους τόκους έξοδα τα οποία επιβαρύνουν τα ομολογιακά δάνεια που έχει εκδόσει η επιχείρηση.

89 89 Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων (λογ. 65.00) Με την χρέωση του λογαριασμού (65.00) παράλληλα πιστώνεται: –είτε ο λογαριασμός (53.05) Τοκομερίδια πληρωτέα –είτε ο λογαριασμός (53.15) Δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επιπλέον τόκου

90 90 Παράδειγμα 13 Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση «ΚΑΠΑ» πραγματοποιεί την έκδοση ενός ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές ονομαστικής αξίας €100.000 και με τιμή έκδοσης €90.000. Η διάρκεια του δανείου είναι 10 έτη και η τιμή μετατροπής του δανείου σε μετοχές ανέρχεται σε €80.000. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

91 91 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 90.000 (και τον (38.00) Ταμείο) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως με 10.000 (και τον (16.16) Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών και Θα πιστώσουμε τον (45) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με 100.000 (και τον (45.01) Ομολογιακά δάνεια σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχές)

92 92 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Έστω ότι τα έξοδα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου ανέρχονται σε €3.000. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

93 93 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως με 3.000 (και τον (16.13) Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 3.000 (και τον (38.00) Ταμείο)

94 94 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Στο τέλος της πρώτης χρήσης θα πρέπει να καταλογιστούν οι αποσβέσεις αυτών των «Διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών». Η εγγραφή που θα πραγματοποηθεί είναι η ακόλουθη:

95 95 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (66) Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος με 1.300 (και τον (66.05) Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης με 1.300) (και τον (66.05.13) Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων με 300) (και τον (66.05.16) Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών με 1.000)

96 96 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως με 1.300 (και τον (16.19) Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς απόσβεσης με 1.300) (και τον (16.19.13) Αποσβεσμένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων με 300) (και τον (16.19.16) Αποσβεσμένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών με 1.000)

97 97 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι οι τόκοι που επιβαρύνουν το ομολογιακό αυτό δάνειο που έχει εκδόσει η επιχείρηση ανέρχονται σε €6.000. Η εγγραφή που θα πραγματοποηθεί είναι η ακόλουθη:

98 98 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (65) Τόκοι και συναφή έξοδα με 6.000 (και τον (65.00) Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (53) Πιστωτές διάφοροι με 6.000 (και τον (53.05) Τοκομερίδια πληρωτέα)

99 99 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι μετά από έξι χρόνια θα μετατραπούν οι ομολογίες σε μετοχές. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι η ακόλουθες:

100 100 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε το λογαριασμό (33) Χρεώστες διάφοροι με 80.000 (και τον (33.00) Μέτοχοι λογαριασμός καλύψεως κεφαλαίου) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (40) Κεφάλαιο με 80.000 (και τον (40.02) Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών)

101 101 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Δεδομένου ότι οι Αποσβεσμένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών ανέρχονται σε 10.000/6=6.000 τότε:

102 102 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς με 6.000 (και τον (16.19) Απόσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς απόσβεσης) (και τον (16.19.16) Αποσβεσμένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών) και

103 103 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης με 6.000 (και τον (16.16) Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών)

104 104 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (45) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με 100.000 (και τον (45.01) Ομολογιακά δάνεια σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχές) και

105 105 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον (16) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως με 4.000 (και τον (16.16) Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον (33) Χρεώστες διάφοροι με 80.000 (και τον (33.00) Μέτοχοι λογαριασμός καλύψεως κεφαλαίου) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον (81) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα με 16.000 (και τον (81.01) Έκτακτα κέρδη)

106 106 Παράδειγμα 13 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (40) Κεφάλαιο με 80.000 (και τον (40.02) Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (40) Κεφάλαιο με 80.000 (και τον (40.00) Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών)

107 107 Έξοδα αναδιοργανώσεως λογ.(16.17) Ο λογαριασμός (16.17) αναφέρεται: –στα έξοδα μελετών της επιχείρησης με τα οποία επιδιώκεται η κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν από την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης ή από αλλαγές στην οργανωτική της δομή.

108 108 Έξοδα αναδιοργανώσεως λογ.(16.17) Τα έξοδα αναδιοργανώσεως αποσβένονται: –είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσης –είτε τμηματικά και ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τα πέντε έτη

109 109 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου (λογ.16.18) Στον λογαριασμό (16.18) περιλαμβάνονται: –οι τόκοι μόνο της κατασκευαστικής περιόδου (δηλαδή μέχρι την έναρξη των λειτουργιών της επιχείρησης), οι οποίοι προκύπτουν από πιστώσεις και δάνεια τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

110 110 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης (λογ. 16.19) Στο λογαριασμό (16.19) περιλαμβάνονται: –τα έξοδα εκείνα τα οποία δεν εντάσονται σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις (π.χ. η αναπόσβεστη αξία ενός κτιρίου σε περίπτωση κατεδαφίσεως του).

111 111 Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποήσεων (λογ.16.98) Στο λογαριασμό (16.98) αναφέρονται: –οι προκαταβολές για την κτήση ασώματων ακινητοποιήσεων.

112 112 Έξοδα μετεγκαταστάσεως επιχειρήσεως ή εργοστασίου λογ. (16.90) Στον λογαριασμό (16.90) καταχωρούνται: –τα έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχείρησης Τα έξοδα αυτά αποσβένονται: –είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσης τους –είτε τμηματικά και ισόποσα σε μία πενταετία

113 113 Έξοδα μετεγκαταστάσεως επιχειρήσεως ή εργοστασίου λογ. (16.90) Αν για να πραγματοποηθεί η μετεγκατάσταση η επιχείρηση έχει λάβει επιχορήγηση: –το ποσό αυτό θα πρέπει να εμφανιστεί στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων»

114 114 Έξοδα μετεγκαταστάσεως επιχειρήσεως ή εργοστασίου λογ. (16.90) Στο τέλος της χρήσης θα μεταφερθεί στο λογαριασμό «αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις»: –το ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στις διενεργούμενες αποσβέσεις που αναλογούν στο τμήμα που χρηματοδοτήθηκε από την επιχείρηση.


Κατέβασμα ppt "1 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Ως απόσβεση θεωρείται η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου στοιχείου που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google