Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη Λογιστική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη Λογιστική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη Λογιστική

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Έννοια και Σκοπός της Λογιστικής Χρησιμότητα της Λογιστικής Κατηγορίες Οικονομικών Μονάδων Χρηστές Λογιστικών Πληροφοριών Λογιστικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική

3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ισολογισμός (Ε=Π+ΚΘ) Αποτελέσματα Χρήσεως (Εσ-Εξ+Κ-Ζ=Απ) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Προσάρτημα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεων (Α/Χ) Ελεγκτικά Σημειώματα

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Ασώματα και Έξοδα πολυετούς απόσβεσης Συμμετοχές και Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποσβέσεις Παγίων Μέθοδοι Αποσβέσεων

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Εμπορεύματα Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή Υποπροϊόντα και Υπολείμματα Παραγωγή σε Εξέλιξη Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες

6 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (συνέχεια)
Αναλώσιμα Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων Είδη Συσκευασίας Αποθέματα υποκαταστημάτων και άλλων κέντρων

7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Πελάτες, Προκαταβολές Πελατών, Επισφαλείς Πελάτες Γραμμάτια Εισπρακτέα Χρεώστες Διάφοροι Χρεόγραφα Χρηματικά Διαθέσιμα Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ) Κεφάλαιο, Μετοχικό, Εταιρικό Αποθεματικά, Διαφορές Αναπροσαρμογής, Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Αποτελέσματα εις Νέο Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου Προβλέψεις

9 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις Προγραμμάτων Οικονομικής Δράσης

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΈΣΟΔΑ
Έσοδα προέρχονται από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, καθώς και από άλλες δραστηριότητες (π.χ. έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες-υπηρεσίες).

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΈΞΟΔΑ
Έξοδα προέρχονται από χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων (αμοιβές και έξοδα προσωπικού), από χρησιμοποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (αποσβέσεις μηχανημάτων) και από ανάλωση (γραφική ύλη) ή πώληση στοιχείων κυκλοφοριακού Ενεργητικού της οικονομικής μονάδας (εμπορεύματα).

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΟΣ - ΖΗΜΙΑ
Αρχικό Απόθεμα (Εμπορευμάτων) + Αγορές Χρήσεως = Εμπορεύματα προς πώληση - Τελικό Απόθεμα (Εμπορευμάτων) = Κόστος Πωληθέντων - Έξοδα = Κέρδος προ Φόρων - Φόρος = Καθαρό Κέρδος ή Ζημιές Χρήσεως

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων παρουσιάζει πως διατίθεται το αποτέλεσμα που πέτυχε η οικονομική μονάδα. Καθαρά Κέρδη Χρήσεως + Υπόλοιπο Κερδών Προηγούμενων Χρήσεων = Συνολικά Κέρδη - Φόρος Εισοδήματος = Κέρδη προς Διάθεση

15 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Α/Χ
Το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Α/Χ είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών καταστάσεων, όπου δίνονται πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες (π.χ. μέθοδοι αποσβέσεων, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις).

16 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή –
Ελεγκτή αναφέρει αν: Η οικονομική διαχείριση διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η λογιστική παρακολούθηση έγινε σύμφωνα με τις Γενικές Λογιστικές Αρχές, οι χ/κ καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το ν.2190/20.

17 ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ Κόστος Πωληθέντων Αποθεμάτων
Επιστροφές και Εκπτώσεις Αγορών Πωλήσεις Επιστροφές Πωλήσεων και Εκπτώσεις

18 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Μέθοδος Μέσου Σταθμικού Κόστους
Μέθοδος Σειράς Εξαντλήσεων (FIFO) Μέθοδος Αντίστροφης Σειράς προς την Σειρά Εξαντλήσεων (LIFO)

19 ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έννοια και επίδραση λογιστικού γεγονότος
Λογαριασμοί (έννοια, μορφή, περιεχόμενο) Λειτουργία λογαριασμών Ε,Π & ΚΘ Χαρακτηριστικά λογαριασμών Κλείσιμο λογαριασμών Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ)

20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Ημερολόγιο Αναλυτικό Ημερολόγιο Καθολικό Αναλυτικά Καθολικά Προσωρινό Ισοζύγιο Απογραφή Εγγραφές Τακτοποίησης ή Προσαρμογής Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο Οριστικό Ισοζύγιο Κλείσιμο και Άνοιγμα Βιβλίων

21 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αυτοτέλειας λογιστικής οντότητας - χρήσεων
Αυτοτέλειας λογιστικής οντότητας - χρήσεων Συνέχισης οικονομικής δραστηριότητας Περιοδικότητας Ιστορικού κόστους Αντικειμενικότητας Νομισματικής μονάδας Πραγματοποίησης εσόδου

22 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
Συσχετίσεως εσόδων με έξοδα Συντηρητικότητας Συνέπειας λογιστικών μεθόδων Ουσιώδους λογιστικών πληροφοριών Αποκαλύψεως

23 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Σφάλματα Ημερολογίου Σφάλματα Καθολικού
Σφάλματα Ισοζυγίου Συμπληρωματική εγγραφή Μερικός και πλήρης αντιλογισμός Ευκρινής διαγραφή


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη Λογιστική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google