Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ανώνυμη Εταιρεία ΙΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ανώνυμη Εταιρεία ΙΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ανώνυμη Εταιρεία ΙΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2 Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου ► Οι λόγοι αύξησης διακρίνονται σε :  Αυξήσεις που επιβάλλονται από τον νόμο: αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής παγίων, αύξηση λόγω εισαγωγής στο Χρηματιστήριο  Αυξήσεις που αποφασίζονται από τους μετόχους: αύξηση με εισφορές μετόχων, με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης. ► Η αύξηση ονομάζεται πραγματική όταν υπάρχει καταβολή εισφοράς και ονομαστική όταν δεν υπάρχει καταβολή (πχ κεφαλαιοποίηση κερδών)

3 Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου (2) ► Αρμόδιο όργανο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση ► Υπάρχει η δυνατότητα κατά την πρώτη πενταετία από την ίδρυση της εταιρείας να πραγματοποιείται με απόφαση Δ.Σ. αλλά μόνο για ποσά μικρότερα από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ► Οι διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι:  Απόφαση Γενικής Συνέλευσης: πλειοψηφία ¾  Δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων  Πιστοποίηση καταβολής: πραγματοποιείται από το Δ.Σ.  Τροποποίηση καταστατικού  Καταχώρηση της τροποποίησης

4 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ► Η μείωση εταιρικού κεφαλαίου επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση ύπαρξης πλεονάζοντος κεφαλαίου και σε περίπτωση κάλυψης ζημιών ► Ανάλογα με τον λόγο μείωσης κεφαλαίου έχουμε:  Πραγματική μείωση κεφαλαίου: αφορά την περίπτωση πλεονάζοντος κεφαλαίου για το οποίο έχουμε επιστροφή χρημάτων  Ονομαστική μείωση κεφαλαίου: πραγματοποιείται σε περίπτωση εμφάνισης ζημιών για να μειωθεί η αξία της καθαρής θέσης ► Υπάρχουν οι εξής τρόποι μείωσης μετοχικού κεφαλαίου:  Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών  Μείωση του αριθμού των μετοχών

5 Διαδικασίες μείωσης ► Απόφαση για σύγκληση καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που να αιτιολογεί το που αποβλέπει η μείωση ► Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή ο οποίος πιστοποιεί ότι η μείωση μετοχικού κεφαλαίου δεν θα θίξει τα συμφέροντα των πιστωτών της ► Λήψη απόφασης από καταστατική Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία 2/3 και αυξημένη πλειοψηφία ¾ ► Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μαζί με την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή θα πρέπει να αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας για έγκριση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ.

6 Απόσβεση Μ.Κ. - Φορολογία ► Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου έχουμε στην περίπτωση που ένα μέρος αυτού εξαγοράζεται από την εταιρεία με καταβολή στους μετόχους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. ► Η απόσβεση μπορεί να γίνει:  Με τμηματική απόσβεση όλων των μετοχών  Με τμηματική απόσβεση ορισμένου αριθμού μετοχών ► Όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιρειών αυτή ανέρχεται σε 25%. Εάν η εταιρεία αποκτά εισοδήματα από ακίνητα φορολογείται για αυτά με πρόσθετο φόρο 3%. Τέλος, η προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρήση ανέρχεται σε ποσοστό 55%.

7 Λύση της Α.Ε. ► Οι Ανώνυμες Εταιρείες λύονται:  Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας  Με ανάκληση της άδειας σύστασής της  Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης  Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη απαρτία και πλειοψηφία ► Η λύση της εταιρείας πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες δημοσιότητας με την έναρξη, επομένως πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο ΑΕ και δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ

8 Εκκαθάριση ► Οι εκκαθαριστές συνήθως ορίζονται στο καταστατικό, διαφορετικά διορίζονται από την Γενική Συνέλευση ή από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας όταν υπάρχει αδυναμία διορισμού ► Κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί την εξουσία της ενώ το Δ.Σ. παύει να υφίσταται και οι αρμοδιότητές του περνάν στους εκκαθαριστές ► Οι εκκαθαριστές συντάσσουν αρχικό Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ. με αλλαγμένη την επωνυμία της εταιρείας αφού προστίθεται η ένδειξη «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» ► Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης πραγματοποιούνται ρευστοποιήσεις για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων και στο τέλος συντάσσεται ο Ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης ο οποίος καταχωρείται στο Μητρώο Α.Ε. και σε Φ.Ε.Κ.


Κατέβασμα ppt "1 Ανώνυμη Εταιρεία ΙΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΤΣΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google