Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 5η Με τους λογαριασμούς της πέμπτης ομάδας παρακολουθούνται: –οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 5η Με τους λογαριασμούς της πέμπτης ομάδας παρακολουθούνται: –οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 5η Με τους λογαριασμούς της πέμπτης ομάδας παρακολουθούνται: –οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας, δηλαδή εκείνες που προθεσμία εξοφλήσεως τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως

2 2 Προμηθευτές (λογ. 50) Με τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του λογαριασμού (50) παρακολουθούνται: –Οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ της οικονομικής μονάδας και των προμηθευτών της, οι οποίες προκύπτουν από τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουν προκύψει από τις αγορές με πίστωση, παρακολουθούνται και ορισμένες υποχρεώσεις παρεπόμενες των πωλήσεων όπως χρηματικές εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί από τους προμηθευτές σε εκτέλεση συμβατικών όρων.

3 3 Προμηθευτές (λογ. 50) Με τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του λογαριασμού (50) μπορούν επίσης να παρακολουθούνται: –ορισμένες απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας από τους προμηθευτές, σχετικές με τις αγορές, όπως προκαταβολές προς τους προμηθευτές και χρηματικές εγγυήσεις καταβαλλόμενες σε αυτούς

4 4 Προμηθευτές εσωτερικού και Προμηθευτές εξωτερικού (λογ. 50.00) και (50.01) Στους λογαριασμούς (50.00) και (50.01) παρακολουθούνται: –οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που προέρχονται από αγορές, που πραγματοποιούνται με πίστωση, διαφόρων ειδών από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού αντίστοιχα

5 5 Ελληνικό Δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ. (λογ. 50.01) Στον λογαριασμό (50.01) παρακολουθούνται: –οι υποχρεώσεις της επιχείρησης για αγορές επί πιστώσει που έχει πραγματοποιήσει από το Ελληνικό Δημόσιο ή από τα Ν.Π.Δ.Δ και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις

6 6 Προμηθευτές-εγγυήσεις ειδών συσκευασίας (λογ. 50.04) Στον λογαριασμό (50.04) παρακολουθούνται: –Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση στους προμηθευτές της ως εγγύηση για την κανονική επιστροφή σε αυτούς των ειδών συσκευασίας τα οποία δεν έχουν τιμολογηθεί. Οι εγγυήσεις αυτές θα αποδοθούν στην οικονομική μονάδα ή θα συμψηφισθούν με την οφειλή της όταν επιστραφούν τα είδη συσκευασίας.

7 7 Προκαταβολές σε προμηθευτές (λογ. 50.05) –Με τον λογαριασμό (50.05) ο οποίος είναι προαιρετικός, μπορούν να παρακολουθούνται: διάφορα ποσά τα οποία έχει καταβάλλει η οικονομική μονάδα σε προμηθευτές της ως προκαταβολές για την εκτέλεση παραγγελιών της

8 8 Προκαταβολές σε προμηθευτές (λογ. 50.05) Ο λογαριασμός (50.05) δεν χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για προκαταβολές που αφορούν παραγγελίες πάγιων στοιχείων, με τις οποίες χρεώνονται: –ο λογαριασμός (15.09) «Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων» ή –ο λογαριασμός (32.00) «Παραγγελίες εξωτερικού/ Παραγγελίες πάγιων στοιχείων ή –ο λογαριασμός (50.08) «Προμηθευτές εσωτερικού, λογαριασμός πάγιων στοιχείων»

9 9 Προκαταβολές σε προμηθευτές (λογ. 50.05) Οι προκαταβολές προς τους προμηθευτές είναι δυνατό, αντί να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός (50.05), να φέρονται απευθείας στην χρέωση των κανονικών λογαριασμών των προμηθευτών (50.00)- (50.03).

10 10 Προμηθευτές-παρακρατημένες εγγυήσεις (λογ. 50.06) Στον λογαριασμό (50.06) παρακολουθούνται: –τα ποσά που παρακρατεί η επιχείρηση από τους προμηθευτές της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ως εγγύηση για την καλή λειτουργία των αγαθών που έχει αγοράσει

11 11 Προμηθευτές-παρακρατημένες εγγυήσεις (λογ. 50.06) Ο λογαριασμός (50.06) πιστώνεται με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού (38.00) «Ταμείο». Όταν η εγγύηση επιστραφεί διενεργείται η αντίστροφη εγγραφή. Αν όμως οι εγγυήσεις αυτές έπειτα από υπαιτιότητα του προμηθευτή καταπέσουν μεταφέρονται στον λογαριασμό (81.01.02) «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα/καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών».

12 12 Προμηθευτές-παρακρατημένες εγγυήσεις (λογ. 50.06) Αντί να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός (50.06), είναι δυνατόν οι εγγυήσεις αυτές να φέρονται στους κανονικούς λογαριασμούς των προμηθευτών (50.00)- (50.03).

13 13 Προμηθευτές-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας (λογ. 50.07) Ο λογαριασμός (50.07) μπορεί να χρεώνεται, δυνητικά, αντί του λογαριασμού (28) «Είδη συσκευασίας», με την αξία των επιστρεπτέων στους προμηθευτές ειδών συσκευασίας όταν αυτά έχουν τιμολογηθεί κανονικά. Με την χρησιμοποίηση αυτού του λογαριασμού αποφεύγονται αντιλογισμοί αγορών στο λογαριασμό (28) κάθε φορά που επιστρέφονται είδη συσκευασίας.

14 14 Προμηθευτές-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας (λογ. 50.07) Ο λογαριασμός (50.07) λειτουργεί ως εξής: –Χρεώνεται ο λογαριασμός (50.07), με πίστωση του λογαριασμού (50.00) «Προμηθευτές εσωτερικού» με την αξία που αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο των επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας. –Όταν γίνεται η επιστροφή των ειδών συσκευασίας χρεώνεται ο λογαριασμός (50.00) «Προμηθευτές εσωτερικού» και πιστώνεται ο λογαριασμός (50.07).

15 15 Προμηθευτές-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας (λογ. 50.07) Αν τα επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας δεν είναι σε καλή κατάσταση τότε: – ο λογαριασμός (50.07) θα πιστωθεί με την συνολική αξία των επιστεφόμενων ειδών συσκευασίας και –θα χρεωθεί ο λογαριασμός (50.00) «Προμηθευτές εσωτερικού» με την αξία που έχουν τα επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας όπως αυτά έχουν αποτιμηθεί από τον ίδιο τον προμηθευτή

16 16 Προμηθευτές-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας (λογ. 50.07) Αν τα επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας δεν είναι σε καλή κατάσταση τότε: –με την διαφορά που θα προκύψει θα χρεωθεί ο λογαριασμός (61.98.01) «Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών»

17 17 Προμηθευτές-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας (λογ. 50.07) Αν τα είδη συσκευασίας καταστραφούν πριν γίνει η επιστροφή τους τότε: –θα πιστωθεί ο λογαριασμός (50.07) και –θα χρεωθεί ο λογαριασμός (61.98.01) «Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας»

18 18 Προμηθευτές-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας (λογ. 50.07) Αν η επιχείρηση επιθυμεί να κρατήσει τα είδη συσκευασίας για να τα χρησιμοποιήσει ως δικά της τότε: –θα χρεωθεί ο λογαριασμός (28) «Είδη συσκευασίας» και –θα πιστωθεί ο λογαριασμός (50.07)

19 19 Προμηθευτές εσωτερικού λογαριασμός πάγιων στοιχείων (λογ. 50.08) Στον λογαριασμό (50.08) παρακολουθούνται: –οι προκαταβολές που έχει καταβάλλει η επιχείρηση σε προμηθευτές του εσωτερικού για την παραγγελία παγίων

20 20 Γραμμάτια πληρωτέα (λογ. 51) Στον λογαριασμό (51) παρακολουθούνται: –οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε τίτλους συναλλαγματικών ή σε γραμμάτια βραχυχρόνιας λήξεως

21 21 Γραμμάτια πληρωτέα (λογ. 51) Ο λογαριασμός (51): –πιστώνεται κατά την δημιουργία της υποχρεώσεως, δηλαδή κατά την έκδοση του γραμματίου ή την αποδοχή της συναλλαγματικής και –χρεώνεται κατά την εξόφλησή τους

22 22 Γραμμάτια πληρωτέα (λογ. 51) Αν στα γραμμάτια που παραμένουν άληκτα κατά το τέλος της χρήσεως περιλαμβάνονται τόκοι, μπορούν αυτοί να καταχωρηθούν στους αντίθετους λογαριασμούς: – (51.03) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε ευρώ», –(51.04) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν. και –(51.05) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων επιχειρήσεων»

23 23 Γραμμάτια πληρωτέα (λογ. 51) Για τον χειρισμό των τόκων, το ΕΓΛΣ διακρίνει δύο περιπτώσεις: –Οι τόκοι διαχωρίζονται από το κόστος προμήθειας πάγιων ή κυκλοφορούντων στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση:

24 24 Γραμμάτια πληρωτέα (λογ. 51) Αν τα γραμμάτια λήγουν μέσα στην χρήση κατά την οποία έγιναν αποδεκτά, τότε οι τόκοι καταχωρούνται απευθείας στον λογαριασμό (65.06) «Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων».

25 25 Γραμμάτια πληρωτέα (λογ. 51) Αν τα γραμμάτια λήγουν μετά το τέλος της χρήσεως κατά την οποία έγιναν αποδεκτά, τότε: –οι τόκοι που αναλογούν στην χρονική περίοδο μέχρι την λήξη της χρήσεως καταχωρούνται στον λογαριασμό (65.06) «Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων».

26 26 Γραμμάτια πληρωτέα (λογ. 51) Αν τα γραμμάτια λήγουν μετά το τέλος της χρήσεως κατά την οποία έγιναν αποδεκτά, τότε: –ενώ οι υπόλοιποι που αναλογούν στις υπόλοιπες χρήσεις καταχωρούνται στην χρέωση των αντίθετων λογαριασμών (51.03) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε ευρώ», «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν.» και «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εκδόσεως Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων επιχειρήσεων»

27 27 Γραμμάτια πληρωτέα (λογ. 51) Στο τέλος κάθε μιας από τις επόμενες χρήσεις, οι τόκοι που αντιστοιχούν στην τρέχουσα χρήση : –θα μεταφερθούν από τους αντίθετους αυτούς λογαριασμούς, στην χρέωση του λογαριασμού (65.06) «Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων»

28 28 Γραμμάτια πληρωτέα (λογ. 51) Στην περίπτωση που οι τόκοι περιλαμβάνονται στο κόστος προμήθειας των πάγιων ή κυκλοφοριακών στοιχείων: Αν τα γραμμάτια λήγουν μετά το τέλος της χρήσεως κατά την οποία έγιναν αποδεκτά, τότε: –οι τόκοι που αναλογούν στις επόμενες χρήσεις, δεν καταχωρούνται στην χρέωση των αντίθετων λογαριασμών (51.03), (51.04) ή (51.05) αλλά στο λογαριασμό (36.00) «Έξοδα επόμενων χρήσεων»

29 29 Τράπεζες-λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ.32) Με τον λογαριασμό (32) παρακολουθούνται: –Οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν για την οικονομική μονάδα από βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται από τις τράπεζες. Η ανάπτυξη του λογαριασμού σε δευτεροβάθμιους γίνεται κατά τράπεζα, ενώ το άνοιγμα των τριτοβάθμιων αφήνεται ελεύθερο, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε οικονομικής μονάδας.

30 30 Τράπεζες-λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ.32) Θεωρείται σκόπιμο, η τριτοβάθμια ανάλυση να γίνεται κατά συγκεκριμένη χρηματοδότηση, σε λογαριασμούς που να ανταποκρίνονται προς αυτούς που τηρούνται στις τράπεζες.

31 31 Πιστωτές διάφοροι (λογ. 53) Στον λογαριασμό (53) παρακολουθούνται: –όλες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο από τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 5

32 32 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες (λογ. 53.00) Ο προαιρετικός λογαριασμός (53.00) μπορεί να λειτουργήσει όταν η οικονομική μονάδα έχει λόγους να αποδεσμεύσει τη λογιστικοποίηση της μισθοδοσίας από την καταβολή της. Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται όταν καταβάλλεται η μισθοδοσία στους δικαιούχους υπαλλήλους. Το ΕΓΛΣ ορίζει ότι οι αποδοχές οι οποίες, μέσα σε εύλογο χρόνο, δεν ζητούνται από τους δικαιούχους, μεταφέρονται στον λογαριασμό (53.03) «Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού».

33 33 Παράδειγμα 1 Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» επιβαρύνεται για τον μήνα Μάρτιο 2002 με τα παρακάτω ποσά για την μισθοδοσία του προσωπικού της. Οι Αμοιβές του έμμισθου προσωπικού ανέρχονται σε 30.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό 3.000 ευρώ αφορούν συμμετοχή στο ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο ανήκουν (για ΙΚΑ 1700 και για Επικουρικό ταμείο 300) και 200 ευρώ αφορούν παρακράτηση φόρου για μισθωτές υπηρεσίες. Οι εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

34 34 Παράδειγμα 1(συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού με 30.000 ευρώ (και τον (60.00) Αμοιβές έμμισθου προσωπικού) και

35 35 Παράδειγμα 1(συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (53) Πιστωτές με 26.800 (και τον (53.00) Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (54) Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη με 200 ευρώ (και τον (54.03) Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (55) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί με 2.000 (και τον (55.00) Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 1.700) (και τον (55.02) Επικουρικά Ταμείο με 300)

36 36 Παράδειγμα 1(συνέχεια) Με την καταβολή των αποδοχών η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

37 37 Παράδειγμα 1(συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (53) Πιστωτές με 26.800 (και τον (53.00) Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 26.800 (και τον (38.00) Ταμείο)

38 38 Μερίσματα πληρωτέα (λογ. (53.01) Ο λογαριασμός (53.01) συνδέεται: –με την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας Επομένως ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται: –με τα διανεμόμενα μερίσματα της χρήσεως με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού (88.99) «Κέρδη προς διάθεση»

39 39 Προμερίσματα πληρωτέα (λογ. 53.02) Ο λογαριασμός αυτός συνδέεται: –με την καταβολή προμερισμάτων στους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας Επομένως ο λογαριασμός πιστώνεται: –με το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε να διανεμηθεί ως προμέρισμα στους μετόχους με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού (33.06) «Προμερίσματα»

40 40 Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού (λογ.53.03) Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται: –Με τις αμοιβές που δεν καταβλήθηκαν στο προσωπικό και οφείλονται. Η πίστωση γίνεται με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού (53.00) «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» ή του λογαριασμού (38.00) «Ταμείο» αν η λογιστικοποίηση της μισθοδοτικής κατάστασης είχε γίνει ταμειακώς.

41 41 Ομολογίες πληρωτέες (λογ. 53.04) Ο λογαριασμός (53.04) χρησιμοποιείται από τις Α.Ε. που έχουν εκδώσει ομολογιακά δάνεια. Ο λογαριασμός πιστώνεται με την αξία εξοφλήσεως των ομολογιών που είναι πληρωτέες σύμφωνα με τον πίνακα εξοφλήσεως του δανείου, με αντίστοιχη χρέωση των λογαριασμών (45.00)-(45.05), κατά περίπτωση.

42 42 Τοκομερίδια πληρωτέα (λογ. 53.05) Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται από τις Α.Ε. που έχουν εκδώσει ομολογιακά δάνεια. Πιστώνεται με την αξία των πληρωτέων τοκομεριδίων, κατά την λήξη τους. Οι τόκοι καταχωρούνται στην χρέωση του λογαριασμού (65.00) «Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων».

43 43 Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών (λογ. 53.06) Στον λογαριασμό (53.06) καταχωρούνται: –οι οφειλόμενες δόσεις από συμμετοχές

44 44 Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών (λογ. 53.06) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετοχές καταβάλλονται με δόσεις τότε: –χρεώνεται κατά περίπτωση ο λογαριασμός (18.00) «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ή ο λογαριασμός (18.01) «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» με το συνολικό ποσό της συμμετοχής και –πιστώνονται ο λογαριασμός (38.00) «Ταμείο» με το καταβαλλόμενο τμήμα της αξίας και ο λογαριασμός (53.06) με το οφειλόμενο

45 45 Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων (λογ. 53.07) Στο λογαριασμό (53.07) καταχωρούνται: –οι οφειλόμενες δόσεις από εγγραφές σε έκδοση ομολογιακών δανείων ή άλλων χρεογράφων

46 46 Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων (λογ. 53.07) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αξία των ομολογιών ή των άλλων χρεογράφων καταβάλλεται με δόσεις τότε: –χρεώνεται ο κατάλληλος δευτεροβάθμιος λογαριασμός του (34) Χρεόγραφα» με την συνολική αξία των ομολογιών ή λοιπών χρεογράφων και πιστώνονται ο λογαριασμός (38.00) «Ταμείο» με το καταβαλλόμενο τμήμα της αξίας και ο λογαριασμός (53.07) με το οφειλόμενο

47 47 «Δικαιούχοι αμοιβών» (λογ. 53.08) Ο λογαριασμός (53.08) πιστώνεται: –Με τις οφειλόμενες αμοιβές σε ελευθέρους επαγγελματίες, σε μέλη του Δ.Σ. της οικονομικής μονάδας και σε τρίτους. Συνήθως συλλειτουργεί με τον λογαριασμό (61) «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού».

48 48 Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων (λογ. 53.09) Ο λογαριασμός (53.09) πιστώνεται: –Με τα ποσά χρηματικών εγγυήσεων που καταθέτουν στην οικονομική μονάδα τρίτοι. Δεν καταχωρούνται εγγυήσεις που κατατέθηκαν από προμηθευτές, για τις οποίες προβλέπεται ο λογαριασμός (50.06) «Προμηθευτές- παρακρατημένες εγγυήσεις».

49 49 Λογαριασμοί (53.10)-(53.13) Στους λογαριασμούς αυτούς παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας: –προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ευρώ (λογ. 53.10) και σε Ξ.Ν. (λογ. 53.11) –προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις σε ευρώ (λογ. 53.12) και σε Ξ.Ν. (53.13)

50 50 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους (λογ. 53.14) Ο λογαριασμός χρησιμοποιείται από εταιρίες, εκτός των ανωνύμων για να παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς τους εταίρους της.

51 51 Δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επί πλέον τόκου (λογ. 53.15) Ο λογαριασμός (53.15) χρησιμοποιείται από Α.Ε. που έχουν εκδώσει ομολογιακά δάνεια. Πιστώνεται με ποσά που, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεως του δανείου, παρέχονται στους ομολογιούχους πέρα από τους τόκους των τοκομεριδίων.

52 52 Δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επί πλέον τόκου (λογ. 53.15) Η πίστωση του λογαριασμού (53.15) γίνεται με αντίστοιχη χρέωση: –του λογαριασμού (88.99) «Κέρδη προς διάθεση» αν στους ομολογιούχους παρέχεται και κάποιο μέρισμα και –του λογαριασμού (65.09) «Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου» αν πρόκειται για πρόσθετο τόκο

53 53 Μέτοχοι-αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβέσεως ή μειώσεως του κεφαλαίου (λογ. 53.16) Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται από τις Α.Ε. και πιστώνεται με την αποδιδόμενη στους μετόχους ονομαστική αξία των μετοχών τους σε περίπτωση αποσβέσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

54 54 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (λογ. 53.17 και 53.18) Στους λογαριασμούς αυτούς μεταφέρονται, από τους λογαριασμούς (45.10)-(45.99), οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ (λογ. 53.17) και σε Ξ.Ν. (λογ. 53.18) που έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμες.

55 55 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (λογ. 53.98 και 53.99) Με τους λογαριασμούς αυτούς παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ (λογ. 53.98) και σε Ξ.Ν. (λογ. 53.99) που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλο λογαριασμό της ομάδας 5.

56 56 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (λογ. 54) Στον λογαριασμό (54) παρακολουθούνται: –οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας από φόρους και τέλη, τόσο προς το Ελληνικό Δημόσιο όσο και προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

57 57 Φόρος προστιθέμενης αξίας (λογ. 54.00) Ο Φ.Π.Α επιβαρύνει τον Τελικό Καταναλωτή και όχι την Επιχείρηση Ο Φ.Π.Α αποτελεί απαίτηση της επιχείρησης έναντι του Δημοσίου να της επιστρέψει το φόρο που έχει αυτή καταβάλλει όταν πραγματοποιεί αγορές. Αυτή η απαίτηση συμψηφίζεται με την υποχρέωση της επιχείρησης να αποδώσει στο Δημόσιο το Φ.Π.Α. που εισπράττει από τους πελάτες της όταν πραγματοποιεί πωλήσεις.

58 58 Φόρος προστιθέμενης αξίας (λογ. 54.00) Το Φ.Π.Α. που εισπράττει η επιχείρηση ανήκει στο Δημόσιο και έχει υποχρέωση να τον καταβάλλει. Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού Φ.Π.Α. δείχνει απάίτηση της επιχείρησης βραχυπρόθεσμη. Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού Φ.Π.Α. δείχνει το ποσό του φόρου που έχει υποχρέωση η επιχείρηση να αποδώσει στο Δημόσιο.

59 59 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών (λογ. 54.07) Ο λογαριασμός πιστώνεται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού με τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως. Ο λογαριασμός αυτός εξισώνεται με την μεταφορά του υπολοίπου του στον λογαριασμό (54.08) «Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος».

60 60 Λογαριασμός εκαθαρίσσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος (λογ. 54.08) Ο λογαριασμός αναφέρεται στην δήλωση φόρου εισοδήματος των Α.Ε. Στο λογαριασμό αυτό συγκεντρώνονται, μεταφερόμενα από άλλους λογαριασμούς, ποσά που επηρεάζουν την ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος της Α.Ε. ώστε να προκύψει η σχέση της οικονομικής μονάδας με το δημόσιο, από το φόρο αυτό.

61 61 Ασφαλιστικοί οργανισμοί (λογ. 55) Με τον λογαριασμό αυτό παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς τα διάφορα ταμεία και λοιπούς οργανισμούς ασφαλίσεως του προσωπικού. Οι διάφοροι, κατά ασφαλιστικό φορέα, δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί που προβλέπονται, πιστώνονται με τα οφειλόμενα από κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές ποσά και χρεώνονται με τις καταβολές που γίνονται για εξόφληση.

62 62 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (λογ. 56) Στο λογαριασμό (56) εμφανίζονται: –τα έσοδα της επόμενης χρήσης που προεισπράττονται και –τα έξοδα πληρωτέα της χρήσεως τα οποία αν και δεδουλευμένα δεν υπάρχει υποχρέωση εξόφλησής τους στην κλειόμενη χρήση

63 63 Έσοδα επόμενων χρήσεων λογ. (56.00) Στον λογαριασμό αυτό μεταφέρονται, με χρέωση των λογαριασμών εσόδων της ομάδας 7, ποσά που είχαν καταχωρηθεί σε αυτούς ενώ αφορούν την επόμενη ή τις επόμενες χρήσεις.

64 64 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) (λογ. 56.01) Στον λογαριασμό (56.01) καταχωρούνται: –Διάφορα έξοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση αλλά δεν πληρώνονται μέσα σε αυτή και σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις δεν είναι στο τέλος της χρήσεως απαιτητά από τους δικαιούχους. Γι αυτό το λόγο δεν κρίνεται σκόπιμο ή ορθό να φέρονται σε πίστωση των οικείων λογαριασμών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να καταχωρούνται στο λογαριασμό (56.01) «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα».

65 65 Αγορές υπό τακτοποιήση (λογ.56.02) Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται αντί του λογαριασμού (50) «Προμηθευτές», σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει παραλάβει αγαθά που αγοράσθηκαν και για διάφορους λόγους δεν έχει παραλάβει ακόμα τα παραστατικά έγγραφα της αγοράς. Η πίστωση γίνεται με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού της ομάδας 2, στον οποίο καταχωρείται η αξία των αγαθών.

66 66 Αγορές υπό τακτοποιήση (λογ.56.02) Κατά την λήψη των τιμολογίων και λοιπών εγγράφων, ο λογαριασμός χρεώνεται με πίστωση των προμηθευτών ή των χρηματικών διαθεσίμων ή των γραμματίων πληρωτέων ανάλογα με τον τρόπο διακανονισμού της αγοράς.

67 67 Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό (λογ. 56.03) Όταν στο τέλος της χρήσεως, οι πελάτες της οικονομικής μονάδας δικαιούνται να λάβουν εκπτώσεις των οποίων το ύψος δεν είναι γνωστό ακριβώς ώστε να εκδοθούν τα σχετικά πιστωτικά τιμολόγια, πραγματοποιείται εγγραφή με την οποία χρεώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων (λογαριασμοί 73-73) και αντί να πιστωθούν οι πελάτες πιστώνεται προσωρινά ο λογαριασμός (56.03).

68 68 Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακανονισμό (λογ. 56.03) Οι εκπτώσεις αυτές, όταν οριστικοποιηθούν κατά την επόμενη χρήση, μεταφέρονται από τον λογαριασμό (56.03) στην πίστωση του λογαριασμού (30) «Πελάτες».


Κατέβασμα ppt "1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομάδα 5η Με τους λογαριασμούς της πέμπτης ομάδας παρακολουθούνται: –οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google