Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
Λογιστική Διαθεσίμων

2 Διαθέσιμα Έννοια Χαρακτηριστικά Κατηγορίες Σημασία Εσωτερικός έλεγχος
Απογραφή

3 Έννοια και χαρακτηριστικά διαθεσίμων
Διαθέσιμα είναι τα χρηματικά μέσα και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της μια επιχείρηση Διαθέσιμα θεωρούνται τα στοιχεία του ενεργητικού που μπορούν να μετατραπούν αμέσως και ασφαλώς σε χρηματικά μέσα

4 Κατηγορίες διαθεσίμων
Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ τα διαθέσιμα διακρίνονται σε: Χρηματικά μέσα Μετρητά Επιταγές ημέρας Εντολές πληρωμής υπέρ της επιχείρησης Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια Δεδουλευμένο και απαιτητό πόσο τόκων από ομολογίες, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου Σύμφωνα με τα ΔΛΠ τα διαθέσιμα διακρίνονται σε: Στοιχεία ισοδύναμα των χρηματικών μέσων Αφορούν καταθέσεις και τίτλους που μετατρέπονται αμέσως και ασφαλώς σε μετρητά

5 Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις όψεως είναι τα χρηματικά ποσά που έχουν κατατεθεί σε μία τράπεζα από μία επιχείρηση σε λογαριασμό όψεως Με την κατάθεση αυτή η επιχείρηση αποκτά μπλοκ επιταγών και μπορεί να πραγματοποιεί τις πληρωμές της, μέσω της τράπεζας, με την έκδοση επιταγών Ο λογαριασμός καταθέσεις όψεως: Χρεώνεται με τις επιταγές που κατατίθενται σε αυτόν Πιστώνεται με τις επιταγές όψεως που εκδίδει η επιχείρηση υπέρ τρίτων και εισπράττονται από αυτούς Περιοδικά, η επιχείρηση παίρνει αντίγραφο του λογαριασμού από την τράπεζα και προχωρά στη συμφωνία του.

6 Καταθέσεις προθεσμίας
Είναι συνήθως τρίμηνης, εξάμηνης, ετήσιας ή μεγαλύτερης διάρκειας Θεωρούνται διαθέσιμα όταν είναι δυνατή η ανάληψη τους πριν από τη λήξη τους

7 Σημασία διαθεσίμων Καθοριστικός ρόλος στη διαμόρφωση της ρευστότητας και κατ’επέκταση της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων Γεφυρώνει τον ετεροχρονισμό μεταξύ ταμειακών εισροών και ταμειακών εκροών

8 Λογαριασμοί διαθεσίμων
38.00 Ταμείο 38.02 Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη 38.03 Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 38.04 Καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ 38.05 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 38.06 Καταθέσεις προθεσμίας σε Ξ.Ν.

9 Εσωτερικός έλεγχος διαθεσίμων
Τα σημαντικότερα μέτρα εσωτερικού έλεγχου διαθεσίμων είναι τα ακόλουθα: Τα καθήκοντα του ταμία διαχωρίζονται από αυτά του λογιστή Οι εισπράξεις και οι πληρωμές γίνονται μετά από εντολή της οικονομικής διεύθυνσης και του λογιστηρίου Τα ποσά των εισπράξεων και των πληρωμών της ημέρας πρέπει να συμφωνούν με αυτά των εντολών του λογιστηρίου προς τον ταμία (συμφωνία ταμείου) Οι πληρωμές γίνονται με έκδοση επιταγών, ενώ οι εισπράξεις κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως αυθημερόν Οι πληρωμές μικροεξόδων γίνεται από το μικρό ταμείο Το σύνολο των διαθεσίμων απογράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα Το υπόλοιπο του λογαριασμού καταθέσεων όψεως επαληθεύεται συχνά με την κατάρτιση της κατάστασης τραπεζικής συμφωνίας

10 Επαλήθευση λογαριασμού καταθέσεις όψεως
Οι αναλήψεις και καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό όψεως καταχωρούνται από την επιχείρηση στο λογαριασμό Καταθέσεις όψεως σε ευρώ Οι ίδιες συναλλαγές καταχωρούνται από την τράπεζα στον αντίστοιχο λογαριασμό της Καταθέσεις (ή καταθέτες) όψεως Οι καταθέσεις στους δυο λογαριασμούς είναι παράλληλες, αλλά δεν είναι συνήθως ταυτόχρονες, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα των δυο λογαριασμών να μην συμφωνούν σε μια δεδομένη στιγμή

11 Επαλήθευση λογαριασμού καταθέσεις όψεως
Ποιο από τα δυο υπόλοιπα δείχνει το ποσό των καταθέσεων όψεως που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για πληρωμές ? Η έλλειψη συμφωνίας ανάμεσα στα υπόλοιπα των δυο λογαριασμών οφείλεται στο ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί δεν είναι ενημερωμένοι με όλα τα λογιστικά γεγονότα που αφορούν τις καταθέσεις όψεως Πως επαληθεύεται η ορθότητα του Καταθέσεις όψεως σε ευρώ ? Μέσω της πλήρης ενημέρωσης του 38.03, η οποία διέρχεται 3 σταδία Εντοπισμό των αιτιών της διαφοράς ανάμεσα στα υπόλοιπα των δυο λογαριασμών Εξωλογιστικη συμφωνία των υπολοίπων των δυο λογαριασμών με την κατάρτιση της κατάστασης τραπεζικής συμφωνίας Προσαρμογή του υπολοίπου του λογαριασμού στα δεδομένα της κατάστασης τραπεζικής συμφωνίας

12 Αιτίες διαφοράς των λογαριασμών
Η επιχείρηση καταλογίζει κάθε έκδοση επιταγής όψεως ως πληρωμή από τον λογαριασμό όψεως ενώ η εκκαθάριση από τη τράπεζα απαιτεί πολλές φορές κάποιο χρονικό διάστημα. Καταθέσεις που έχουν περαστεί στα βιβλία της επιχείρησης αλλά όχι στα βιβλία της τράπεζας Καταθέσεις στο λογαριασμό όψεως της επιχείρησης από τρίτους που δεν έχουν ακόμα καταλογιστεί από την επιχείρηση στα βιβλία της Ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών από και προς τον λογαριασμό της επιχείρησης Έξοδα λογαριασμού καταλογιζόμενα από την τράπεζα Καταλογισμός δουλεμένων τόκων επί του λογαριασμού όψεως Επιστροφή απλήρωτων επιταγών από την τράπεζα εξαιτίας ανεπαρκούς υπολοίπου του λογαριασμού ή για άλλους λόγους. Λάθη είτε της τράπεζας είτε της επιχείρησης

13 Επαλήθευση λογαριασμού καταθέσεις όψεως - Κατάσταση Τραπεζικής Συμφωνίας
Η Κατάσταση Τραπεζικής Συμφωνίας έχει ως σκοπό να συμφωνήσει το υπόλοιπο του λογαριασμού ‘Καταθέσεις Όψεως’ της επιχείρησης με το αντίστοιχο της Τράπεζας Η Κατάσταση Τραπεζικής Συμφωνίας μπορεί να καταρτιστεί ξεκινώντας είτε από το λογαριασμό καταθέσεων όψεως της επιχείρησης είτε από το αντίγραφο του λογαριασμού που η τράπεζα στέλνει στην επιχείρηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα

14 Κατάσταση Τραπεζικής Συμφωνίας από το Λογαριασμό Καταθέσεις Όψεως
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ XΧΧ πλέον: Τα Ποσά Που Εισπράχθηκαν από την τράπεζα και δεν Καταχωρήθηκαν Στα Βιβλία Της Επιχείρησης ΧΧΧ Σφάλματα που προκάλεσαν μείωση του υπόλοιπου ΧΧΧ μείον: Πληρωμές που δεν καταλογίστηκαν στα βιβλία (ΧΧΧ) Τα Έξοδα Του Λογαριασμού (ΧΧΧ) Αξία Ακάλυπτων Επιταγών που Επιστρέφονται (ΧΧΧ) Σφάλματα Που Προκάλεσαν Αύξηση Του Υπολοίπου (ΧΧΧ) ίσον: ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΧΧ

15 Κατάσταση Τραπεζικής Συμφωνίας από το Αντίγραφο του Λογαριασμού Καταθέτες Όψεως
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΧΧΧ πλέον: Ποσά που κατέθεσε η επιχείρηση και τα οποία η τράπεζα δεν καταχώρησε ακόμα στο λογαριασμό της ΧΧΧ Σφάλματα που προκάλεσαν μείωση του υπόλοιπου ΧΧΧ μείον: Αξία επιταγών που εκδόθηκαν από την επιχείρηση και που δεν καταλογίστηκαν στο λογαριασμό της (ΧΧΧ) Σφάλματα που προκάλεσαν αύξηση του υπόλοιπου (ΧΧΧ) ίσον: ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΧΧ

16 Λογιστική Τακτοποίηση
Μετά την κατάσταση τραπεζικής συμφωνίας πρέπει να γίνουν οι εγγραφές διόρθωσης των διαφορών

17 Απογραφή διαθεσίμων Σε επιχειρήσεις με συστήματα αυστηρού εσωτερικού έλεγχου τα χρηματικά μέσα σε ευρώ απογράφονται καθημερινά με την συμφωνία ταμείου Αν δεν γίνεται συμφωνία ταμείου τότε στο τέλος της χρήσης υπόκεινται σε φυσική απογραφή δηλαδή αναγνωρίζονται και μετά μετριόνται Τα χρηματικά μέσα σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται στο τέλος της χρήσης. Η αποτίμηση τους γίνεται στην τρέχουσα τιμή αγοράς του ξένου νομίσματος από την τράπεζα που ισχύει την ημέρα της απογραφής Αν κατά την αποτίμηση προκύψουν χρεωστικές ή πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σύμφωνα με το ΕΓΛΣ στη χρέωση του (χρεωστικές) Συναλλαγματικές διαφορές ή στην πίστωση του Λοιπές έκτακτες προβλέψεις. Και στις δυο περιπτώσεις ενημερώνεται ο λογαριασμός σε ξένο νόμισμα π.χ Ταμείο σε ξένο νόμισμα

18 Απογραφή διαθεσίμων Οι καταθέσεις όψεως σε ευρώ απογράφονται είτε καθημερινά είτε μια φορά στο τέλος της χρήσης με την κατάσταση τραπεζικής συμφωνίας Το νέο ενημερωμένο υπόλοιπο τους δείχνει το ύψος των καταθέσεων που βρίσκεται πράγματι στην κυριότητα της επιχείρησης κατά την ημέρα της απογραφής Οι καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται στην τρέχουσα τιμή αγοράς του ξένου νομίσματος από την τράπεζα που ισχύει την ημέρα της απογράφης Αν κατά την αποτίμηση προκύψουν χρεωστικές ή πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σύμφωνα με το ΕΓΛΣ στη χρέωση του (χρεωστικές) Συναλλαγματικές διαφορές ή στην πίστωση του Λοιπές έκτακτες προβλέψεις. Και στις δυο περιπτώσεις ενημερώνεται ο λογαριασμός σε ξένο νόμισμα π.χ Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.


Κατέβασμα ppt "Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google