Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Ενημερωμένοι Πολίτες = Ασφαλείς Πολίτες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Ενημερωμένοι Πολίτες = Ασφαλείς Πολίτες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Ενημερωμένοι Πολίτες = Ασφαλείς Πολίτες

2 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων - Η ανησυχία των π ολιτών - Η π ληθώρα π ηγών ακτινοβολίας - Η ανάγκη έγκυρης και αξιό π ιστης ενημέρωσης Αιτία Διεθνής Εμπειρία - Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων στην Ιταλία

3 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Η ανά π τυξη ενός δικτύου – π ου καλύ π τει όλη τη χώρα – – π ου καλύ π τει όλη τη χώρα – με σκο π ό την συνεχή μέτρηση και καταγραφή των ε π ι π έδων των ηλεκτρομαγνητικών π εδίων. Με μετρήσεις π ου διεξάγονται σε 24 ωρη βάση καταγράφοντας το σύνολο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας α π ό διάφορες π ηγές, ό π ως κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεο π τικών σταθμών, π ηγές, ό π ως κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεο π τικών σταθμών, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ κ. λ.π κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ κ. λ.π Μηχανισμός

4 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Προστασία των π ολιτών με : Α. Συνεχή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων για ασφαλή έκθεση του κοινού και Β. Άμεση και έγκυρη ενημέρωση αρμόδιων φορέων και κοινού για τα α π οτελέσματα των φορέων και κοινού για τα α π οτελέσματα των μετρήσεων ( μέσω Internet) Στόχος

5 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Ο συνεχής έλεγχος π ραγματο π οιείται μέσω ενός διασυνδεδεμένου δικτύου. Στο δίκτυο υπάρχουν : ενός διασυνδεδεμένου δικτύου. Στο δίκτυο υπάρχουν : Α. σταθεροί, Β. κινητοί και Β. κινητοί και Γ. φορητοί σταθμοί μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Πώς;

6 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Η / Υ ε π εξεργάζονται τις μετρούμενες τιμές που π ροβάλλονται σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα με τη μορφή α π λών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά γεωγραφική π εριοχή. Πώς;

7 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Οργάνωση & Παρακολούθηση : Συντονισμός : ΥΜΕ Χρηματοδότηση : ΕΕΤΤ Τεχνικές Α π αιτήσεις : ΕΕΑΕ Λειτουργία : ΕΕΑΕ Αρμοδιότητες

8 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Εθνικό Δίκτυο : Στήριξη από ΥΜΕ, ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ Τεχνική Αξιο π ιστία : Δια π ίστευση ΕΕΑΕ ως π ρος ΕΝ /ISO 17025:2005 ( Διεθνές π ρότυ π ο π ου θέτει τις α π αιτήσεις για την ικανότητα διενέργειας αξιό π ιστων μετρήσεων και δοκιμών ) Αξιοπιστία

9 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Πανελλαδική κάλυψη μέσω 1000, π ερί π ου, σταθμών μέτρησης : 70% σταθεροί, 30% κινητοί και 30% κινητοί και 5 φορητοί σταθμοί μέτρησης. Εύρος δικτύου - εκτίμηση

10 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Δημόσια Διαβούλευση : 1 μήνας α π ό Ανακοίνωση Ψήφιση Ν / Σ : 2-3 μήνες α π ό π έρας Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδιασμός – Ανά π τυξη - Πειραματική λειτουργία : 2009 - 2010 Πλήρης λειτουργία : 2010-2011 Κόστος Ανά π τυξης : 4 εκ. ευρώ ( ΕΣΠΑ, ΕΕΤΤ ) Χρονοδιάγραμμα – Κόστος

11 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Ενημερωμένοι Πολίτες = Ασφαλείς Πολίτες

12 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Η Σύσταση του Συμβουλίου των Ευρω π αϊκών Κοινοτήτων της 12 ης Ιουλίου 1999 " Περί του π εριορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά π εδία (0Hz-300GHz)" (1999/519/EK). Οδηγία ICNIRP - Διεθνούς Ε π ιτρο π ής Προστασίας α π ό τη Μη - Ιονίζουσα Ακτινοβολία : Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Κριτήρια Μετρήσεων Α’

13 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Ν 3431/06 " Περί ηλεκτρονικών ε π ικοινωνιών και άλλες διατάξεις " μειώνει τα όρια κατά 30% α π ό εκείνα π ου ορίζει η Ευρω π αϊκή Σύσταση και οι διεθνείς οδηγίες και θεωρούνται α π ό τα π λέον αυστηρά της Ευρώ π ης. Ε π ι π ρόσθετα, καθορίζει ελάχιστη α π όσταση α π ό χώρους ευ π αθών ομάδων ( σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία ), εντός της ο π οίας τα όρια εκ π ομ π ής των κατασκευών κεραιών μειώνονται κατά 10% ε π ι π λέον και π εριορίζονται μόλις στο 60% εκείνων π ου ισχύουν στην Ευρω π αϊκή Ένωση. Κριτήρια Μετρήσεων Β’

14 Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Διεθνής Εμπειρία - Όρια ΓΑΛΛΙΑ ΝΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΝΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΑΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΝΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑΝΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΟΧΙ ΙΤΑΛΙΑΝΑΙ ΣΛΟΒΕΝΙΑΝΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΝΑΙ ΛΕΤΟΝΙΑΝΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΝΑΙ ΤΣΕΧΙΑΝΑΙ ΔΑΝΙΑΝΑΙ ΒΕΛΓΙΟΟΧΙ Εφαρμόζει τα όρια της Σύστασης 1999/519/EC Σε μερικές περιπτώσεις εφαρμόζει μικρότερα όρια. Έχει λεπτομερή νομοθεσία εξειδίκευσης των ορίων σε ειδικές περιπτώσεις και έχει αναπτύξει ειδικές προσεγγίσεις σε θέματα μετρήσεων. Συμπληρωματικά εφαρμόζει και κάποια επίπεδα εκπομπών που βασίζονται σε όρια του ICNIRP Έχει και «δικά της» όρια για συναγερμούς. Από το 2001 εφάρμοσε την γενική αρχή ότι τα όρια ισχύος είναι το ½ αυτών της Σύστασης 1999/519/EC Έχει και «τοπικά» όρια για συναγερμούς. Υπερβαίνει τα όρια της Σύστασης.

15 Λοιπές Διατάξεις Λοιπές Διατάξεις - Θέματα ενδιαφέροντος ΕΕΤΤ σχετικά με: Εκχώρηση Συχνοτήτων. Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων ΕΕΤΤ. Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης ΕΕΤΤ. Διατάξεις σχετικές με καθορισμό παραβόλων, προστίμων ΕΕΤΤ. - Διατάξεις ενδιαφέροντος δορυφορικού ραδιοφάσματος


Κατέβασμα ppt "Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Ενημερωμένοι Πολίτες = Ασφαλείς Πολίτες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google