Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL IMPERFECTO.  Todas las formas verbales que indican tiempo pasado están caracterizadas por el aumento, que precede a la raíz.  El aumento puede ser.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL IMPERFECTO.  Todas las formas verbales que indican tiempo pasado están caracterizadas por el aumento, que precede a la raíz.  El aumento puede ser."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL IMPERFECTO

2  Todas las formas verbales que indican tiempo pasado están caracterizadas por el aumento, que precede a la raíz.  El aumento puede ser de dos tipos:  Silábico: Se añade una ε- y lo tienen los verbos que comienzan por consonante. λ ύ ω  ἐ λυ- βασιλε ύ ω  ἐ βασ ί λευ-  Temporal: Se alarga la vocal inicial de la raíz. ἀ κο ύ ω  ἠ κο ύ - ο ἰ κ ί ζω  ᾠ κ ί ζ-

3  Si el verbo comienza por ρ, se duplica la consonante además de recibir ε ῥί πτω  ἔ ρριπτ-  Si el verbo es compuesto, el aumento se inserta entre el preverbio y la raíz. προσβ ά λλω  προσ έ βαλλ-  Si el preverbio acaba por vocal, ésta se elide (salvo con περ ί y ἀ μφ ί ) ἀ ποβα ί νω  ἀ π έ βαιν- περιτρ έ χω  περι έ τρεχ-

4 Pon aumento a las siguientes formas verbales. ἄ ρχω ἐ ργ ά ζομαι βασιλε ύ ωκαταλε ί πω δι ώ κωφα ί νω συμβουλε ύ ωδιαφθε ί ρω προστ ά ττωστρατε ύ ω

5 VOZ ACTIVA SINGULARPLURAL 1ªο-νο-νο-μεν 2ªε-ςε-ςε-τε 3ªεο-νο-ν VOZ MEDIO-PASIVA SINGULARPLURAL 1ªo-μηνο-μεθα 2ªε-σο>ουε-σθε 3ªε-τοο-ντο

6 Aumento + Raíz de presente + desinencias secundarias VOZ ACTIVAVOZ MEDIO-PASIVA SING 1ª ἔ -λυ-ον ἐ -λυ- ό μην 2ª ἔ -λυ-ες ἐ -λ ύ -ου (<* ἐ λ ύ εσο) 3ª ἔ -λυ-ε ἐ -λ ύ -ετο PLU 1ª ἐ -λυ- ό μεν ἐ -λυ- ό μεθα 2ª ἐ -λ ύ -ετε ἐ -λ ύ -εσθε 3ª ἔ -λυ-ον ἐ -λ ύ -οντο

7 SINGULARPLURAL 1ª ἦνἦν ἦ μεν 2ª ἦ σθα ἦ τε 3ª ἦνἦν ἦ σαν

8 Pon en imperfecto las siguientes formas del presente. FORMA EN PRESENTE Ο ἰ κε ῖ τεANÁLISIS FORMA EN IMPERFECTO α ἰ σθ ά νονται σ ύ μβα ί νει ἐ ρωτ ῶ μεν ἔ χουσιν ἔ στ ί


Κατέβασμα ppt "EL IMPERFECTO.  Todas las formas verbales que indican tiempo pasado están caracterizadas por el aumento, que precede a la raíz.  El aumento puede ser."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google