Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επισκέψεις Μελέτης για Στελέχη της Εκπαίδευσης Γνωρίζοντας από κοντά τις Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επισκέψεις Μελέτης για Στελέχη της Εκπαίδευσης Γνωρίζοντας από κοντά τις Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επισκέψεις Μελέτης για Στελέχη της Εκπαίδευσης Γνωρίζοντας από κοντά τις Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές

2 Τι είναι η Επίσκεψη Μελέτης σύντομη επίσκεψη διάρκειας 3 έως 5 ημερών σε Ευρωπαϊκή χώρα Ευρωπαίοι συμμετέχοντες : μικρή ομάδα (10-15 ατόμων ) πρόσωπα με σημαντικές εκπαιδευτικές αρμοδιότητες σε τοπικό - περιφερειακό - εθνικό επίπεδο θεματικά κατηγοριοποιημένη συντονίζεται από την Εθνική Μονάδα ( ΙΚΥ ) σε εθνικό επίπεδο και τον Cedefop σε ευρωπαϊκό

3  Η ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης  Η προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας της εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης των συμμετεχουσών χωρών

4 Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν Πρόσωπα από όλους τους τομείς του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης με αρμοδιότητες για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και εμπειρογνωμοσύνη. με τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές» της γνώσης που θα αποκομίσουν μέσω της συμμετοχής τους στην Επίσκεψη Μελέτης

5 Κατηγορίες επιλέξιμων υποψηφίων εκπρόσωποι τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, διευθυντές ιδρυμάτων / κέντρων / φορέων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, διευθυντές κέντρων συμβουλευτικής, διευθυντές κέντρων επικύρωσης ή πιστοποίησης, επικεφαλής τμημάτων, διευθυντές σχολείων, επιμορφωτές εκπαιδευτικών, επιθεωρητές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, εκπρόσωποι δικτύων και ενώσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι παιδαγωγικής καθοδήγησης εκπρόσωποι εκπαιδευτικών υπηρεσιών, γραφείων εργασίας ή κέντρων καθοδήγησης, διευθυντές προσωπικού, διευθυντές εκπαίδευσης εταιριών, εκπρόσωποι εμπορικών / βιομηχανικών / τεχνικών επιμελητηρίων, εκπρόσωποι ενώσεων εργοδοτών, εκπρόσωποι δευτεροβάθμιων (π.χ. ΟΛΜΕ) και τριτοβάθμιων (π.χ. ΑΔΕΔΥ) συνδικαλιστικών οργανώσεων, ιδιοκτήτες/ διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ερευνητές (σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση)

6 Ποιοι δεν είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι  Όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή σε οποιαδήποτε άλλη μεγάλης χρονικής διάρκειας υπηρεσιακή άδεια ( π. χ. ανατροφής )  Όσοι έχουν συμμετάσχει σε Επίσκεψη Μελέτης κατά την προηγούμενη διετία ( σχολικά - ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012)  Όσοι δεν υποβάλλουν σαφή περιγραφή της θέσης που κατέχει την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ( π. χ. υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης )

7 Δραστηριότητες των συμμετεχόντων στη διάρκεια της Επίσκεψης Μελέτης  Διερευνούν την εφαρμογή εκπ / κών πρακτικών στο πλαίσιο της θεματολογίας της Επίσκεψης  Επισκέπτονται εκπ / κούς οργανισμούς  Συζητούν με ομολόγους τους  Συζητούν με μαθητές - σπουδαστές  Αναπτύσσουν επαγγελματικές επαφές και δίκτυα  Εφοδιάζονται με υλικό  Αποκτούν διαπολιτισμικές εμπειρίες

8 Θεματολογία Επισκέψεων Επιλέγουμε την Επίσκεψη με κριτήρια το θέμα στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο, Την Ευρωπαϊκή χώρα όπου πραγματοποιείται, τη γλώσσα εργασίας της Επίσκεψης, τη χρονική περίοδο στην οποία διοργανώνεται

9

10

11

12 Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων ( α )

13 Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων ( β )

14 Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων ( γ )

15 Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων ( δ )

16 Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων ( ε )

17 Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων ( στ )

18 Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων ( ζ )

19 Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων ( η )

20 Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων ( θ )

21 Σημαντικοί Χρονικοί σταθμοί Υποβολή αιτήσεων έως έως την 30 η Μαρτίου 2012 (12μμ) για επισκέψεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από 1/9/2012 έως 28/2/2013 Υποβολή αιτήσεων από την23 η Ιουλίου 2012 έως την 12 η Οκτωβρίου 2012 για επισκέψεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από 1/3/2013 έως 30/6/2013

22 Βήματα για την υποβολή συμμετοχής 1. Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα http://studyvisits.cedefop.europa.eu και διαβάζουμε τον ηλεκτρονικό κατάλογο των Ε. Μ. 2. Επιλέγουμε έως 4 Επισκέψεις που μας ενδιαφέρουν 3. Συμπληρώνουμε και υποβάλλουμε ηλεκτρονικά την αίτηση 4. συμμετοχής ( μετά παίρνουμε μήνυμα με όνομα και κωδικό χρήστη ) 5. Εκτυπώνουμε την αίτηση και τη στέλνουμε ταχυδρομικά στην Εθνική Μονάδα (( Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, Αθήνα, ΤΚ 11742)  Η αίτηση : α ) σε έντυπη μορφή, β ) να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντος και την πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου ιδρύματος ή φορέα στον οποίο αυτός υπηρετεί, καθώς και την πρωτότυπη σφραγίδα του ιδρύματος ή του φορέα

23 Συνοδευτικά υποβάλλουμε  Τη σελίδα του καταλόγου με την περιγραφή της / των επιλεγμένης /- ων Επίσκεψης /- εων Μελέτης  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  Αντίγραφο τίτλου ή πτυχίου που αποδεικνύει την καλή γνώση της γλώσσας εργασίας της / των επιλεγμένης /- ων Επίσκεψης /- εων Μελέτης ( Β 2)  Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας στην οποία να περιγράφεται με ακρίβεια και σαφήνεια η θέση που κατέχει ο υποψήφιος κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης

24 Κριτήρια επιλογής - προτεραιότητες  Να περιγράφεται με σαφήνεια η πολλαπλασιαστική δράση του προσώπου - ιδρύματος με συγκεκριμένους τρόπους διάδοσης των αποτελεσμάτων  Να δηλώνεται η σαφής σύνδεση μεταξύ των επαγγελματικών του / της δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων του ιδρύματος προέλευσής του / της, και του περιεχομένου της προβλεπόμενης επίσκεψης μελέτης

25 Προσεκτική απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις  a. What are your area of work and the type of responsibilities you exercise in relation to the themes of the visits you have selected?  b. Why do you want to participate in the study visits you have selected?  c. How will your participation in the study visit contribute to your professional development? How would your organisation benefit from it?  d. How do you plan to disseminate the knowledge and experience you will acquire during your study visit?

26 Η συνολική κοινοτική επιχορήγηση για Επισκέψεις Μελέτης ανέρχεται κατ ’ ανώτατο όριο στα 1.500 ευρώ και καλύπτει έως και το 100% των δαπανών ταξιδίου ( εισιτήρια οικονομικής θέσης ) και των δαπανών διαβίωσης Κοινοτική επιχορήγηση

27 ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣΗμερήσια αποζημίωση (ανώτατο ποσό) ATΑυστρία162 BEΒέλγιο153 BGΒουλγαρία99 CHΕλβετία234 CYΚύπρος135 CZΔημοκρατία της Τσεχίας135 DEΓερμανία144 DKΔανία207 EEΕσθονία117 ESΙσπανία153 FIΦιλανδία189 FRΓαλλία180 GBΜεγάλη Βρετανία207 HRΚροατία144 HUΟυγγαρία126 IEΙρλανδία171 ISΙσλανδία162 ITΙταλία171 LIΛιχτενστάιν234 LTΛιθουανία117 LUΛουξεμβούργο153 LVΛετονία117 MTΜάλτα126 NLΟλλανδία162 NOΝορβηγία234 PLΠολωνία117 PTΠορτογαλία135 ROΡουμανία108 SEΣουηδία189 SIΣλοβενία144 SKΣλοβακία126 TRΤουρκία126 Πίνακας αποζημιώσεων δαπανών διαβίωσης ( ανώτατο όριο –2012)

28 ΙΚΥ Μαρία Παναγιάρη, τηλ. 210 3726398 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

29 Ενδεικτικά θέματα 2012 – 13 (1) 1 41 Implementing and evaluating sustainable quality management systems in schools EN Germany 24/09/12 - 28/09/12 162 Developing learners’ potential for the 21st century global economy EN United Kingdom 04/03/13 - 08/03/13 169 The teaching profession, teacher education and basic education EN Finland 18/03/13 - 22/03/13 51 Continuous training of teachers and ongoing professional development of teachers and trainers EN Norway 18/02/13 - 22/02/13

30 Ενδεικτικά θέματα 2012 – 13 (2) 172 Teachers training for improving learners’ literacy and numeracy EN Ireland 12/03/13 - 15/03/13 54 Management in education - Järfälla model EN Sweden 22/10/12 - 26/10/12 57 Innovative approaches to learning and teaching languages for 4 to 16 year olds EN United Kingdom 24/09/12 - 26/09/12 58 Language learning and intercultural understanding in primary education EN United Kingdom 24/09/12 - 28/09/12

31 197 Regional and local innovation in secondary schools through ICT EN Denmark 06/03/13 - 08/03/13 216 Education for active citizenship and sustainable development in schools EN Ireland 23/04/13 - 26/04/13 83 How to promote entrepreneurial learning and creativity in schools for the 21st century EN Sweden 15/10/12 - 19/10/12 226 Outdoor science: using the natural world for teaching science EN United Kingdom 18/03/13 - 22/03/13 101 Promoting education and training opportunities for learners from disadvantaged backgrounds EN United Kingdom 07/11/12 - 09/11/12 Ενδεικτικά θέματα 2012 – 13 (3)

32

33 Ακολουθούν στιγμιότυπα από Επισκέψεις Μελέτης


Κατέβασμα ppt "Επισκέψεις Μελέτης για Στελέχη της Εκπαίδευσης Γνωρίζοντας από κοντά τις Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google