Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο προγραμματισμός είναι η πρώτη λειτουργία του μάνατζμεντ. Έχει μελλοντοστρεφή χαρακτήρα, προσφέρει κατεύθυνση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο προγραμματισμός είναι η πρώτη λειτουργία του μάνατζμεντ. Έχει μελλοντοστρεφή χαρακτήρα, προσφέρει κατεύθυνση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο προγραμματισμός είναι η πρώτη λειτουργία του μάνατζμεντ. Έχει μελλοντοστρεφή χαρακτήρα, προσφέρει κατεύθυνση σε ολόκληρο τον οργανισμό και η σημασία του είναι καθοριστική. Χωρίς σωστό προγραμματισμό: σπατάλη πόρων-κόπου-φήμης. Ο συστηματικός προγραμματισμός αποτελεί «βασική απαίτηση του ΜΟΠ».

3 Γιατί γίνεται ο προγραμματισμός; Σημαίνει: Αξιολόγηση του παρελθόντος και του παρόντος προκειμένου να εξασφαλισθεί το καλύτερο δυνατό μέλλον Καθορισμός της πιο καταλληλότερης και συνετής πορείας δράσης. Εκτέλεση της δράσης αυτής και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων

4 Γιατί γίνεται ο προγραμματισμός; Πλεονεκτήματα: Βοηθά στο καθορισμό των στρατηγικών για προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό) Αποτελεί στοιχείο συνέπειας ως προς την πορεία δράσης Προσφέρει πληροφορίες βάσει των οποίων μπορούν να ληφθούν αποφάσεις Βοηθά στο συντονισμό μεταξύ και εντός των στοιχείων του οργανισμού

5 Γιατί γίνεται ο προγραμματισμός; Μειονεκτήματα: Προγραμματισμό για τον προγραμματισμό, χωρίς πραγματική δοκιμή των αποτελεσμάτων Τα οφέλη του προγραμματισμού δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες της κατάρτισης του προγράμματος Ο προγραμματισμός προκαλεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων Ο προγραμματισμός μειώνει τη δημιουργικότητα, τον αυθορμητισμό και την καινοτομία

6 Σε τι χρειάζεται ο προγραμματισμός ποιότητας ; Τρεις λόγοι που είναι αναγκαίος ο προγραμματισμός: Η χρονική απόσταση ανάμεσα στη λήψη μίας απόφασης και στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων αυτής όλο και μειώνεται Η πολυπλοκότητα των οργανισμών αυξάνεται Ο διεθνής ανταγωνισμός αυξάνεται

7 Ποιος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό ; Ποιότητα είναι επίσης: Στον κλασικό στρατηγικό προγραμματισμό η ευθύνη αυτή ανήκει στα κορυφαία διευθυντικά στελέχη Ο μηχανισμός αυτός δεν είναι όμως κατάλληλος για τη διοίκηση ενός οργανισμού με θεμελιώδη προσανατολισμό στην ποιότητα Οι προσανατολισμένοι στην ποιότητα οργανισμοί αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αποκεντρωμένες στρατηγικές προγραμματισμού Οι προσανατολισμένοι στην ποιότητα οργανισμοί μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες προγραμματισμού τους να είναι αποτελεσματικές, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του προσωπικού

8 Τύποι προγραμμάτων ποιότητας Τα προγράμματα ποιότητας μπορεί να διαφέρουν ως προς τα εξής: Εμβέλεια: το εύρος δραστηριοτήτων ποιότητας που καλύπτει το πρόγραμμα Λεπτομέρεια: τα σχετικά συστατικά μέρη του προγράμματος ποιότητας Χρονικό πλαίσιο: χρονική περίοδος του προγράμματος ποιότητας Την εφαρμογή τους

9 Τύποι προγραμμάτων ποιότητας Τρεις τύποι προγραμμάτων: Στρατηγικός προγραμματισμός: Γενικό, μακροπρόθεσμο, σε όλο τον οργανισμό Τακτικός προγραμματισμός: Ενδιάμεσο, μεσοπρόθεσμο, συγκεκριμένα τμήματα του οργανισμού Επιχειρησιακός προγραμματισμός: ειδικό, βραχυπρόθεσμο, στα τμήματα, μέτρηση αποτελεσμάτων

10 Τι είναι προγραμματισμός ποιότητας; Ο προγραμματισμός ποιότητας προσφέρει ένα εστιασμένο προσανατολισμό στη στρατηγική των επιχειρήσεων Έχει κεφαλαιώδη σημασία για την αποτελεσματική και διαχειρίσιμη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας Ο προγραμματισμός ποιότητας προσθέτει την απαίτηση της βελτίωσης Ο πελάτης πρέπει να μείνει όχι ικανοποιημένος αλλά «γοητευμένος»

11 Η διαδικασία του προγραμματισμού ποιότητας Ανάλυση περιβάλλοντος Αποστολή ποιότητας Χάραξη πολιτικής ποιότητας (τι πρέπει να γίνει και όχι πως) Θέσπιση στρατηγικών στόχων ποιότητας (προσδιορίσιμοι, εφαρμόσιμοι, μετρήσιμοι, συγκεκριμένοι) Εκπόνηση προγραμμάτων δράσης ποιότητας (διατύπωση προγραμματισμένων κινήσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων ποιότητας) Υλοποίηση της στρατηγικής της ποιότητας (εκπαίδευση και επιμόρφωση, συμμετοχή, νοοτροπία, τεχνολογικά ζητήματα, διαδικασίες, κύρος, δομές ανταμοιβής, οργανωτικές δομές)

12 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδόσεων στην ποιότητα Τα προγράμματα ποιότητας απαιτούν διαρκή παρακολούθηση προκειμένου να διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητά της Σημαίνει: ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης σε όλα τα επίπεδα του προγράμματος ποιότητας Σημαίνει: το αντίστροφο της υλοποίησης του προγράμματος ποιότητας (από κάτω προς τα πάνω) Με βάση τα αποτελέσματα υλοποίησης ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα ενός καθορισμένου προγράμματος ποιότητας Η ανάπτυξη συστημάτων πληροφόρησης ποιότητας σε επίπεδο όλου του οργανισμού εξασφαλίζει το συντονισμό, την επάρκεια και τη συνέχεια της υλοποίησης του προγράμματος ποιότητας Ανεξάρτητος διαχειριστικός έλεγχος ποιότητας


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο προγραμματισμός είναι η πρώτη λειτουργία του μάνατζμεντ. Έχει μελλοντοστρεφή χαρακτήρα, προσφέρει κατεύθυνση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google