Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

η π εριβαλλοντική ο μάδα ό που φ υσάει ο ά νεμος ….

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "η π εριβαλλοντική ο μάδα ό που φ υσάει ο ά νεμος …."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 η

3 π εριβαλλοντική ο μάδα

4 ό που φ υσάει ο ά νεμος ….

5 φ ιλοδοξεί

6 ν α ε πικοινωνήσει

7 κ άποιες από τις σ κέψεις τ ης

8 γ ια τ ην α νάγκη

9 ν α σ υνειδητοποιήσουμε

10 τ ην τ αχύτατη

11 κ λιματική α λλαγή

12  μ ιλώντας γ ι ’ α υτή

13  κ αι σ υμβάλλοντας σ την α ντιμετώπιση τ ης

14 μ ε τ ην χ ρήση α νανεώσιμων π ηγών ε νέργειας

15

16 ` φ αινόμενο τ ου θ ερμοκηπίου

17 κ λιματική α λλαγή

18

19 ό μως υ πάρχει

20 π εριβαλλοντικό π ρόβλημα η κ αύση σ υμβατικών π ηγών ε νέργειας, ό πως τ α ο ρυκτά κ αύσιμα κ αι η π υρηνική ε νέργεια α ποδεσμεύει κ άθε χ ρόνο 21,3 ε κατομμύρια τ όνους δ ιοξείδιο τ ου ά νθρακα. α πό α υτή τ ην π οσότητα η μ ισή α πορροφάται α πό τ ην β ιόσφαιρα τ ης γ ης κ αι η υ πόλοιπη π αραμένει σ τον α τμοσφαιρικό α έρα. τ ο δ ιοξείδιο τ ου ά νθρακα ε ίναι τ ο κ ύριο α έριο π ου ε υθύνεται γ ια τ ο φ αινόμενο τ ου θ ερμοκηπίου.

21 σ υμβατικές π ηγές ε νέργειας

22 π ετρέλαιο

23 λ ιγνίτης

24 φ υσικό α έριο

25 π υρηνική ε νέργεια

26

27 τ α ο ρυκτά κ αύσιμα δ εν ε ίναι α νανεώσιμες π ηγές ε νέργειας γ ιατί χ ρειάζονται ε κατομμύρια χ ρόνια γ ια ν α σ χηματιστούν κ αι έ τσι ε ξαντλούνται μ ε π ολύ τ αχύτερο ρ υθμό α πό τ ον ρ υθμό μ ε τ ον ο ποίο σ χηματίζονται.

28 τ ι θ α μ πορούσε ν α β οηθήσει σ τη λ ύση τ ου π ροβλήματος;

29

30 ε μείς φ ορώντας λ οιπόν ‘’ έ να μ πλε κ απέλο ’’ κ αι π ιο π ολύ φ ορώντας τ ην κ αλή μ ας δ ιάθεση γ ια σ υλλογική π ροσπάθεια, π αραμερίζοντας τ α π ροσωπικά σ υμφέροντα κ αι σ υλλογιζόμενοι τ ην ε πιβίωσή μ ας σ ε ό σο τ ο δ υνατό κ αλύτερες σ υνθήκες, γ ια μ ας…. κ αι τ ους ε πόμενους κ ατοίκους α υτού τ ου σ πιτιού, τ ης γ ης.

31 α φετηρία γ ια τ ην ε πίλυση ο ικολογικών π ροβλημάτων α ς ε πενδύσουμε σ τις α νανεώσιμες μ ορφές ε νέργειας ή ή πιες μορφές ε νέργειας ή π ράσινη ε νέργεια

32

33 ή πιες δ εν α παιτείται κ άποια ε νεργητική ε νεργητική π αρέμβαση, ό πως π αρέμβαση, ό πως ε ξόρυξη, ά ντληση ή ε ξόρυξη, ά ντληση ή κ αύση, ό πως μ ε τ ις κ αύση, ό πως μ ε τ ις μ έχρι τ ώρα μ έχρι τ ώρα χ ρησιμοποιούμενες χ ρησιμοποιούμενες π ηγές ε νέργειας, π ηγές ε νέργειας, α λλά α πλώς η εκμετάλλευση της ή δη εκμετάλλευση της ή δη υ πάρχουσας ρ οής υ πάρχουσας ρ οής ε νέργειας σ τη φ ύση. ε νέργειας σ τη φ ύση.

34

35 κ αθαρές φ ιλικές  ε ίναι « κ αθαρές» μ ορφές ε νέργειας,  π ολύ « φ ιλικές» σ το π εριβάλλον, π ου δ εν α ποδεσμεύουν υ δρογονάνθρακες, δ ιοξείδιο τ ου ά νθρακα ή τοξικά και ρ αδιενεργά α πόβλητα, ό πως οι υ πόλοιπες π ηγές ε νέργειας π ου χ ρησιμοποιούνται σ ε μ εγάλη κ λίμακα π ου δ εν α ποδεσμεύουν υ δρογονάνθρακες, δ ιοξείδιο τ ου ά νθρακα ή τοξικά και ρ αδιενεργά α πόβλητα, ό πως οι υ πόλοιπες π ηγές ε νέργειας π ου χ ρησιμοποιούνται σ ε μ εγάλη κ λίμακα

36

37 τ ι ε ίναι ουσιαστικά είναι ηλιακή ενέργεια «συσκευασμένη» κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο: η βιομάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης, η βιομάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης, η αιολική εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται απ' τη θέρμανση του αέρα αυτές που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμισης- συμπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του.

38 κ αι ε πειδή ε ίναι β ασιζόμενες σ την η λιακή α κτινοβολία ε ίναι α νανεώσιμες, μ ιας κ αι δ εν π ρόκειται ν α ε ξαντληθούν ό σο υπάρχει ο ή λιος, δ ηλαδή γ ια π ολλά α κόμα δ ισεκατομμύρια χ ρόνια.

39 α ιολική ε νέργεια

40 α νεμογεννήτριες α ιολικές μ ηχανές π ου μ ετατρέπουν τ ην ε νέργεια τ ου α νέμου σ ε η λεκτρική ε νέργεια

41 οι μ εγάλες μάζες α έρα που μ ετακινούνται με τ αχύτητα α πό μία π εριοχή σε κάποια ά λλη, ο φείλονται σ την α νομοιόμορφη θ έρμανση της ε πιφάνειας της Γ ης από την ηλιακή α κτινοβολία. Η κ ινητική ε νέργεια των α νέμων είναι τ όση που, με β άση τη σ ημερινή τ εχνολογία ε κμετάλλευσής της, θα μ πορούσε να κ αλύψει πάνω από δύο φ ορές τις α νάγκες της α νθρωπότητας σε η λεκτρική ε νέργεια.

42 ο ε ξοπλισμός ε ίναι α πλός σ την κ ατασκευή κ αι τ ην σ υντήρηση κ αι έ χει μ εγάλο χ ρόνο ζ ωής

43 δ εν ε κλύονται σ την α τμόσφαιρα α έρια θ ερμοκηπίου κ αι ά λλοι ρ ύποι

44 π ράσινη π ολιτική ε νεργειακή α υτάρκεια μ ικρών και α ναπτυσσόμενων χ ώρων, ε ναλλακτικά σε σ χέση με την ο ικονομία του π ετρελαίου δ ημιουργεί τις π ροϋποθέσεις για την ο ικονομική α νάπτυξη π εριοχών με υ ψηλό α ιολικό δ υναμικό

45

46

47

48

49

50

51 `


Κατέβασμα ppt "η π εριβαλλοντική ο μάδα ό που φ υσάει ο ά νεμος …."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google