Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανανεωςιμες Πηγες Ενεργειας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανανεωςιμες Πηγες Ενεργειας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανανεωςιμες Πηγες Ενεργειας

2 Τι ειναι οι α.π.ε.; Ως ανανεώσιμες χαρακτηρίζονται οι πηγές που θα συνεχίζουν να μας παρέχουν ενέργεια σε βάθος χρόνου. Αυτές είναι: Αιολική Ενέργεια Ηλιακή Ενέργεια Υδροηλεκτρική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμία

3 Μη ανανεωςιμες πηγες ενεργειας
Οι πηγές οι οποίες δεν αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται εξαιρετικά αργά για τα ανθρώπινα μέτρα από φυσικές διαδικασίες. Αυτές είναι: Γαιάνθρακες Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Πυρηνική ενέργεια

4 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ''ήπια μορφή ενέργειας'' και περιλαμβάνεται στις ''καθαρές'' πηγές. . Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέμου.

5 πλεονεκτηματα Άφθονη αιολική ενέργεια
Δεν υπάρχουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας

6 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τραυματισμοί και θανατώσεις πουλιών (κυρίως αποδημητικών) από τις ανεμογεννήτριες Επιβάρυνση τοποθεσίας εγκατάστασης αιολικών πάρκων εξαιτίας της αναγκαστικής κοπής δέντρων.

7 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Σε μια ανεμώδη περιοχή κατόπιν απαραίτητων μετρήσεων, για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα ''αιολικό πάρκο''. Η άτρακτος της ανεμογεννήτριας περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

8 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ηλιακή ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω της εκμετάλλευσης της θερμικής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη συλλογή, αποθήκευση και διανομή της. Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί την κυριότερη πηγή ενέργειας με ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία των ορυκτών καυσίμων. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

9 Χρησιμοποιείται για θέρμανση του νερού και για θέρμανση χώρου.
Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουν σε θερμότητα. Διακρίνονται σε ενεργητικά χρησιμοποιώντας είτε κάποιο υγρό είτε αέρα ως ρευστό μεταφοράς της θερμότητας και παθητικά για θέρμανση και κλιματισμό. Για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική χρησιμοποιούνται τα φωτοβολταϊκά και τα ηλιοθερμικά συστήματα.

10 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
Εύκολο και ολιγοδάπανο μοντάρισμα με το μικρότερο κόστος. Καλή μηχανική σταθερότητα της εγκατάστασης ακόμα και κάτω από ισχυρούς ανέμους. Ποικιλία δυνατοτήτων για μια αισθητικά ικανοποιητική ενσωμάτωση στις υφιστάμενες κτιριακές δομές. Χρήση τους ως δομικό στοιχείο κτιρίων.

11 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ
Έλλειψη γνώσεων μεταξύ των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών γενικότερα. Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού. Έλλειψη βιομηχανοποιημένων προϊόντων απαραίτητων για την κατασκευή και τη λειτουργία τους. Γενική τάση των ιδιωτών αλλά και του Δημοσίου στην τοποθέτηση όσο το δυνατόν μικρότερου αρχικού κεφαλαίου με συνέπεια το αυξημένο κόστος λειτουργίας των κτιρίων.

12 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η μετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων με τη χρήση υδροηλεκτρικών έργων (υδατοταμιευτήρας, φράγμα, κλειστός αγωγός πτώσεως, υδροστρόβιλος, ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα φυγής) παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες εκμεταλλεύονται τη φυσική διαδικασία του κύκλου του νερού.

13 Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινομούνται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας
Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινομούνται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας. Τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα διαφέρουν σημαντικά από της μεγάλης κλίμακας σε ότι αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές μονάδες απαιτούν τη δημιουργία φραγμάτων και τεράστιων δεξαμενών με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα εγκαθίστανται δίπλα σε ποτάμια ή κανάλια και η λειτουργία τους παρουσιάζει πολύ μικρότερη περιβαλλοντική όχληση.

14 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μόλις απαιτηθεί, σε αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς που απαιτούν σημαντικό χρόνο προετοιμασίας, Είναι μία "καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (εξοικονόμηση συναλλάγματος, φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος). Μέσω των υδατοταμιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειμάρρων, δημιουργία υγροτόπων, περιοχών αναψυχής και αθλητισμού.

15 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εγκατάστασης εξοπλισμού και ο συνήθως μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την αποπεράτωση του έργου, Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου, καθώς και η ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών, η υποβάθμιση περιοχών, οι απαιτούμενες αλλαγές χρήσης γης. Σε περιοχές δημιουργίας μεγάλων έργων παρατηρήθηκαν αλλαγές του μικροκλίματος, αλλά και αύξηση της σεισμικής επικινδυνότητας τους. Για τους λόγους αυτούς, η διεθνής πρακτική σήμερα προσανατολίζεται στην κατασκευή έργων μικρότερης κλίμακας, όπως η δημιουργία μικρότερων φραγμάτων, οι συστοιχίες μικρών υδροηλεκτρικών έργων και οι μονάδες μικρής κλίμακας.

16 Ως μειονεκτήματα αναφέρονται μόνο αποτελέσματα που σχετίζονται με τη δημιουργία έργων μεγάλης κλίμακας, όπως: Το μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εγκατάστασης εξοπλισμού, καθώς και ο συνήθως μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την αποπεράτωση του έργου, Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου (συμπεριλαμβανομένων της γεωμορφολογίας, της πανίδας και της χλωρίδας), καθώς και η ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών, η υποβάθμιση περιοχών, οι απαιτούμενες αλλαγές χρήσης γης. Επιπλέον, σε περιοχές δημιουργίας μεγάλων έργων παρατηρήθηκαν αλλαγές του μικροκλίματος, αλλά και αύξηση της σεισμικής επικινδυνότητας τους. Για τους λόγους αυτούς, η διεθνής πρακτική σήμερα προσανατολίζεται στην κατασκευή έργων μικρότερης κλίμακας, όπως η δημιουργία μικρότερων φραγμάτων, οι συστοιχίες μικρών υδροηλεκτρικών έργων και οι μονάδες μικρής κλίμακας.

17 ΒΙΟΜΑΖΑ Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται: Οι φυτικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά οικοσυστήματα, είτε από τις ενεργειακές καλλιέργειες, τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση ή επεξεργασία των υλικών αυτών.

18 Πλεονεκτήματα από την Ενεργειακή Αξιοποίηση της Βιομάζας
Πλεονεκτήματα από την Ενεργειακή Αξιοποίηση της Βιομάζας Η αποτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με το διοξείδιο του θείου (SO2) που παράγεται κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της “όξινης βροχής”. Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης με αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος. Η εξασφάλιση εργασίας και η συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στις παραμεθόριες και τις άλλες γεωργικές περιοχές. Μια μορφή βιομάζας: pellets (συσσωματώματα) τα οποία προκύπτουν από τη μηχανική συμπίεση πριονιδιού, χωρίς την προσθήκη χημικών ή συγκολλητικών ουσιών

19 Μειονεκτήματα από την Ενεργειακή Αξιοποίηση της Βιομάζας
Ο μεγάλος όγκος της και η μεγάλη περιεκτικότητά της σε υγρασία, ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Η δυσκολία στη συλλογή, μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευσή της, έναντι των ορυκτών καυσίμων. Οι δαπανηρότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που απαιτούνται για την αξιοποίηση της βιομάζας, σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της. Η ενέργεια της βιομάζας

20 Ενεργειακή Αξιοποίηση της Βιομάζας-Εφαρμογές
Κάλυψη των αναγκών θέρμανσης- ψύξης ή/και ηλεκτρισμού σε γεωργικές και άλλες βιομηχανίες. Τηλεθέρμανση κατοικημένων περιοχών. Θέρμανση θερμοκηπίων. Παραγωγή υγρών καυσίμων με βιοχημική μετατροπή βιομάζας. Παραγωγή υγρών καυσίμων με θερμοχημική μετατροπή βιομάζας. Ενεργειακές καλλιέργειες. Βιοαέριο. Παραγωγή οργανοχουμικών λιπασμάτων από πτηνοτροφικά απόβλητα. Η μοριακή δομή του Μεθανίου (CH4)

21 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Γεωθερμική ενέργεια ονομάζεται η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμφανίζεται με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού. Σχετίζεται με την ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες. Ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή.

22 Τα γεωθερμικά ρευστά εμφανίζονται είτε με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού είτε αντλούνται με γεώτρηση και μπορεί να γίνει επανέγχυση του ρευστού στο έδαφος με δεύτερη γεώτρηση. Ανάλογα με το θερμοκρασιακό της επίπεδο μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις: i) H Υψηλής Ενθαλπίας: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εκτόνωση ατμού. ii) Η Μέσης Ενθαλπίας: θέρμανση ή ξήρανση ξυλείας και αγροτικών προϊόντων. iii) Η Χαμηλής Ενθαλπίας: για θέρμανση χώρων, θέρμανση θερμοκηπίων, ιχθυοκαλλιέργειες, παραγωγή γλυκού νερού, θερμά λουτρά αντιπαγετική προστασία. Η πρώτη βιομηχανική εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας έγινε στο Λαρνταρέλλο της Ιταλίας Ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει σημαντικές γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών σε οικονομικά βάθη, κάνοντας ιδιαίτερα ελκυστική, από οικονομική άποψη, τη γεωθερμική εκμετάλλευση.

23 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
Συνεχής παροχή ενέργειας, με υψηλό συντελεστή λειτουργίας Μικρό λειτουργικό κόστος Μικρές εκπομπές αερίων στο περιβάλλον Μικρή απαίτηση γης Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Λευκής Βίβλου της Ε.Ε. και του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Οικονομική ανάπτυξη της γεωθερμικής περιοχής. Συμβολή στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης μιας χώρας η) Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

24 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
Σχηματισμός επικαθίσεων σε κάθε σχεδόν επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το γεωθερμικό ρευστό Διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις Προβλήματα από τη διάθεση των νερών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπομπές αερίων, διάθεση υγρών αποβλήτων, θόρυβος, δημιουργία μικροσεισμικότητας και καθιζήσεις. Το H2S είναι υπεύθυνο για τη προκατάληψη κατά της γεωθερμίας. Διάθεση των γεωθερμικών νερών στους υδάτινους αποδέκτες.

25 Επιμελεια απο τους: Αβτζή Μαρία-Δημητρα Βεργίδου Νεφέλη
Δημοπούλου Γεωργία Θεοδωροπούλου Μαρία Θωμάτος Χρίστος


Κατέβασμα ppt "Ανανεωςιμες Πηγες Ενεργειας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google