Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημοσθένης Αγγελίδης Καθηγητής Θαλάσσιων Έργων Διευθυντής Εργαστηρίου Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών- Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών- Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Μεταπτυχιακές Σπουδές-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διδακτορικό Δίπλωμα

3 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
* Στοιχεία από 1983

4 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

5 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών- Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης
Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΠΒΑ) Έναρξη 1998 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (ΑΣΤΕ) Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΔΤΕ) Έναρξη 2006

6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών- Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών- Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών Έναρξη 2003 Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής Έναρξη 2007 Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού Έναρξη 1998

7 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών- Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών- Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Μεταπτυχιακές Σπουδές Διδακτορικό Δίπλωμα Έναρξη 1994 Δυνατότητα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., εφόσον είναι απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών, οι οποίοι έχουν διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές. Οι τελευταίοι οφείλουν αντί αντιγράφου διπλώματος ή πτυχίου, να υποβάλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Η έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση αντίγραφου διπλώματος ή πτυχίου, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Επίσης, αίτηση μπορούν να υποβάλουν και απόφοιτοι τμημάτων Α.Ε.Ι. συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος και αντίστοιχος). Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Ο αριθμός των ανά έτος εισακτέων υποψηφίων διδακτόρων στο Τ.Π.Μ. για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους βάση του διαγράμματος του Παραρτήματος Α του Ε.Κ. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται εντός του μηνός Απριλίου εκάστου έτους. Αρμόδια όργανα για το σύνολο των διαδικασιών εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η Σ.Ε. του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος και η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Π.Μ H επιλογή των εισακτέων από το σύνολο των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή μελών Δ.E.Π. του τμήματος που συγκροτείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης. Ως κριτήρια για την επιλογή η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα εξής: (α) Ο γενικός βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου (β) Ο γενικός βαθμός του/των μεταπτυχιακών διπλωμάτων (γ) Η επίδοση στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με την προκηρυχθείσα θέση. (δ) Η επίδοση στη διπλωματική ή πτυχιακή και μεταπτυχιακή εργασία και η συνάφειά τους με την προκηρυχθείσα θέση. (ε) Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (όπως προκύπτει π.χ. από συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα, από δημοσιεύσεις του σε περιοδικά και συμμετοχή του σε συνέδρια) (στ) Η συνάφεια τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας με το αντικείμενο του Διδακτορικού Διπλώματος. (ζ) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα τυχόν πρόσθετα προσόντα του. (η) Το περιεχόμενο των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών. (θ) Η γενική εικόνα του υποψήφιου κατά την προφορική συνέντευξη, από τον επιβλέποντα καθηγητή. (ι) Η επαρκής τεκμηριωμένη γνώση μιας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας. Στάδια και διάρκεια σπουδών Για φοιτητές που εγγράφονται στο Τ.Π.Μ. για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος και έχουν Μ.Δ.Ε. η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τριετής, από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε., και η μέγιστη είναι εξαετής. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος ολοκληρώνεται με την υποβολή της διδακτορικής διατριβής.Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον 4 πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της Τ.Σ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων περιλαμβάνουν την παρακολούθηση τεσσάρων μεταπτυχιακών μαθημάτων: των δύο υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων Α και Β (του άρθρου 5 του παρόντος), και δύο ακόμη εκ των προσφερόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων Γ, Δ (του άρθρου 5 του παρόντος) διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών / εξάμηνο, κατ' επιλογήν του υποψήφιου διδάκτορα και με σύμφωνη γνώμη της Τ.Σ.Ε. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα παραπάνω μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τ.Π.Μ., τα οποία έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν, εντός του πρώτου ακαδημαϊκού έτους του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (που συμπεριλαμβάνει και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου). Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα μαθήματα αυτά, μετά και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, ο υποψήφιος διδάκτορας δεν κρίνεται ικανός για τη συνέχιση των σπουδών του, διαγράφεται και χάνει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα. Μαθήματα μεταπτυχιακών σπουδών, ερευνητική εργασία Τα μεταπτυχιακά μαθήματα καλύπτουν ολοκληρωμένα μιά γνωστική περιοχή ή αποτελούν εμβάθυνση σε θεωρητικούς ή εφαρμοσμένους κλάδους της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού.  Τα μαθήματα αυτά επιλέγονται από κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή από κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται κάθε έτος.  Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή 13 εβδομάδες, και αντιστοιχεί σε μία διδακτική μονάδα. O μέγιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος ανά εβδομάδα είναι 4 και ο ελάχιστος 2.  Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και λήγει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, ενώ το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου και λήγει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.  H διδασκαλία μπορεί να έχει τη μορφή των από έδρας παραδόσεων, ασκήσεων, θεμάτων, εργαστηρίων κλπ, μπορεί όμως να έχει και τη μορφή της απευθείας επαφής διδάσκοντα-διδασκόμενου. H παρακολούθηση των μεταπτυχιακών σπουδών από τους υποψήφιους διδάκτορες είναι υποχρεωτική. Εξετάσεις και αξιολόγηση H επίδοση των υποψηφίων διδακτόρων στα μεταπτυχιακά μαθήματα ελέγχεται και βαθμολογείται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν των προπτυχιακών σπουδών. O έλεγχος γίνεται με υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο που ακολουθεί το εξάμηνο, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση του κάθε μαθήματος. H επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή κρίνεται ως επαρκής εφόσον ο βαθμός του είναι τουλάχιστον 6 στην κλίμακα μονάδων από 1 ως 10. Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Αναλογούν δύο σε κάθε εξάμηνο, εκ των οποίων η δεύτερη είναι επαναληπτική. Εξεταστικές περίοδοι είναι: του χειμερινού εξαμήνου αυτές του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου του εαρινού εξαμήνου αυτές του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορεί να αρχίσει αμέσως την εκπόνηση της ερευνητικής του εργασίας. H ερευνητική του δραστηριότητα ελέγχεται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Κάθε Σεπτέμβριο ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή πρόταση για έκθεση προόδου του και αυτή με τη σειρά της εφόσον την εγκρίνει, τη διαβιβάζει στη συντονιστική επιτροπή και κατόπιν στη Γ.Σ.Ε.Σ. Όταν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι η ερευνητική εργασία του υποψήφιου διδάκτορα έχει ολοκληρωθεί, δίνει τη συγκατάθεσή της για να αρχίσει η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. O υποψήφιος αναπτύσσει δημόσια τη διατριβή του ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια την κρίνει ως προς την πρωτοτυπία της και ως προς τη συμβολή της στην επιστήμη. Για την τελική έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 5 τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. H εξεταστική επιτροπή μπορεί να διακόψει τη διαδικασία αξιολόγησης και να υποδείξει στον υποψήφιο να συμπληρώσει ή και να βελτιώσει τη διατριβή του. Σε περίπτωση θετικής κρίσης θεωρείται ότι ο υποψήφιος διδάκτορας έχει περατώσει επιτυχώς τις μεταπτυχιακές του σπουδές. H αναγόρευσή του σε διδάκτορα του τμήματος γίνεται από τη γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο πρύτανης ή ένας από τους δύο αντιπρυτάνεις του A.Π.Θ.

8 ΜΠΕ-Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (1)
Γνωστικό αντικείμενο Η προώθηση της διεπιστημονικής γνώσης και της έρευνας στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη Μετάδοση γνώσεων σε εθνικά ευαίσθητους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης Διάρκεια σπουδών Δώδεκα μήνες Δύο εξάμηνα και μεταπτυχιακή διπλωματική Τρόπος εισαγωγής Κριτήρια οριζόμενα από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Αιτήσεις κάθε Ιούνιο-30 θέσεις Κατά 2/3 Πολιτικοί Μηχανικοί (στατιστικό στοιχείο) Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη". Το Πρόγραμμα αυτό, που διαρκεί ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, έχει επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την ταχεία εξειδίκευση του πολιτικού μηχανικού, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικό-οικονομικά και θεσμικά θέματα, που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος Η προώθηση της διεπιστημονικής γνώσης και της έρευνας στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξηΗ παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η προώθηση θετικής στάσης και συμπεριφοράς στους εθνικά ευαίσθητους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξηςΗ κατάρτιση νέων επιστημόνων και επαγγελματιών με στόχο την αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της χώρας στο πλαίσιο μιας δυναμικής οικονομικής και τεχνολογικής αναπτυξιακής πολιτικήςΗ ταχύρρυθμη εξειδίκευση στους υπόψη ζωτικούς τομείς με σκοπό την παροχή κατάλληλων εφοδίων στους αποφοίτους του προγράμματος, είτε για επαγγελματική σταδιοδρομία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα είτε για συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος. Η εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει τη μορφή από έδρας παραδόσεων, ασκήσεων σε εργαστήρια, επεξεργασίας και παρουσίασης θεμάτων και διεξαγωγής σεμιναρίων. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η οποία αφορά στη μελέτη ενός εξειδικευμένου θέματος, γίνεται κατά τη διάρκεια του θερινού τρίμηνου. Η προχωρημένου επιπέδου αυτή εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών εναρμονίζεται πλήρως με την κύρια αποστολή του, που είναι η εκπαίδευση μέσω της παραγωγής, προώθησης και μετάδοσης της επιστημονικής τεχνολογικής γνώσης με συνεχή αναπτυξιακή έρευνα και συμμετοχή στη παραγωγική διαδικασία προς τη κατεύθυνση μιας σύγχρονης εξέλιξης και μιας ανεξάρτητης και αυτοδύναμης ανάπτυξης της χώρας. Η απρόσκοπτη και επιτυχής λειτουργία του προγράμματος μέχρι σήμερα επιβεβαιώνεται από: (α)τις ιδιαίτερα θετικές αξιολογήσεις διαφόρων τύπων που έχουν διεξαχθεί ως τώρα,(β)τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από αποφοίτους όχι μόνο πολυτεχνικών σχολών αλλά και πληθώρας άλλων αποφοίτων σχολών θετικής κατεύθυνσης,(γ)την ιδιαίτερα θετική επίπτωση των συγκεκριμένων σπουδών στην επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του προγράμματος και(δ)τα υψηλού επιπέδου προϊόντα της συνεργασίας των αποφοίτων του προγράμματος με το ακαδημαϊκό προσωπικό σε επίπεδο παραγωγής ερευνητικού έργου (δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές κλπ).

9 ΜΠΕ-Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (2)
Υποστήριξη Διδάσκουν κυρίως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Χρήση νησίδας υπολογιστών Εργαστήρια Χρήση εννέα Εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δραστηριότητες Διακεκριμένοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Επιστημονικές Ημερίδες - Σεμινάρια Η εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος διεξάγεται στο μεγαλύτερο μέρος της σε αποκλειστικά διατεθειμένη σ' αυτό αίθουσα της πτέρυγας των Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Η αίθουσα αυτή είναι κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη με σύγχρονα οπτικο-ακουστικά μέσα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος έχουν δυνατότητα χρήσης της κεντρικής νησίδας ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Η νησίδα αυτή είναι εγκατεστημένη σε αίθουσα της πτέρυγας των Πολιτικών Μηχανικών και περιλαμβάνει ένα πλήρες και σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών, άμεσα συνδεδεμένο με το κεντρικό δίκτυο του ΑΠΘ. Ανάλογα με τις επιμέρους ανάγκες των μαθημάτων του προγράμματος χρησιμοποιούνται επίσης και άλλες ειδικές νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών εγκατεστημένες σε εργαστήρια των Τομέων του Τμήματος. Κάθε θέση εργασίας σε όλες τις νησίδες έχει απευθείας πρόσβαση σε μία πλούσια συλλογή ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών αλλά και άλλων πηγών με τις οποίες είναι συνδεδεμένο το ΑΠΘ. Η άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε εξειδικευμένα αντικείμενα διεξάγεται επίσης και στις σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις 9 εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, το προσωπικό των οποίων εμπλέκεται άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρήση βιβλιοθηκών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος έχουν δυνατότητα πρόσβασης: (α)στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ(β)σε περιφερειακές βιβλιοθήκες Τμημάτων του ΑΠΘ και(γ)στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,στην οποία υπάρχει και ένα εκτεταμένο τμήμα της ειδικά αφιερωμένο στην υποστήριξη του προγράμματος "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη".

10 ΜΠΕ-Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (1)
Γνωστικό αντικείμενο Ειδίκευση στην τεχνολογία της προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος από σεισμούς Μετάδοση γνώσεων σε τομέα υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας Διάρκεια σπουδών Δώδεκα μήνες Δύο εξάμηνα και μεταπτυχιακή διπλωματική Τρόπος εισαγωγής Κριτήρια οριζόμενα από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Αιτήσεις κάθε Ιούνιο-20 θέσεις Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού κατά τις τελευταίες δεκαετίας και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της στο άμεσο μέλλον, δημιουργεί την ανάγκη μιας δυναμικής παρέμβασης εκ μέρους του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στη διαδικασία παραγωγής και μετάδοσης νέων γνώσεων και τεχνολογιών, ιδιαίτερα σε γνωστικά πεδία, τα οποία αφορούν τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας. Ενεργώντας προς την κατεύθυνση αυτή, το ΤΠΜ του Α.Π.Θ. οργάνωσε και υλοποιεί από το ακαδημαϊκό έτος  ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με γνωστικό αντικείμενο τον "Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων" ("ΑΣΤΕ") με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την ταχεία ειδίκευση του Πολιτικού Μηχανικού στην τεχνολογία της προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος από σεισμούς, δηλαδή στη μελέτη θεμάτων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον αντισεισμικό σχεδιασμό και την κατασκευή των τεχνικών έργων Η εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" περιλαμβάνει τις συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων (Σεπτέμβριος - Μάιος) και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το θερινό τρίμηνο (Ιούνιος - Αύγουστος). Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση και στην επιτυχή εξέταση στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΜΜ), τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια. Η διδασκαλία των ΜΜ υλοποιείται μέσω κλασικών από έδρας παραδόσεων, υπολογιστικών και εργαστηριακών ασκήσεων, εκπόνησης και παρουσίασης θεμάτων, διεξαγωγής σεμιναρίων κτλ. Η διπλωματική εργασία αφορά στη μελέτη ενός εξειδικευμένου θέματος, υπολογιστικού ή εργαστηριακού Στο ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους) όσων ο νόμος ορίζει, και κυρίως διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών των πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισοτίμων τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, με την παραπάνω προϋπόθεση) τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων ΜΦ στο ΠΜΣ είναι είκοσι (20). Νέες θέσεις ΜΦ προκηρύσσονται κατά τον μήνα Απρίλιο. Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ διέπεται από τα κριτήρια που ορίζονται από τον νόμο και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του εν λόγω ΠΜΣ του ΤΠΜ. Η επιλογή ολοκληρώνεται εντός του Ιουλίου και οι εγγραφές πραγματοποιούνται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

11 ΜΠΕ-Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων (2)
Υποστήριξη Διδάσκουν κυρίως μέλη του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών και του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής Αποκλειστική χρήση νησίδας υπολογιστών Εργαστήρια Χρήση του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών Δραστηριότητες Διακεκριμένοι Ομιλητές από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Επιστημονικές Ημερίδες - Σεμινάρια – Συνέδρια Εκπαιδευτικές Εκδρομές Στο ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" διδάσκουν κυρίως μέλη του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών (ΤΕΤΚ) και του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΤΓΜ) του ΤΠΜ του ΑΠΘ. Σε ορισμένα μαθήματα θα διδάξουν ενδεχομένως και άλλα μέλη ΔΕΠ του ΤΠΜ ή άλλων τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας, ενώ επιδιώκεται και η πρόσκληση ειδικών επιστημόνων από το διεθνή χώρο για διαλέξεις επί συναφών θεμάτων. Οι ΜΦ μπορούν να χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργεί από το 1995 στο ΤΠΜ. Η νησίδα είναι εγκατεστημένη σε αίθουσα της πτέρυγας των Πολιτικών Μηχανικών και περιλαμβάνει ένα πλήρες δίκτυο σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από το ακαδημαϊκό έτος , οι ΜΦ έχουν στην αποκλειστική διάθεσή τους μία δεύτερη νησίδα υπολογιστών, ειδικά διαμορφωμένη και εξοπλισμένη με μηχανήματα και λογισμικό για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΤΠΜ. Τέλος, στη διάθεση των ΜΦ είναι και η βιβλιοθήκη του ΤΠΜ με εξειδικευμένο τμήμα βιβλιακού και οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το ΠMΣ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων κάνουν χρήση του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών (ΠΑΥΚΑ)(strength.civil.auth.gr) που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων μεταλλικά πλαίσια αντίδρασης για ανακυκλιζόμενες σεισμικού τύπου φορτίσεις καθώς και έναν προσομοιωτή σεισμικών διεγέρσεων (σεισμική τράπεζα) Από την έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ "ΑΣΤΕ", γίνεται προσπάθεια στήριξης και περαιτέρω ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διοργανώνοντας ημερίδες και ομιλίες, πάνω σε αντικείμενα σχετικά με αυτά, τα οποία καλύπτει το ΠΜΣ "ΑΣΤΕ", με τη συμμετοχή διεθνούς φήμης επιστημόνων και ερευνητών, τόσο από ξένα όσο και από ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΜΣ "ΑΣΤΕ", έχουν διεξαχθεί επιστημονικές ημερίδες, με θέματα που αφορούν άμεσα την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού και κυρίως είναι επικεντρωμένες στο αντικείμενο του Αντισεισμικού Σχεδιασμού. Οι ημερίδες αυτές διοργανώνονται από πρωτοβουλία των διδασκόντων του ΠΜΣ "ΑΣΤΕ", πάντα σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Με σκοπό τη σύνδεση των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων με την πράξη, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ "ΑΣΤΕ" διοργανώνονται κάθε χρόνο εκπαιδευτικές εκδρομές στα μεγαλύτερα εργοτάξια στον ελληνικό χώρο καθώς και σε άλλους χώρους, που σχετίζονται με τα αντικείμενα του Πολιτικού Μηχανικού. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές, οι οποίες συνήθως είναι είτε ημερήσιες είτε διήμερες και διεξάγονται με την ενεργή συμμετοχή των διδασκόντων του ΠΜΣ, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ΜΦ.

12 ΜΠΕ-Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (1)
Γνωστικό αντικείμενο Η προετοιµασία ατόµων που θα στελεχώσουν οργανισµούς και επιχειρήσεις µε αντικείµενο τη διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους Μετάδοση γνώσεων στην διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων κάθε είδους Διάρκεια σπουδών Δώδεκα μήνες Δύο εξάμηνα και μεταπτυχιακή διπλωματική Τρόπος εισαγωγής Κριτήρια οριζόμενα από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Αιτήσεις κάθε Ιούνιο-30 θέσεις Στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο "Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων" (ΠΜΣ-ΔΔΤΕ). Το Πρόγραµµα αυτό, που διαρκεί ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος, έχει επαγγελµατικό προσανατολισµό και στόχο την ταχεία εξειδίκευση του πολιτικού µηχανικού, αλλά και µηχανικών ή επιστηµόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων κάθε είδους. Σκοπός & Στόχοι του ΠΜΣ “Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων” Η δηµιουργία ενός υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακού προγράµµατος στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η προετοιµασία ικανών ατόµων που θα στελεχώσουν οργανισµούς και επιχειρήσεις µε αντικείµενο τη διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους.  Η συγκράτηση στην Ελλάδα αξιόλογου επιστηµονικού και ερευνητικού δυναµικού αλλά και η προετοιµασία επαγγελµατικού προσωπικού που θα δραστηριοποιηθεί ανταγωνιστικά στο εξωτερικό. Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών προκηρύσσει κάθε χρόνο έως και 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. - ΔΔΤΕ. Η προκήρυξη των θέσεων και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από το νόµο διαδικασίες ως το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Αρµόδια όργανα για το σύνολο των διαδικασιών εισαγωγής είναι ο Διευθυντής του προγράµµατος, η Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ-ΔΔΤΕ και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ – ΔΔΤΕ έχουν: (α) Διπλωµατούχοι µηχανικοί των πολυτεχνικών σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότιµων τµηµάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. (β) Απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συγγενούς γνωστικού αντικειµένου καθώς και αντίστοιχης τεχνολογικής κατεύθυνσης. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (β) καταλαµβάνουν κατά µέγιστο µέχρι το 1/5 του συνόλου των θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Από ΑΕΙ εξωτερικού απαιτούνται και βεβαιώσεις ισοτιµίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Αίτηση µπορούν να υποβάλλουν και προπτυχιακοί φοιτητές του τελευταίου έτους σπουδών µε βάση πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. Η έγκριση της αίτησης είναι προσωρινή και οριστικοποιείται εφόσον έχουν αποκτήσει τον προβλεπόµενο τίτλο σπουδών έως την 15η Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης είναι συνολικά δώδεκα µήνες και περιλαµβάνει δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα διδασκαλίας (από Σεπτέµβριο έως Μάιο) και το Θερινό τρίµηνο (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος), κατά το οποίο θα εκπονείται από κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Η εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ - ΔΔΤΕ περιλαµβάνει συστηµατικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων και εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας κατά το θερινό τρίµηνο. Οι συστηµατικές σπουδές αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση και στην επιτυχή εξέταση σε δώδεκα Μεταπτυχιακά Μαθήµατα του προγράμματος σπουδών. Η διδασκαλία (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, θέµατα) καθορίζεται από τη διδακτική οµάδα του κάθε µαθήµατος µε ευθύνη του συντονιστή του. Η διπλωµατική εργασία αφορά στη µελέτη ενός εξειδικευµένου θέµατος.

13 ΜΠΕ-Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων (2)
Υποστήριξη Διδάσκουν κυρίως μέλη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πρόσκληση ειδικών επιστηµόνων για επιµέρους διαλέξεις και σεµινάρια Επιστημονικές Εργασίες με τη Συμμετοχή Φοιτητών Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης των εργασιών από κριτές Δραστηριότητες Διακεκριμένοι Ομιλητές από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και από την πράξη και την παραγωγή Εκπαιδευτικές Εκδρομές Στο ΠΜΣ – ΔΔΤΕ διδάσκουν µέλη του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και άλλα µέλη ΔΕΠ άλλων τµηµάτων του ΑΠΘ και άλλων ΑΕΙ της χώρας, ενώ επιδιώκεται και η πρόσκληση ειδικών επιστηµόνων για επιµέρους διαλέξεις και σεµινάρια. Κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και στο πλαίσιο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. – Δ.Δ.Τ.Ε. αλλά και της εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών παράγεται σημαντικό επιστημονικό έργο, το οποίο δημοσιεύεται σε επιστημονικά συνέδρια και ηλεκτρονικά περιοδικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης των εργασιών από κριτές (peer review).

14 ΔΜΠ-Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών (1)
Γνωστικό αντικείμενο Την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των Μεταφορών Την προώθηση της διεπιστημονικής και διατμηματικής συνεργασίας Διάρκεια σπουδών Δώδεκα μήνες Δύο εξάμηνα και μεταπτυχιακή διπλωματική Τρόπος εισαγωγής Κριτήρια οριζόμενα από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Αιτήσεις κάθε Ιούνιο-22 θέσεις Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημιούργησαν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο το «Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τη Διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών». Φορέας υλοποίησης του ΔΠΜΣ είναι το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και ειδικότερα το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης. Το ΔΠΜΣ εντάσσεται στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες των τριών παραπάνω καταξιωμένων Φορέων και κατά συνέπεια μπορεί να εξασφαλίσει : Την παροχή ενός υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Μεταφορές, για πρώτη φορά στην χώρα Την συγκράτηση στην Ελλάδα του αξιόλογου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού Την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των Μεταφορών Την παροχή υψηλής ποιότητας διοικητικών και τεχνικών στελεχών για την κάλυψη των αναγκών της χώρας Την προώθηση της διεπιστημονικής και διατμηματικής συνεργασίας. Στο ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή ισοτίμων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισοτίμων Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές κατευθύνσεις, ή άλλων συναφών με τα αντικείμενα του Προγράμματος κατευθύνσεων ή τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους στη βάση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας της μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. Η τυχόν έγκρισή τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνον αν προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου με την τελική αναλυτική βαθμολογία τους μέχρι την τελική ημερομηνία υποβολής που θα ορίσει η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι συναφών σχολών των ΤΕΙ. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε μοριοδότηση των υποψηφίων  με βάση προκαθορισμένα κριτήρια που έχουν τοποθετηθεί από την ΕΔΕ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια σπουδών είναι 12 μήνες. Οι σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκούν 2 πλήρη ημερολογιακά εξάμηνα (12 μήνες) αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου, ή την πλησιέστερη προς αυτή Δευτέρα κάθε έτους και περιλαμβάνει : Την υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων κορμού, εκ των οποίων τα πέντε διδάσκονται κατά το Α΄ ακαδημαϊκό εξάμηνο.  Την υποχρεωτική παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων επιλογής, που θα επιλέγονται από ένα σύνολο πέντε (5) μαθημάτων, κατά το Β΄ ακαδημαϊκό εξάμηνο. Την παρακολούθηση εξειδικευμένων Σεμιναρίων υψηλής επιστημονικής ποιότητας από επιφανείς καθηγητές και ερευνητές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, και τέλος  Στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε αντικείμενα που θα επιλέξουν οι ίδιοι σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Κάθε μάθημα διαρκεί ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή δεκατρείς (13) εβδομάδες και αντιστοιχεί σε μία (1) διδακτική μονάδα. Προβλέπονται τρεις (3) ώρες διδασκαλίας κάθε εβδομάδα για κάθε μάθημα. Η διδασκαλία του κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος μπορεί, κατά την κρίση του διδάσκοντα, να έχει τη μορφή παραδόσεων από έδρας, άσκησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε εργαστήρια, εργασίες πεδίου, σεμινάρια, διαλέξεις κλπ. και μπορεί να διδάσκεται από ένα η περισσότερα μέλη ΔΕΠ ή άλλους διδάσκοντες με εμπειρία στο αντικείμενο.

15 ΔΜΠ-Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών (2)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ινστιτούτο Μεταφορών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Υποστήριξη Διδάσκουν κυρίως μέλη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Διδάσκουν Στελέχη ευρύτερου δημοσίου & ιδιωτικού τομέα Δραστηριότητες Σεμινάρια Συνέδρια Ημερίδες Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημιούργησαν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο το «Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τη Διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών». Φορέας υλοποίησης του ΔΠΜΣ είναι το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και ειδικότερα το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης. Το ΔΠΜΣ εντάσσεται στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες των τριών παραπάνω καταξιωμένων Φορέων και κατά συνέπεια μπορεί να εξασφαλίσει : Την παροχή ενός υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Μεταφορές, για πρώτη φορά στην χώρα Την συγκράτηση στην Ελλάδα του αξιόλογου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού Την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των Μεταφορών Την παροχή υψηλής ποιότητας διοικητικών και τεχνικών στελεχών για την κάλυψη των αναγκών της χώρας Την προώθηση της διεπιστημονικής και διατμηματικής συνεργασίας. Στο ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή ισοτίμων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισοτίμων Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές κατευθύνσεις, ή άλλων συναφών με τα αντικείμενα του Προγράμματος κατευθύνσεων ή τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους στη βάση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας της μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. Η τυχόν έγκρισή τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνον αν προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου με την τελική αναλυτική βαθμολογία τους μέχρι την τελική ημερομηνία υποβολής που θα ορίσει η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι συναφών σχολών των ΤΕΙ. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε μοριοδότηση των υποψηφίων  με βάση προκαθορισμένα κριτήρια που έχουν τοποθετηθεί από την ΕΔΕ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια σπουδών είναι 12 μήνες. Οι σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκούν 2 πλήρη ημερολογιακά εξάμηνα (12 μήνες) αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου, ή την πλησιέστερη προς αυτή Δευτέρα κάθε έτους και περιλαμβάνει : Την υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων κορμού, εκ των οποίων τα πέντε διδάσκονται κατά το Α΄ ακαδημαϊκό εξάμηνο.  Την υποχρεωτική παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων επιλογής, που θα επιλέγονται από ένα σύνολο πέντε (5) μαθημάτων, κατά το Β΄ ακαδημαϊκό εξάμηνο. Την παρακολούθηση εξειδικευμένων Σεμιναρίων υψηλής επιστημονικής ποιότητας από επιφανείς καθηγητές και ερευνητές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, και τέλος  Στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε αντικείμενα που θα επιλέξουν οι ίδιοι σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Κάθε μάθημα διαρκεί ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή δεκατρείς (13) εβδομάδες και αντιστοιχεί σε μία (1) διδακτική μονάδα. Προβλέπονται τρεις (3) ώρες διδασκαλίας κάθε εβδομάδα για κάθε μάθημα. Η διδασκαλία του κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος μπορεί, κατά την κρίση του διδάσκοντα, να έχει τη μορφή παραδόσεων από έδρας, άσκησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε εργαστήρια, εργασίες πεδίου, σεμινάρια, διαλέξεις κλπ. και μπορεί να διδάσκεται από ένα η περισσότερα μέλη ΔΕΠ ή άλλους διδάσκοντες με εμπειρία στο αντικείμενο.

16 ΔΜΠ-Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής
Γνωστικό αντικείμενο Εξειδικευμένη και επιστημονικά ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος της προστασίας και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Διάρκεια σπουδών Τρία εξάμηνα και διπλωματική εργασία Αιτήσεις κάθε Νοέμβριο-40 θέσεις Δραστηριότητες Σεμινάρια-Συνέδρια-Συμπόσια Ημερίδες

17 ΔΜΠ-Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού
Γνωστικό αντικείμενο Εξειδικευμένη και επιστημονικά ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος της προστασίας και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς Βασικές κατευθύνσεις Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων Β’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών Διάρκεια σπουδών Τρία εξάμηνα και διπλωματική εργασία Αιτήσεις έπειτα από απόφαση της Σ.Ε.-40 θέσεις Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» γεννήθηκε μέσα από τις επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για μια εξειδικευμένη και επιστημονικά ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος της προστασίας και διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Ιδρύθηκε το 1998, με την Υπουργική Απόφαση Β7/152/ (ΦΕΚ 329/3-4-98, τ. Β΄) - έχει δηλαδή το προνόμιο να είναι το παλαιότερο ΔΠΜΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης - με την συμμετοχή όλων των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,  Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Χημικών Μηχανικών και του Γενικού Τμήματος. Την διοικητική υποστήριξη έχει αναλάβει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Εως το 2004 λειτούργησε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Στο τέλος της περιόδου αυτής, το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από ομάδα Ελλήνων και αλλοδαπών διακεκριμένων επιστημόνων, ειδικών στο αντικείμενο του προγράμματος, με πολύ θετικά σχόλια και υψηλή βαθμολογία. Έκτοτε, η αξιολόγηση γίνεται ανά διετία από τους σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος με διανομή ερωτηματολογίων. Από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της πρώτης περιόδου είναι η κατασκευή νέου κτιρίου σε χώρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, αρχικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Το κτίριο στεγάζει σήμερα όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Στο θέμα αυτό η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. κατέχει μία ακόμη σημαντική  ‘πρωτιά’, αφού είναι η πρώτη στην Ελλάδα που διαθέτει ξεχωριστό κτίριο για την λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της.  Παράλληλα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Πρόγραμμα εξοπλίστηκε με όργανα τελευταίας τεχνολογίας συνολικής αξίας ευρώ. Δεδομένου ότι στην πολιτιστική κληρονομιά συγκαταλέγονται μνημεία πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, το Πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων. Β’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών (Επιστήμη της Συντήρησης). Βασικός στόχος του Προγράμματος για την Α’ Κατεύθυνση είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα, για τη συντήρηση, αποκατάσταση και αναστήλωση αρχιτεκτονικών μνημείων και συνόλων, την διαχείριση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών κέντρων, ιστορικών τόπων και τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Βασικός στόχος του Προγράμματος για την Β’ Κατεύθυνση είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης και μηχανισμών καλλιτεχνικής ή ιστορικής αξίας, με έμφαση στην επιστημονική προσέγγιση της συντήρησης.

18 ΜΠΣ-Διδακτορικό Δίπλωμα (1)
Στόχοι Οργάνωση και ανάπτυξη ερευνητικής σκέψης και ανάπτυξη καινοτόμου γνώσης Η παραγωγή νέων γνώσεων και τεχνολογιών επάνω στο γνωστικό αντικείμενο και στις ερευνητικές κατευθύνσεις του τομέα του πολιτικού μηχανικού

19 ΜΠΣ-Διδακτορικό Δίπλωμα (2)
Διάρκεια σπουδών Έως δώδεκα εξάμηνα και δημόσια εξέταση Έκθεση προόδου κάθε Σεπτέμβριο Τρόπος εισαγωγής Κριτήρια οριζόμενα από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Προκήρυξη θέσεων κάθε Απρίλιο Δυνατότητα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., εφόσον είναι απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών, οι οποίοι έχουν διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές. Οι τελευταίοι οφείλουν αντί αντιγράφου διπλώματος ή πτυχίου, να υποβάλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Η έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση αντίγραφου διπλώματος ή πτυχίου, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Επίσης, αίτηση μπορούν να υποβάλουν και απόφοιτοι τμημάτων Α.Ε.Ι. συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος και αντίστοιχος). Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Ο αριθμός των ανά έτος εισακτέων υποψηφίων διδακτόρων στο Τ.Π.Μ. για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους βάση του διαγράμματος του Παραρτήματος Α του Ε.Κ. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται εντός του μηνός Απριλίου εκάστου έτους. Αρμόδια όργανα για το σύνολο των διαδικασιών εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η Σ.Ε. του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος και η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Π.Μ H επιλογή των εισακτέων από το σύνολο των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή μελών Δ.E.Π. του τμήματος που συγκροτείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης. Ως κριτήρια για την επιλογή η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα εξής: (α) Ο γενικός βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου (β) Ο γενικός βαθμός του/των μεταπτυχιακών διπλωμάτων (γ) Η επίδοση στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με την προκηρυχθείσα θέση. (δ) Η επίδοση στη διπλωματική ή πτυχιακή και μεταπτυχιακή εργασία και η συνάφειά τους με την προκηρυχθείσα θέση. (ε) Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (όπως προκύπτει π.χ. από συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα, από δημοσιεύσεις του σε περιοδικά και συμμετοχή του σε συνέδρια) (στ) Η συνάφεια τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας με το αντικείμενο του Διδακτορικού Διπλώματος. (ζ) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα τυχόν πρόσθετα προσόντα του. (η) Το περιεχόμενο των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών. (θ) Η γενική εικόνα του υποψήφιου κατά την προφορική συνέντευξη, από τον επιβλέποντα καθηγητή. (ι) Η επαρκής τεκμηριωμένη γνώση μιας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας. Στάδια και διάρκεια σπουδών Για φοιτητές που εγγράφονται στο Τ.Π.Μ. για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος και έχουν Μ.Δ.Ε. η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τριετής, από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε., και η μέγιστη είναι εξαετής. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος ολοκληρώνεται με την υποβολή της διδακτορικής διατριβής.Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον 4 πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της Τ.Σ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων περιλαμβάνουν την παρακολούθηση τεσσάρων μεταπτυχιακών μαθημάτων: των δύο υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων Α και Β (του άρθρου 5 του παρόντος), και δύο ακόμη εκ των προσφερόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων Γ, Δ (του άρθρου 5 του παρόντος) διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών / εξάμηνο, κατ' επιλογήν του υποψήφιου διδάκτορα και με σύμφωνη γνώμη της Τ.Σ.Ε. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα παραπάνω μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τ.Π.Μ., τα οποία έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν, εντός του πρώτου ακαδημαϊκού έτους του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (που συμπεριλαμβάνει και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου). Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα μαθήματα αυτά, μετά και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, ο υποψήφιος διδάκτορας δεν κρίνεται ικανός για τη συνέχιση των σπουδών του, διαγράφεται και χάνει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα. Μαθήματα μεταπτυχιακών σπουδών, ερευνητική εργασία Τα μεταπτυχιακά μαθήματα καλύπτουν ολοκληρωμένα μιά γνωστική περιοχή ή αποτελούν εμβάθυνση σε θεωρητικούς ή εφαρμοσμένους κλάδους της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού.  Τα μαθήματα αυτά επιλέγονται από κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή από κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται κάθε έτος.  Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή 13 εβδομάδες, και αντιστοιχεί σε μία διδακτική μονάδα. O μέγιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος ανά εβδομάδα είναι 4 και ο ελάχιστος 2.  Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και λήγει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, ενώ το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου και λήγει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.  H διδασκαλία μπορεί να έχει τη μορφή των από έδρας παραδόσεων, ασκήσεων, θεμάτων, εργαστηρίων κλπ, μπορεί όμως να έχει και τη μορφή της απευθείας επαφής διδάσκοντα-διδασκόμενου. H παρακολούθηση των μεταπτυχιακών σπουδών από τους υποψήφιους διδάκτορες είναι υποχρεωτική. Εξετάσεις και αξιολόγηση H επίδοση των υποψηφίων διδακτόρων στα μεταπτυχιακά μαθήματα ελέγχεται και βαθμολογείται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν των προπτυχιακών σπουδών. O έλεγχος γίνεται με υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο που ακολουθεί το εξάμηνο, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση του κάθε μαθήματος. H επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή κρίνεται ως επαρκής εφόσον ο βαθμός του είναι τουλάχιστον 6 στην κλίμακα μονάδων από 1 ως 10. Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Αναλογούν δύο σε κάθε εξάμηνο, εκ των οποίων η δεύτερη είναι επαναληπτική. Εξεταστικές περίοδοι είναι: του χειμερινού εξαμήνου αυτές του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου του εαρινού εξαμήνου αυτές του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορεί να αρχίσει αμέσως την εκπόνηση της ερευνητικής του εργασίας. H ερευνητική του δραστηριότητα ελέγχεται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Κάθε Σεπτέμβριο ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή πρόταση για έκθεση προόδου του και αυτή με τη σειρά της εφόσον την εγκρίνει, τη διαβιβάζει στη συντονιστική επιτροπή και κατόπιν στη Γ.Σ.Ε.Σ. Όταν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι η ερευνητική εργασία του υποψήφιου διδάκτορα έχει ολοκληρωθεί, δίνει τη συγκατάθεσή της για να αρχίσει η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. O υποψήφιος αναπτύσσει δημόσια τη διατριβή του ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια την κρίνει ως προς την πρωτοτυπία της και ως προς τη συμβολή της στην επιστήμη. Για την τελική έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 5 τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. H εξεταστική επιτροπή μπορεί να διακόψει τη διαδικασία αξιολόγησης και να υποδείξει στον υποψήφιο να συμπληρώσει ή και να βελτιώσει τη διατριβή του. Σε περίπτωση θετικής κρίσης θεωρείται ότι ο υποψήφιος διδάκτορας έχει περατώσει επιτυχώς τις μεταπτυχιακές του σπουδές. H αναγόρευσή του σε διδάκτορα του τμήματος γίνεται από τη γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο πρύτανης ή ένας από τους δύο αντιπρυτάνεις του A.Π.Θ.


Κατέβασμα ppt "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google