Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 5.6.7-8(διασκευή) Συκιώτου Φλωρέττα / 4 ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 5.6.7-8(διασκευή) Συκιώτου Φλωρέττα / 4 ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 5.6.7-8(διασκευή) Συκιώτου Φλωρέττα / 4 ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

3 Ο Παυσανίας Ο Παυσανίας ήταν Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος του 2ου αι.μ.χγεωγράφος Είναι διάσημος για το Ελλάδος περιήγησις, ένα εκτενές έργο που περιγράφει την αρχαία Ελλάδα με μαρτυρίες από πρώτο χέρι και αποτελεί σοβαρό σημείο σύνδεσης μεταξύ της κλασικής φιλολογίας και της σύγχρονης αρχαιολογίας.αρχαία Ελλάδα αρχαιολογίας

4 Ελλάδος Περιήγησις Η Ελλάδος περιήγησις έχει τη μορφή περιήγησης στην Πελοπόννησο και σε ένα τμήμα της βόρειας Ελλάδας. Περιγράφει διαρκώς ιεροτελεστίες ή δεισιδαιμονικά έθιμα και εισάγει συχνά αφηγήσεις από την επικράτεια της ιστορίας, του θρύλου και της λαογραφίας. ιστορίαςλαογραφίας

5 Η Καλλιπάτειρα Η Καλλιπάτειρα, κόρη του Ολυμπιονίκη Διαγόρα του Ρόδιου, ήταν η πρώτη γυναίκα της αρχαιότητας που μπήκε μέσα σε αθλητικό χώρο και παρακολούθησε τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Διαγόρα του ΡόδιουαρχαιότηταςΟλυμπιακούς Αγώνες

6

7 Κατ ὰ δ ὲ ἐ ς τ ὴ ν Ὀ λυμπίαν ὁ δ ὸ ν

8 Ἔ στιν ὅ ρος πέτραις ὑ ψηλα ῖ ς ἀ πότομον,Τυπα ῖ ον καλούμενον.

9 Κατ ὰ τούτου τάς γυναίκας Ἠ λίοις ἐ στ ὶ ν ὠ θε ῖ ν νόμος, ἢ ν φωραθ ῶ σιν ἐ ς τ ὸ ν ἀ γ ῶ να ἐ λθο ῦ σαι τ ὸ ν Ὀ λυμπικ ὸ ν

10 ἢ κα ὶ ὅ λως ἐ ν τα ῖ ς ἀ πειρημέναις σφίσιν ἡ μέραις διαβ ᾶ σαι τ ὸ ν Ἀ λφειόν

11 Ο ὐ μ ὴ ν ο ὐ δ ὲ ἁ λ ῶ ναι λέγουσιν ο ὐ δεμίαν, ὅ τι μη Καλλιπάτειραν μόνην, ἥ ὑ π ὸ τινων και Φερενίκην καλε ῖ ται.

12 Α ὔ τη προαποθανόντος α ὐ τ ῇ το ῦ ἀ νδρός, ἐ ξεικάσασα α ὑ τ ὴ ν τ ὰ πάντα ἀ νδρ ὶ γυμναστ ῇ, ἤ γαγεν ἐ ς Ὀ λυμπίαν τ ὸ ν υ ἱὸ ν μαχούμενον

13

14

15

16

17

18

19 ` Nικ ῶ ντος δ ὲ το ῦ Πεισιρόδου,

20 Τ ὸ ἔ ρυμα ἐ ν ᾧ το ὺ ς γυμναστ ὰ ς ἔ χουσιν ἀ πειλημμένους, το ῦ το ὑ περπηδ ῶ σα ἡ Καλλιπάτειρα ἐ γυμνώθη.

21 Φωραθείσης δ ὲ ὅ τι ε ἴ η γυνή, ταύτην ἀ φι ᾶ σιν ἀ ζήμιον κα ὶ τ ῷ πατρ ὶ κα ὶ ἀ δελφο ῖ ς α ὐ τ ῆ ς κα ὶ τ ῷ παιδ ὶ α ἰ δ ῶ νέμοντες, ὑ π ῆ ρχον δ ὴ ἄ πασιν α ὐ το ῖ ς Ὀ λυμπικα ὶ νικαι

22 . ἐ ποίησαν δ ὲ νόμον ἐ ς τ ὸ ἔ πειτα ἐ π ὶ το ῖ ς γυμναστα ῖ ς γυμνούς σφ ᾶ ς ἐ ς τ ὸ ν ἀ γ ῶ να ἐ σέρχεσθαι. ἒ ς τ ὸ ἔ πειτα ἐ π ὶ το ὶ ς γυμνασταις γυμνο ὺ ς σφ ᾶ ς ἒ ς τόν ἀ γώνα ἐ σέρχεσθαι.

23 Ερωτήσεις κατανόησης 1.Ποιο το βασικό πρόσωπο του κειμένου και ποιος ο τόπος; 2.Πώς περιγράφεται το Τυπαίον όρος; 3.Σε ποια περίπτωση και πώς τιμωρούνταν οι γυναίκες; 4.Ποια γυναίκα παρέβη το νόμο; 5.Με ποιο τέχνασμα μπήκε στο χώρο τέλεσης των αγώνων; 6.Πώς αποκαλύφθηκε; 7.Γιατί δεν τιμωρήθηκε; 8.Πώς απέτρεψαν οι Ηλείοι να συμβεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον; 4 ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου


Κατέβασμα ppt "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 5.6.7-8(διασκευή) Συκιώτου Φλωρέττα / 4 ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google