Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

e; lab on raíz en aoristo aumento y desinencias del imperfecto lamba,nw en Aoristo (2º) Activo Indicativo.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "e; lab on raíz en aoristo aumento y desinencias del imperfecto lamba,nw en Aoristo (2º) Activo Indicativo."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 e; lab on raíz en aoristo aumento y desinencias del imperfecto lamba,nw en Aoristo (2º) Activo Indicativo

3 A ORISTO 2 º A CTIVO I NDICATIVO λαμβάνω – tema de aoristo: λαβ Forma VerbalTraducción 1s ἔ λαβον recibí 2s ἔ λαβες recibiste 3s ἔ λαβε(ν) recibió 1p ἐ λάβομεν recibimos 2p ἐ λάβετε recibieron 3p ἔ λαβον recibieron

4 Jn 3:10 ἀ πεκρίθη Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Σ ὺ ε ἶ ὁ διδάσκαλος το ῦ Ἰ σρα ὴ λ κα ὶ τα ῦ τα ο ὐ γινώσκεις; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción avpekri,qh ei=pen auvtw/| ei= tau/ta ginw,skeij

5 Jn 3:10 ἀ πεκρίθη Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Σ ὺ ε ἶ ὁ διδάσκαλος το ῦ Ἰ σρα ὴ λ κα ὶ τα ῦ τα ο ὐ γινώσκεις; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομα ι respondió ei=pen auvtw/| ei= tau/ta ginw,skeij

6 Jn 3:10 ἀ πεκρίθη Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Σ ὺ ε ἶ ὁ διδάσκαλος το ῦ Ἰ σρα ὴ λ κα ὶ τα ῦ τα ο ὐ γινώσκεις; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομα ι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo auvtw/| ei= tau/ta ginw,skeij

7 Jn 3:10 ἀ πεκρίθη Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Σ ὺ ε ἶ ὁ διδάσκαλος το ῦ Ἰ σρα ὴ λ κα ὶ τα ῦ τα ο ὐ γινώσκεις; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομα ι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo auvtw/| 3SMD α ὐ τός a él ei= tau/ta ginw,skeij

8 Jn 3:10 ἀ πεκρίθη Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Σ ὺ ε ἶ ὁ διδάσκαλος το ῦ Ἰ σρα ὴ λ κα ὶ τα ῦ τα ο ὐ γινώσκεις; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομα ι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo auvtw/| 3SMD α ὐ τός a él ei= PAI2S ε ἰ μί eres tau/ta ginw,skeij

9 Jn 3:10 ἀ πεκρίθη Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Σ ὺ ε ἶ ὁ διδάσκαλος το ῦ Ἰ σρα ὴ λ κα ὶ τα ῦ τα ο ὐ γινώσκεις; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομα ι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo auvtw/| 3SMD α ὐ τός a él ei= PAI2S ε ἰ μί eres tau/ta PNA ο ὗ τος estas cosas ginw,skeij

10 Jn 3:10 ἀ πεκρίθη Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Σ ὺ ε ἶ ὁ διδάσκαλος το ῦ Ἰ σρα ὴ λ κα ὶ τα ῦ τα ο ὐ γινώσκεις; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομα ι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo auvtw/| 3SMD α ὐ τός a él ei= PAI2S ε ἰ μί eres tau/ta PNA ο ὗ τος estas cosas ginw,skeij PAI2S γινώσκ ω conoces

11 Jn 3:10 ἀ πεκρίθη Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Σ ὺ ε ἶ ὁ διδάσκαλος το ῦ Ἰ σρα ὴ λ κα ὶ τα ῦ τα ο ὐ γινώσκεις; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομα ι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo auvtw/| 3SMD α ὐ τός a él ei= PAI2S ε ἰ μί eres tau/ta PNA ο ὗ τος estas cosas ginw,skeij PAI2S γινώσκ ω conoces Respondió Jesús y dijo a él / le dijo: “¿Tú eres el maestro de Israel y estas cosas no conoces/ sabes?”

12 Jn 6:26 ἀ πεκρίθη α ὐ το ῖ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ζητε ῖ τέ με ο ὐ χ ὅ τι ε ἴ δετε σημε ῖ α, ἀ λλ ʼ ὅ τι ἐ φάγετε ἐ κ τ ῶ ν ἄ ρτων κα ὶ ἐ χορτάσθητε (API2P). TiempoVozModoPersonaNúmero GC Forma léxicaTraducción avpekri,qh ei=pen zhtei/te, ei;dete evfa,gete

13 Jn 6:26 ἀ πεκρίθη α ὐ το ῖ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ζητε ῖ τέ με ο ὐ χ ὅ τι ε ἴ δετε σημε ῖ α, ἀ λλ ʼ ὅ τι ἐ φάγετε ἐ κ τ ῶ ν ἄ ρτων κα ὶ ἐ χορτάσθητε (API2P). TiempoVozModoPersonaNúmero GC Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομ αι respondió ei=pen zhtei/te, ei;dete evfa,gete

14 Jn 6:26 ἀ πεκρίθη α ὐ το ῖ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ζητε ῖ τέ με ο ὐ χ ὅ τι ε ἴ δετε σημε ῖ α, ἀ λλ ʼ ὅ τι ἐ φάγετε ἐ κ τ ῶ ν ἄ ρτων κα ὶ ἐ χορτάσθητε (API2P). TiempoVozModoPersonaNúmero GC Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομ αι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo zhtei/te, ei;dete evfa,gete

15 Jn 6:26 ἀ πεκρίθη α ὐ το ῖ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ζητε ῖ τέ με ο ὐ χ ὅ τι ε ἴ δετε σημε ῖ α, ἀ λλ ʼ ὅ τι ἐ φάγετε ἐ κ τ ῶ ν ἄ ρτων κα ὶ ἐ χορτάσθητε (API2P). TiempoVozModoPersonaNúmero GC Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομ αι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo zhtei/te, PAI2Pzhte,w buscan ei;dete evfa,gete

16 Jn 6:26 ἀ πεκρίθη α ὐ το ῖ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ζητε ῖ τέ με ο ὐ χ ὅ τι ε ἴ δετε σημε ῖ α, ἀ λλ ʼ ὅ τι ἐ φάγετε ἐ κ τ ῶ ν ἄ ρτων κα ὶ ἐ χορτάσθητε (API2P). TiempoVozModoPersonaNúmero GC Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομ αι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo zhtei/te, PAI2Pzhte,w buscan ei;dete A2AI2P ὁ ράω vieron evfa,gete

17 Jn 6:26 ἀ πεκρίθη α ὐ το ῖ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ζητε ῖ τέ με ο ὐ χ ὅ τι ε ἴ δετε σημε ῖ α, ἀ λλ ʼ ὅ τι ἐ φάγετε ἐ κ τ ῶ ν ἄ ρτων κα ὶ ἐ χορτάσθητε (API2P). TiempoVozModoPersonaNúmero GC Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομ αι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo zhtei/te, PAI2Pzhte,w buscan ei;dete A2AI2P ὁ ράω vieron evfa,gete A2AI2P ἐ σθίω comieron

18 Jn 6:26 ἀ πεκρίθη α ὐ το ῖ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ε ἶ πεν, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ζητε ῖ τέ με ο ὐ χ ὅ τι ε ἴ δετε σημε ῖ α, ἀ λλ ʼ ὅ τι ἐ φάγετε ἐ κ τ ῶ ν ἄ ρτων κα ὶ ἐ χορτάσθητε (API2P). TiempoVozModoPersonaNúmero GC Forma léxicaTraducción avpekri,qh A2 P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομ αι respondió ei=pen A2AI3Sλέγω dijo zhtei/te, PAI2Pzhte,w buscan ei;dete A2AI2P ὁ ράω vieron evfa,gete A2AI2P ἐ σθίω comieron Respondió a ellos Jesús y dijo: “En verdad, en verdad les digo: ‘me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron de los panes y fueron saciados’”.

19 PresenteAoristo γίνομαι195. ἐ γένομην ἔ ρχομαι196. ἤ λθον ἀ ποκρίνομαι197. ἀ πεκρίθην δύναμαι198. ἠ δύνασθην ἠ δύνηθην

20 PresenteAoristo ἐ ξέρχομαι199. ἐ ξήλθον ε ἰ σέρχομαι200. ε ἰ σήλθον πορεύομαι201. ἐ πορεύθην ἀ πέρχομαι202. ἀ πήλθον

21 PresenteAoristo προσέρχομαι203. προσήλθον προσεύχομαι204. προσεύξαμην φοβέομαι205. ἐ φοβήθην ἀ σπάζομαι206. ἠ σπάσαμην

22 la,b w raíz en aoristo desinencias del presente lamba,nw en Aoristo (2º) Activo Subjuntivo.

23 A ORISTO 2 º A CTIVO S UBJUNTIVO λαμβάνω – tema de aoristo: λαβ Forma VerbalTraducción 1s λάβωreciba 2s λάβ ῃ ς recibas 3s λάβ ῃ reciba 1p λάβωμενrecibamos 2p λάβητεreciban 3p λάβωσι(ν)reciban

24 Jn 4:25 λέγει α ὐ τ ῷ ἡ γυνή, Ο ἶ δα ὅ τι Μεσσίας ἔ ρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγει Ο ἶ δα ἔ ρχεται ἔ λθ ῃ ἀ ναγγελε ῖ

25 Jn 4:25 λέγει α ὐ τ ῷ ἡ γυνή, Ο ἶ δα ὅ τι Μεσσίας ἔ ρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγωdice Ο ἶ δα ἔ ρχεται ἔ λθ ῃ ἀ ναγγελε ῖ

26 Jn 4:25 λέγει α ὐ τ ῷ ἡ γυνή, Ο ἶ δα ὅ τι Μεσσίας ἔ ρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγωdice Ο ἶ δα RAI1S ὁ ράω sé ἔ ρχεται ἔ λθ ῃ ἀ ναγγελε ῖ

27 Jn 4:25 λέγει α ὐ τ ῷ ἡ γυνή, Ο ἶ δα ὅ τι Μεσσίας ἔ ρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγωdice Ο ἶ δα RAI1S ὁ ράω sé ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομαι viene ἔ λθ ῃ ἀ ναγγελε ῖ

28 Jn 4:25 λέγει α ὐ τ ῷ ἡ γυνή, Ο ἶ δα ὅ τι Μεσσίας ἔ ρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγωdice Ο ἶ δα RAI1S ὁ ράω sé ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομαι viene ἔ λθ ῃ A2AS3S ἔ ρχομαι venga ἀ ναγγελε ῖ

29 Jn 4:25 λέγει α ὐ τ ῷ ἡ γυνή, Ο ἶ δα ὅ τι Μεσσίας ἔ ρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγωdice Ο ἶ δα RAI1S ὁ ράω sé ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομαι viene ἔ λθ ῃ A2AS3S ἔ ρχομαι venga ἀ ναγγελε ῖ FAI3S ἀ ναγγέλλ ω anunciar á

30 Jn 4:25 λέγει α ὐ τ ῷ ἡ γυνή, Ο ἶ δα ὅ τι Μεσσίας ἔ ρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅ ταν ἔ λθ ῃ ἐ κε ῖ νος, ἀ ναγγελε ῖ ἡ μ ῖ ν ἅ παντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγωdice Ο ἶ δα RAI1S ὁ ράω sé ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομαι viene ἔ λθ ῃ A2AS3S ἔ ρχομαι venga ἀ ναγγελε ῖ FAI3S ἀ ναγγέλλ ω anunciar á Dice a él la mujer: “sé que viene el Mesías, llamado Cristo. Cuando aquel venga, nos anunciará todas las cosas”.

31 Jn 6:5b … λέγει πρ ὸ ς Φίλιππον, Πόθεν ἀ γοράσωμεν ἄ ρτους ἵ να φάγωσιν ο ὗ τοι; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγει ἀ γοράσωμε ν ἄ ρτους φάγωσιν ο ὗ τοι

32 Jn 6:5b … λέγει πρ ὸ ς Φίλιππον, Πόθεν ἀ γοράσωμεν ἄ ρτους ἵ να φάγωσιν ο ὗ τοι; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice ἀ γοράσωμε ν ἄ ρτους φάγωσιν ο ὗ τοι

33 Jn 6:5b … λέγει πρ ὸ ς Φίλιππον, Πόθεν ἀ γοράσωμεν ἄ ρτους ἵ να φάγωσιν ο ὗ τοι; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice ἀ γοράσωμε ν AAS1P ἀ γοράζ ω compremos ἄ ρτους φάγωσιν ο ὗ τοι

34 Jn 6:5b … λέγει πρ ὸ ς Φίλιππον, Πόθεν ἀ γοράσωμεν ἄ ρτους ἵ να φάγωσιν ο ὗ τοι; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice ἀ γοράσωμε ν AAS1P ἀ γοράζ ω compremos ἄ ρτους PMA ἄ ρτος pan(es) φάγωσιν ο ὗ τοι

35 Jn 6:5b … λέγει πρ ὸ ς Φίλιππον, Πόθεν ἀ γοράσωμεν ἄ ρτους ἵ να φάγωσιν ο ὗ τοι; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice ἀ γοράσωμε ν AAS1P ἀ γοράζ ω compremos ἄ ρτους PMA ἄ ρτος pan(es) φάγωσινA2AS3P ἐ σθίω coman ο ὗ τοι

36 Jn 6:5b … λέγει πρ ὸ ς Φίλιππον, Πόθεν ἀ γοράσωμεν ἄ ρτους ἵ να φάγωσιν ο ὗ τοι; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice ἀ γοράσωμε ν AAS1P ἀ γοράζ ω compremos ἄ ρτους PMA ἄ ρτος pan(es) φάγωσινA2AS3P ἐ σθίω coman ο ὗ τοι PMN ο ὗ τος éstos

37 Jn 6:5b … λέγει πρ ὸ ς Φίλιππον, Πόθεν ἀ γοράσωμεν ἄ ρτους ἵ να φάγωσιν ο ὗ τοι; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice ἀ γοράσωμε ν AAS1P ἀ γοράζ ω compremos ἄ ρτους PMA ἄ ρτος pan(es) φάγωσινA2AS3P ἐ σθίω coman ο ὗ τοι PMN ο ὗ τος éstos Dice a Felipe: “¿dónde compraremos pan para que coman estos?”

38 la,b e raíz en aoristo desinencias del presente lamba,nw en Aoristo (2º) Activo Imperativo.

39 A ORISTO 2 º A CTIVO I MPERATIVO λαμβάνω – tema de aoristo: λαβ Forma VerbalTraducción 2s λάβεrecibe 3s λαβέτωreciba 2p λάβετεreciban 3p λαβέτωσανreciban

40 Mt. 4:3 Κα ὶ προσελθ ὼ ν ὁ πειράζων ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσελθ ὼ ν ε ἶ πεν εἶεἶ εἰπὲεἰπὲ γένωνται

41 Mt. 4:3 Κα ὶ προσελθ ὼ ν ὁ πειράζων ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσελθ ὼ ν A2APSMN προσέρχομ αι viniendo ε ἶ πεν εἶεἶ εἰπὲεἰπὲ γένωνται

42 Mt. 4:3 Κα ὶ προσελθ ὼ ν ὁ πειράζων ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσελθ ὼ ν A2APSMN προσέρχομ αι viniendo ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo εἶεἶ εἰπὲεἰπὲ γένωνται

43 Mt. 4:3 Κα ὶ προσελθ ὼ ν ὁ πειράζων ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσελθ ὼ ν A2APSMN προσέρχομ αι viniendo ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres εἰπὲεἰπὲ γένωνται

44 Mt. 4:3 Κα ὶ προσελθ ὼ ν ὁ πειράζων ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσελθ ὼ ν A2APSMN προσέρχομ αι viniendo ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres εἰπὲεἰπὲ A2AM2Sλέγωdi γένωνται

45 Mt. 4:3 Κα ὶ προσελθ ὼ ν ὁ πειράζων ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσελθ ὼ ν A2APSMN προσέρχομ αι viniendo ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres εἰπὲεἰπὲ A2AM2Sλέγωdi γένωνταιA2 M/DM/D S3Pγίνομαιsean

46 Mt. 4:3 Κα ὶ προσελθ ὼ ν ὁ πειράζων ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσελθ ὼ ν A2APSMN προσέρχομ αι viniendo ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres εἰπὲεἰπὲ A2AM2Sλέγωdi γένωνταιA2 M/DM/D S3Pγίνομαιsean Y luego de venir el tentador, le dijo: “si eres hijo de Dios, di que estas piedras sean panes”.

47 Mt 4:6a κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, βάλε σεαυτ ὸ ν κάτω… TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγει εἶεἶ βάλε σεαυτ ὸ ν

48 Mt 4:6a κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, βάλε σεαυτ ὸ ν κάτω… TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice εἶεἶ βάλε σεαυτ ὸ ν

49 Mt 4:6a κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, βάλε σεαυτ ὸ ν κάτω… TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres βάλε σεαυτ ὸ ν

50 Mt 4:6a κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, βάλε σεαυτ ὸ ν κάτω… TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres βάλεA2AM2Sβάλλω tira σεαυτ ὸ ν

51 Mt 4:6a κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, βάλε σεαυτ ὸ ν κάτω… TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres βάλεA2AM2Sβάλλω tira σεαυτ ὸ ν 2SMA σεαυτο ῦ ti mismo

52 Mt 4:6a κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, βάλε σεαυτ ὸ ν κάτω… TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγω dice εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres βάλεA2AM2Sβάλλω tira σεαυτ ὸ ν 2SMA σεαυτο ῦ ti mismo Y le dice: “Si eres hijo de Dios, tirate a ti mismo abajo”.

53 lab ei/n raíz en aoristo desinencia del presente lamba,nw en Aoristo (2º) Activo Infinitivo.

54 lab ei/n raíz en aoristo desinencia del presente lamba,nw en Aoristo (2º) Activo Infinitivo.

55 mein  raíz en aoristo me,nw en Aoristo Activo Indicativo. e;sa desinencias de aoristo  aumento de aoristo 

56 Tema en consonante + σ Consonante final del tema cambia a Labiales πβφψ Palatales κγχξ Linguales τδζθσ

57 τδζθτδζθ σ += σ

58 λμνρλμνρ σ += λμνρλμνρ

59 mein  raíz en aoristo me,nw en Aoristo Activo Indicativo. e;sa desinencias de aoristo  aumento de aoristo 

60 mein  raíz en aoristo me,nw en Aoristo Activo Indicativo. e;sa desinencias de aoristo  aumento de aoristo  n + sa = na

61 mein  raíz en aoristo me,nw en Aoristo Activo Indicativo. e;a desinencias de aoristo  aumento de aoristo 

62 A ORISTO A CTIVO I NDICATIVO μένω – tema de aoristo: μειν Forma VerbalTraducción 1s ἔ μεινα permanecí 2s ἔ μεινας permaneciste 3s ἔ μεινε(ν) permaneció 1p ἐ μείναμεν permanecimos 2p ἐ μείνατε permanecieron 3p ἔ μειναν permanecieron

63 1 Co. 7:1 Περ ὶ δ ὲ ὧ ν ἐ γράψατε, καλ ὸ ν ἀ νθρώπ ῳ γυναικ ὸ ς μ ὴ ἅ πτεσθαι· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὧνὧν ἐ γράψατε ἅ πτεσθαι

64 1 Co. 7:1 Περ ὶ δ ὲ ὧ ν ἐ γράψατε, καλ ὸ ν ἀ νθρώπ ῳ γυναικ ὸ ς μ ὴ ἅ πτεσθαι· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὧνὧν PNG ὅςὅς las cosas ἐ γράψατε ἅ πτεσθαι

65 1 Co. 7:1 Περ ὶ δ ὲ ὧ ν ἐ γράψατε, καλ ὸ ν ἀ νθρώπ ῳ γυναικ ὸ ς μ ὴ ἅ πτεσθαι· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὧνὧν PNG ὅςὅς las cosas ἐ γράψατε ΑΑΙ2Pγράφωescribieron ἅ πτεσθαι

66 1 Co. 7:1 Περ ὶ δ ὲ ὧ ν ἐ γράψατε, καλ ὸ ν ἀ νθρώπ ῳ γυναικ ὸ ς μ ὴ ἅ πτεσθαι· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὧνὧν PNG ὅςὅς las cosas ἐ γράψατε ΑΑΙ2Pγράφωescribieron ἅ πτεσθαι PMN ἅ πτω tocar

67 1 Co. 7:1 Περ ὶ δ ὲ ὧ ν ἐ γράψατε, καλ ὸ ν ἀ νθρώπ ῳ γυναικ ὸ ς μ ὴ ἅ πτεσθαι· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ὧνὧν PNG ὅςὅς las cosas ἐ γράψατε ΑΑΙ2Pγράφωescribieron ἅ πτεσθαι PMN ἅ πτω tocar Pero respecto a las cosas que escribieron, bueno (es) al hombre mujer no tocar;

68 Mat. 21:32 ἦ λθεν γ ὰ ρ Ἰ ωάννης πρ ὸ ς ὑ μ ᾶ ς ἐ ν ὁ δ ῷ δικαιοσύνης, κα ὶ ο ὐ κ ἐ πιστεύσατε α ὐ τ ῷ … TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν ὁδῷὁδῷ δικαιοσύνης ἐ πιστεύσατε

69 Mat. 21:32 ἦ λθεν γ ὰ ρ Ἰ ωάννης πρ ὸ ς ὑ μ ᾶ ς ἐ ν ὁ δ ῷ δικαιοσύνης, κα ὶ ο ὐ κ ἐ πιστεύσατε α ὐ τ ῷ … TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν A2AI3S ἔ ρψομα ι vino ὁδῷὁδῷ δικαιοσύνης ἐ πιστεύσατε

70 Mat. 21:32 ἦ λθεν γ ὰ ρ Ἰ ωάννης πρ ὸ ς ὑ μ ᾶ ς ἐ ν ὁ δ ῷ δικαιοσύνης, κα ὶ ο ὐ κ ἐ πιστεύσατε α ὐ τ ῷ … TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν A2AI3S ἔ ρψομα ι vino ὁδῷὁδῷ SFD ὁ δός, ο ῦ, ἡ el camino δικαιοσύνης ἐ πιστεύσατε

71 Mat. 21:32 ἦ λθεν γ ὰ ρ Ἰ ωάννης πρ ὸ ς ὑ μ ᾶ ς ἐ ν ὁ δ ῷ δικαιοσύνης, κα ὶ ο ὐ κ ἐ πιστεύσατε α ὐ τ ῷ … TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν A2AI3S ἔ ρψομα ι vino ὁδῷὁδῷ SFD ὁ δός, ο ῦ, ἡ el camino δικαιοσύνηςSFG δικαιοσύνη de justicia ἐ πιστεύσατε

72 Mat. 21:32 ἦ λθεν γ ὰ ρ Ἰ ωάννης πρ ὸ ς ὑ μ ᾶ ς ἐ ν ὁ δ ῷ δικαιοσύνης, κα ὶ ο ὐ κ ἐ πιστεύσατε α ὐ τ ῷ … TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν A2AI3S ἔ ρψομα ι vino ὁδῷὁδῷ SFD ὁ δός, ο ῦ, ἡ el camino δικαιοσύνηςSFG δικαιοσύνη de justicia ἐ πιστεύσατε AAI2P πιστεύ ω creyeron

73 Mat. 21:32 ἦ λθεν γ ὰ ρ Ἰ ωάννης πρ ὸ ς ὑ μ ᾶ ς ἐ ν ὁ δ ῷ δικαιοσύνης, κα ὶ ο ὐ κ ἐ πιστεύσατε α ὐ τ ῷ … TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν A2AI3S ἔ ρψομα ι vino ὁδῷὁδῷ SFD ὁ δός, ο ῦ, ἡ el camino δικαιοσύνηςSFG δικαιοσύνη de justicia ἐ πιστεύσατε AAI2P πιστεύ ω creyeron Pues vino Juan a ustedes en el camino de justicia, y no le creyeron…

74 Lc 10:24 λέγω γ ὰ ρ ὑ μ ῖ ν ὅ τι πολλο ὶ προφ ῆ ται κα ὶ βασιλε ῖ ς ἠ θέλησαν ἰ δε ῖ ν ἃ ὑ με ῖ ς βλέπετε κα ὶ ο ὐ κ ε ἶ δαν, κα ὶ ἀ κο ῦ σαι ἃ ἀ κούετε κα ὶ ο ὐ κ ἤ κουσαν. TVMPN GC Forma léxicaTraducción ἠ θέλησαν ἰ δε ῖ ν ε ἶ δαν ἀ κο ῦ σαι ἤ κουσαν

75 Lc 10:24 λέγω γ ὰ ρ ὑ μ ῖ ν ὅ τι πολλο ὶ προφ ῆ ται κα ὶ βασιλε ῖ ς ἠ θέλησαν ἰ δε ῖ ν ἃ ὑ με ῖ ς βλέπετε κα ὶ ο ὐ κ ε ἶ δαν, κα ὶ ἀ κο ῦ σαι ἃ ἀ κούετε κα ὶ ο ὐ κ ἤ κουσαν. TVMPN GC Forma léxicaTraducción ἠ θέλησαν AAI3Pθέλω desearon ἰ δε ῖ ν ε ἶ δαν ἀ κο ῦ σαι ἤ κουσαν * Originalmente θέλω era ἐ θέλω. Con el tiempo se perdió la ε, pero el aumento “recuerda su presencia” y sigue siendo η.

76 Lc 10:24 λέγω γ ὰ ρ ὑ μ ῖ ν ὅ τι πολλο ὶ προφ ῆ ται κα ὶ βασιλε ῖ ς ἠ θέλησαν ἰ δε ῖ ν ἃ ὑ με ῖ ς βλέπετε κα ὶ ο ὐ κ ε ἶ δαν, κα ὶ ἀ κο ῦ σαι ἃ ἀ κούετε κα ὶ ο ὐ κ ἤ κουσαν. TVMPN GC Forma léxicaTraducción ἠ θέλησαν AAI3Pθέλω desearon ἰ δε ῖ ν ε ἶ δαν ἀ κο ῦ σαι ἤ κουσαν

77 Lc 10:24 λέγω γ ὰ ρ ὑ μ ῖ ν ὅ τι πολλο ὶ προφ ῆ ται κα ὶ βασιλε ῖ ς ἠ θέλησαν ἰ δε ῖ ν ἃ ὑ με ῖ ς βλέπετε κα ὶ ο ὐ κ ε ἶ δαν, κα ὶ ἀ κο ῦ σαι ἃ ἀ κούετε κα ὶ ο ὐ κ ἤ κουσαν. TVMPN GC Forma léxicaTraducción ἠ θέλησαν AAI3Pθέλω desearon ἰ δε ῖ ν A2AN ὁ ράω ver ε ἶ δαν ἀ κο ῦ σαι ἤ κουσαν

78 Lc 10:24 λέγω γ ὰ ρ ὑ μ ῖ ν ὅ τι πολλο ὶ προφ ῆ ται κα ὶ βασιλε ῖ ς ἠ θέλησαν ἰ δε ῖ ν ἃ ὑ με ῖ ς βλέπετε κα ὶ ο ὐ κ ε ἶ δαν, κα ὶ ἀ κο ῦ σαι ἃ ἀ κούετε κα ὶ ο ὐ κ ἤ κουσαν. TVMPN GC Forma léxicaTraducción ἠ θέλησαν AAI3Pθέλω desearon ἰ δε ῖ ν A2AN ὁ ράω ver ε ἶ δαν A2AI3P ὁ ράω vieron ἀ κο ῦ σαι ἤ κουσαν

79 Lc 10:24 λέγω γ ὰ ρ ὑ μ ῖ ν ὅ τι πολλο ὶ προφ ῆ ται κα ὶ βασιλε ῖ ς ἠ θέλησαν ἰ δε ῖ ν ἃ ὑ με ῖ ς βλέπετε κα ὶ ο ὐ κ ε ἶ δαν, κα ὶ ἀ κο ῦ σαι ἃ ἀ κούετε κα ὶ ο ὐ κ ἤ κουσαν. TVMPN GC Forma léxicaTraducción ἠ θέλησαν AAI3Pθέλω desearon ἰ δε ῖ ν A2AN ὁ ράω ver ε ἶ δαν A2AI3P ὁ ράω vieron ἀ κο ῦ σαι AAN ἀ κούω oir ἤ κουσαν

80 Lc 10:24 λέγω γ ὰ ρ ὑ μ ῖ ν ὅ τι πολλο ὶ προφ ῆ ται κα ὶ βασιλε ῖ ς ἠ θέλησαν ἰ δε ῖ ν ἃ ὑ με ῖ ς βλέπετε κα ὶ ο ὐ κ ε ἶ δαν, κα ὶ ἀ κο ῦ σαι ἃ ἀ κούετε κα ὶ ο ὐ κ ἤ κουσαν. TVMPN GC Forma léxicaTraducción ἠ θέλησαν AAI3Pθέλω desearon ἰ δε ῖ ν A2AN ὁ ράω ver ε ἶ δαν A2AI3P ὁ ράω vieron ἀ κο ῦ σαι AAN ἀ κούω oir ἤ κουσαν AAI3P ἀ κούω oyeron

81 Lc 10:24 λέγω γ ὰ ρ ὑ μ ῖ ν ὅ τι πολλο ὶ προφ ῆ ται κα ὶ βασιλε ῖ ς ἠ θέλησαν ἰ δε ῖ ν ἃ ὑ με ῖ ς βλέπετε κα ὶ ο ὐ κ ε ἶ δαν, κα ὶ ἀ κο ῦ σαι ἃ ἀ κούετε κα ὶ ο ὐ κ ἤ κουσαν. TVMPN GC Forma léxicaTraducción ἠ θέλησαν AAI3Pθέλω desearon ἰ δε ῖ ν A2AN ὁ ράω ver ε ἶ δαν A2AI3P ὁ ράω vieron ἀ κο ῦ σαι AAN ἀ κούω oir ἤ κουσαν AAI3P ἀ κούω oyeron Pues les digo que muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que ustedes ven y no vieron, y oír las cosas que oyen y no oyeron.

82 Jn 5:19 Ἀ πεκρίνατο ο ὖ ν ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ο ὐ δύναται ὁ υ ἱὸ ς ποιε ῖ ν ἀ φ ʼ ἑ αυτο ῦ ο ὐ δ ὲ ν ἐὰ ν μή τι βλέπ ῃ τ ὸ ν πατέρα ποιο ῦ ντα· ἃ γ ὰ ρ ἂ ν ἐ κε ῖ νος ποι ῇ, τα ῦ τα κα ὶ ὁ υ ἱὸ ς ὁ μοίως ποιε ῖ.

83 A M / D I3S

84 Jn 5:19 Ἀ πεκρίνατο ο ὖ ν ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ο ὐ δύναται ὁ υ ἱὸ ς ποιε ῖ ν ἀ φ ʼ ἑ αυτο ῦ ο ὐ δ ὲ ν ἐὰ ν μή τι βλέπ ῃ τ ὸ ν πατέρα ποιο ῦ ντα· ἃ γ ὰ ρ ἂ ν ἐ κε ῖ νος ποι ῇ, τα ῦ τα κα ὶ ὁ υ ἱὸ ς ὁ μοίως ποιε ῖ. A M / D I3SIAI3S

85 Jn 5:19 Ἀ πεκρίνατο ο ὖ ν ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ο ὐ δύναται ὁ υ ἱὸ ς ποιε ῖ ν ἀ φ ʼ ἑ αυτο ῦ ο ὐ δ ὲ ν ἐὰ ν μή τι βλέπ ῃ τ ὸ ν πατέρα ποιο ῦ ντα· ἃ γ ὰ ρ ἂ ν ἐ κε ῖ νος ποι ῇ, τα ῦ τα κα ὶ ὁ υ ἱὸ ς ὁ μοίως ποιε ῖ. A M / D I3SIAI3S P M / D I3S

86 Jn 5:19 Ἀ πεκρίνατο ο ὖ ν ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ο ὐ δύναται ὁ υ ἱὸ ς ποιε ῖ ν ἀ φ ʼ ἑ αυτο ῦ ο ὐ δ ὲ ν ἐὰ ν μή τι βλέπ ῃ τ ὸ ν πατέρα ποιο ῦ ντα· ἃ γ ὰ ρ ἂ ν ἐ κε ῖ νος ποι ῇ, τα ῦ τα κα ὶ ὁ υ ἱὸ ς ὁ μοίως ποιε ῖ. A M / D I3SIAI3S P M / D I3S PAN

87 Jn 5:19 Ἀ πεκρίνατο ο ὖ ν ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ο ὐ δύναται ὁ υ ἱὸ ς ποιε ῖ ν ἀ φ ʼ ἑ αυτο ῦ ο ὐ δ ὲ ν ἐὰ ν μή τι βλέπ ῃ τ ὸ ν πατέρα ποιο ῦ ντα· ἃ γ ὰ ρ ἂ ν ἐ κε ῖ νος ποι ῇ, τα ῦ τα κα ὶ ὁ υ ἱὸ ς ὁ μοίως ποιε ῖ. A M / D I3SIAI3S P M / D I3S PAN PAS3S

88 Jn 5:19 Ἀ πεκρίνατο ο ὖ ν ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ο ὐ δύναται ὁ υ ἱὸ ς ποιε ῖ ν ἀ φ ʼ ἑ αυτο ῦ ο ὐ δ ὲ ν ἐὰ ν μή τι βλέπ ῃ τ ὸ ν πατέρα ποιο ῦ ντα· ἃ γ ὰ ρ ἂ ν ἐ κε ῖ νος ποι ῇ, τα ῦ τα κα ὶ ὁ υ ἱὸ ς ὁ μοίως ποιε ῖ. A M / D I3SIAI3S P M / D I3S PAN PAS3S participio

89 Jn 5:19 Ἀ πεκρίνατο ο ὖ ν ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ο ὐ δύναται ὁ υ ἱὸ ς ποιε ῖ ν ἀ φ ʼ ἑ αυτο ῦ ο ὐ δ ὲ ν ἐὰ ν μή τι βλέπ ῃ τ ὸ ν πατέρα ποιο ῦ ντα· ἃ γ ὰ ρ ἂ ν ἐ κε ῖ νος ποι ῇ, τα ῦ τα κα ὶ ὁ υ ἱὸ ς ὁ μοίως ποιε ῖ. A M / D I3SIAI3S P M / D I3S PAN PAS3S participio PAS3S

90 Jn 5:19 Ἀ πεκρίνατο ο ὖ ν ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ἔ λεγεν α ὐ το ῖ ς, Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ο ὐ δύναται ὁ υ ἱὸ ς ποιε ῖ ν ἀ φ ʼ ἑ αυτο ῦ ο ὐ δ ὲ ν ἐὰ ν μή τι βλέπ ῃ τ ὸ ν πατέρα ποιο ῦ ντα· ἃ γ ὰ ρ ἂ ν ἐ κε ῖ νος ποι ῇ, τα ῦ τα κα ὶ ὁ υ ἱὸ ς ὁ μοίως ποιε ῖ. Respondió pues Jesús y decía a ellos: “En verdad, en verdad les digo: ‘No puede el hijo hacer por sí mismo nada si no lo que viera al padre hacer. Porque lo que aquel hiciera, de la misma manera estas cosas también el hijo hace’”. A M / D I3SIAI3S P M / D I3S PAN PAS3S participio PAS3S

91 Aoristo 2 o Act.Aoristo 2 o M.

92


Κατέβασμα ppt "e; lab on raíz en aoristo aumento y desinencias del imperfecto lamba,nw en Aoristo (2º) Activo Indicativo."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google