Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo. e; lab on raíz en aoristo aumento y desinencias del imperfecto La formación de lamba,nw en Aoristo.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo. e; lab on raíz en aoristo aumento y desinencias del imperfecto La formación de lamba,nw en Aoristo."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo

2 e; lab on raíz en aoristo aumento y desinencias del imperfecto La formación de lamba,nw en Aoristo.

3 Las Desinencias del Verbo Regular Aoristo 2º ActivoTraducción 1s e; lab on recibí 2s e; lab ej recibimos 3s e; lab e$n% recibió 1p ev la,b omen recibimos 2p ev la,b ete recibieron 3p e; lab on recibieron Indicativo

4 Jn 3:10 avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvtw/|\ su. ei= o` dida,skaloj tou/ VIsrah.l kai. tau/ta ouv ginw,skeijÈ TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción avpekri,qh ei=pen auvtw kataba,t w pisteu,som en A A I 3 S sw,|zw salvó P M/D I 3 S du,namai puede A A N sw,|zw salvar 2A A Imp 3 S katabai,nw baje F A I 1 P pisteu,w creeremos respondió Jesús y dijo a él / le dijo: ¿Tú eres el maestro de Israel y estas cosas no conoces/sabes?

5 Las Desinencias del Verbo Regular Aoristo ActivoTraducción 1s lu, sw suelte 2s lu, sh|j sueltes 3s lu, sh| suelte 1p lu, swmen soltemos 2p lu, shte (uds.) suelten 3p lu, swsi$n % suelten Subjuntivo

6 Las Desinencias del Verbo Regular Aoristo ActivoTraducción 2s lu, son suelta 3s lu sa,tw suelte 2p lu, sate (uds.) suelten 3p lu sa,twsan suelten Imperativo

7 Mat. 13:18 ~Umei/j ou=n avkou,sate th.n parabolh.n tou/ spei,rantojÅ Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. AAImp 2P Hch. 16:31 oi` de. ei;pan( Pi,steuson evpi. to.n ku,rion VIhsou/n kai. swqh,sh| su. kai. o` oi=ko,j souÅ Pero ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. AAImp 2S

8 La Desinencia del Aoristo Activo Infinitivo lu,sai = soltar avkou,sai = oír pisteu,sai = creer

9 Mateo 13:17 μ ν γ ρ λέγω μ ν τι πολλο προφ ται κα δίκαιοι πεθύμησαν δε ν βλέπετε κα ο κ ε δαν, κα κο σαι κούετε κα ο κ κουσαν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción πεθύμησαν δε ν ε δαν κο σαι κουσαν A A I 3 P evpiqume,w desearon A2 A N o`ra,w ver A2 A I 3 P o`ra,w vieron A A N avkou,w oir A A I 3 P avkou,w oyeron Porque de verdad les digo: Muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no vieron, y oír lo que ustedes oyen y no oyeron.

10 Mark 3:4 κα λέγει α το ς, ξεστιν το ς σάββασιν γαθ ν ποι σαι κακοποι σαι, ψυχ ν σ σαι ποκτε ναι; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ποι σαι κακοποι σαι σ σαι ποκτε ναι A A N poie,w hacer A A N kakopoie,w hacer mal A A N sw|,zw salvar A A N avpoktei,nw matar y les dije, ¿Es lícito en el sábado hacer bueno o hacer malo, salvar vida o matar?

11 Mateo 9:13 λεος (misericordia) θέλω κα ο θυσίαν (sacrificio)· ο γ ρ λθον καλέσαι δικαίους λλ μαρτωλούς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción θέλω λθον καλέσαι μαρτωλούς P A I 1 S θέλω deseo A2 A I 1 S e;rcomai vine A A N kale,w llamar Misericordia deseo y no sacrificio; porque no vine para llamar a los justos sino a los pecadores. P M A a`martwlo,j pecadores

12 Mark 5:20 κα π λθεν κα ρξατο κηρύσσειν ν τ Δεκαπόλει (Decápolis) σα (cuán grandes cosas) ποίησεν α τ ησο ς, κα πάντες θαύμαζον. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción π λθεν ρξατο κηρύσσειν ποίησεν θαύμαζον A2 A I 3 S avpe,rcomai se fue A M I 3 S a;rcw empezó P A N khru,ssw proclamar A A I 3 S poie,w hizo I A I 3 P qauma,zw se maravillaban Y se fue y empezó a proclamar en el Decápolis cuan grandes cosas Jesús hizo (o había hecho) por él, y todos se maravillaban.

13 1 Jn 3: τι α τη στ ν γγελία (mensaje) ν κούσατε π ρχ ς (principio), να γαπ μεν λλήλους, TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción στ ν κούσατε γαπ μεν P A I 3 S eivmi, es A A I 2 P avkou,w oyeron P A S 1 P avgapa,w amemos Porque este es el mensaje que ustedes oyeron (o han oído) del principio: que nos amemos unos a otros.

14 12 ο καθ ς Κάϊν κ το πονηρο ν κα σφαξεν τ ν δελφ ν α το · κα χάριν τίνος (por qué razón) σφαξεν α τόν; τι τ ργα α το πονηρ ν τ δ το δελφο α το δίκαια. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ν σφαξεν I A I 3 S eivmi era A A I 3 S sfa,zw matar No como Caín era del malo y mató a su hermano; y ¿Por qué razón lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano (eran) justas.


Κατέβασμα ppt "Griego I Lección 15 Tiempo Aoristo 1º Activo. e; lab on raíz en aoristo aumento y desinencias del imperfecto La formación de lamba,nw en Aoristo."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google