Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Rhapsōidos Homeric Epic GRK 101. Oral Greek Χαίρετε, ὦ μαθητρίδες τε καὶ μαθηταί –κτλ (= et cetera, “and the rest,” “and so on”) Πῶς ἔχετε; Τί ἐστι τὸ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Rhapsōidos Homeric Epic GRK 101. Oral Greek Χαίρετε, ὦ μαθητρίδες τε καὶ μαθηταί –κτλ (= et cetera, “and the rest,” “and so on”) Πῶς ἔχετε; Τί ἐστι τὸ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Rhapsōidos Homeric Epic GRK 101

2 Oral Greek Χαίρετε, ὦ μαθητρίδες τε καὶ μαθηταί –κτλ (= et cetera, “and the rest,” “and so on”) Πῶς ἔχετε; Τί ἐστι τὸ ὄνομά σου; Τίς ἐστι ἐκεῖνος / ἐκείνη; Τί ἐστιν ἐκεῖνο; – “Is there a problem here”

3 3 rd -Decl. Endings sing.plur. masc./fem.neut.masc./fem.neut. nom.––––––––––– – -ες-α gen.-ος -ων dat.-ι -σι(ν) (-εσι, -ξι, -ψι) acc.-α, -ν(same as nom.) -ας(same as nom.) voc.varies!(same as nom.)

4 Oral Quiz Paradigms sing.plur. nom.ὁ/ἡκύωνοἱ/αἱκύν- ες gen. τοῦ/τῆςκυν ‑ ός τῶνκυν- ῶν dat.τῷ/τῇκυν- ίτοῖς/ταῖςκυσί(ν) acc.τὸν/τὴνκύν- ατοὺς/τὰςκύν- ας voc.ὦκύονὦκύνες

5 Oral Quiz Paradigms sing.plur. nom.τὸπρόβληματὰπροβλήματ- α gen.τοῦπροβλήματ- οςτῶνπροβλημάτ- ων dat.τῷπροβλήματ- ιτοῖςπροβλήμα- σι(ν) acc.τὸπρόβληματὰπροβλήματ- α voc.ὦπρόβλημαὦπροβλήματ- α

6 Ch6 Grammar con’t

7 Quiz Quote Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε

8 Ch 7 Civilization What Does Homer (Try to) Do?

9 Discussion… Entertainment –Action adventure –Mass entertainment (?) –Blockbuster entertainment (?) Moral instruction –Including tragic element Remembrance/(believed) history –esp. Iliad (why not Odyssey?) Oral component –“These stories were originally passed down through oral tradition” –“Because the Iliad and the Odyssey were originally oral poetry”

10 Epic; Oral versus Literary “Epic” is… “Oral” poetry is… “Literary” poetry is…

11 Early Epic –Aoidos, prehistoric (??-pre-900 BCE) –Rhapsōidos, early archaic (ca. 900?-ca. 675?)

12 Homeric Formulae Building-blocks of oral composition. E.g.,… πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς “Swift-footed Achilles” (line ending 30 times) ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς “And when early-born, rosy-fingered dawn had come, …” (whole line 22 times) αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, “When they had put away desire for food, …” (whole line 22 times)

13 Odyssey, Opening Ἄ νδρα μοι ἔ ννεπε, Μο ῦ σα, πολ ύ τροπον, ὃ ς μ ά λα πολλ ὰ πλ ά γχθη, ἐ πε ὶ Τρο ί ης ἱ ερ ὸ ν πτολ ί εθρον ἔ περσε· πολλ ῶ ν δ ᾽ ἀ νθρ ώ πων ἴ δεν ἄ στεα κα ὶ ν ό ον ἔ γνω, πολλ ὰ δ ᾽ ὅ γ ᾽ ἐ ν π ό ντ ῳ π ά θεν ἄ λγεα ὃ ν κατ ὰ θυμ ό ν, ἀ ρν ύ μενος ἥ ν τε ψυχ ὴ ν κα ὶ ν ό στον ἑ τα ί ρων.

14 3 rd -Decl. Endings sing.plur. masc./fem.neut.masc./fem.neut. nom.––––––––––– – -ες-α gen.-ος -ων dat.-ι -σι(ν) (-εσι, -ξι, -ψι) acc.-α, -ν(same as nom.) -ας(same as nom.) voc.varies!(same as nom.)

15 Ch7 Beta Grammar More 3 rd declension –ὁ χειμών, τοῦ χειμόνος (gender? stem? forms?) 3 rd declension adjective σώφρων nom. sing.σώφρωνσῶφρον gen. sing.σώφρονοςσώφρονος –Stem? Forms? Interrogative/indefinite pronoun/adjective nom. sing.τίςτί gen. sing.τίνοςτίνος –Accent? Position? Meaning?

16 SINGULAR PLURAL masc/femneut masc/fe m neut nom τίς;τίς; τί;τί; τ ί νες ; τ ί να ; gen τ ί νος ; τ ί νων ; dat τ ί νι ; τ ί σι ( ν ); acc τ ί να ; τί;τί; τ ί νας ; τ ί να ; SINGULAR PLURAL masc/femneut masc/fe m neut nom τιςτι τινεςτινα gen τινος τινων dat τινι τισι ( ν ) acc τινατι τιναςτινα Τ ί ς ; versus τις


Κατέβασμα ppt "Rhapsōidos Homeric Epic GRK 101. Oral Greek Χαίρετε, ὦ μαθητρίδες τε καὶ μαθηταί –κτλ (= et cetera, “and the rest,” “and so on”) Πῶς ἔχετε; Τί ἐστι τὸ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google