Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ισαβέλλα Παπαδοπούλου ΄Β3. Ποιοι είναι οι Τρεις Ιεράρχες Με την ονομασία Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ισαβέλλα Παπαδοπούλου ΄Β3. Ποιοι είναι οι Τρεις Ιεράρχες Με την ονομασία Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ισαβέλλα Παπαδοπούλου ΄Β3

2 Ποιοι είναι οι Τρεις Ιεράρχες Με την ονομασία Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής θρησκείας, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος. Αναδείχθηκαν πατέρες της Εκκλησίας και άγιοι. Η σοφία και η δράση τους τους έδωσε τον τίτλο των μεγίστων φωστήρων, όπως ψέλνεται και στο τροπάριό τους: «Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου θεότητος...». 16 ος αιώνας

3 Η γνώμη τους για τον πλούτο Η έντονη κριτικ ή των Τριών Ιεραρχών και ιδια ί τερα του Χρυσοστ ό μου κατ ά των άσπλαχνων πλουσ ί ων δεν ήταν περιστασιακ ή, αλλ ά μ ό νιμη και συστηματικ ή, γιατ ί το ίδιο ενδημικ ή και τραγικ ή ήταν η κατ ά σταση των φτωχών. Οι πλο ύ σιοι όμως δυσανασχετούσαν. Ο Χρυσ ό στομος άλλοτε αμ ύ νεται επιτιθ έ μενος και άλλοτε εξηγεί τις θ έ σεις του. Ένα χωρ ί ο απ ό την πρ ώ τη περ ί πτωση:

4 "Μο ῦ λ έ νε· Π ά λι μ έ το ύ ς πλουσ ί ους; Ἀ παντ ῶ · π ά λι κα ί σε ῖ ς μ έ το ύ ς φτωχο ύ ς; Ἐ σε ῖ ς δ έ ν χορτα ί νετε ν ά κατατρ ῶ τε κα ί ν ά καταδαγκ ώ νετε το ύ ς φτωχο ύ ς. Ἔ τσι κι ἐ γ ώ δ έ χορτα ί νω στ ή ν προσπ ά θει ά μου γι ά ν ά σ ᾶ ς διορθ ώ νω. Μο ῦ ξαναλ έ νε· συν έ χεια ἐ σ ύ θ ά κολλ ᾶ ς στο ύ ς πλουσ ί ους; Μ ά κι ἐ σ ύ συν έ χεια κολλ ᾶ ς στ ό φτωχ ό ".Κι ένα χωρ ί ο που εξηγεί τις θ έ σεις του: "Π ά ντοτε λ έ ω, ὅ τι δ έ ν καταφ έ ρομαι ἐ ναντ ί ον το ῦ πλουσ ί ου, ἀ λλ ά κατ ά το ῦ ἅ ρπαγα. Ἄ λλο πλο ύ σιος κα ί ἄ λλο ἅ ρπαγας. Ἄ λλο ε ὔ πορος κι ἄ λλο πλεον έ κτης. Ξεχ ώ ριζε τ ά πρ ά γματα κα ί μ ή συγχ έ εις τ ά ἀ σ ύ γχυτα.

5 Ε ἶ σαι πλο ύ σιος; Δ έ ν σ έ ἐ μποδ ί ζω. Ε ἶ σαι ἅ ρπαγας; Σ έ κατηγορ ῶ... Θ έ λεις ν ά μ έ λιθοβολ ή σεις; Ε ἶ μαι ἕ τοιμος ν ά χ ύ σω τ ό α ἷ μα μου, γιατ ί προσπ ά θει ά μου ε ἶ ναι ν ά σ έ ἐ μποδ ί σω ν ά ἁ μαρτ ά νεις... Κα ί ο ἱ πλο ύ σιοι ε ἶ ναι παιδι ά μου κα ί ο ἱ φτωχο ί ε ἶ ναι παιδι ά μου" 17 ος αιώνας

6 Έτσι καταλαβαίνουμε ότι οι Τρεις Ιεράρχες ασχολήθηκαν πολύ με το θέμα της καταπίεσης των φτωχών από τους πλουσίους αλλά και τους καταδίκαζαν με κάθε τρόπο. Αυτό το γεγονός μπορούμε να το καταλάβουμε και από το ότι αν και οι τρείς ήταν πλούσιοι, μοίρασαν την περιουσία τους στους φτωχούς και προσπάθησαν να καταπολεμήσουν την αδικία μεταξύ όλων των ανθρώπων.

7 πηγες http://www.apostoliki- diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=patr&main=ierarxes&file=1.4.3.htm http://www.apostoliki- diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=patr&main=ierarxes&file=1.4.3.htm


Κατέβασμα ppt "Ισαβέλλα Παπαδοπούλου ΄Β3. Ποιοι είναι οι Τρεις Ιεράρχες Με την ονομασία Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google