Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

25 Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα προσανατολισμού νέων διδασκόντων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "25 Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα προσανατολισμού νέων διδασκόντων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 25 Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα προσανατολισμού νέων διδασκόντων

2

3 Agenda: Γενική Ενημέρωση: Εγχειρίδιο Για όλα τα θέματα του Ακαδημαϊκού Προσωπικού γίνεται λεπτομερής αναφορά στο εγχειρίδιο που έχει ετοιμάσει η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και το οποίο αποστέλλεται μαζί με την επιστολή προσφοράς σε έντυπη μορφή. Το εγχειρίδιο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.

4 4 Τομέας Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων (Θέματα Ακαδημαϊκού/Επιστημονικού/Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού)

5 I.Έρευνα – Ποιες κατηγορίες επιστημόνων μπορώ να εργοδοτήσω και πώς? 1.Κατηγορίες Ερευνητικού /Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού 2.Διαδικασία Προκήρυξης 3.Διαδικασία Εργοδότησης Agenda: Θέματα Ενημέρωσης 5 II.Πληρωμές από συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα 1.Διαδικασία καταβολής επιπλέον απολαβών σε Ερευνητικές Δραστηριότητες

6 III.Διαδικασία Ανέλιξης Ακαδημαϊκού Προσωπικού 1.Διαδικασία Ανέλιξης σε υψηλότερη ακαδημαϊκή βαθμίδα 2.Διάγραμμα Ανέλιξης IV.Παράλληλη Εργοδότηση V.Επικοινωνία με Γραφείο Υποστήριξης Επιλογής Ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού Agenda: 6 Θέματα Ενημέρωσης

7

8 I.1.Κατηγορίες Ερευνητικού Προσωπικού/Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού 8 Επισυνημμένα = Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες(υπο αναθεώρηση), Κανόνες για Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες, Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές Ειδικοί Επιστήμονες Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Τίτλοι θέσεων όπως «νέος ερευνητής», «ερευνητής», «βοηθός ερευνητής» και «βοηθός ερευνητής-φοιτητής» δεν υφίστανται πλέον : βρίσκονται στη διαδικασία ενσωμάτωσής τους κάτω από τη θέση «Ειδικός Επιστήμονας»

9 Agenda: I.2 Διαδικασία Προκήρυξης Προώθηση προκήρυξης για έλεγχο και προσαρμογή από ΥΑΔ Επιβεβαίωση αλλαγών Δημοσίευση για ελάχιστο αριθμό ημερών όπως αναφέρεται στους αντίστοιχους Κανονισμούς/εγκύκλιο Επικοινωνία με ΥΑΔ για αποστολή δείγματος προκήρυξης 9

10 Agenda: I.3 Διαδικασία εργοδότησης Επισυνημμένα = Εγκύκλιος 47 10 Εάν έχει προκηρυχθεί η θέση, πρέπει να προωθηθεί στην ΥΑΔ: αντίγραφο από τα πρακτικά της συνέντευξης σημείωμα προς τον Προϊστάμενο ΥΑΔ →Ετοιμασία επιστολής προσφοράς/ συμβολαίου από αρμόδιο άτομο της ΥΑΔ Εάν δεν έχει προκηρυχθεί η θέση (Ονομαστική αναφορά στο πρόγραμμα): σημείωμα προς τον Προϊστάμενο ΥΑΔ →Ετοιμασία επιστολής προσφοράς/ συμβολαίου από αρμόδιο άτομο της ΥΑΔ Αναδρομικοί Διορισμοί ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ Σε περίπτωση καθυστέρησης και αναμονής υπογραφής του ερευνητικού συμβολαίου, εάν είναι απαραίτητη η πρόσληψη του ερευνητικού προσωπικού άμεσα, μπορεί να συμπληρωθεί και προωθηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση (Εγκυκλίου 47) από τον Υπεύθυνο Ερευνητή όπου αναφέρει ότι «αναλαμβάνει την ευθύνη των δαπανών συμπεριλαμβανομένης και της πρόσληψης προσωπικού μέχρι την υπογραφή των συμβολαίων σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπογράφει το εν λόγω συμβόλαιο. Σε τέτοια περίπτωση, θα τερματίζεται αμέσως η εργοδότηση προσωπικού που έχει προσληφθεί στο πρόγραμμα».

11

12 Agenda: II. 1. Διαδικασία καταβολής επιπλέον απολαβών σε Ερευνητικές Δραστηριότητες Έντυπα ΓΜ06-ΓΜ09 : έγκυρη συμπλήρωση και έγκαιρη προώθηση Ο Υπεύθυνος Ερευνητής μπορεί να έχει και το ρόλο του Ερευνητικού Προσωπικού Σε περίπτωση καθυστέρησης προώθησης των εντύπων στην ΥΑΔ, και μη συμπερίληψης τους στην επόμενη μισθοδοσία: η πληρωμή θεωρείται αναδρομική απαιτεί έγκριση από την ΕΠΚ Εάν εγκριθεί αποκόπτεται το πρόστιμο που επιβάλλεται από τις Κ.Α από τον μισθό του Υπεύθυνου Ερευνητή ή του Ερευνητικού Προσωπικού Η εγκύκλιος 84 καθορίζει τα έντυπα και τη συχνότητα αποστολής τους στην ΥΑΔ 12 Επισυνημμένα = Εγκύκλιος 84 (και έντυπα ΓΜ06, ΓΜ09) Συμπλήρωση παρουσιολογίου ΓΜ09 και υπογραφή από ΥΕ και ΕΠ Άμεση προώθηση στην ΥΑΔ – τέλος του μήνα που διεκπεραιώνεται η διαδικασία / πρώτες μέρες μήνα που ακολουθεί Συμπλήρωση και Υπογραφή Εντολής Πληρωμής-ΓΜ06 από ΥΕ 12

13

14 Βαθμίδα: Λέκτορας Agenda: IIΙ. 1.Διαδικασία Ανέλιξης σε ψηλότερη Ακαδημαϊκή Βαθμίδα ΚΔΠ-Εγκύκλιος 4.3, Μέρος ΙV Σχετικά Επισυνημμένα = ΚΔΠ-Εγκύκλιος 4.3., μέρος ΙV Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

15 Agenda: IIΙ. 2.Παρακολούθηση Διαδικασίας Ανέλιξης Σχετικά Επισυνημμένα = Διάγραμμα διαδικασίας αξιολόγησης ακαδημαϊκού προσωπικού, Οδηγός: Σύστημα Παρακολούθησης Διαδικασίας Ανέλιξης Ακαδ.Πρ.-Περιληπτικά Βήματα για Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Α. Διάγραμμα διαδικασίας αξιολόγησης και ανέλιξης ακαδημαϊκού προσωπικού: Β. Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διαδικασίας Ανέλιξης Ακαδημαϊκού Προσωπικού.

16 Agenda: IV.1. Παράλληλη Εργοδότηση (4.1. Ακαδημαϊκό Προσωπικό- Κανονισμοί 1990,1999,2003,2005) Επισυνημμένα = Κ.Δ.Π, Ο Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος, άρθρο 7, Παράγραφος 8, Υπεύθυνη Δήλωση Ακαδημαϊκό Προσωπικό σε βαθμίδα Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή/Αναπληρωτή Καθηγητή/Καθηγητή, δεν μπορεί να διατηρεί θέση σε άλλο Πανεπιστήμιο Παράλληλη εργοδότηση, προαπαιτεί έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κάθε μέλος του ΑΠ υποχρεούται να συμπληρώσει και υποβάλει πριν την εργοδότηση του σχετική υπεύθυνη δήλωση Ενημερωτικά, εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας θεσμού “joint appointment”

17 17 Χριστίνα Λοϊζίδου – 4105 Λευκή Κωνσταντίνου/ Φάνη Κατσιάρη – 4155/4158 Θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Ειδικοί Επιστήμονες Χριστιάνα Στυλιανού/ Μάρω Κολιού - 4173/ 4157 Θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικών Επιστημών σε Διδασκαλία, Μεταπτυχιακών Συνεργατών, Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Ελένη Γεωργίου – 4139 / Μαρία Χαλλούμα -4177 /Παναγιώτα Χαραλάμπους -4159 Ειδικοί Επιστήμονες (Έρευνα)

18 Agenda: ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΑκαδημαϊκό Προσωπικό ΕΕ Ειδικός Επιστήμονας ΕΠΕρευνητικό Προσωπικό ΕΠΚ Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών ΚΑ Κοινωνικές Ασφαλίσεις ΜΕΜεταδιδακτορικός Ερευνητής ΥΑΔ Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΕ Υπεύθυνος Ερευνητής ΥΠΣΥπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων 18

19 19 Τομέας Ασφάλειας και Υγείας

20 Τομέας Ασφάλειας και Υγείας - Οργανόγραμμα 20 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: AΚΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου Τηλ.: 22894147, 99419007 E-mail: akis@ucy.ac.cyakis@ucy.ac.cy ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Γενικός Γραφέας Βοηθός Γραφείου Τηλ.: 22894154 Τηλ.: 22894153 E-mail: hadjimichael.maria@ucy.ac.cy E-mail: cprodrom@ucy.ac.cyhadjimichael.maria@ucy.ac.cycprodrom@ucy.ac.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΑΝΤΡΗ ΓΙΑΓΚΟΥ Λειτουργός Πανεπιστημίου Τηλ: 22894134 E-mail: yandri@ucy.ac.cy yandri@ucy.ac.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Τεχνικός Τηλ: 22894169 E-mail: kokkinos.a@ucy.ac. cy kokkinos.a@ucy.ac. cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Οικονόμος Τηλ: 22894167 E-mail: nikipa@ucy.ac.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λειτουργός Πανεπιστ. Τηλ: 22894134 E-mail: mikec@ucy.ac.cy mikec@ucy.ac.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΚΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Ανώτερος Λειτουργός Τηλ: 22894147 E-mail: akis@ucy.ac.cy akis@ucy.ac.cy

21 21 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Υπεύθυνη: Άντρη Γιάγκου – Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος Τηλ: 22894134 E-mail: yiangou.andri@ucy.ac.cyyiangou.andri@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1.Διερεύνηση Ατυχημάτων, Τήρηση Μητρώου / Γνωστοποιήσεις Ατυχημάτων 2.Επιθεωρήσεις, Καταγραφή Επικίνδυνων Καταστάσεων, Εισηγήσεις Επίλυσης Προβλημάτων 3.Ετοιμασία Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας σε Εργαστήρια και Άλλους Χώρους 4.Διαχείριση Διαγωνισμού Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη 5.Διαχείριση Διαγωνισμού Χημικών και Κλινικών Αποβλήτων 6.Διαχείριση Συμβολαίων Ασφάλισης Άμισθων Επισκεπτών Ερευνητών 7.Διαχείριση Συμβολαίου Ανακύκλωσης Μελανιών και Τόνερ Εκτύπωσης 8.Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων και Ενημέρωση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας

22 22 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Κέντρα Υγείας Πανεπιστημίου Κύπρου Ωράριο Λειτουργίας Κέντρων Υγείας (σύμφωνα με το Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους) Κέντρο Υγείας Καλλιπόλεως Σταύρη Ζήνωνος - Νοσηλευτική Λειτουργός τηλ.: 2289-5270 ηλ.διεύθυνση: zinonos.stavri@ucy.ac.cyzinonos.stavri@ucy.ac.cy Κέντρο Υγείας Πανεπιστημιούπολης Φωτεινή Καλογήρου - Νοσηλευτική Λειτουργός τηλ.: 2289-5280 ηλ.διεύθυνση: kalogirou.fotini@ucy.ac.cykalogirou.fotini@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε φοιτητές, προσωπικό και επισκέπτες του Π.Κ. 2. Διαχείριση Κουτιών Πρώτων Βοηθειών

23 23  ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υπεύθυνη: Μαρία Χατζημιχαήλ – Γενικός Γραφέας Τηλ.: 22894154 E-mail: hadjimichael.maria@ucy.ac.cyhadjimichael.maria@ucy.ac.cy Κρατική (Δωρεάν στα Μέλη που κατέχουν οργανικές θέσεις από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια) Χρειάζεται σχετική αίτησηαίτηση Όσα Μέλη καλύπτονται ήδη από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια δε χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση (πχ. Πολύτεκνοι περιλαμβανομένων τρίτεκνων ο ή η σύζυγος εργάζονται ως Δημόσιοι Υπάλληλοι ή εργάζονται στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική – Προαιρετική (πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/ComplementaryScheme.aspx) – Χρειάζεται σχετική αίτησηhttp://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/ComplementaryScheme.aspxαίτηση

24 24 2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπεύθυνος: Ανδρόνικος Κόκκινος – Τεχνικός Τηλ: 22894169 E-mail: kokkinos.a@ucy.ac.cykokkinos.a@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Τήρηση Μητρώου Θεμάτων Ασφαλείας 2. Διαχείριση και Έκδοση κλειδιών – Χρειάζεται σχετική αίτησηαίτηση 3. Διαχείριση Συστημάτων Ελεγχόμενης Πρόσβασης 4. Διαχείριση Προσφοράς Υπηρεσιών Φύλαξης 5. Διαχείριση – Συντήρηση Μέσων Πυροπροστασίας /Πυρόσβεσης 6. Εκπαίδευση / Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας

25 25 3.ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπεύθυνη: Νίκη Παπαδοπούλου - Οικονόμος Τηλ: 22894167, Κιν.: 99653143 E-mail: nikipa@ucy.ac.cynikipa@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Εποπτεία καθαριστριών Π/Κ 2. Διαχείριση Διαγωνισμού Καθαριότητας και Ειδών Καθαρισμού 3. Διαχείριση Διαγωνισμού Ψεκασμών και Απολυμάνσεων Κτηρίων και Εξωτερικών Χώρων Πανεπιστημίου Κύπρου 4. Διαχείριση Διαγωνισμού Προμήθειας Πόσιμου Νερού 5. Υγειονομικοί Έλεγχοι / Αναλύσεις Νερού 6. Συντονισμός / ετοιμασία χώρων για επίσημες και άλλες εκδηλώσεις 7. Διαχείριση Ανακύκλωσης Υλικών

26 26 4.ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Υπεύθυνος: Μιχάλης Κωνσταντίνου – Λειτουργός Πανεπιστημίου Τηλ: 22894168 E-mail: mikec@ucy.ac.cymikec@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1.Υποστήριξη Εκδηλώσεων 2.Διαχείριση Συστήματος Κράτησης Αιθουσών Εκδηλώσεων - Χρειάζεται σχετική ηλεκτρονική αίτηση - Υπεύθυνος: Τάσος Αντωνίου, Ωρομίσθιο Προσωπικό, τηλ.: 22894135, E-mail: antoniou.tasos@ucy.ac.cy αίτηση antoniou.tasos@ucy.ac.cy 3.Υποστήριξη Αιθουσών Διδασκαλίας – Διαχείριση οπτικοακουστικών μέσων 4.Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 5.Μεταφορές – Μετακινήσεις 6.Μεταφορές Αξιωματούχων

27 27 5.ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Υπεύθυνος: Άκης Σωφρονίου – Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου Τηλ: 22894147 E-mail: akis@ucy.ac.cyakis@ucy.ac.cy Υποστήριξη Γραφείου: Μικαέλλα Μιχαήλ – Γενικός Γραφέας Τηλ. 22894175 E-mail: michael.mikaella@ucy.ac.cymichael.mikaella@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1.Διαχείριση Καφεστιατορίων και Κυλικείων Πανεπιστημίου Κύπρου 2.Διαχείριση Εμπορικού Κέντρου (Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Π.Κ.) 3.Διαχείριση Χώρων Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων για Kοινωνικές Eκδηλώσεις

28 28 Τομέας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Οργανόγραμμα Τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 2.Καθήκοντα και στοιχεία επικοινωνίας με το Προσωπικό του Τομέα 3.Ωφελήματα i.Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα ii.Σαββατική Άδεια iii.Άδεια Απουσίας μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού iv.Άδεια Μητρότητας v.Γονική Άδεια Άνευ απολαβών vi.Γονική Άδεια Μετ’ απολαβών (70%) vii.Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξωτερικού

29 1. Τομέας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης - Οργανόγραμμα 29 Υπεύθυνος Λειτουργός: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Τήλ: 22894144 Email: christodoulou.savvas@ucy.ac.cychristodoulou.savvas@ucy.ac.cy

30 2. Καθήκοντα Προσωπικού Γραφείου Ωφελημάτων 30 ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ 22894140 Sirimi.maria@ucy.ac.cy ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 22894143 Papadopoulou.eugenia@ucy.ac.cy ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΟΡΟΥ 22894146 Evagorou.andri@ucy.ac.cy Άδειες ανάπαυσης, Ασθενείας, στρατού: Διοικητικού Προσωπικού Συμβασιούχων Ωρομισθίων Άδειες ανάπαυσης: Μεταπτυχιακών Συνεργατών ΕΕΠ Παρακολούθηση Ιατροσυμβουλίου: Ακαδημαϊκού Προσωπικού Διοικητικού Προσωπικού Συμβασιούχου Προσωπικού Ωρομισθίου Προσωπικού Μειωμένα Ωράρια Μητρότητα όλου του προσωπικού (ΕΕΠ, Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Συμβασιούχου προσωπικού) Παράταση Κρίσεων λόγω Μητρότητας Τερματισμός Υπηρεσιών / Ωφελήματα (όλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου) Νόμοι / Κανονισμοί / Οδηγίες Αναγνώριση Προϋπηρεσίας για σκοπούς αδειών Ενημέρωση Λογισμικού Προγράμματος Υλοποίηση αποφάσεων ΕΠΚ Αναφορές/Μελέτες που αφορούν τα καθήκοντα Υπερωρίες – Time Off Μόνιμου και Συμβασιούχου Προσωπικού Πληρωμές Διοικητικού Προσωπικού για υποστήριξη σε διάφορες Εκδηλώσεις/Συνέδρια Πληρωμές υπερωριών Διοικητικού Προσωπικού και Φροντιστών Αθλητικού Κέντρου Πληρωμές παροχής πρόσθετων υπηρεσιών Διοικητικού Προσωπικού Υλοποίηση αποφάσεων παραχώρησης Σαββατικών Αδειών Υλοποίηση αποφάσεων παραχώρησης Αδειών Άνευ αποδοχών όλου του προσωπικού: Γονική άνευ και ανωτέρας βίας Μητρότητα Εκπαιδευτική Προσωπικούς λόγους Λόγους δημοσίου συμφέροντος Ωρομίσθια Απασχόληση Φοιτητών Επαγγελματικές Συνδρομές Επίδομα Υπηρεσίας ADSL Επίδομα κινητού τηλεφώνου Οδοιπορικά Ενημέρωση Λογισμικού Προγράμματος Υλοποίηση αποφάσεων ΕΠΚ Αναφορές/Μελέτες που αφορούν τα καθήκοντα Ηλεκτρονική Ωρομέτρηση Πληρωμή Ωρομίσθιου Προσωπικού Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Μόνιμου και μη Μόνιμου προσωπικού: Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού Συντάξεις Διοικητικού Προσωπικού Μεταφορά συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων προς το Π.Κ. Μεταφορά Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων από το Π.Κ. Πρόωρες Αφυπηρετήσεις Τήρηση Μητρώου Συντάξεων Τήρηση προσωπικού φακέλου συνταξιούχων Βάρδιες / Επιφυλακή - Ασφάλειας & Τεχνικών Παραλαβή και σφράγισμα παρουσιολογίων και δικαιολογητικών. Έλεγχος Παρουσιολογίων και δικαιολογητικών Σχολών / Τμημάτων Ενημέρωση πίνακα δικαιολογητικών απουσίας Ειδικά Ωράρια Αναγνώριση προϋπηρεσίας Συντάξιμων ετών Πληρωμή εκδηλώσεων ΑΓΜΥ Ενημέρωση Λογισμικού Προγράμματος Υλοποίηση αποφάσεων ΕΠΚ Αναφορές/Μελέτες που αφορούν τα καθήκοντα

31 2. Καθήκοντα Προσωπικού Γραφείου Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης 31 ΚΛΥΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 22894162 Charalambous.kataklysa@ucy.ac.cy ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 22894170 Neocleous.georgia@ucy.ac.cy Καταχώρηση Εντύπων Αδειών Ανάπαυσης και Ασθενείας στο Σύστημα HCΜ Χειρισμός Περιπτώσεων χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας: Διοικητικού Προσωπικού Συμβασιούχου Προσωπικού Επιμέλεια Μελετών/Εκθέσεων/παρουσιάσεων Π.χ. Κοινότητας, Παρουσίαση Νέων Διδασκόντων κ.α. Συντονισμός Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Διαχείριση Παραγγελιών από το E-Procurement Διαχείριση Κατανομής Κονδυλίου 412 και 332 Διαχείριση Αναλωσίμων Υπηρεσίας Σύστημα HCM Σύστημα έξυπνης Κάρτας (Smart Cards) Ετοιμασία Εντολών Πληρωμής Διαχείριση αποστολής μηνυμάτων στο UCYALL Συντονισμός Καταχώρησης θεμάτων στην Κοινότητα Επιμέλεια και Διαχείριση Ιστοσελίδας Υφιστάμενη Ιστοσελίδα (Τομέα & Υπηρεσίας) Εφαρμογή Νέας Ιστοσελίδας Γραμματειακή Υποστήριξη Τομέα Διαχείριση Αλληλογραφίας Τομέα Ετοιμασία Επιστολών Αρχειοθέτηση Εγγράφων Τομέα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συντονισμός Νομικών Εγγράφων/Εγκυκλίων/Νομοθεσιών Υποστήριξη Επιτροπών Επιμέλεια Συστήματος Ανατροφοδότησης 360 ο Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Αναγκών Διεκπεραίωση διαδικασιών Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών σε θέματα Εκπαίδευσης Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αίτηση για έγκριση προγράμματος Εσωτερικού Αίτηση για έγκριση προγράμματος Εξωτερικού Αίτηση για καταβολή χορηγήματος Εσωτερικού Αίτηση για καταβολή χορηγήματος Εξωτερικού Έντυπα ΑνΑΔ για πολυεπιχειρησιακά προγράμματα Αλληλογραφία ΑνΑΔ Διεκπεραίωση Εκπαιδευτικών Αναγκών Αξιολογήσεις Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τήρηση Καταλόγου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τήρηση Δεικτών Εκπαίδευσης Κατανομή Κονδυλίου Εκπαίδευσης 3/343 Εντολές πληρωμής Ενδοεπιχειρησιακών και Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Υποτροφίες Διοικητικού Προσωπικού Ετήσιες Αξιολογήσεις Διοικητικού Προσωπικού Κρατήσεις Αιθουσών Εκπαίδευσης Β105 και Β109 Ευχετήριες κάρτες Προσωπικού Κρατήσεις ξενοδοχείων για εκλεκτορικά

32 3.Ωφελήματα: i. Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού 32 Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης: -Δικαιούχοι όλοι όσοι κατείχαν συντάξιμη θέση και υπηρετούσαν μέχρι και τις 30/09/2011. -Από την 01/10/2011 όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι δεν εντάσσονται στο Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης. -Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μελετά εναλλακτικές λύσεις για ένταξη των νεοεισερχομένων υπαλλήλων (από 01/10/2011) σε Ταμείο Προνοίας. -Τα μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού αφυπηρετούν κατά την λήξη του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου συμπληρώνουν το 67 ο έτος (όριο αναγκαστικής αφυπηρέτησης) της ηλικίας τους. Οικειοθελής πρόωρη αφυπηρέτηση μπορεί να γίνει από το 62 ο έτος της ηλικίας. Σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σύνταξη Γήρατος) δικαιούνται: -όσοι έχουν συμπληρώσει το 63 ο έτος της ηλικίας τους -όσοι έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία ασφάλισης τους μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης της συντάξιμης ηλικίας -όσοι έχουν καταβάλει εισφορές στο κατώτερο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

33 3.Ωφελήματα: ii. Σαββατική Άδεια 33 Κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δικαιούται Σαββατική Άδεια, ύστερα από έγκριση του Τμήματος διαρκείας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου ανά τρία δεδουλευμένα έτη ή ενός έτους ανά έξι δεδουλευμένα έτη σύμφωνα με τους Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμούς του 1990 7(5) Σκοπός της Σαββατικής Άδειας είναι η διεξαγωγή έρευνας και ο εμπλουτισμός των γνώσεων του δικαιούχου με τη συμμετοχή (εμπλοκή) σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό φορέας ή αντίστοιχο ίδρυμα όπως μουσείο, βιβλιοθήκη κλπ του εξωτερικού ή εσωτερικού εκτός του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι διδακτικές ανάγκες καλύπτονται κατά Κανόνα από το υφιστάμενο προσωπικό του Τμήματος Η Σαββατική Άδεια μπορεί να συσσωρευτεί μέχρι την περίοδο των δύο ετών Μετά το πέρας της Σαββατικής Άδειας, το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού υποχρεούται να επανέλθει στα καθήκοντα του για περίοδο τουλάχιστον ενός εξαμήνου πριν την αποχώρηση από το Πανεπιστήμιο.

34 3.Ωφελήματα: iii. Άδεια Απουσίας και Άδεια Ασθενείας Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού 34 Άδεια Απουσίας Απουσία μέχρι και μία εβδομάδα, γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Απουσία πέραν της μίας εβδομάδας και μέχρι δύο εβδομάδες, γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος και από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Απουσία πέραν των δύο και μέχρι τέσσερις εβδομάδες, γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος, από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής και από τον Πρύτανη. Απουσία πέρα των τεσσάρων εβδομάδων μόνο με έγκριση της Συγκλήτου, και σε περίπτωση που η απουσία διαρκέσει πέραν του ενός ακαδημαϊκού έτους χρειάζεται και η σύμφωνος γνώμη του Συμβουλίου. Οι πιο πάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για την περίοδο 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου, τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των άλλων δημόσιων αργιών. Άδεια Ασθενείας Όσον αφορά στις Άδειες Ασθενείας ισχύουν οι ίδιοι Κανονισμοί που διέπουν τις άδειες ασθενείας του Διοικητικού Προσωπικού (δηλ. 42 ημερολογιακές ημέρες ανά έτος, με την εξάντληση των 42 ημερών, ιατροσυμβούλιο με παράταση 6 μηνών με πλήρεις απολαβές και με την εξάντληση των 6 μηνών, ιατροσυμβούλιο για παράταση για πρόσθετους 6 μήνες με μισές απολαβές). Άδεια απουσίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού χωρίς αποδοχές διάρκειας ενός έτους χορηγείται από το Συμβούλιο, με εισήγηση της Συγκλήτου και με βάση κανόνες που εκδίδει η Σύγκλητος και εγκρίνει το Συμβούλιο, σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για να εργασθούν σε άλλο πανεπιστήμιο ή για να ασχοληθούν με έρευνα.

35 3.Ωφελήματα: iii. Άδεια Απουσίας Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες 35 Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες δικαιούνται άδεια απουσίας μέχρι 20 εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος στη διάρκεια των διακοπών. Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού συμπληρώνουν ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και τον υπεύθυνο Καθηγητή του προγράμματος. Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες συμπληρώνουν ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος. Το οικείο Τμήμα κοινοποιεί στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού τα σχετικά έντυπα για την τήρηση αρχείου. Αναφορικά με τις άδειες ασθενείας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Μεταπτυχιακών Συνεργατών ισχύουν οι ίδιοι Κανόνες που διέπουν το Διοικητικό και Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Άδεια Άνευ Αποδοχών για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Μπορεί να δοθεί Άδεια Άνευ Αποδοχών σε μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ένα (1) χρόνο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μετεκπαίδευση ή επαγγελματική ανάπτυξη, εάν συναινεί το οικείο Τμήμα

36 3.Ωφελήματα: iv. Άδεια Μητρότητας 36 18 εβδομάδες: 12 με πλήρεις απολαβές και 6 με επίδομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (16 εβδομάδες σε περίπτωση υιοθεσίας : 8 με πλήρεις απολαβές και 8 με επίδομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Διευκολύνσεις για τη φροντίδα του παιδιού Για το θηλασμό ή/και για τη φροντίδα του παιδιού, η εργοδοτούμενη έχει το δικαίωμα να απουσιάζει από την εργασία της μία ώρα την ημέρα, χωρίς να επηρεάζεται ο μισθός της, για περίοδο 9 μηνών από την ημέρα του τοκετού ή της υιοθεσίας, ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον της άδειας Μητρότητας μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης μητέρας, παραχωρείται μέσω του οικείου Προϊσταμένου και έγκριση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών άδεια απουσίας χωρίς απολαβές διάρκειας μέχρι και 12 εβδομάδες.

37 3.Ωφελήματα: v. Γονική Άδεια Άνευ Απολαβών 37 Γονική Άδεια άνευ απολαβών δικαιούται το προσωπικό που έχει συνεχή απασχόληση 6 μηνών Κάθε γονέας δικαιούται συνολικά 18 εβδομάδες γονικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι συμπλήρωσης του 8 ου έτους της ηλικίας του παιδιού, ή σε περιπτώσεις υιοθεσίας, μέχρι συμπλήρωσης του 12 ου έτους ηλικίας του παιδιού. Η περίοδος χορήγησης ανά έτος σε κάθε γονέα ανέρχεται από 1 – 5 εβδομάδες. Σημείωση:Η Γονική άδεια με/ή χωρίς απολαβές έχει συνολική διάρκεια 13 βδομάδες για κάθε παιδί

38 3.Ωφελήματα: vi. Γονική Άδεια μετ’ απολαβών (70%) * 38 Γονική άδεια δικαιούται όλο το μόνιμο προσωπικό και άλλο προσωπικό που υπηρετεί για τουλάχιστον δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάθε γονέας δικαιούται συνολικά 13 εβδομάδες γονικής άδειας μέχρι συμπλήρωσης του 6 ου έτους της ηλικίας του παιδιού, ή σε περιπτώσεις υιοθεσίας, μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία υιοθεσίας υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί δεν έχει υπερβεί το 12 ο έτος ηλικίας του. Γονική άδεια μπορεί να λαμβάνεται με ελάχιστη διάρκεια 1 εβδομάδας και μέγιστη 4 εβδομάδες τον χρόνο. * Με απόφαση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών κατά την 240 η Συνεδρία της ημερομηνίας 30/07/2013 η παραχώρηση Γονικής Άδειας μετ΄απολαβών (70%) έχει ανασταλεί για το έτος 2013.

39 3.Ωφελήματα: vii. Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξωτερικού 39 Δυνατότητα υποβολής αίτησης επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι 50% για Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Συνέδρια στο Εξωτερικό Κύριες Προϋποθέσεις και Κριτήρια έγκρισης – Η χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να είναι λιγότερη των 2 ημερών και με ελάχιστη ημερήσια κατάρτιση 5 ωρών (εξαιρουμένων των διαλειμμάτων) – Η αίτηση πρέπει να παραληφθεί από την ΥΑΔ 4 ημερολογιακές εβδομάδες πριν την προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος – Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ανάγκες κατάρτισης, στόχους του προγράμματος, αναλυτικό πρόγραμμα και εγγραφή στο πρόγραμμα – Απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης του προγράμματος είναι να αφορά είτε καινοτόμους, μεθόδους και πρακτική είτε ενημέρωση για νέα τεχνογνωσία

40 Ευχαριστώ για την προσοχή σας, και Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά! 40


Κατέβασμα ppt "25 Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα προσανατολισμού νέων διδασκόντων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google