Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΤΣΑ). ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ • Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΤΣΑ). ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ • Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΤΣΑ)

2 ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ • Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη • Ισόγειο • Δεξιά της Κύριας Εισόδου του Κτηρίου • Γραφεία 043 μέχρι 051 εκτός 049

3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ Προσωπικό σε Οργανικές Θέσεις • Άδωνης Μακρίδης - Ανώτερος Λειτουργός Επικοινωνία: 22894078, makrides.adonis@ucy.ac.cy makrides.adonis@ucy.ac.cy • Δώρος Θεοδώρου – Λειτουργός Πανεπιστημίου Επικοινωνία: 22894110, theodorou.g.theodoros@ucy.ac.cy theodorou.g.theodoros@ucy.ac.cy • Πραξούλλα Χριστοδούλου – Γενικός Γραφέας Επικοινωνία: 22894104, christodoulou.praxoula@ucy.ac.cy christodoulou.praxoula@ucy.ac.cy Συμβασιούχο Προσωπικό • Μάριος Ιωαννίδης - Λειτουργός Πανεπιστημίου Επικοινωνία: 22894079, ioannides.marios@ucy.ac.cy ioannides.marios@ucy.ac.cy • Γιάννης Ιωάννου- Λειτουργός Πανεπιστημίου Επικοινωνία: 22894360, ioannou.a.yiannis@ucy.ac.cy ioannou.a.yiannis@ucy.ac.cy • Κούλα Παπανεάρχου – Λογιστικός Λειτουργός Επικοινωνία: 22894102, papanearchou.koulla@ucy.ac.cy papanearchou.koulla@ucy.ac.cy • Έλενα Πίτρη Γεωργίου - Γενικός Γραφέας Επικοινωνία: 22894103, pitri-georgiou.e@ucy.ac.cy

4 ΡΟΛΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ • Εφαρμογή της Νομοθεσίας και Διαδικασιών που Ισχύουν για τις Δημόσιες Συμβάσεις • Καταρτισμός Εντύπων και Πρότυπων Εγγράφων που αφορούν στη Διαδικασία Σύναψης Συμβάσεων • Συμμετοχή στις Επιτροπές που συστήνονται για την Ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμών • Προκήρυξη και Παρακολούθηση Διαγωνισμών • Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών • Ανάθεση Συμβάσεων και Υπογραφή Συμβολαίων • Γραμματεία Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών

5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ • Ν.12(Ι)/2006 – Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα • Κ.Δ.Π 492 – Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων Κανονισμοί (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί του 2004 • Εγκύκλιος 072/10 – Εσωτερικοί Κανόνες για Συμβάσεις

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Μέχρι €2.000Απευθείας ανάθεση χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού €2.001 - €15.000Ζητούνται γραπτές προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Συμπληρώνεται το Έντυπο ΠΚ3 και διαβιβάζεται στον ΤΣΑ Το σχετικό αίτημα εξετάζεται από το ΤΣΑ και η σχετική έγκριση διαβιβάζεται στον αιτητή Το σχετικό τιμολόγιο μαζί με το εγκριθέν αίτημα διαβιβάζεται στις Οικονομικές Υπηρεσίες €15.001 – €50.000Ετοιμάζονται έγγραφα διαγωνισμού Ζητούνται Προσφορές από τουλάχιστον 4 οικονομικούς φορείς Αξιολογούνται οι προσφορές και ετοιμάζεται έκθεση αξιολόγησης η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών Ακολουθεί η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης €50.001 - €193.000Όπως το πιο πάνω με μόνη διαφορά ότι δεν ζητούνται προσφορές από συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς αλλά ο διαγωνισμός δημοσιεύεται σε εθνικό επίπεδο και σε αυτόν δύναται να λάβει μέρος οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας που πληροί τα κριτήρια συμμετοχής Πέραν των €193.000Όπως το πιο πάνω με μόνη διαφορά ότι ο διαγωνισμός δημοσιεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτόν δύναται να λάβει μέρος οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας που πληροί τα κριτήρια συμμετοχής

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ • ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΝΟΪΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. • Από την πιο πάνω πρόνοια εξαιρούνται οι εξειδικευμένες ανάγκες έρευνας ερευνητικών προγραμμάτων, οι οποίες δύνανται να ικανοποιούνται μέσω ξεχωριστών διαδικασιών για κάθε πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος ερευνητής δικαιολογεί ότι, κατά την κρίση του, δεν υπάρχει κατακυρωμένη προσφορά που ικανοποιεί τεχνικά και χρονικά τις ανάγκες του προγράμματος (Παρ. 25 των Εσωτερικών Κανόνων για Συμβάσεις)

8 Σύναψη Συμβάσεων που αφορούν σε Υπηρεσίες Έρευνας • Η αγορά υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξη, πλην εκείνων τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στο Π.Κ. για ιδία χρήση εξαιρείται από τις πρόνοιες του Νόμου • Η αγορά εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένη έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δεν ανήκουν αποκλειστικά στο Π.Κ. για ιδία χρήση, και ο εν λόγω εξοπλισμός δεν συντελεί διαχρονική ανάγκη για το είδος της έρευνας που εκτελείται, επίσης εξαιρείται από το Νόμο

9 Συμφωνίες Πλαίσιο • Επιτρέπουν την Τοποθέτηση Παραγγελιών και Παραλαβή Προϊόντων χωρίς τη Διενέργεια Διαγωνισμών από το Π.Κ. • Οι υφιστάμενες Συμφωνίες Πλαισίου Καλύπτουν τα ακόλουθα Προϊόντα – Υπολογιστές Γραφείου – Φορητούς Υπολογιστές – Εκτυπωτές – Φωτοτυπικές – Βιντεοπροβολείς – Μηχανές Φαξ – Χαρτί – Φάκελοι – Κλπ • Οι Παραγγελίες τοποθετούνται από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου

10 Πιστοποιητικά Συμβατότητας • Τα Πιστοποιητικά Συμβατότητας είναι απαραίτητα στην περίπτωση αγοράς προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή από το Ταμείο Συνοχής και η εκτιμώμενη αξία του σχετικού διαγωνισμού υπερβαίνει τις €2.000 • Τα Πιστοποιητικά Συμβατότητας εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους • Υπάρχουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά Συμβατότητας: – Πιστοποιητικό Συμβατότητας για τη διαδικασία Προκήρυξης του Διαγωνισμού – Πιστοποιητικό Συμβατότητας για τη διαδικασία Ανάθεσης του Διαγωνισμού – Πιστοποιητικό Συμβατότητας για Χρησιμοποίηση της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση • Στην περίπτωση αγορών από τις Συμφωνίες Πλαίσιο του Κράτους με χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία τότε το αντίγραφο του σχετικού Πιστοποιητικού Συμβατότητας μπορεί να ζητηθεί από το Συντονιστή των Συμφωνιών Πλαισίου του Κράτους κ. Φίλιππο Κατράνη (τηλ. 22602289) • Στην περίπτωση αγορών που γίνονται με εξαίρεση από τις πρόνοιες του Νόμου, δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών συμβατότητας

11 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΣΑ • Δημιουργία Ιστοσελίδας ΤΣΑ (Δεκέμβρη 2009) • Πρόσβαση στη σχετική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς • Ανάρτηση των Εσωτερικών Κανόνων, Διαδικασιών και Εντύπων • Άμεση Πρόσβαση στα Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών του Γενικού Λογιστηρίου • Δημιουργία και Ανάρτηση Πρότυπων Εκθέσεων Αξιολόγησης • Πρόσβαση σε Άλλους Χρήσιμους Συνδέσμους – Ιστοσελίδα Γενικού Λογιστηρίου – Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) – Ιεραρχικός Κατάλογος Κωδικών CPV (Common Procurement Vocabulary) • HomePage.mht HomePage.mht

12


Κατέβασμα ppt "ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΤΣΑ). ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ • Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google