Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Η θέση Λεκτόρων & Επικούρων στο Νέο Νομικό Πλαίσιο για τα ΑΕΙ Ανάλυση από Ομάδα Εργασίας του ΕΜΠ Σεπτέμβριος 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Η θέση Λεκτόρων & Επικούρων στο Νέο Νομικό Πλαίσιο για τα ΑΕΙ Ανάλυση από Ομάδα Εργασίας του ΕΜΠ Σεπτέμβριος 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Η θέση Λεκτόρων & Επικούρων στο Νέο Νομικό Πλαίσιο για τα ΑΕΙ Ανάλυση από Ομάδα Εργασίας του ΕΜΠ Σεπτέμβριος 2011

2 2 Σύνοψη Νέου Νομικού Πλαισίου 1 Βασικά Όργανα Διοίκησης Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Το Συμβούλιο Οι Κοσμήτορες των Σχολών

3 3 Σύνοψη Νέου Νομικού Πλαισίου 2 Δευτερεύοντα Όργανα Διοίκησης Ο Πρύτανης Η Σύγκλητος Οι Κοσμητείες των Σχολών Οι Διευθυντές των Τμημάτων(*) (*) Τμήμα = Πρόγραμμα Σπουδών

4 4 Σύνοψη Νέου Νομικού Πλαισίου 3 Συλλογικά Όργανα κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας (*) Το Συμβούλιο Η Σύγκλητος Η Κοσμητεία Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Η Συνέλευση του Τμήματος (**) (*)Οι αρμοδιότητες των ΣΟ εκτός του Συμβουλίου είναι κυρίως συμβουλευτικές – γνωμοδοτικές και περιορισμένες (**) Ένας "καθηγητής" δυνατόν να μετέχει σε περισσότερες από μία Συνελεύσεις Τμήματος

5 5 Ορισμός του «καθηγητή» Άρθρο 2: Ως "καθηγητές" ορίζονται οι καθηγητές Α' βαθμίδας, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές Άρθρο 16: Ως "καθηγητές" ορίζονται οι καθηγητές Α' βαθμίδας Άρθρο 77: Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι βαθμίδες, του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή των μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, αντιστοιχούνστις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που προβλέπονται στον παρόντα νόμο

6 6 Σύνοψη Νέου Νομικού Πλαισίου 4 Κύρια νομικά κείμενα: Ο Νόμος 4009/11 Ο Οργανισμός (εκκρεμεί) Ο Εσωτερικός Κανονισμός (εκκρεμεί) Κείμενο αναφοράς είναι ο Νόμος 4009/11

7 7 Δύο άξονες στην παρούσα ανάλυση Κατά σειρά: Ανάλυση για το στάδιο πλήρους εφαρμογής του Νόμου (τα Προβλήματα 1, 2, 3, …) Ανάλυση για το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νόμου (τα Προβλήματα Α, Β, Γ, …) Υπάρχουν πεδία αλληλοκάλυψης των δύο σταδίων

8 8 ΣΤΑΔΙΟ Πλήρους Εφαρμογής του Νόμου

9 9 Πρόβλημα 1: Η θέση των Λεκτόρων - Α Είναι ασαφές αν οι Λέκτορες (για το διάστημα που θα υπάρχουν) ανήκουν στην κατηγορία των «καθηγητών», πώς ορίζεται το διδακτικό και ερευνητικό έργο τους (Άρθρο 16 παρ. 1 και Άρθρο 31), αν δικαιούνται επιστημονικές και λοιπές άδειες (Άρθρο 27), καθώς και επιβραβεύσεις & διευκολύνσεις για νεοδιοριζόμενους καθηγητές (Άρθρο 22 παρ. 2).

10 10 Πρόβλημα 1: Η θέση των Λεκτόρων - Β Είναι ασαφές αν οι Λέκτορες (για το διάστημα που θα υπάρχουν) συμμετέχουν στα Συλλογικά Όργανα και στα Τμήματα, στα οποία προβλέπεται συμμετοχή των Επικούρων (βλ. σε διάφορα σημεία σε όλο το Νόμο). Το μόνα σημεία του νόμου στα οποία γίνεται σαφής αναφορά στους Λέκτορες, συμπληρωματική αυτής των καθηγητών, είναι το δικαίωμα συμμετοχής τους στην εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου (Άρθρο 8 παρ. 4β) και στην εκλογή του Πρύτανη (Άρθρο 8 παρ.16γ).

11 11 Πρόβλημα 2: Συμμετοχή στα Συλλογικά Όργανα και στα Τμήματα Είναι ασαφές αν οι Λέκτορες (για το διάστημα που θα υπάρχουν) καθώς και οι Επίκουροι θα συμμετέχουν στα Συλλογικά Όργανα για τα οποία θα προβλεφθεί δια του Οργανισμού αλγόριθμος συμμετοχής. Σήμερα, αυτό εξασφαλίζεται δια της κυκλικής εναλλαγής. Είναι επίσης ασαφές ποιοι θα έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου και ποιοι θα έχουν δικαίωμα μόνο λόγου (βλ. σε διάφορα σημεία σε όλο το Νόμο).

12 12 Πρόβλημα 3: Επισκέπτες Καθηγητές Είναι ασαφές, αν δια του Οργανισμού θα επιτραπεί οι επισκέπτες να είναι στην βαθμίδα του Επίκουρου και η ορισμένη διάρκεια της θητείας τους αλλά και οι αμοιβές τους να ξεπερνάνε εκείνες του Επίκουρου, ο οποίος έχει καταλάβει θέση μέσω εκλογής (βλ. στο Αρθρο 16, παρ. 6).

13 13 Πρόβλημα 4: Ανανέωση Θητείας Επίκουρου - Α (α) Σε ποιο χρονικό σημείο της 1ης 4ετούς θητείας του μπορεί ένας Επίκουρος να ανανέωσει τη θητεία του; (β) Επίκουρος για τον οποίο ξεκίνησε η διαδικασία ανανέωσης έστω στη λήξη της 1ης 4ετούς θητείας του, παραμένει σε υπηρεσία μέχρι να κριθεί ή απολύεται και επαναπροσλαμβάνεται όταν κριθεί θετικά;

14 14 Πρόβλημα 4: Ανανέωση Θητείας Επίκουρου - Β (γ) Η ανανέωση της θητείας Επίκουρου είναι θέμα του ίδιου του ενδιαφερόμενου, του Κοσμήτορα; της Κοσμητείας; άλλης Επιτροπής; (δ) Η “κρίση για ανανέωση θητείας Επίκουρου είναι όμοια με την "κρίσης για εξέλιξη" και γίνεται με τον ίδιο τρόπο και τους ίδιους κανόνες;

15 15 Πρόβλημα 5: Εξελίξεις - Α Ορίζεται ότι δεν είναι αυστηρά απαραίτητο το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής να είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο προκηρυσσόμενης θέσης. Για την εκλογή είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψιν γενικά μόνο το ερευνητικό ή επιστημονικό έργο ενός υποψηφίου (βλ. στο Αρθρο 17).

16 16 Πρόβλημα 5: Εξελίξεις - Β Οι εξελίξεις των Επικούρων είναι δυνατές μετά από έξι έτη θητείας (βλ. στο Αρθρο 18). Είναι ασαφές από πότε μετράει ο χρόνος αυτός: Από την ημερομηνία 1ης ανάληψης καθηκόντων για την 1η θητεία; Θα μετράει το πιθανό κενό χρονικό διάστημα μεταξύ της 1 ης και της 2ης θητείας;

17 17 Πρόβλημα 5: Εξελίξεις - Γ Είναι ασαφές τι συμβαίνει αν Επίκουρος δεν εξελιχθεί σε Αναπληρωτή στην εξαετία, αφού το δικαίωμα εκ νέου αίτησης εξέλιξης είναι στα εννέα έτη (η θητεία ενός Επίκουρου είναι 4+4 έτη). Είναι ασαφές τι συμβαίνει στη θέση Επίκουρου που αιτήθηκε εξέλιξη, aν εκλεγεί άλλος υποψήφιος. Ο Επίκουρος απολύεται αυτόματα ή παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του. Αν παραμένει δικαιούται να ξανακριθεί;

18 18 Πρόβλημα 6: Συμμετοχή στα "Εργαστήρια" Είναι ασαφές αν θα διατηρηθούν τα Εργαστήρια με την σημερινό τους όνομα και γνωστικό περιεχόμενο. Είναι ασαφής ο τρόπος με τον οποίο οι "καθηγητές" θα ενταχθούν σε υπάρχοντα ή νέα Εργαστήρια. Είναι ασαφές αν οι Επίκουροι και οι Λέκτορες (για το διάστημα που θα υπάρχουν) θα ενταχθούν σε υπάρχοντα ή νέα Εργαστήρια.

19 19 ΣΤΑΔΙΟ Μεταβατικής Εφαρμογής του Νόμου

20 20 Ουσιαστικό Σημείο Οσοι Λέκτορες και Επίκουροι έχουν υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη πριν την 01-07-2011, θα κριθούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Παλαιό Νομικό πλαίσιο. Όλοι (με μία εξαίρεση;) οι υπόλοιποι κρίνονται με τις διαδικασίες του Νέου Νομικού Πλαισίου.

21 21 Πρόβλημα A: Εξελίξεις γενικά Είναι ασαφές πώς θα συνεχισθούν και θα ολοκληρωθούν όλες οι παλαιότερες από 01-07-2011, εξελίξεις που εκκρεμούν -οι οποίες πρέπει να γίνουν με τις προηγουμένως ισχύουσες διατάξεις- αν παρ'ελπίδα, δεν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στα Συλλογικά Όργανα (ΣΟ) του προηγούμενου νομικού πλαισίου, των οποίων η θητεία λήγει στις 30-04-2012 (βλ. στο Αρθρο 77). Μετά τις 30-04-2012 αυτά τα ΣΟ αντικαθιστώνται συλλήβδην από τον Κοσμήτορα.

22 22 Πρόβλημα B: Εξελίξεις Λεκτόρων - 1 Οι μόνιμοι Λέκτορες δεν δικαιούνται εξέλιξη. Οι εκλεχθέντες και οι υπηρετούντες επί θητεία Λέκτορες μπορούν να ζητήσουν εξέλιξη μέχρι δύο φορές μέσα στην επταετή θητεία τους. Είναι ασαφές αν παραμένουν σε υπηρεσία όταν πριν ολοκληρωθεί η εξέλιξή τους συμπληρώσουν την επταετή θητεία τους. Είναι ασαφές αν απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα παραμονής στη βαθμίδα του Λέκτορα (π.χ. 3 χρόνια) για να ζητήσουν εξέλιξη την πρώτη φορά.

23 23 Πρόβλημα B: Εξελίξεις Λεκτόρων - 2 Οι Επίκουροι που προέρχονται από τέτοια εξέλιξη Λέκτορα δικαιούνται μετά από 3 έτη θητείας, να ζητήσουν (κατ’ εξαίρεση) εξέλιξη προς αναπληρωτές. Είναι ασαφές αν παραμένουν σε υπηρεσία όταν πριν ολοκληρωθεί η εξέλιξή τους συμπληρώσουν την 1η 4ετή θητεία τους. Οι Επίκουροι που προέρχονται από τέτοια εξέλιξη Λέκτορα και δεν εξελίχθηκαν σε αναπληρωτή μετά από 3 έτη θητείας εντάσσονται στις διατάξεις του Νέου Νόμου με τις ασάφειες που ήδη επισημάνθηκαν.

24 24 Πρόβλημα Γ: Εξελίξεις Επικούρων - 1 Οι Επίκουροι που έχουν εκλεγεί αλλά δεν έχουν διορισθεί θα διορισθούν εντασσόμενοι πλήρως στις διατάξεις του Νέου Νόμου με τις ασάφειες που ήδη επισημάνθηκαν. Οι Επίκουροι που έχουν εκλεγεί αλλά δεν έχουν διορισθεί δικαιούνται μετά το διορισμό τους “κατ'εξαίρεση” κρίση προς αναπληρωτές. Τα εκλεκτορικά σώματα που θα ορισθούν για αυτές τις εξελίξεις θα είναι του Παλαιού Νομικού Πλαισίου; Δυστυχώς οι όροι αυτής της κατ'εξαίρεση κρίσης δεν ορίζονται σαφώς.

25 25 Πρόβλημα Γ: Εξελίξεις Επικούρων - 2 Οι ήδη μόνιμοι Επίκουροι δικαιούνται εξέλιξη στη βαθμίδα του αναπληρωτή οποιαδήποτε στιγμή, αλλά μέχρι δύο φορές που να απέχουν τουλάχιστον 3 έτη μεταξύ τους. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις. Οι υπηρετούντες επί θητεία Επίκουροι μετά τη συμπλήρωση 3 ετίας μπορούν να ζητήσουν (α) την ανανέωση της θητείας τους, ή (β) την μονιμοποίησή τους ή (γ) την εξέλιξή τους για αναπληρωτές. Είναι ασαφές αν η θητεία των Επίκουρων αυτών παραμένει επταετής, σύμφωνα με το παλαιό νομικό πλαίσιο ή γίνεται αυτόματα τετραετής.

26 26 Πρόβλημα Γ: Εξελίξεις Επικούρων - 3 Είναι ασαφές αν αυτοί οι Επίκουροι που δεν πέτυχαν την ανανέωση θητείας, θα απολυθούν. Είναι ασαφές αν αυτοί οι Επίκουροι που δεν πέτυχαν στην εξέλιξή τους για αναπληρωτές, θα απολυθούν. Το μόνο σαφές είναι ότι αν αυτοί οι Επίκουροι επιτύχουν μονιμότητα, εντάσσονται στην κατηγορία "μόνιμοι Επίκουροι" αλλά είναι ασαφές αν μπορούν να ζητήσουν άμεσα την εξέλιξή τους σε αναπληρωτή.

27 27 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας …


Κατέβασμα ppt "1 Η θέση Λεκτόρων & Επικούρων στο Νέο Νομικό Πλαίσιο για τα ΑΕΙ Ανάλυση από Ομάδα Εργασίας του ΕΜΠ Σεπτέμβριος 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google