Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποθετικοί λόγοι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποθετικοί λόγοι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποθετικοί λόγοι

2 Δευτερεύουσες προτάσεις
ονοματικές επιρρηματικές χρονικές Ειδικές αιτιολογικές Ενδοιαστικές εναντιωματικές Πλάγιες Ερωτήσεις υποθετικές Αναφορικές τελικές συμπερασματικές αναφορικές

3 1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ υπόθεση απόδοση εἰ + οριστική οποιουδήποτε χρόνου
οποιαδήποτε έγκλιση οποιουδήποτε χρόνου

4 1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Παραδείγματα Εἰ βούλει, μένε.
Εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. Εἰ μέν ταῦτα λέγων διαφθείρω τούς νέους, ταῦτα ἄν εἴη βλαβερά.

5 2. ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ υπόθεση απόδοση εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου
(μετάφραση: αν + παρατ.) Α) δυνητική οριστική Β) παρατατικός απρόσωπου ρήματος (ἐξῆν, προσήκει, ἔδει, κ.λ.π.)

6 2. ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Παραδείγματα
Εἰ μή εγώ ἐκέλευσα, οὐκ ἄν ἐποίει ταῦτα Ἀγασίας. Εἰ ἐκεκτήμην περιουσίαν, ἐπ’ ἀστράβης ἄν ῳχούμην. Εἰ γάρ οἷον τ’ ἦν ἀθανάτους εἶναι, ἄξιον ἦν πενθεῖν τούτους.

7 3. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ υπόθεση απόδοση ἐάν, ἄν, ἤν + υποτακτική
Α) οριστική μέλλοντα Β) προστακτική Γ) μελλοντική έκφραση (π.χ. δυν. ευκτική)

8 3. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ Παραδείγματα Ἐάν ἔχωμεν χρήματα, ἕξομεν καί φίλους.
Ἤν πόλεμον αἱρῆσθε, μηκέτι ἥκετε δεῦρο ἄνευ ὅπλων. Ἐάν πάντα ἀκούσητε, κρίνατε.

9 4. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
υπόθεση απόδοση ἐάν, ἄν, ἤν + υποτακτική Α) οριστική ενεστώτα Β) ενεστωτική έκφραση (γνωμικός αόριστος- μεταφράζεται με ενεστώτα)

10 4. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Παραδείγματα Ἐάν οἱ πολῖται πείθωνται τοῖς νόμοις, ἄριστα αἱ πόλεις οἰκοῦνται. Ἤν τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν

11 5. ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ
υπόθεση απόδοση εἰ + ευκτική (μετάφραση: αν + παρατατικός) Α) Δυνητική ευκτική Β) Οριστική Γ) Προστακτική

12 5. ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ
Παραδείγματα Εἴ τις σοι διδάξειεν, … βελτίων ἄν γένοιο. Εἰ γάρ ἐθέλοιμεν σκοπεῖν τάς φύσεις τῶν ἀνθρώπων, εὑρήσομεν τούς πολλούς αὐτῶν οὐ χαίροντας. Εἴ τις τάδε παραβαίνοι, ἐναγής ἔστω τοῦ Ἀπόλλωνος.

13 6. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
υπόθεση απόδοση εἰ + ευκτική (μετάφραση: αν + παρατατικός) Α) Οριστική παρατατικού (ή υπερσυντέλικος.) Β) Οριστική αορίστου +άν ΠΡΟΣΟΧΗ: μεταφράζεται ως παρατατικός

14 6. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Παραδείγματα Τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον. Εἰ Ἀγησίλαος ἴδοι τούς νέους γυμναζομένους, ἐπήνεσεν ἄν. Εἴ τις ἀντείποι, εὐθύς ἐτεθνήκει.

15 τέλος σχεδιάγραμμα


Κατέβασμα ppt "Υποθετικοί λόγοι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google