Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποθετικοί λόγοι. Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές εναντιωματικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποθετικοί λόγοι. Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές εναντιωματικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποθετικοί λόγοι

2 Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές εναντιωματικές υποθετικές τελικές αναφορικές συμπερασματικές

3 1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ υπόθεσηαπόδοση ε ἰ + οριστική οποιουδήποτε χρόνου οποιαδήποτε έγκλιση οποιουδήποτε χρόνου

4 1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Παραδείγματα 1.Εἰ βούλει, μένε. 2.Εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. 3.Εἰ μέν ταῦτα λέγων διαφθείρω τούς νέους, ταῦτα ἄν εἴη βλαβερά.

5 2. ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ υπόθεσηαπόδοση ε ἰ + οριστική ιστορικού χρόνου (μετάφραση: αν + παρατ.) Α) δυνητική οριστική Β) παρατατικός απρόσωπου ρήματος ( ἐ ξ ῆ ν, προσήκει, ἔ δει, κ.λ.π.)

6 2. ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Παραδείγματα 1.Ε ἰ μή εγώ ἐ κέλευσα, ο ὐ κ ἄ ν ἐ ποίει τα ῦ τα Ἀ γασίας. 2.Ε ἰ ἐ κεκτήμην περιουσίαν, ἐ π’ ἀ στράβης ἄ ν ῳ χούμην. 3.Ε ἰ γάρ ο ἷ ον τ’ ἦ ν ἀ θανάτους ε ἶ ναι, ἄ ξιον ἦ ν πενθε ῖ ν τούτους.

7 3. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ υπόθεσηαπόδοση ἐ άν, ἄ ν, ἤ ν + υποτακτική Α) οριστική μέλλοντα Β) προστακτική Γ) μελλοντική έκφραση (π.χ. δυν. ευκτική)

8 3. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ Παραδείγματα 1. Ἐ άν ἔ χωμεν χρήματα, ἕ ξομεν καί φίλους. 2. Ἤ ν πόλεμον α ἱ ρ ῆ σθε, μηκέτι ἥ κετε δε ῦ ρο ἄ νευ ὅ πλων. 3. Ἐ άν πάντα ἀ κούσητε, κρίνατε.

9 4. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ υπόθεσηαπόδοση ἐ άν, ἄ ν, ἤ ν + υποτακτική Α) οριστική ενεστώτα Β) ενεστωτική έκφραση (γνωμικός αόριστος- μεταφράζεται με ενεστώτα)

10 4. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Παραδείγματα 1. Ἐ άν ο ἱ πολ ῖ ται πείθωνται το ῖ ς νόμοις, ἄ ριστα α ἱ πόλεις ο ἰ κο ῦ νται. 2. Ἤ ν τις τούτων τι παραβαίν ῃ, ζημίαν α ὐ το ῖ ς ἐ πέθεσαν

11 5. ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ υπόθεσηαπόδοση ε ἰ + ευκτική (μετάφραση: αν + παρατατικός) Α) Δυνητική ευκτική Β) Οριστική Γ) Προστακτική

12 5. ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ Παραδείγματα 1.Ε ἴ τις σοι διδάξειεν, … βελτίων ἄ ν γένοιο. 2.Ε ἰ γάρ ἐ θέλοιμεν σκοπε ῖ ν τάς φύσεις τ ῶ ν ἀ νθρώπων, ε ὑ ρήσομεν τούς πολλούς α ὐ τ ῶ ν ο ὐ χαίροντας. 3.Ε ἴ τις τάδε παραβαίνοι, ἐ ναγής ἔ στω το ῦ Ἀ πόλλωνος.

13 6. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ υπόθεσηαπόδοση ε ἰ + ευκτική (μετάφραση: αν + παρατατικός) Α) Οριστική παρατατικού (ή υπερσυντέλικος.) Β) Οριστική αορίστου +άν ΠΡΟΣΟΧΗ: μεταφράζεται ως παρατατικός

14 6. ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Παραδείγματα 1.Τ ῶ ν ἐ χθρ ῶ ν ε ἴ τινα λάβοιεν, ἀ πέκτεινον. 2.Ε ἰ Ἀ γησίλαος ἴ δοι τούς νέους γυμναζομένους, ἐ πήνεσεν ἄ ν. 3.Ε ἴ τις ἀ ντείποι, ε ὐ θύς ἐ τεθνήκει.

15 τέλος σχεδιάγραμμα


Κατέβασμα ppt "Υποθετικοί λόγοι. Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές εναντιωματικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google