Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Erasmus+2014-2020 Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συμπράξεις Μαρία Χατζηγεωργίου Λειτουργός Επικοινωνίας και Βασικής Δράσης 2 ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Erasmus+2014-2020 Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συμπράξεις Μαρία Χατζηγεωργίου Λειτουργός Επικοινωνίας και Βασικής Δράσης 2 ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Erasmus+2014-2020 Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συμπράξεις Μαρία Χατζηγεωργίου Λειτουργός Επικοινωνίας και Βασικής Δράσης 2 ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης 1

2 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις Συμμαχίες Γνώσης Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων Ανάπτυξη Ικανοτήτων 2

3 Στρατηγικές Συμπράξεις στα πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων Τι είναι οι Στρατηγικές Συμπράξεις Ποιοι συμμετέχουν Συγγραφή αίτησης Επιλέξιμο κόστος / cost items Υποβολή αίτησης 3

4 Τι είναι οι Στρατηγικές Συμπράξεις; Ευέλικτες συνεργασίες από 2 μέχρι 3 χρόνια μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων/οργανισμών από τουλάχιστον 3 διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους πιο κάτω τομείς -Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση -Εκπαίδευση Ενηλίκων Οι στρατηγικές συμπράξεις μπορούν να είναι διαφορετικού μεγέθους και δραστηριοτήτων, ανάλογα με τους στόχους των εμπλεκόμενων οργανισμών, τον αναμενόμενο αντίκτυπο κλπ. 4

5 Γενικά χαρακτηριστικά Τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 Χώρες του Προγράμματος Διάρκεια: 2 έως 3 χρόνια Μέγιστη χρηματοδότηση: 150,000€/χρόνο Περίοδος υλοποίησης Έναρξη: από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2015 Ολοκλήρωση: το αργότερο μέχρι 31η Αυγούστου 2018 Προθεσμία υποβολής αίτησης για το 2015: 31 Μαρτίου 2015, 12:00 μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών 5

6 Στόχος «Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών με έδρα στις Χώρες του Προγράμματος και η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών» Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι οργανισμοί από τις Χώρες Εταίρους, (ως εταίροι και όχι ως αιτούντες), εφόσον η συμμετοχή τους προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο. 6

7 Ποιοι συμμετέχουν; Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων όπως: Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ερευνητικά ινστιτούτα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, Εκπρόσωποι εργασιακού τομέα Δημόσιες/ιδιωτικές επιχειρήσεις/φορείς Πολιτιστικοί οργανισμοί, μουσεία, ΜΚΟ Οργανισμοί επικύρωσης γνώσεων/δεξιοτήτων/ ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης κλπ 7

8 Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να έχουν: Νομική υπόσταση Erasmus Charter εάν είναι τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε χώρα του προγράμματος. Τα συμμετέχοντα ΙΤΕ που βρίσκονται σε χώρες εταίρους δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν Χάρτη Erasmus αλλά πρέπει να τηρούν τις αρχές του. Έγκυρο PIC 8

9 Α. Έντυπο νομικής οντότητας για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς συνοδευόμενο από (εάν ισχύουν): - αντίγραφο επίσημου πιστοποιητικού εγγραφής/ίδρυσης - αντίγραφο του εντύπου εγγραφής στο ΦΠΑ. Β. Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων (για συντονιστές μόνο) Γ. Έντυπα για έλεγχο χρηματοοικονομικής ικανότητας για αιτήσεις άνω των 60.000€ - Ιδιωτικά ιδρύματα/οργανισμοί (για συντονιστές μόνο) Ο λογαριασμός κερδών και ζημιών και ο ισολογισμός για το τελευταίο οικονομικό έτος που έχει κλείσει λογιστικά. 9

10 Συγγραφή αίτησης Η συγγραφή της αίτησης είναι ευθύνη όλων των συνεργατών, εφόσον με αυτή όλοι οι εταίροι δεσμεύονται να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα που παρουσιάζονται στην αίτηση. 10

11 Μέρη Αίτησης Α. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations E. Description of the Project F. Preparation G. Implementation H. Follow-up I. Budget J. Project Summary K. Checklist L. Data Protection Notice M. Declaration of Honour N. Annexes O. Submission 11

12 B. Context Εάν το ίδρυμα/οργανισμός σας υποβάλλει αίτηση ως συντονιστής στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θα πρέπει να διαλέξετε το CY01 ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS) στο σημείο B.2. National Agency of the Applicant Organisation της αίτησης. 12

13 C. Priorities /Θέμα σχεδίου Η αίτηση να αφορά τουλάχιστο μία προτεραιότητα οριζόντια ή σχετική με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή Εκπαίδευση Ενηλίκων για να μπορεί να επιχορηγηθεί (Progr. Guide p. 106-107) Το σχέδιο είναι δυνατόν να αφορά πέραν του ενός τομέα και να έχει διατομεακό χαρακτήρα – αυτό θα φαίνεται από τις προτεραιότητες που θα επιλεγούν και τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται 13

14 Οριζόντιες Προτεραιότητες Ανάπτυξη βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων Ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης υποψηφίων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών Ενίσχυση της ψηφιακής ολοκλήρωσης Συμβολή στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων Στήριξη καινοτόμων σχεδίων που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων σε μαθησιακά αποτελέσματα Ενίσχυση της ανάπτυξης και της χρήσης καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων 14

15 Προτεραιότητες σχετικές με την ΕΕΚ Στήριξη της ανάπτυξης ΕΕΚ υψηλής ποιότητας Αύξηση της συνάφειας των παροχών ΕΕΚ με την αγορά εργασίας και μείωση των αναντιστοιχιών στις δεξιότητες και των ελλείψεων σε οικονομικούς τομείς Αύξηση της διαφάνειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ συστημάτων ΕΕΚ μέσω του ECVET και του EQAVET Ενθάρρυνση της προώθησης της συνεχιζόμενης ΕΕΚ Προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών 15

16 Προτεραιότητες σχετικές με την ΕΕ Χάραξη και υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών για την ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων Βελτίωση και διεύρυνση της παροχής ευκαιριών και πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων για τη διαχείριση διαφοροποιημένων ομάδων εκπαιδευομένων και χρήση νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 16

17 Τι μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια της ΕΕΚ; Εργαλεία, μεθοδολογίες μάθησης και διδασκαλίας και παιδαγωγικές μεθόδους ΕΕΚ, εγραλεία για την επαγγελματική ανέλιξη του προσωπικού Πρακτικές διαχείρισης και ηγεσίας των ιδρυμάτων ΕΕΚ Διακρατική συνεργασία για ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ, των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των κέντρων σχεδίου, τέχνης, έρευνας και καινοτομίας Διευκόλυνση της αναγνώρισης και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων Εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στην ΕΕΚ (ECVET) και του πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας (EQAVET) από τους παρόχους ΕΕΚ. 17

18  Νέα προγράμματα σπουδών/μαθήματα, εργαλεία μάθησης για ενήλικες εκπαιδευόμενους, μεθοδολογίες μάθησης/διδασκαλίας, συγκριτικές αναλύσεις μεθόδων, modules κλπ  Συνεργασίες μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών μάθησης  Πρακτική εφαρμογή και δοκιμή μεθόδων για την αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω άτυπης και μη τυπικής μάθησης  Βελτίωση της προσβασιμότητας των ενηλίκων σε ευκαιρίες μάθησης:  Διευκόλυνση της αναγνώρισης και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο μέσω της σύνδεσής τους με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια προσόντων και της χρήσης μέσων της ΕΕ. 18 Τι μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια της ΕΕ;

19 D. Participating Organisations Ρόλοι συνεργαζόμενων ιδρυμάτων Συντονιστής Διαχειρίζεται την υποβολή της αίτησης, υπογράφει τη Συμφωνία Επιχορήγησης και υποβάλλει τις Εκθέσεις Οικονομική διαχείριση του σχεδίου Εταίρος Υλοποιεί το σχέδιο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα Ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή των οργανισμών, γιατί αυτό θα καθορίσει το κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί έχουν την τεχνογνωσία, εμπειρία και ειδικό ενδιαφέρον να υλοποιήσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο 19

20 E. Description of the project Rationale Τι δείχνει η βιβλιογραφία για το θέμα; Σε αυτό το πλαίσιο, ποια είναι η κατάσταση στα συνεργαζόμενα ιδρύματα ή τις χώρες τους; Υπάρχει κάποιο κενό που πρέπει να καλυφθεί από την έρευνα που θα διεξάγει το συγκεκριμένο σχέδιο; Υπάρχει κάποιο εργαλείο/αναλυτικό πρόγραμμα που πρέπει να σχεδιαστεί ως αποτέλεσμα μίας Ευρωπαϊκής συνεργασίας; 20

21 E. Description of the project Επικοινωνία Μέσα (skype, emails, fora, face to face) Online meetings – συχνότητα και σκοπός Project meetings (σκοπός, συχνότητα και συμμετέχοντες). Αποτελέσματα Tangible and Intangible Results (Pr. Guide p. 299) Tangible (εκτός από τα Intellectual Outputs) Βιβλιαράκια, Evaluation reports για κάποια μέρη του σχεδίου, και άλλο υλικό Intangible results Απόκτηση γνώσης, γλωσσικές δεξιότητες, εμπειρία, ανταλλαγή πρακτικών 21

22 Transnational Project Meetings Διακρατικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων για σκοπούς συντονισμού και υλοποίησης του σχεδίου. Συμμετέχουν άτομα μόνο από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα Οι συναντήσεις φιλοξενούνται μόνο από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Η συχνότητα καθορίζεται από τις ανάγκες του σχεδίου (κάθε συνάντηση έχει διαφορετική ατζέντα, στόχο κλπ) Είναι δυνατόν να προγραμματιστούν Project Meetings χωρίς τη συμμετοχή όλων των εταίρων. 22

23 F. Preparation (1/2) Πριν την υποβολή της αίτησης: Ενημέρωση εμπλεκομένων (κάποια ιδρύματα που σκοπεύετε να εμπλέξετε σε μία πιλοτική εφαρμογή ενός εργαλείου που θα σχεδιάσετε) Ενημέρωση διαφόρων stakeholders Προκαταρκτική άδεια για προώθηση ερωτηματολογίων ή για διεξαγωγή κάποιων case studies ή πρόσβαση σε κάποια αρχεία. 23

24 F. Preparation (2/2) Πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων (μετά την έγκριση): Συλλογή πληροφοριών/εργαλείων για συζήτηση Συζήτηση και υπογραφή συμφωνιών μεταξύ εταιρικών ιδρυμάτων για την κατανομή καθηκόντων και εσωτερικές προθεσμίες Consultation groups/συναντήσεις με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο Επιβεβαίωση άδειας/έγκρισης από ιδρύματα/άτομα για να εμπλακούν σε μία έρευνα/ερωτηματολόγιο/ συνέντευξη Γλωσσική προετοιμασία 24

25 F.1 Project Management Budget and time -Τακτικός έλεγχος από το συντονιστή -Εσωτερική συμφωνία μεταξύ εταίρων -Εσωτερικά reports μεταξύ των εταίρων -Ομάδα διαχείρισης σχεδίου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων -Χρήση οποιουδήποτε λογισμικού για διαχείριση χρόνου ή κονδυλίων Quality Θα έχει κάποιος εταίρος/ομάδα εταίρων την ευθύνη της διασφάλισης της ποιότητας; 25

26 Project risks Πχ η μη ύπαρξη αρκετών συμμετεχόντων να απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο, παρά τον αρχικό προγραμματισμό – έχει προγραμματιστεί κάποιος τρόπος να αντεπεξέλθουν οι εταίροι; Activities and indicators for assessing if objectives have been reached Πχ σχεδιασμός ενός milestone plan για συνεχή έλεγχο όπου όλοι οι δείκτες (ποιοτικοί ή ποσοτικοί) θα παρουσιάζονται αναλυτικά 26 F.1 Project Management

27 G. Implementation Intellectual Outputs (ΙΟs) Πνευματικά αποτελέσματα/απτά παραδοτέα που προκύπτουν από τη συνεργασία των εταίρων Έμφαση στην περιγραφή των Outputs. Η αναφορά πρέπει να είναι αρκετά εκτενής. Από εδώ θα διαφανεί εάν το αιτούμενο κονδύλι είναι αιτιολογημένο. 27

28 Παραδείγματα IOs Αναλυτικά προγράμματα σπουδών Παιδαγωγικό υλικό Open Educational Resources Εργαλεία Αναλύσεις, μελέτες, Μέθοδοι μάθησης από ομότιμους (peer learning methods), κ.λπ. Case studies Διδακτικό/εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες μορφές κλπ 28

29 Στάδια ενός IO Προσοχή!!! Κάποια στάδια ίσως δεν είναι IOs από μόνα τους αλλά στάδια του ίδιου IO τα οποία πρέπει να φαίνονται στην περιγραφή του. Παράδειγμα: Σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού εργαλείου Σχεδιασμός ερωτηματολογίου για διερεύνηση του υφιστάμενου περιβάλλοντος/needs analysis Σχεδιασμός εργαλείου Πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου Ανατροφοδότηση Τελειοποίηση εργαλείου 29

30 Τι δεν είναι IO Ιστοσελίδες Υλικό διάδοσης του σχεδίου ή και συγκεκριμένου Intellectual Output (πχ βιβλιαράκια, banners, σελίδα στο Facebook) Reports αξιολόγησης του σχεδίου Δημοσίευση σε ακαδημαϊκά περιοδικά για το σχέδιο ή για συγκεκριμένα Intellectual Outputs. 30

31 Multiplier Events Τοπικά ή/και διακρατικά συνέδρια/ εκδηλώσεις με σκοπό τη διάδοση ενός ή περισσότερων Intellectual Outputs που πραγματοποιήθηκαν. Πρέπει να διοργανώνονται μετά από την ολοκλήρωση κάποιων IOs 31

32 Transnational training, teaching and learning activities Μικρής και μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα αυτών των κινητικοτήτων όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου 32

33 33

34 Είδη Transnational Training, Teaching and Learning Activities Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Για προσωπικό Long-term teaching or training assignments Διάρκειας 2 – 12 μηνών Short-term joint staff training events Διάρκειας 5 ημερών – 2 μηνών Για σπουδαστές Blended mobility of VET learners Διάρκειας 5 ημερών – 2 μηνών 34

35 Είδη Transnational Training, Teaching and Learning Activities Εκπαίδευση Ενηλίκων Για προσωπικό Long-term teaching or training assignments Διάρκειας 2 – 12 μηνών Short-term joint staff training events Διάρκειας 5 ημερών – 2 μηνών Για εκπαιδευομένους Blended mobility of adult learners Διάρκειας 5 ημερών – 2 μηνών 35

36 H. Follow-up H.1. Impact (βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο) Στους οργανισμούς που συμμετέχουν Δεξιότητες/γνώσεις προσωπικού και εκπαιδευομένων Χρήση νέων μεθόδων στους οργανισμούς Στην ευρύτερη κοινότητα Αλλαγή εργαλείων/μεθόδων κλπ σε κάποιους τομείς Αξιολόγηση αντίκτυπου (ποσοτική ή ποιοτική) Ερωτηματολόγιο για αξιολόγηση Αριθμός χρηστών ενός εργαλείου που παράχθηκε Αριθμητικός αντίκτυπος (μέτρηση μέσω ερωτηματολογίου στην αρχή και στο τέλος του σχεδίου για σύγκριση) 36

37 H. Follow-up H.2. Dissemination and Use of Projects' Results -Ποιες είναι οι ομάδες στις οποίες σκοπεύετε να διαδώσετε το σχέδιο και τα αποτελέσματα του; -Υπάρχουν κάποια δίκτυα εθνικά ή ευρωπαϊκά στα οποία θα διαδώσετε τις πληροφορίες; -Θα υπάρχει υπεύθυνος εταίρος ή υπεύθυνη ομάδα για αυτό το σκοπό; -Μέσα διάδοσης (ΜΜΕ, social media, fora, διοργάνωση εργαστηρίων, ιστοσελίδες ιδρυμάτων, flyers, posters) -Open Educational Resources 37

38 H. Follow-up H.3. Sustainability - Παραδείγματα Χρησιμοποίηση υλικού που θα παραχθεί από τα εμπλεκόμενα ιδρύματα και μετά το τέλος του σχεδίου. Διαθεσιμότητα υλικού και προώθησή του και μετά το τέλος του σχεδίου Αξιολόγηση του υλικού μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου για αναπροσαρμογή του Δημιουργία και διατήρηση ενός group σε κάποιο από τα social media για ανταλλαγή πρακτικών και ανατροφοδότηση 38

39 I. Budget Επιχορηγούμενες δραστηριότητες Η χρηματοδότηση αποτελείται από είδη κόστους (cost items) από τα οποία οι αιτούντες επιλέγουν ανάλογα με τις δραστηριότητες που θέλουν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που θέλουν να πετύχουν Οι στρατηγικές συμπράξεις κυμαίνονται από απλά έως αρκετά εξελιγμένα και μεγάλης κλίμακας σχέδια. 39

40 Cost Items Project management and implementation Transnational project meetings Intellectual Outputs Multiplier events Transnational training, teaching and learning activities Exceptional costs Special needs support Μην αιτείστε περισσότερα κονδύλια από αυτά που μπορείτε να απορροφήσετε! 40

41 Project Management and Implementation Διαχείριση του σχεδίου (πχ. Σχεδιασμός, προγραμματισμός, οικονομικά, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, κλπ.) Μικρής κλίμακας υλικά μάθησης/διδασκαλίας, εργαλεία κλπ. Εικονική συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες (πχ. ένταξη εργασιών του σχεδίου στην τάξη, διοργάνωση και παρακολούθηση ενσωματωμένων δραστηριοτήτων μάθησης/κατάρτισης, κλπ) Πληροφόρηση, προώθηση και διάδοση (πχ. brochures, φυλλάδια, πληροφόρηση στο διαδίκτυο, κλπ) 41

42 Project Management Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος ανά ίδρυμα ανά μήνα Συντονιστικό ίδρυμα: 500€ Κάθε εταίρος: 250€ Ανώτατο ποσό: 2.750 € το μήνα 42

43 Transnational project meetings Επιχορήγηση: Μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα που περιλαμβάνει ταξιδιωτικά και διαβίωση. Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: 23.000€ το χρόνο Από 100 μέχρι 1999 χμ: 575€ Από 2000χμ και άνω: 760€ Οι αποστάσεις υπολογίζονται από εργαλείο της ΕΕ (distance calculator). Δεν υπολογίζεται ως ταξίδι μετ’ επιστροφής αλλά ως απόσταση μεταξύ δύο πόλεων Δεν υπάρχει κατώτατος και ανώτατος αριθμός ημερών για τα Project Meetings. 43

44 Budget για Project Meetings 44

45 Intellectual outputs Επιχορήγηση Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν τον τύπο και τον όγκο του κόστους προσωπικού για κάθε προτεινόμενο αποτέλεσμα. Απαιτείται ποιότητα για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Μοναδιαίο κόστος προσωπικού ανά ημέρα το οποίο βασίζεται στην κατηγορία του προσωπικού και στη χώρα προέλευσής του (κατά βάση όχι διευθυντικού ή διοικητικού γιατί αυτά καλύπτονται από το Project Management Cost) Staff cost – σύμφωνα με το ρόλο που έχει κάποιος στο συγκεκριμένο σχέδιο και όχι βάσει του καθεστώτος εργοδοσίας του από τον οργανισμό του 45

46 Intellectual Outputs 46

47 Multiplier events Επιχορήγηση Μόνο αν υπάρχουν intellectual outputs για διάδοση. Το κόστος αφορά μόνο τη διοργάνωση και συνεπώς εγκρίνεται μόνο για τον οργανισμό που θα διοργανώσει την εκδήλωση μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων (100€ για κάθε τοπικό συμμετέχοντα και 200€ για κάθε διεθνή) – τα χρήματα αυτά δεν δίνονται για κάλυψη των εξόδων των συμμετεχόντων. Άτομα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Μπορούν να παρακολουθήσουν όμως μία εκδήλωση. Ανώτατο ποσό: 30.000€ το σχέδιο

48 Transnational training, teaching and learning activities Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα για ταξιδιωτικά έξοδα με βάση την απόσταση (Distance calculator) Από 100 μέχρι 1999 χμ: 275€ Από 2000χμ και άνω: 360€ Διαβίωση με βάση τη διάρκεια και τη χώρα προορισμού Γλωσσική προετοιμασία - χρηματοδότηση για βελτίωση της γνώσης των συμμετεχόντων στη γλώσσα εργασίας δραστηριότητας μεγάλης διάρκειας (2 - 12 μήνες): 150€ ανά συμμετέχοντα 48

49 Exceptional costs Συνεισφορά σε πραγματικά έξοδα για υπεργολαβίες ή αγορά αγαθών και υπηρεσιών: υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρέχονται άμεσα από τους οργανισμούς, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους – Η εξωτερική αξιολόγηση του σχεδίου δεν θεωρείται επιλέξιμη o εξοπλισμός δεν μπορεί να αφορά κανονικό εξοπλισμό γραφείου ή εξοπλισμό που κανονικά χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς όπως υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές κλπ. Επιχορήγηση 75% των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ανά σχέδιο 49

50 Special needs support Επιπρόσθετο κόστος άμεσα συνδεδεμένο με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Επιχορήγηση 100% των επιλέξιμων δαπανών 50

51 Παράδειγμα σύμπραξης Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων οργανισμών για την ανάπτυξη/δοκιμή/ προσαρμογή συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος Επιχορηγούμενα Cost Items : Project meetings Training/teaching/learning activities Intellectual Outputs Multiplier events 51

52 Υποβολή αίτησης Υποβολή αίτησης μόνο από το συντονιστή Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα ακόλουθα: Declaration of honour (εκτυπώνεται, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του συντονιστικού ιδρύματος, και επισυνάπτεται) Mandates (Η ΕΥ δέχεται τα σκαναρισμένα αρχεία. Ο συντονιστής κρατά τα πρωτότυπα) Timeline of the project activities Other supporting documents (πχ βιβλιογραφία πάνω στην οποία στηρίχτηκε το Rationale, κάποιο CV, κλπ) 52

53 Timeline Σημείωση: Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τα Project Management Cost δεν αριθμούνται στην αίτηση. Παρόλα αυτά πρέπει να αναγραφούν στο Timeline. Tα μέρη Ε (τελευταία ερώτηση) και G να αριθμούνται στην αίτηση ως Α1, Α2, Α3 κλπ ούτως ώστε να μεταφερθούν πιο εύκολα στο χρονοδιάγραμμα. 53

54 54

55 Αξιολόγηση αιτήσεων Επιλεξιμότητα Double funding check (η ίδια κοινοπραξία δεν δικαιούται να υποβάλει δεύτερη αίτηση στην πρόσκληση του 2015) Financial Capacity Ποιότητα Η ποιοτική αξιολόγηση του σχεδίου θα είναι ανάλογη με τους στόχους της συνεργασίας και το είδος των συμμετεχόντων οργανισμών. 55

56 Κριτήρια Επιλογής Για να μπορεί να επιχορηγηθεί ένα σχέδιο θα πρέπει να λάβει τουλάχιστο τους μισούς βαθμούς σε κάθε επί μέρους κριτήριο και 60 βαθμούς στο σύνολο Αναλυτικά στον Οδηγό προς τους Αξιολογητές 56 Κριτήρια Επιλογής Μέγιστη βαθμολογία Συνάφεια σχεδίου30 Ποιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης20 Ποιότητα ομάδας και καθεστώτος συνεργασίας20 Αντίκτυπος και διάδοση30

57 Χρήσιμα έντυπα για μελέτη Οδηγός Προγράμματος (Programme Guide) Χρήσιμες λεπτομέρειες στα ακόλουθα μέρη Μέρος Β – πληροφορίες για κάθε δράση και λεπτομέρειες /κανόνες για την επιχορήγηση (οικονομικοί πίνακες κλπ) Μέρος C – Διαδικασία για την υποβολή μιας πρότασης Annex I – Παραδείγματα Στρατηγικών Συμπράξεων Annex IΙ – Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων Οδηγός προς τους Αξιολογητές(Guide for Experts) 57

58 Καλή επιτυχία! Μαρία Χατζηγεωργίου Τηλ.: 22 448835 mhadjigeorgiou@llp.org.cy 58


Κατέβασμα ppt "Erasmus+2014-2020 Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συμπράξεις Μαρία Χατζηγεωργίου Λειτουργός Επικοινωνίας και Βασικής Δράσης 2 ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google